Shop

U kan ons ook altijd steunen door u nog meer te informeren en één van de onderliggende artikelen aan te schaffen (ook de gratis te downloaden producten)!
Alvast Bedankt!

Overzicht

balk

Freedom of Mind – Steven Hassan

Freedom of Mind:
Helping Loved Ones Leave
Controlling People, Cults and
Beliefs: 2013, 2nd Edition


Steven Hassan’s new book Freedom of Mind provides the knowledge and awareness needed to help yourself and loved ones avoid or breakaway from dangerous people and situations.

“Steven Hassan is a liberator. He frees peoples minds from the enslavement of cults and he does it with clarity, honesty and deep understanding of the human spirit. Freedom of Mind is a very important book.” 

– Rabbi David Wolpe, Sinai Temple, Los Angeles, author of “Why Faith Matters”
pijl_op
balk

Combatting Cult Mind Control – Steven Hassan

A former cult member, now a counselor helping those affected by destructive cults, Hassan exposes the troubling facts about cults’ recruitment, their use of psychological manipulation, and their often subtle influence on government, the legal system, and society as a whole. This updated paperback edition includes a new preface by the author and an expanded bibliography and resource list.
pijl_op
balk

Bevrijd – Monique Goudsmit

Samenvatting

Over identiteitsverlies en de lange weg naar heelwording Opgevoed worden in een sekte kan heel veel doen met een mens. hoe verlos je jezelf van de ketenen? Monique Goudsmit heeft haar verhaal gevat in een prachtig boek dat iedereen zou moeten lezen.

Recensie(s)

Monique vertelt in dit boek haar levensverhaal. Als klein meisje adoreert zij haar vader. Als ze tien jaar is, sterft haar vader plotseling. Zij is doodongelukkig, maar laat niets merken. Met haar moeder staat zij op slechte voet, soms haat zij haar. Monique snakt naar aandacht en geborgenheid, maar vindt die nergens. Haar gezin heeft contacten met de Focolare-beweging, een streng-gesloten, behoudende katholieke groepering. Zij wordt lid van zo’n groep en vindt daar geborgenheid. Aanvankelijk heeft ze niet in de gaten hoe ze daar gecontroleerd en gemanipuleerd wordt, maar gaandeweg ontdekt zij dat ze haar ziel verkoopt voor een beetje aandacht. Vijftien jaar houdt zij het daar vol, maar dan besluit ze te vertrekken. Weer probeert de groep haar vast te houden en van mening te doen veranderen. Eindelijk lukt het haar. Ze krijgt een baan, een flatje en begint een nieuw leven vol voetangels en klemmen. Ze heeft wisselende contacten met vrouwen en mannen en is jaren in therapie. Tot ze besluit daarmee op te houden: ze moet uiteindelijk toch zelf proberen haar weg te vinden. Een indringend verhaal, van belang voor ieder die inzicht wil krijgen in de sektewereld en voor lotgenoten. De schrijfster is een internationale bekendheid geworden op sektegebied.

Wies Stael-Merkx

pijl_op
balk

The Master

De film speelt zich af na de Tweede Wereldoorlog waar de intellectuele man Lancaster Dodd (Hoffman) een nieuwe religieuze organisatie opricht. Phoenix speelt de rol van de getraumatiseerde marinier Freddie Sutton, die na de oorlog verward thuiskomt en al snel de rechterhand wordt van Lancaster. Maar naar mate de organisatie populariteit begint te winnen, krijgt Sutton twijfels over de organisatie en de gedachten van zijn meester…

The Master is geweldig geacteerd, ingenieus en een overweldigende kijkervaring die je niet mag missen. Zien is geloven.

pijl_op
balk

Het Koninkrijk Dat Niet Kwam …

Samenvatting

Het persoonlijk verslag van iemand die veertig jaar lid is geweest van het Wachttorengenootschap. Totdat de schrijver de leugen achter hun leer ontdekt en dreigt te verzanden in depressiviteit en bitterheid. Een wonderlijke innerlijke verandering leidt er echter toe dat ‘alle bitterheid tegenover hen die me jarenlang om de tuin hadden geleid verdween en er een grote liefde voor de Jehova’s Getuige begon te groeien’. Eerder verschenen in Duisland, Noorwegen en Zweden.

Recensie(s)


In dit boek vertelt de in 1932 geboren schrijver over zijn ervaringen als lid van het Wachttorengenootschap (de Getuigen van Jehova). Hij is opgegroeid in een rooms-katholiek gezin, maar raakt al gauw teleurgesteld in die kerk en via kennissen komt hij in contact met de Getuigen van Jehova. Met zijn vrouw gaat hij naar Noorwegen, waar hij een actieve rol speelt in de gemeente in zijn woonplaats; hij wordt gemeenteopziener. De leer van het Wachttorengenootschap, de organisatie van het werk in en door de gemeente – met name de grote inzet die van de leden wordt gevraagd – en de wijze waarop de controle op (deviante) leden wordt uitgeoefend, komen uitvoerig aan de orde. Door het autoritaire optreden van de centrale leiding, tegenstrijdigheden in de leer en doordat de verwachting dat in 1975 het einde der tijden zou aanbreken niet uitkwam, sluipt de twijfel bij hem binnen. Hij krijgt mede daardoor ook psychische problemen. Die worden besproken en tenslotte beschrijft hij hoe hij na een lidmaatschap van veertig jaar afscheid neemt van het Wachttorengenootschap. Het boek is van belang; er zijn veel boeken van ex-Getuigen, zowel van mensen uit de top als uit de lagere regionen van de organisatie. Deze biografie is van iemand uit het middenkader en dat biedt toch nieuwe inzichten.

L.G. Jansma

pijl_op

 

balk

30 jaar in de greep der Jehovah’s Getuigen

PDF klik hier voor de Gratis Download

De schrijver van dit boek kwam in 1921 te Berlijn in aanraking met de “ernstige
bijbelonderzoekers”. Deze hadden ook daar hun “ecclesia’s” (letterlijk: gemeenten), geleid
door ouderlingen, die de broeders zelf kozen. De band tussen deze ecclesia’s was vrij los.
Geestelijk stonden deze kringen onder leiding van Russell, de voorloper van de
tegenwoordige Jehovah’s getuigen. In 1870 begon deze met de uitgave van “Zions
Wachttoren”. Na de eerste wereldoorlog valt de leiding over deze kringen van
bijbelonderzoekers in handen van rechter Rutherford. Dan worden deze mensen in streng
disciplinair verband georganiseerd: plaatselijke eenheden, zones, districten, enz. met
voorgangers, die van boven af benoemd worden.

In 1938 wordt de “theocratie” gesticht.

De schrijver verhaalt de geschiedenis der Jehovah’s Getuigen in verband met zijn
eigen belevenissen en diensten. Rutherford heeft hij herhaaldelijk ontmoet.

Zijn boek bevat tal van interessante gegevens. Hier wordt door een insider veel wat
ons in deze sekte duister was, duidelijk gemaakt. Het boek loopt uit op een fel requisitoir
tegen de leidinggevende klasse (“de getrouwe en beleidvolle slaafklasse”).

De kritische lezer vraagt zich echter af: wordt hier niet overdreven? De leiders eisen
kadavergehoorzaamheid, vernietiging van de eigen persoonlijkheid van hun volgelingen
door “hersenspoeling” enz. Hun geloof brandmerkt de schrijver als een geloof van kopen en verkopen.

En op een wijze, een Jehovah’s Getuige waardig, worden dan teksten uit Openbaring
toegepast op deze leiders en hun volgelingen.

Ik had er dan ook behoefte aan, het oordeel van de leiding der Jehovah’s Getuigen in
ons land te vragen, hoe zij over dit boek denkt. Men wist echter wel van het bestaan van dit
boek, maar kende het verder niet. We zullen haar oordeel dus nader moeten afwachten.
De schrijver vertelt heel eerlijk, waardoor hij tenslotte uit de slavernij van dit pseudogeloof
werd bevrijd. Merkwaardig is n.l., dat deze breuk lag op het gebied van het voor eigen
rekening verkopen van boeken, waardoor hij zijn onafhankelijkheid herwon.

Er zijn bij ons allerlei vragen gerezen, vooral als de schrijver suggereert, dat de leiders
niet te goeder trouw zijn. Wij mogen en kunnen dit niet zomaar aanvaarden. Na deze
kritische bemerkingen wil ik wijzen op enkele waardevolle kanten van dit boek.

De schrijver geeft een scherpe tekening van de verachting en afkeer, die de heersende
klasse heeft voor de kerk. Dit hebben we ook in ons land gemerkt. Reeds in 1941 werden
door de Hollandse Jehovah’s Getuigen de bisschoppen van de R.K. kerk op één lijn gesteld met Hitler c.s.

Ik kan me begrijpen, dat de schrijver, zonder enige consideratie, met de felheid van
een ex-Jehovah’s Getuige deze verachting aan de kaak stelt. Als hij dan echter wat deze
lieden aan “openbaringen” ontvingen gaat kritiseren, stuit ik weer op het bezwaar dat ik
boven noemde.

Uitvoerig vertelt de schrijver van zijn eigen aandeel in de felle activiteiten en
onchristelijke praktijken van het Wachttorengenootschap.

De lezer zal er verstandig aan doen, te beginnen met eerst even hoofdstuk XI te lezen.
Daar wordt een korte samenvatting van de leer en de geschiedenis van het Genootschap
gegeven. De schrijver heeft het nog al vaak over de drie verdiepingen in het gebouw van
deze Jehovah’s Getuigen-historie. De eerste periode is die van de reeds genoemde Russell – de tijd van de “ernstige bijbelonderzoekers” – 1879-1916.

De tweede periode begint met het optreden van de rechter Rutherford. In 1918 werd
deze gevangen genomen, zodat zijn activiteit pas ten volle begint in 1919 en eindigt met zijn dood in 1942. In deze periode komt de theocratische bestuursvorm (1938), treedt o.a. de nieuwe klasse van de Jonadabs op (hun aantal is nu 560.000). De leidende klasse zijn de geroepenen uit deze en er zijn er nog 17.000 op aarde. In het geheel zijn er 144.000. Zij
vormen het lichaam van Christus. (Zij heten ook wel de Bruidsklasse). In deze jaren werd
ook de Gileadschool gesticht. Nu zijn we in de derde periode, die 1000 jaar zal duren. Na Rutherford trad als leider op: Knorr met zijn rechtsgeleerde Covington. De nieuwe
wereldmaatschappij begint zich te ontwikkelen.

De schrijver heeft in 1953 voorgoed met de Jehovah’s Getuigen gebroken. Hij schreef
zijn boek in de jaren 1952-1956. Het is met name de periode Rutherford die uitvoerig
verhaald wordt.

De “belijdenissen” van deze bekeerde Jehovah’s Getuige vormen een belangrijk
document voor een ieder die van deze fanatieke sekte meer wil weten. Hun eigen geschriften – dat heeft de schrijver volkomen terecht opgemerkt – zijn uiterst vermoeiend. Onder een lawine van teksten en beschouwingen wordt vaak wat ons eigenlijk interesseert, bedolven.

Het is daarom inderdaad niet zo gemakkelijk door te dringen tot wat deze beweging
eigenlijk wil. Hier heeft de schrijver ons vele goede diensten bewezen.

Alles bij elkaar genomen wilde ik gaarne aan het verzoek van uitgever en vertaler
voldoen, om een korte inleiding te geven. De vertaler heeft het niet altijd gemakkelijk gehad,
omdat het betoog van de schrijver nogal eens uit erg lange zinnen bestaat, waarin vaak
herhalingen voorkomen.

Uit dit boek kan men veel leren. We krijgen dieper inzicht in de zo fel veroordeelde
sekte. We voelen ons ook vaak diep beschaamd bij de aantasting en vervalsing van het heilig Evangelie, welke in dit boek gesignaleerd worden.

Moge door de lezing van dit boek de oude bede verdiept worden:

“Regeer ons, Hemelse Vader, alzo door Uw Woord en Geest,
dat wij ons hoe langer zo meer aan U onderwerpen;
bewaar en vermeerder Uw kerk,
verstoor de werken des duivels en alle heerschappij,
welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen,
die tegen Uw heilig Woord bedacht worden;
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
waarin Gij alles zult zijn in allen”.
Th. Delleman

PDF – klik hier voor de Gratis Download

pijl_op

balk

Ontsnapt

In de greep van een sekte

In de besloten wereld van de Fundamentalistische Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (FHLD) is Carolyn Jessop gedwongen om aan elke eis van haar overheersende echtgenoot te voldoen. Ze heeft geen geld, geen macht en is slechts een van de zes vrouwen die vechten om de aandacht van hun echtgenoot. Zeventien jaar lang ondergaat Carolyn deze vernedering in het belang van haar kinderen. Ze probeert hen te beschermen wanneer de nieuwe sekteleider Warren Jeffs meisjes op steeds jongere leeftijd laat trouwen. Maar als Carolyn ontdekt dat haar twaalfjarige dochter drie dagen in Jeffs’ huis heeft verbleven, weet ze dat ze alles in het werk moet stellen om te vluchten en haar kinderen mee te nemen.

Recensie(s)


De schrijfster, een Amerikaanse, beschrijft hoe zij met haar acht kinderen ontsnapt aan een sekte (FDLS) waarin zij is geboren en opgegroeid. Het grootste deel van haar boek gaat over deze samenleving waarin polygamie normaal is, waarin vrouwen zoveel mogelijk kinderen horen te krijgen en waarin gehoorzaamheid aan de hoogste afgevaardigde van God (de leider van de sekte) onvoorwaardelijk is. Met name de beschrijvingen van het dagelijkse leven in een gezinsverband met zoveel vrouwen en kinderen zijn intrigerend en afschrikwekkend. Het is een verhaal van misbruik, vrouwenmishandeling en kindermishandeling en de macht die gebruikt wordt om de leden gehoorzaamheid af te dwingen, zelfs als ze al ontsnapt zijn. Door de vele herhalingen en gedetailleerde beschrijvingen boet het boek in aan kracht. Toch slaagt de schrijfster erin de wereld waarin zij leefde te schetsen en de mechanismen bloot te leggen waardoor indoctrinatie kan plaatsvinden. Voor wie in het thema belang stelt daarom toch een interessant boek. Met een katern zwart-witfoto’s.

H. Kok

pijl_op

balk

Martha, Marcy, May, Marlene

Na haar ontsnapping uit een gevaarlijke sekte met het waakzame oog van een charismatische sekteleider (de voor een Academy Award® genomineerde John Hawkes) probeert Martha (Olsen) opnieuw een normaal leven te leiden bij haar familie. De kwellende herinneringen aan haar verleden veroorzaken echter een kille achterdochtigheid en het lijkt nergens meer veilig zodra de broze lijn tussen de realiteit en haar waanideeën begint te vervagen… Elizatbeth Olsen, de zus van de beroemde tweeling Mary-Kate en Ashley, maakt een indrukwekkend filmdebuut in deze spannende arthouse thriller.

pijl_op

 

balk

Jesus Camp – Indoctrinatie van kinderen

Jesus Camp is een controversiële documentaire over de conservatieve Christelijke beweging in de Verenigde Staten. Op onthutsende wijze is te zien hoe kinderen in een zomerkamp worden gemanipuleerd en klaargestoomd om het geloof te verspreiden. Beeld: 4:3
Geluid: Dolby Stereo
Talen: Engels
Ondertiteling: Nederlands

Recensie(s)


Van de filmredactie: Als Al Gore met An Incovenient Truth en Michael Moore met Sicko niet om de hoek waren komen kijken dan was Jesus Camp waarschijnlijk wel de meest besproken documentairefilm van de afgelopen tijd geweest. Maar geheel in tegenstelling tot de twee eerstgenoemden draagt Jesus Camp geen boodschap uit. En dat maakt de film ijzersterk. 

Soldaten van God: De film toont ons hoe de Amerikaanse, fundamentalistische, evangelistsche beweging kinderen de waarden van het ware christendom bijbrengt. We volgen Becky Fischer, een kinderpredikant die tot in het diepst van haar ziel overtuigd is van de waarheid van haar boodschap. Zij leidt zomerkampen waar kinderen worden gedrild tot soldaten van God. Daar krijgen zij te horen dat Harry Potter duivels is, dat hun potentiële vriendjes door abortus zijn vermoord, en dat zelfs de kleinste zonde je leven zal gaan beheersen. 

Wakker geschud: De beelden zijn verontrustend, omdat de geportretteerde kinderen eigenlijk in zoveel aspecten doodnormale Amerikaanse kinderen blijken. Maar iedere keer als je dat begint te geloven, is er net een shot of een scène waardoor je even wakker wordt geschud door hun religieus fanatisme en overdreven volwassen gedrag. Toch krijgt de kijker een zekere affiniteit met zowel Becky als de kinderen. Het zijn krachtige mensen, gepassioneerd, levenslustig, oprecht in hun geloof en vrij van cynisme. 

Geen eenzijdig standpunt: En waar de evengelistische beweging zich tot aan het Witte Huis mengt in de politiek, nemen de regisseurs van Jesus Camp, Heidi Ewing en Rachel Grady, geen eenzijdig politiek standpunt in. Jesus Camp toont ons de werkelijkheid van christelijk fundamentalisme in al zijn schoon- en lelijkheid.

pijl_op

 

balk

De Verborgen Macht Achter De Jehovah’s Getuigen

‘Een ongevaarlijk kerkgenootschap, wat opdringerig wellicht, maar niet zo hinderlijk als vroeger.’ Dat lijkt de algemene mening te zijn over de Jehovah’s Getuigen – de leden van het Wachttorengenootschap.

Onderzoeker Robin de Ruiter ontdekte tijdens zijn verblijf en studie in Spanje dat dit Genootschap helemaal niet zo ongevaarlijk is. Hij infiltreerde – als kandidaat lid – in een Vergadering van Jehovah’s Getuigen en leerde hun organisatie van zeer nabij kennen. Nadien schreef hij een waarschuwend boek, dat eerst in het Spaans verscheen (Mexico 1994). Het was de aanleiding voor honderden, zo niet duizenden Jehovah’s Getuigen om het Genootschap te verlaten. Iets dergelijks gebeurde toen het boek in het Duits verscheen.

pijl_op

 

balk

De Waarheid En Het Koninkrijk

De vijftienjarige Mario groeit op in de zekerheid dat de wereld op 1 januari zal vergaan. Op die dag zal God de aarde in een Paradijs veranderen. Zijn leven lang wordt Mario voorgehouden dat zijn klasgenoten, indien ze het goede nieuws van Gods Koninkrijk niet aanvaarden, vernietigd zullen worden.

Naarmate de 31ste december dichterbij komt, moet Mario zo veel mogelijk anderen overtuigen van het naderende einde. Intussen moet hij bovendien weerstand bieden aan de verlokkingen van de slechte wereld. Maar is het denkbaar dat de wereld op 1 januari toch nog bestaat, of is dat een leugen van ongelovigen? Mario zal het zelf moeten ervaren.

pijl_op

 

balk

Het Wachttorengenootschap

‘Een ongevaarlijk kerkgenootschap, wat opdringerig wellicht, maar niet zo hinderlijk als vroeger.’ Dat lijkt de algemene mening te zijn over de Jehovah’s Getuigen – de leden van het Wachttorengenootschap.
Onderzoeker Robin de Ruiter ontdekte tijdens zijn verblijf en studie in Spanje dat dit Genootschap helemaal niet zo ongevaarlijk is. Hij infiltreerde – als kandidaat lid – in een Vergadering van Jehovah’s Getuigen en leerde hun organisatie van zeer nabij kennen. Nadien schreef hij een waarschuwend boek, dat eerst in het Spaans verscheen (Mexico 1994). Het was de aanleiding voor honderden, zo niet duizenden Jehovah’s Getuigen om het Genootschap te verlaten. Iets dergelijks gebeurde toen het boek in het Duits verscheen.

pijl_op

 

balk

Ritual Abuse And Mind Control

People who have survived ritual abuse or mind control experiments have often been silenced, accused of lying, mocked and disbelieved. Clinicians working with survivors often find themselves isolated, facing the same levels of disbelief and denial from other professionals within the mental health field. This report – based on proceedings from a conference on the subject – presents knowledge and experience from both clinicians and survivors to promote understanding and recovery from organized and ritual abuse, mind control and programming. The book combines clinical presentations, survivors’ voices, and research material to help address the ways in which we can work clinically with mind control and cult programming from the perspective of relational psychotherapy.

pijl_op

 

balk

Verlost Uit De Greep Van Jehovah’s Getuigen

In het jaar 2000 had ik voor het eerst een ontmoeting met Jellie en haar man, Joep Wilting. Hoewel Jellie mijn achternicht is en wij leeftijdsgenoten zijn, was niet enkel de geografische afstand de reden dat onze wegen elkaar nog nooit gekruist hadden, maar ook, dat onze godsdienstige richtingen verhinderden elkaar op te zoeken. Het gemis van vroegere jaren hebben we inmiddels gelukkig gedeeltelijk ingehaald. Jellie en Joep zijn behalve familieleden ook goede vrienden van mijn vrouw en mij geworden. Joep stuurde mij voorheen de boeken toe die hij had geschreven en ik gaf hem graag de gelegenheid te spreken in de kerkelijke gemeente waarvan ik toentertijd voorganger was. Nu Jellie haar autobiografie geschreven heeft, beveel ik die van harte bij U aan. Het is boeiend te lezen hoe een eenvoudig meisje opgegroeid in een groot gezin op het Friese platteland, zich in Noorwegen ontworstelt aan de greep van de organisatie van de Jehova?s Getuigen. Ik bid met Jellie en haar huidige echtgenoot, Roger, dat dit boek een bemoediging zal zijn voor een ieder die dezelfde religieuze weg als Jellie heeft bewandeld en tevens, dat dit boek een eyeopener zal zijn voor hen die nog niet de vrijheid in Christus hebben gevonden. Kees van der Bijl, em. voorganger Vrije Baptisten Gemeente.

pijl_op

 

balk

Jehovah’s Witnesses And The Third Reich

Since the end of World War II, leaders of the Jehovah’s Witness movement in both Germany and elsewhere have steadfastly argued that Witnesses were united in their opposition to Nazism and did not collude with the Third Reich. Documents have been uncovered, however, that prove otherwise. Using materials from Witness archives, the U.S. State Department, Nazi files, and other sources, M. James Penton demonstrates that while many ordinary German Witnesses were brave in their opposition to Nazism, their leaders were quite prepared to support the Hitler government.Penton begins his study with a close reading of the Declaration of Facts released by the Witnesses at a Berlin convention in June 1933. Witness leaders have called the document a protest against Nazi persecution, however closer examination shows it contained bitter attacks on Great Britain and the United States – jointly referred to as the greatest and most oppressive empire on earth – the League of Nations, big business, and above all, Jews, who are referred to as the representatives of Satan the Devil. It was later, in 1933 – when the Nazis would not accept Witness blandishments – that leader J.F. Rutherford called on Witnesses to seek martyrdom by carrying on a campaign of passive resistance. Many ultimately died in prisons and concentration camps, and postwar Witness leaders have attempted to use this fact to assert that Jehovah’s Witnesses stood consistently against Nazism.Drawing on his own Witness background and years of research on Witness history, Penton separates fact from fiction during this dark period.

pijl_op

 

balk

Awakening Of A Jehovah’s Witness

This tale of mind control, the use of fear to manipulate vulnerable people, and final escape from a suffocating cult environment is a revealing exposT of a secretive contemporary sect, as well as a true psychological thriller. Diane Wilson spent twenty-five precious years of her life, first becoming indoctrinated by the dogma of the Watchtower Society, and then struggling to free herself from its pervasive, intimidating clutches. In this probing, brutally honest assessment, Wilson describes how a childhood of psychological abuse and lack of self-confidence rendered her vulnerable to the seductive doctrines of the Jehovah’s Witnesses. Yet as time went on and the society demanded rigid control over every aspect of her life, even her every thought, Wilson began to rebel. Her gradual awakening, at first unconsciously through physical and psychological ailments, and then consciously as a caring therapist helped her rediscover her true self, is a fascinating story. 
What she reveals about the goings-on within the closed Watchtower Society will shock the average person who assumes the polite, well-dressed people who pass out leaflets are much like any other conservative religious group. Wilson contends that membership in the Jehovah’s Witnesses requires obedience bordering on psychological enslavement and complete suppression of individuality. Her engrossing memoir will be of great interest to former Witnesses, students of cult phenomena, and anyone who has ever had contact with Jehovah’s Witnesses.

pijl_op

 

balk

Vlucht Uit Het Land Van De Vrijheid

In 1984 werd Anna Meijerink door haar vader naar een afgelegen plaatsje in Missouri (VS) gestuurd. 
Ze werd uitgehuwelijkt aan de zoon van Abraham Wotherspoon, de leider van een sekte en de intellectueel leider en inspirator van de rechts-extremistische ‘Christian Identity’ beweging.

In deze memoires vertelt Anna hoe zij bij de sekte terechtkwam, hoe het er daar aan toe ging en hoe zij steeds verder wegzonk in een ellendig leven. 
Ze kreeg in tien jaar zeven kinderen, werd langdurig mishandeld en had geen eigen leven. Haar kinderen werden seksueel misbruikt.

Dankzij haar intelligentie en slagvaardigheid wist ze een paar jaar geleden te ontsnappen. Ze vluchtte met haar kinderen naar Nederland.

pijl_op

 

balk

Witnesses of Jehovah – Leonard & Marjorie Chretien

“Witnesses of Jehovah: A Shocking Exposé of What Jehovah’s Witnesses Really Believe.” This book provides documentation for the movie: “Witnesses of Jehovah.”

Witnesses of Jehovah

 

Klik op de afbeelding hierboven om het e-book te lezen

of

op het PDF-logo hieronder om te downloaden.

PDF

pijl_op

 

balk

Jehovah’s Getuigen – Laurens De Keyzer

Samenvatting

Laurens de Keyzer gaat in gesprek met Vlaamse en Nederlandse uitgetreden of uitgesloten getuigen van Jehova. Wat waren de motieven om tot de sektarische beweging toe te treden? Wat zijn de kwalijke gevolgen van de jarenlange indoctrinatie? Wat met hun familierelaties, eenzaamheid en woede na hun uittreden?

Bittere, maar ook hoopvolle getuigenissen geven een blik achter de schermen van een fanatiek religieuze organisatie. Een psycholoog, eveneens ex-getuige, geeft commentaar bij de technieken van manipulatie en groepsbinding bij Jehova’s getuigen en bij remedies om het vertrek uit de beweging emotioneel en sociaal dragelijker te maken.

Recensie(s)

In dit boek komen Getuigen, maar vooral ex-Getuigen van Jehovah aan het woord. De auteur heeft zijn materiaal verzameld via enige interviews en het internet. De nadruk ligt met name op de ervaringen van de ex-Getuigen met de beweging (steeds aangeduid als sekte), zowel ten tijde van hun lidmaatschap als na hun uittreding. Aandacht wordt met name geschonken aan de motieven voor uittreding en de gevolgen ervan voor de persoon zelf (hoe heeft hij zich staande gehouden) en voor zijn persoonlijke relaties (gezin en verdere familie en leden van de beweging). Het boek behandelt nagenoeg alleen de controversiele opvattingen van de Getuigen (bijvoorbeeld over bloedtransfusie en homoseksualiteit) en problemen van ex-leden met de beweging. Het wil nadrukkelijk wijzen op de werkwijze van een, wat de auteur noemt, ‘fanatieke religieuze organisatie’. Het boek biedt daardoor geen objectief beeld van de beweging.

L.G. Jansma

pijl_op

 

balk

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*