Sekten

Overzicht

 1. Kenmerken van een sekte
 2. Hoe komt iemand uit een sekte?
 3. Het post sekten trauma syndroom
 4. Herstel of genezing bij het verlaten van een sekte betekent voor elk individu iets anders.
 5. Wat kan je doen om jou relatie uit de kluwen van sekte te halen?
 6. Sekten en emotioneel misbruik.
 7. Sekten en spiritueel misbruik.
 8. Love-bombing, Cold reading, Hot reading, als wervingsmethode.
 9. Indoctrinatie van kinderen: mentale kindermishandeling.
 10. Persconferentie in Londen van 22 augustus 2014: undue influence (ongepaste beïnvloeding)
 11. Wat kan je doen, als je vertrekt uit een sekte?
 12. Het BITE model van Steven Hassan.
 13. Sekten definiëren: geen gemakkelijke opdracht – sektarische organisatie – schadelijke sektarische organisatie
 14. Sektarische organisaties, sekten, religies en het Internationaal Verdrag Inzake de rechten van het Kind (Verenigde Naties 1989).
 15. “High Demand Groups” of Dwingende groepen
 16. Evolutie > creationisme: hoe kinderen gebrainwashed worden met creationisme!
 17. Evolutionisme, creationisme en intelligent design in het onderwijs.
 18. “Atheïsme als basis voor de moraal”: een oproep voor een nieuwe verlichting tegen het obscurantisme van radicale, fundamentalistische gelovigen.
 19. Gesubsidieerde Bijbelscholen leren over creationisme, en dit in de 21e eeuw!
 20. Mind Control in sekten: mij zal dit niet gebeuren?
 21. “Weg uit de sekte: wat overkomt mij?”
 22. Religieus Trauma Syndroom
 23. “Breaking Their Will”, een boek over religieuze kindermishandeling.
 24. IACSSO: “Informatie-en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties”
 25. SAS: “Studie- en Adviesgroep Sekten vzw”
 26. Dogma-vrij: een nieuwe website van Inge Bosscha
 27. Wat heeft religie ons gebracht?
 28. “Als geloof een gevangenis wordt, dan…” door Aaltje Moesker-Eelsing.
 29. Pushed to the Edge – Derren Brown

balk

1. Kenmerken van een sekte

Om na te gaan of je met een sekte te maken hebt is het nodig na te gaan in hoeverre er sprake is van:

1. Is er sprake van een Goeroe, profeet, God, Messias, Stichter?

 • Volgt men de stichter of de leider in grote mate en aanziet men hem als brenger van het heil?
 • Zien de volgelingen hem als iemand met hetzij paranormale, hetzij goddelijke kwaliteiten?
 • Wordt hij als een 100% religieuze of spirituele autoriteit erkend door zijn volgelingen?

2. Is er spraken van een heilstheorie?

 • Zien de volgelingen deze heilstheorie als enige echte waarheid?
 • Worden de volgelingen hetzij een spirituele, hetzij een religieuze verlossing beloofd?
 • Zijn de volgelingen ervan overtuigd dat ze tot een elite behoren die voor hen heil kan brengen?
 • Geloven zij dat dit in opdracht is van een hogere macht of een God die hen kan bevrijden?
 • Zijn er verplichtingen verbonden aan het verkrijgen van dit heil?

3. Wordt er inbreuk gepleegd op vertrouwelijke omgang, vrij contact met de buitenwereld, tijd en energie?

 • Geven de volgelingen gewoonten op die ze in het verleden deden?
 • Wordt het contact met familie, vrienden en bekenden gereduceerd?
 • Veranderen de volgelingen hun manier van leven?
 • Nemen hun hobby’s af?
 • Geven ze bepaalde lidmaatschappen van verenigingen op?
 • Blijft er na de activiteiten van de groep nog vrije tijd over?
 • Zorgen de groepsbijeenkomsten ervoor dat ze de agenda van de volgelingen op vaste tijdstippen bezet houden?

4. Is er sociale controle van de leden

 • Is er sprake van sterke druk op haar volgelingen (verplicht aanwezig zijn, bepaalde werkzaamheden uitvoeren, verplicht op een bepaalde wijze handelen)?
 • Worden de volgelingen met morele pressiemiddelen of werkdruk gestraft? (Angst aangejaagd)
 • Is er sprake van gedragscontrole?
 • Moeten zij met hun problemen eerst terecht bij de organisatie?
 • Moeten volgelingen elkaar aangeven bij de groep, als ze iets doen dat indruist tegen de richtlijnen van de groep?

5. Is er een missieopdracht of opdracht andere volgelingen te werven?

 • Werken de volgeling individueel mee aan deze opdracht?
 • Worden er brochures, boeken, video’s, enz. uitgedeeld of verkocht?
 • Concentreren ze zich bij dit werk alsof zij de enige juiste boodschap te verkondigen hebben, en al de rest het verkeerd heeft?

6. Geld en Macht

 • Hoe rijk is de organisatie?
 • Geven de volgelingen giften, of worden ze er toe aangezet dit te doen?
 • Wordt er aan de volgelingen gevraagd giften te verzamelen?
 • Geven bepaalde volgelingen hun bezittingen aan de organisatie?

7. Machtspositie

 • Is er duidelijk een lijders- of dominante rol in de groep? (Onderrichters – dienaren & gewone volgelingen) (mannen & vrouwen)
 • Is er een spiritueel of religieus doel gekoppeld aan wereldlijke claims?

8. Is er sprake van een sektetaal?

 • Gebruikt men bepaalde begrippen eigen aan de organisatie?
 • Zijn dit kunstmatige woorden die de organisatie zelf bedacht heeft?

9. Worden andere ideeën als een vijandige bedreiging aanzien?

 • Voelt de groep zich aangevallen of bedreigd bij kritiek van sektespecialisten, autoriteiten, journalisten, enz.?
 • Ziet zij gematigde kritiek van anderen als een aanval of slecht?
 • Vertonen de volgelingen achtervolgingswaanzin?

10. Is er reactie op kritiek?

 • Verweert de groep zich hierop en gaat zij over tot de tegenaanval?
 • Is de drempel laag om critici gerechtelijk aan te vallen?
 • Gaan ze in de aanval met campagnes tegen media en hulpgroepen die hier iets aan doen?
 • Probeert de groep critici te stigmatiseren met smadelijke of kwetsende uitlatingen?

11. Is er sprake van discrepantie tussen opvattingen naar binnen en naar buiten?

 • Voelen de volgelingen zich verkeerd begrepen door de buitenwereld?
 • Heeft de groep een verschillende opvatting over zichzelf dan dat ze naar buiten toe laat zien?

12. Worden angstgevoelens aangewakkerd?

 • Angst voor twijfel?
 • Angst voor succes?
 • Angst voor het verlaten van de groep?
 • Angst voor mensen buiten de groep?
 • Angst voor leren of opzoekingwerk te doen naar de organisatie?
 • Angst voor te nauwe vriendschappen?
 • Angst voor andere spirituele of religieuze groepen?
 • Angst voor de spirituele of religieuze leider?
 • Angst voor omgang met ex-volgelingen van de groep?
 • Enz.

13. Worden schuldgevoelens gecreëerd?

 • Voelen de volgelingen zich schuldig als ze iets niet of te weinig doen?
 • Voelen de volgelingen zich schuldig als ze zich bedenkingen maken op de geboden van de organisatie?
 • Voelen de volgelingen zich schuldig wanneer zij iets ondernemen dat indruist tegen de geboden van de organisatie?

pijl_op

 

balk

2. Hoe komt iemand uit een sekte?

Sommigen stappen gewoon op, meestal gebeurd dit door langzaam inactief te worden. Sommigen worden uitgesloten. Anderen gaan dan weer (langzaam) geestelijk kapot en krijgen een soort burn-out. Sommigen komen op zichzelf tot de constatatie, dat wat de organisatie verlangt niet met de waarheid strookt. En een minderheidsgroep stapt op door het krijgen van raadgevingen door derden.

De uitgeslotenen:

Dit zijn zij die gezondigd hebben tegen de opgelegde regels van de organisatie. (Meestal zullen zij met leden van de groep geen contact meer mogen en kunnen hebben. Zij worden gemeden als de pest. Dit gaat in bijna alle gevallen omdat zij zich niet onderworpen hebben aan het indoctrinatie programma van de organisatie;

Zij die opstappen:

Meestal zijn het mensen die zich opstellen als een rebel en niet met alles akkoord gaan, of zondigen. Veelal zullen zij hun geestescontrole niet kunnen overwinnen en een leven leiden, gevuld met angst en/of schuldgevoelens. Sommigen krijgen een minderwaardigheidscomplex omdat ze het idee hebben niet aan de regels van de organisatie te kunnen voldoen. Anderen gaan dan weer een zeer passief leven gaan leiden of grijpen naar de drugs en of alcohol. Meestal houden zij er een levensstijl aan over, die zij zonder de sekte niet zouden hebben gevolgd. (Beheersing van informatie, gedrag, gedacht en emotie – zie ook artikel 3 bij artikelen).Zij houden er meestal een gevoel van schuld, teleurstelling, rouw aan over met alle gevolgen van dien die zelf tot zelfmoord kan leiden. Bovendien blijven velen nog trouw en loyaal aan het geloof van de organisatie, niettegenstaande ze uitgesloten zijn.

Zij met een burn-out:

Meestal de problematische groep van allemaal. Meestal misbruikt op verschillende manieren (geestelijk, financieel, emotioneel). Velen kunnen niet meer normaal functioneren in het dagelijkse leven. Zij ervaren het post traumatisch syndroom vergelijkbaar dat sommige oorlogsoverlevenden ervaren. Kenmerkend is dat zij fysiek ziek, verward, bang, onzeker zijn. Hebben zowel in zichzelf als in anderen geen vertrouwen meer.

Zij die het (zelf) te weten komen:

Meestal gebeurd dit door toevallig in aanraking te komen met een feit die hun situatie duidelijk maakt. Dit is meestal de minst problematische groep en gaan veelal zelf op zoek naar informatie (internet – hulporganisaties …). Doorgaans zullen zij minder angst en schuldgevoelens hebben, en brengen zelf hun denkvermogen terug op gang. Dit wil niet zeggen dat ze er niet de nodige tijd zullen over doen om hun leven terug op de normale manier te beleven. Nieuwe vrienden, het terug in contact komen met sommige ex-vrienden, familie zullen hier toe bijdragen. Ook hoe meer zelfstudie, hoe meer men begrijpt wat men overkomen is hoe sneller dit proces zal verlopen.

Zij die door raadgevingen van derden weggaan:

Dit is zeldzaam. Enerzijds gaan zij in stand-by voor raadgevingen. Zij zijn hierop getraind. Anderzijds komt de raad niet altijd van iemand die gewapend is tegen deze geestcontrole of gedachtebeheersing. Dit is zeer complex. Ook iedere persoon is weer anders, zowel binnen de groep van slachtoffers, als binnen de groep van raadgevers.

De beste raad die we kunnen geven wil je een vriend(in) of familielid hierbij bijstaan is: help die persoon het probleem zelf herkennen en help hem/haar dit zelf mee uit te zoeken. (literatuur, internet, hulporganisaties). Hoe meer hij/zij hierover leert, hoe meer hij/zij hierover zal begrijpen, hoe sneller het genezingsproces, zal verlopen.

Ook er gewoon zijn en luisteren zonder negatieve meningen te geven, en vooral de persoon te laten beseffen dat je er bent voor haar/hem is helpen aan de genezing.

pijl_op

balk

 

3. Het post sekten trauma syndroom

Het post Trauma Syndroom is de conditie die wordt beleefd door mensen die worstelen met het loslaten van een autoritaire, dogmatische sekte (religie) en die met de schade van indoctrinatie te maken krijgen. Door het weggaan uit deze autoritaire groep maken ze zich los van een begeleidende gemeenschap en bepaalde levensstijl. De symptomen komen het meest overeen met die van een Posttraumatisch Stress Syndroom.

De meesten zullen een periode doormaken van intense en verwarrende emoties, geconfronteerd worden met gevoelens van paniek, hulpeloosheid en angst. Het effect van het post sekten trauma syndroom is langdurig, met beangstigende gedachten, negatieve emotionele condities, aangetast sociaal functioneren, en andere problemen. Men zal veelal wel het gevoel van bevrijding hebben de sekte verlaten te hebben, maar tegelijkertijd het gevoel hebben van verlies van bepaalde positieven feiten die men in de sekte gevonden had (vriendschappen, het gevoel er bij te horen).

Het trauma is tweevoudig. Enerzijds, de doctrines en praktijken van een sekte of religie kunnen giftig zijn, en levenslange mentale schade aanrichten. In veel gevallen wordt de emotionele en mentale schade vermeerderd door fysiek en seksueel misbruik.

Anderzijds, het vertrek uit een sekte voegt nog eens enorme stress toe, daar een individu worstelt met als het ware het achter zich laten van één wereld en het binnentreden in een nieuwe wereld. Veelal betekent dit een aanzienlijk en plotseling verlies van (sociale) steun, terwijl men schrik heeft zijn leven terug op te bouwen. Men is hier niet op voorbereid om hiermee om te gaan, omdat men een beschermd leven heeft geleid en geleerd heeft de seculiere wereld te schuwen. Hun persoonlijke vaardigheden, zoals zelfvertrouwen en onafhankelijk denken, zijn ontnomen of onderontwikkeld. Individuen kunnen het post sekten trauma syndroom op verschillende manieren ervaren, afhankelijk van een aantal factoren.

Enige kenmerkende symptomen zijn:

 • Verwarring
 • Problemen met beslissingen nemen
 • Moeite om voor zichzelf te denken
 • Gebrek aan betekenis of richting
 • Onderontwikkeld zelfbewustzijn
 • Angst om in “de wereld” te zijn
 • Paniek-aanvallen
 • Vrees voor verdoemenis
 • Depressie
 • Gedachten aan zelfdoding
 • Boosheid
 • Bitterheid
 • Verraad
 • Schuld
 • Verdriet om verlies
 • Moeite om emoties uit te drukken
 • Slaap- en eetstoornissen
 • Nachtmerries
 • Perfectionisme
 • Ongemak met seksualiteit
 • Negatief lichaamsbeeld
 • Problemen met het beheersen van impulsen
 • Moeite ergens plezier aan te beleven
 • Of in het hier en nu te verkeren
 • Vervreemding van familie- en sociaal netwerk
 • Eenzaamheid, gevoel van afgescheiden te zijn van andere mensen
 • Problemen met betrekking tot de gemeenschap
 • Kwesties van persoonlijke relaties
 • Spontaan beginnen huilen
 • Een verloren gevoel
 • Angst om gek te worden

De periode volgend op het verlaten van een sekte wordt meestal als zeer traumatisch ervaren.

Volgende commentaren van mensen die dit doormaken tonen dit aan:

 • “Er is heel veel schuld en ik reageer op de meeste religies met paniek-aanvallen en smart en angst, zelfs foto’s, standbeelden of TV — ik denk dat hoewel ik het wilde, het hersenspoeling was. Er is moeilijk van af te komen — Het is een nachtmerrie geweest.”
 • “Ik voelde wanhopig, en was wanhopig of ik ooit nog normaal zou zijn, of ik in staat zou zijn veertig jaar hersenspoeling ongedaan te maken.”
 • “Dit kan niet waar zijn. Het kan toch niet zo slecht zijn geweest.”
 • “De wereld was een vreemde en angstaanjagende plaats voor me. Ik was bang dat al de slechte, nare dingen zoals ze me aangepraat werden, dingen die zouden gebeuren met iedereen die de sekte verlaat, mij nu ook werkelijk zouden overkomen!”
 • “Zelfs nu nog mis ik de eigenschap gemakkelijk te vertrouwen, en intiem met mensen worden is iets dat mij vreemd is, en moeilijk te verwezenlijken.”
 • “Hoe konden zij/ik zo fout zijn?” (haatgevoelens.)
 • “Na een huwelijk van 21 jaar voelt mijn echtgenoot dat hij me niet kan accepteren daar ik de “sekte” verlaten heb, en gaat van me scheiden.”
 • “Mijn ouders bellen me niet meer. Mijn vader zegt me dat ik naar de hel ga (dat heeft hij mijn hele leven al gedaan!).”
 • “Ik moest mijn huis verlaten omdat ik niet meer in dat milieu kon verkeren. Mijn hele familie is christelijk en ik heb er moeite mee hen uit te leggen wat ik doormaak. Ik voel me extreem geïsoleerd en vraag me soms af of ik gek word. Ik ben zeer eenzaam en soms lijd ik aan intense depressies.”
 • “Ik heb al mijn vrienden verloren. Ik verloor de hechte familiebanden. Nu verlies ik mijn vaderland. Ik heb zo veel verloren door deze kwaadaardige religie en ik ben kwaad en verdrietig tot in mijn diepste wezen — ik heb heel hard geprobeerd nieuwe vrienden te maken, maar daar heb ik ellendig in gefaald — ik ben zeer eenzaam.”
 • “Velen van ons voelen dat ze geen contact kunnen maken met de “buitenwereld”, aangezien de doctrines waarmee we werden opgevoed alles zijn dat we weten en ons enig referentiekader zijn.
 • “Mijn pogingen om buiten het sekte frame te denken zijn als de pogingen van een veroordeelde om uit de Alcatraz gevangenis te ontsnappen — door honderden meters steen en beton graven, aan gewapende bewakers ontsnappen, om slechts misschien ijskoud onstuimig water te bereiken voor een dodelijk zwemtocht naar veiligheid. Dit klinkt misschien wat dramatisch, maar het is wat ik voel. Ik ga nu door met proberen mijn ziel te herbouwen van de schade die het heeft opgelopen.”
 • “Ik weet niet of ik zonder mijn groep kan leven. Misschien kan ik nog in beperkte mate met hen omgaan. Ik doe wat zij willen”
 • “Misschien was ik toch wel fout over de geloofwaardigheid van de groep.”
 • “Ik ga maar terug naar de groep. (dan heb ik die schuldgevoelens niet meer.) “
 • “Ik kan dit overleven en verder gaan met mijn leven, ik kan nieuwe richtingen geven aan mijn leven.”

Dit proces doorlopen is niet gemakkelijk. Het is eerder de regel dat men zeer verward is en van voor naar achter geslingerd wordt. Niet iedereen bereikt het stadium van aanvaarding en geruststelling. Sommigen keren terug naar de sekte (of een andere sekte). Zij die de sekte verlaten zullen het volgende gedurende lange periode ervaren (maanden, jaren):

 • flashbacks naar het sekteleven,
 • simplistisch zwart-wit denken,
 • gevoel van in een on-realiteit te leven,
 • beïnvloedbaar (dit wil zeggen, gehoorzaamheidsimpulsen aan geladen taal van de groep, of zelfs onschuldige suggesties),
 • afwezigheid en concentratieproblemen,
 • vervreemding van de realiteit en mensen,
 • Stockholm syndroom (dat wil zeggen dat men de groep nog verdedigd als er kritiek komt, ook al kan men niet meer met hen leven),
 • moeilijk of onmogelijkheid beslissingen te nemen,
 • gevoelens van vijandigheid buitensporige reactie op kritiek of tegenslag,
 • geestelijke verwardheid,
 • laag zelfrespect of ontbreken hiervan,
 • doodsbang om per ongeluk weer in een sekte te verzeilen,
 • het niet kunnen uitvoeren van simpele opdrachten,
 • bang om door de sekte of de volgelingen te worden veroordeeld,
 • overblijfselen van het sekteleven (bijvoorbeeld zonder dat men er op let beginnen met zingen, of het neuriën van liederen of iets dergelijks),
 • moeilijke tijdsbeheersing,
 • moeilijk in een reguliere job te wennen.

pijl_op

 

balk

4. Herstel of genezing bij het verlaten van een sekte betekent voor elk individu iets anders.

Welke factoren spelen een rol bij de mogelijkheid tot herstel?

 • emotionele ontwikkeling van het slachtoffer voor hij of zij lid werd van de sekte,
 • psychologische ontwikkeling van het slachtoffer voor hij of zij lid werd van de sekte,
 • in hoeverre is de persoonlijkheid van het slachtoffer aangevallen of teniet gedaan,
 • welke ervaringen heeft het slachtoffer meegemaakt bij de sekte (misbruik op seksueel, fysiek, emotioneel of geestelijk vlak,
 • afwijkend gedrag van de sekte met het normale leven,
 • rituelen,
 • enz.
 • op welke manier wordt de sekte verlaten (zie artikel 2),
 • welk soort hulp krijgt het slachtoffer,
  • individueel
  • in groep
  • medisch
  • sociale opvang zoals eventueel onderdak
  • juridisch indien noodzakelijk
  • steun van lotgenoten (ex-leden)
  • steun van familie
  • enz.
 • wil het slachtoffer het probleem erkennen en herkennen en vooral hiervoor de moed opbrengen,
 • mentaal de kracht hebben dit te willen overwinnen.

Sommigen slagen erin sneller te herstellen omdat zij de behoefte hebben anderen of lotgenoten te waarschuwen of te helpen. Hierdoor gaan zij de problematiek hier rond sneller gaan begrijpen.

Iedere hulporganisatie, hulpverlener, of therapeut gebruikt zijn eigen methoden. Bekijk dan ook de verschillende mogelijkheden waar het slachtoffer zich goed kan bij voelen.

pijl_op

balk

 

5. Wat kan je doen om jou relatie uit de kluwen van sekte te halen?

De situatie is uiteraard sterk verschillend naargelang het gaat over je partner, familielid of een vriendschappelijke relatie.

Wanneer je een gezin vormt al dan niet getrouwd ligt de situatie anders, dan dat het gaat om een familielid of vriend die niet onder hetzelfde dak wonen.

Indien je niet onder hetzelfde dak woont, zal iedere vorm van communicatie zeer moeilijk zijn.

 • Bewaar alle correspondentie en andere aardig- en onaardigheden.
 • Probeer in alle gevallen een zo regelmatig mogelijk contact in stand te houden, met alle mogelijke middelen die binnen uw bereik liggen: persoonlijk contact, mail, brief of per telefoon, ook al is er nog nauwelijks of geen respons.
 • Maak bij iedere gelegenheid (gesprek of gelijk welke communicatie) duidelijk hoe genegen je die persoon bent.
 • Hou hiervan een dagboek bij. Noteer alle opmerkingen, gedragingen en gebeurtenissen die ook maar iets met deze zaak te maken hebben.
 • Laat, ondanks alle beledigingen in jouw richting, weten dat hij/zij altijd welkom is bij jou.
 • Probeer alles te inventariseren. Wat doet hij/zij, met wie, wanneer. Probeer te inventariseren met wie hij/zij binnen de groep en buiten groep van de sekte omgaat.
 • Bijt eerder je tong af dan boos te reageren op onvriendelijke, hatelijke en beledigende opmerkingen die je toegesmeten krijgt.
 • Zorg dat je zo snel mogelijk, zoveel mogelijk kennis vergaart, m.a.w. alles leert hoe en wat de sekte is. Hoe ze te werk gaat, enz. Zorg dat je op een aantal punten meer op de hoogte bent dan het lid zelf. Verdiep je in de handel en wandel van groepsstructuren, waarin vrijheid, gelijkheid en respect niet gehanteerd worden en onethische dwingende beïnvloeding wordt gebruikt.
 • Gebruik die kennis alleen wanneer het in de situatie passend is en met mate. Als hij/zij niet wil dat er over de sekte gesproken wordt, wordt er niet over gesproken. Het is belangrijker dat er contact is.
 • Neem contact en zoek hulp en informatie bij organisaties en mensen die gespecialiseerd zijn op het terrein van sektes e.d.
 • Zorg dat je op alle denkbare mogelijke manieren bereikbaar en beschikbaar blijft voor degene met wie je contact op extreme wijze verbroken is.
 • Hoeveel pijn en verdriet je ook hebt, probeer al je inspanningen vol te houden. Hoe langer het duurt, hoe dieper de put wordt en hoe moeilijker het wordt om hem/haar eruit te krijgen.
 • Maak wel constant duidelijk dat je met respect wenst behandeld te worden.
 • Verlies je niet te gauw in de meest voor de hand liggende oplossingen die eventjes een succes lijken te zijn. Bestudeer, onderzoek en evalueer alles altijd heel goed.
 • Blijf niet vastzitten aan één benaderingswijze. Wees creatief en flexibel.
 • Nooit verwijten zoals “Jij bent gehersenspoeld”, “Jij bent doorgeslagen”, enz.
 • Geef NOOIT geld aan een sektelid.
 • Voel jezelf nooit schuldig. Jij bent niet de oorzaak van de problemen.
 • Handel nooit vijandig of kwaad tegenover de persoon die je eruit wilt halen.
 • Je staat niet alleen, voel je ook niet alleen. Er zijn duizenden in dezelfde situatie. Zoek contact met hen.
 • Onderschat de macht en beïnvloeding van de groep over de groepsleden niet. Ze houden vol tot het laatste.
 • Veroordeel niet, maar probeer argumenten te vinden om hun denkpatroon op gang te brengen.
 • Andere sekteleden geven niet op, laten niet los en kunnen zich tegenover jou uiterst vijandig gedragen. Beheerst u en ga niet in de aanval. Hoe meer oppositie je voert, hoe meer tijd zij aan hem/haar gaan besteden om ze in de organisatie te behouden.
 • Zoek hulp en begeleiding bij organisaties of bij een ter zake deskundig hulpverlener. Een exitcounseler is een ter zake kundige hulpverlener die gespecialiseerd is in de ondermijning van de werking van destructieve controletechnieken.
 • Blijf volharden, heb meer geduld dan je denkt te kunnen opbrengen, na afloop is er waardering omdat je trouw gebleven bent.
 • Indien van toepassing: creëer een vluchtroute, laat voelen dat die bestaat en dat hij/zij er niet alleen voor staat.

pijl_op

 

balk

 

6. Sekten en emotioneel misbruik.

Emotioneel misbruik is het stelselmatig beïnvloeden (manipuleren) van de gedachtewereld van een persoon. Doordat dit stelselmatig gebeurd wordt de vrije wil van die persoon beïnvloed. De persoon die misbruikt verwerft hierdoor macht en controle.

Emotioneel misbruik komt niet alleen voor in sekten, maar in alle vormen van menselijke relaties, (liefdesrelaties, ouder-kind relaties, spirituele relaties, zelfs therapeutische hulprelaties.

Emotioneel misbruik komt tot stand uit een wisselwerking van twee mensen en hun reacties op elkaar. Eigenlijk zijn beiden bewust of onbewust verantwoordelijk voor deze wisselwerking. Belangrijk, indien men als slachtoffer bewust is van deze wisselwerking, kan je emotioneel misbruik voorkomen.

Het grote probleem van emotioneel misbruik is dat het onzichtbaar en ontastbaar is. Het laat geen sporen na op het lichaam, zoals bij lichamelijk geweld. Een volgend probleem is dat het slachtoffer meestal overdreven loyaal is ten opzichte van de persoon of organisatie die hem/haar emotioneel misbruikt. Hierdoor ontkent het slachtoffer het misbruik aan zichzelf. Wanneer een slachtoffer tenslotte bewust wordt dat hij/zij emotioneel misbruikt wordt, treedt bij de meeste slachtoffers een gevoel van schaamte op. Hierdoor berusten veel slachtoffers dan maar in de situatie.

Kenmerken van emotioneel misbruik.

Diegene die misbruikt, manipuleert door:

 • Zichzelf of de organisatie boven het slachtoffer te stellen zodat er een machtsverhouding ontstaat.
 • Veranderlijk, onvoorspelbaar gedrag te vertonen; het ene moment wordt het slachtoffer gevleid of opgehemeld, het andere moment wordt het slachtoffer vernederd. Veelal wordt het slachtoffer ook dom gehouden.
 • Angst te creëren bij het slachtoffer.
 • Het slachtoffer te bedreigen.
 • Het slachtoffer afhankelijk te maken.
 • Mooie praatjes.
 • Valse beloftes.
 • Bewust zaken verzwijgen, naast de kwestie antwoorden, het slachtoffer zijn/haar loyaliteit bekritiseren.
 • Te liegen.
 • Altijd de schuld bij het slachtoffer te leggen.
 • Ideeën en waarheden op te dringen en het slachtoffer.
 • Dingen te laten doen in het belang van de misbruiker of organisatie en niet in het belang van het slachtoffer.

Het slachtoffer van emotioneel misbruik:

 • Plaatst de misbruiker of organisatie op een voetstuk, hierdoor ontstaat een ongelijkwaardige verhouding waardoor het slachtoffer benadeeld wordt.
 • Laat zich gemakkelijk onbewust over zijn/eigen grenzen heen gaan.
 • Is altijd loyaal aan de misbruiker of organisatie, hij heeft deze meer lief dan zichzelf.
 • Kan zichzelf niet meer zijn en past zich aan, met zijn/haar doen en laten, aan de reacties van diegene die manipuleert.

Hoe komt het dat men zich emotioneel laat misbruiken?

Het slachtoffer heeft op dat moment weinig eigenwaarde en kent zijn eigen grenzen niet goed. Het slachtoffer heeft veelal op dat moment een gevoel van leegte, angst of onzekerheid. Hierdoor is het slachtoffer uiterst kwetsbaar. Het slachtoffer denkt op dat moment niet rationeel, ontkent dat hij/zij misbruikt wordt. Hierdoor kan dit een hele tijd (jaren) doorgaan.

Hoe stop je emotioneel misbruik.

Het slachtoffer moet beseffen dat om het even welke relatie gelijkwaardig moet zijn.

Een relatie moet gebaseerd zijn op:

 1. Vrijheid
 2. Respect
 3. Steun

Het slachtoffer moet terug zijn/haar grenzen leren kennen (tot hier en niet verder).

Het slachtoffer dient onmiddellijk te stoppen met het ingaan op de controlerende macht van de misbruiker of organisatie. Hierdoor krijgt de misbruiker geen grip meer op het slachtoffer. Hiervoor zal het slachtoffer eerst terug steviger in zijn schoenen moeten leren staan.

pijl_op
balk

 

7. Sekten en spiritueel misbruik

Onze huidige maatschappij is tezelfdertijd enorm bezielend, maar ook heel verwarrend. Mensen zijn op zoek naar iets, veelal het spirituele. Spirituele vervolmaking kan prettig en geestverruimend zijn. Maar spiritueel misbruik ligt eveneens op de loer. Sekten spelen hier handig op in.

Hoe kun je vermijden dat je slachtoffer wordt van spiritueel misbruik bij een sekte?

– Er is gelijkwaardigheid. — De groep of leraar plaatst zich niet boven jou, hoe verstandig of bijzonder die ook is. Er dient een gelijkwaardige relatie te zijn.

– Je blijft te allen tijde onafhankelijk. — Vragen aan de groep of leraar stel je ook aan jezelf. Maak gebruik van externe bronnen (internet, literatuur, enz.). Wordt dus niet afhankelijk van wat men je vertelt.

– Je moet je er goed bij voelen. — Als je ergens geen goed gevoel bij hebt, klopt er meestal iets niet.

– Je behoudt je eigen waarde, en vooral je kan zelf blijven nadenken. — De waarheid is hoe jij erover denkt, en niet opgedrongen.

– Je eigen welzijn staat voorop. — Indien zaken opgedrongen worden waarbij het welzijn van de groep of een God voorrang krijgen op je eigen welzijn is er iets mis (pas als het goed gaat met jezelf, kan je iets betekenen voor de groep).

– Je behoud te allen tijde je eigen wil. — Doe nooit iets dat indruist tegen je eigen wil. Wanneer je, je op je gevoel laat inpraten, denk je niet meer rationeel en wordt je eigen vrije wil aangetast of ontnomen.

– Men geeft je altijd duidelijkheid.– Iedere vraag wordt duidelijk beantwoord. Een onduidelijk antwoord, rond de pot draaien, ingewikkelde taal enz. wijzen op misbruik.

– Blijf altijd jezelf. — Indien men vraagt om je ego los te laten of men beschouwd het ego als iets minderwaardig klopt er iets niet. Je dient je eigen normen, waarden en grenzen te kunnen behouden.

Blijf dus altijd de controle over jezelf behouden en laat niets of niemand je vrije wil aantasten. Blijf dus altijd rationeel denken.

pijl_op

balk

8. Love-bombing, Cold reading, Hot reading, als wervingsmethode.

Love-bombing:

Love-bombing wordt gebruikt door alle sekten om een lid binnen de sekte te krijgen (of om een bestaand lid te steunen in moeilijke tijden). Kenmerkend is dat het conditionele liefde is, en wel heel veel tegelijk. Je wordt op zo’n danig warme en vriendelijke manier verwelkomt dat je als nieuwkomer je direct thuis voelt. Dit maakt bovendien iemand minder alert op tekenen van manipulatie en misbruik.

 • je wordt overladen met complimentjes,
 • je krijgt het gevoel heel bijzonder te zijn,
 • je wordt overladen met attenties (soms cadeautjes),
 • je krijgt het gevoel dat alles wat je doet leuk en fantastisch is,
 • je krijgt uitermate veel begrip voor alles wat je voelt,
 • je krijgt uitermate veel begrip voor alles wat je zegt,
 • men heeft enorm begrip voor wat je meegemaakt hebt,
 • men geeft je het gevoel dat je interessant bent,
 • men geeft je het gevoel dat je intelligent bent,
 • – enz., enz.

Cold reading:

Cold reading is een methode die vaak gebruikt wordt door o.a. waarzeggers, verkopers, of politie bij verhoren. Wat men hier mee bereikt is vertrouwen winnen. Men verkrijgt informatie door:

 • Het uiterlijk van het potentiële lid te observeren. Houding, kleding, haardracht, leeftijd, standing zoals woonst en voertuig, plaatsen waar je jezelf ophoudt, al dan niet dragen van een trouwring. Allemaal mogelijke gegevens die veel informatie verschaffen.
 • Uitspraken doen waarvan iedereen vindt dat die op hem/haar van toepassing zijn. Hierdoor wordt je aangezet om meer informatie over je zelf te geven dan gebruikelijk is.
 • Perfect te reageren op signalen van bevestiging of afkeuring (veranderde blik of lichaamshouding).
 • Hulp aan te bieden op het moment dat je er behoefte aan hebt (luisterend oor of het idee geven dat je samen met hem/haar het probleem wel gaat oplossen)

Hot reading:

Het benaderen van een potentieel lid op een kwetsbaar moment in zijn leven is gemakkelijk. Hij/zij is immers overgevoelig voor een schijn veiligheid dat hem wordt geboden. Sommige sekten doen aan vooronderzoek, of hebben perfect notitie genomen van vroegere gespreken. Sommige hebben zelfs informatie uit de sociale media gehaald (overlijdensberichten, Facebook, Google, enz.). Ook informatie ingewonnen via vrienden of familieleden van de betrokken persoon wordt bijgehouden en gebruikt. Dit alles om enerzijds vertrouwen te winnen en anderzijds geloofwaardig over te komen.

pijl_op

balk

9. Indoctrinatie van kinderen: mentale kindermishandeling.

In onderstaand filmpje kan je zien hoe kinderen mentaal misbruikt worden. Indoctrinatie, hersenspoeling, psychologische manipulatie, een kwalijk verschijnsel dat volgens ons onder de noemer misbruik valt, en zeker als het op kinderen, afhankelijke, of mentaal kwetsbare personen wordt toegepast. De manier waarop deze jonge kinderen angst aangejaagd worden is crimineel. En wat als deze kinderen als ze ouder worden blindelings bevelen gaan opvolgen?

Becky Fisher, de hoofdpersoon en kinderen predikante in de documentaire, is duidelijk in haar intenties en heeft geen excuses voor wat ze doet. “Moslims zijn slim omdat ze hun kinderen vanaf jonge leeftijd indoctrineren. Geen wonder dat ze later in staat zijn tot zelfmoordaanslagen, daar zijn ze voor opgevoed. Christenen moeten hetzelfde doen – focussen op de kinderen.” In plaats van liefde te prediken en kinderen richting te geven, wil zij een leger voor God samenstellen. Kinderen moeten soldaten voor Jezus worden en strijden voor een wereld waarin geen plaats is voor andere visies dan die van haar.

Met alles wat ze maar voor handen heeft worden kinderen een week lang overspoeld met nonsens. (Evolutieleer is een leugen en zondig, popmuziek zondig, Harry Potter dient op de brandstapel te staan.) Schandalig hoe ze de kinderen aan het huilen krijgt omdat ze menen in het verleden dingen verkeerd gedaan te hebben. (Sommigen worden zelfs hysterisch.)

De documentaire toont hoe weerloze kinderen hun normale psyche gebroken wordt, om ze dan een andere persoonlijkheid te geven. Een persoonlijkheid die denkt, zegt en doet wat zij wil.

Daarnaast worden deze kinderen nog eens in een politieke strijd geworpen. Becky haalt hiervoor een kartonnen G.W. Bush boven en de kinderen dienen te bidden om hem kracht te geven in zijn strijd tegen alles waar ze zelf een hekel aan heeft (homo’s, mensen die seks niet als iets smerigs aanzien, enz.).

Horen kinderen niet een blij en zorgeloze jeugd te hebben en niet eentje waar vrees en dwang de hoofdrol gaan spelen. Wanneer gaan overheden hier iets aan doen?

Jesus Camp is een controversiële documentaire over de conservatieve Christelijke beweging in de Verenigde Staten. Op onthutsende wijze is te zien hoe kinderen in een zomerkamp worden gemanipuleerd en klaargestoomd om het geloof te verspreiden.

De hevige reacties van de publieke opinie die met afschuw reageerden op de praktijken die de documentaire in beeld bracht tonen aan hoe belangrijk het is om de mensen te blijven informeren over dergelijke wanpraktijken en de gevolgen ervan. Documentaires als deze en andere informatiebronnen moeten het publiek blijven bereiken zodat mensen zich bewust worden dat het niet normaal en niet juist is om kinderen te indoctrineren met het geloof van hun ouders, dat het verwerpelijk is om kinderen in te zetten voor politieke en religieuze doeleinden en dat elk kind recht heeft op de kans om eigen keuzes te maken.

pijl_op

balk

10. Persconferentie in Londen van 22 augustus 2014: undue influence (ongepaste beïnvloeding)

Op de persconferentie in Londen met Steven Hassan spraken Lloyd Evans, Massoud Banisadr, John Atack uit eigen ervaring. Bekijk hoe ongepaste (onethische) beïnvloeding van mensen gebruikt wordt door sektarische organisaties. Velen zullen het rekruteringsmechanisme snel herkennen. Onderstaande filmpje spreekt voor zichzelf.

pijl_op

balk

11. Wat kan je doen, als je vertrekt uit een sekte?

In artikel 2 hebben we het reeds gehad op welke manieren iemand uit een sekte komt. Eén van de moeilijkste dingen die er voor sekteleden bestaan, is vertrekken uit een sekte. De moeilijkheidgraad hiervan is op zichzelf een teken dat de organisatie die je verlaat een sekte is, of op zijn minst gezegd een ongezonde sektarische organisatie.

Een eerste raad die we willen meegeven is dat je uit deze sekte niet overhaast vertrekt. Dit komt misschien eigenaardig over, maar de reden is, dat je dit best perfect gaat plannen. Het is misschien hard of moeilijk zijn eens je voor jezelf het besluit genomen hebt om nog bijvoorbeeld een week te wachten, maar het zal gemakkelijker voor je zijn, als je alles berekend, voorbereid en gepland aanpakt.

Hulp (van buitenaf).

Zoek hulp van buitenaf. We hebben hiervoor reeds aangehaald dat het verlaten van een sekte zeer moeilijk is, vele ex-sekteleden beweren dat dit het moeilijkste was wat ze ooit gedaan hebben in hun leven. Je hoeft dit dus niet alleen te doen! Maak een lijstje van alle mensen die je kent, uiteraard buiten de organisatie die je verlaat of hun invloed. Noteer hierbij hoe je denkt, hoe ze je kunnen helpen. Zo creëer je een groep mensen waar je terecht kunt voor hulp. Maak vervolgens een lijstje van de mensen van wie je het liefst zou hebben dat ze je hierbij helpen; je zult jezelf op deze manier meer op je gemak voelen en zelfzekerder zijn. Vervolgens begin je hen te benaderen en te peilen naar hun bereidwilligheid. Doe dit allemaal zeer beredeneerd. Begin met de mensen die je goed kent zoals familie en vrienden, vervolgens mensen die je minder of helemaal niet kent, maar toch handig zouden kunnen zijn. Bij deze laatste horen ook de hulporganisaties, een advocaat, een arts en dergelijke. Verlaat je een religieuze sekte, dan kan het zijn dat je ook hulp kan vinden bij iemand van een (reguliere) kerk. Sommigen kennen dit probleem en zijn erg sociaal ingesteld. Vermijdt mensen die loslippig zijn. Dit zou voor gevolg kunnen hebben dat hierdoor de organisatie die je verlaat op de hoogte komt van je vertrek.

Het vertellen dat je de sekte verlaat?

Je hebt drie manieren om dit te doen. Je kan eenvoudigweg de sekte verlaten, zonder hen iets te vertellen.

 1. Je hoeft hun dit immers niet te vertellen. Uiteraard zullen ze dit snel merken en je proberen te benaderen.
 2. Een tweede optie is om het direct te vertellen. Je kan dit aan één persoon meedelen, zodat je niet met de hele organisatie geconfronteerd wordt. Je hoeft dit ook niet met een persoonlijk gesprek te doen. Dit kan eenvoudigweg met een e-mail of een telefoontje. Als je dit met een telefoongesprek wil doen, noteer dan kort wat je wil zeggen, zodat je jezelf niet laat meesleuren in onderwerpen die je wilt vermijden. Vergeet niet dat u niet hoeft te zeggen waarom je de sekte verlaat. Verbreek onmiddellijk het gesprek als men misbruik van je wilt maken.
 3. Een derde optie is iemand uit je opgemaakt lijstje het hun laten vertellen. Dit kan eveneens via een simpel telefoontje of een e-mail. Op deze manier kan je dit zeer formeel houden. Dit is een manier waarvoor je ook geen schrik hoeft te hebben.

Verder contact met de groep?

Eens je de groep verlaten hebt, of je het ze nu verteld hebt, of ze het zelf gemerkt hebben, ben je waarschijnlijk nog niet van hen af (althans toch voor een zekere periode, dit tot wanneer ze het opgeven je te benaderen). Sekten laten nu eenmaal hun volgelingen niet gemakkelijk gaan. Dit is één van de kenmerken dat je in een sekte of ongezonde sektarische organisatie zat. Sommige sekten zullen alle communicatiemogelijkheden (telefoon, e-mail, brief, persoonlijk bezoek) gebruiken om toch maar met jou in contact te kunnen komen, met de hoop je terug te kunnen overtuigen. Weet dat je hun telefoons niet moet aannemen of hun e-mails of brieven moet lezen en beantwoorden, hen niet thuis moet ontvangen, enz. Wij geven je de goede raad om niet meer met hen om te gaan, op geen enkele wijze. Je kan je e-mail software zo instellen, dat je ongewenste mails niet meer ontvangt. Probeer je natuurlijke nieuwsgierigheid opzij te zetten om te voorkomen dat je bepaalde kwetsende zaken te lezen krijgt.

Heb je toch contact, documenteer dan je omgang met de groep.

Houdt op zijn minst een dagboek bij en schrijf zo gedetailleerd mogelijk elk contact met hen op (en ook zo veel als mogelijk uit het verleden). In sommige landen kun je gesprekken, indien je er deel van uitmaakt, opnemen, zonder dat je de wederpartij op de hoogte brengt. (Vraag raad aan uw advocaat hieromtrent.) Indien je nog contact hebt met de groep, heeft het documenteren van je contacten een aantal voordelen. Het zal je helpen je te bevestigen hoe destructief ze wel kunnen zijn. Telefoongesprekken of erger nog, persoonlijke bezoeken, vroeg in de ochtend of ’s avonds laat worden gebruikt om je te overrompelen en je weerstand te breken. Ook als je bedreigd wordt, heb je hier een bewijs van. (In het algemeen gaan sekten zo te werk dat wettelijk hun weinig ten laste kan gelegd worden; met bewijzen dat je bedreigd wordt sta je hier al een stuk sterker.) Als je een digitaal fototoestel hebt, kan je ook foto’s nemen waarbij de tijd geregistreerd wordt op welk tijdstip je de foto genomen hebt. Let hier wel met op: dit zal veelal resulteren in een agressieve reactie van de andere partij. Neem zeker geen foto als het je in gevaar brengt.

Nogmaals, de beste aanpak is te proberen niet meer om te gaan met iemand die deel uitmaakt van de sekte.

Rechtshandhaving.

We hebben het reeds aangehaald: spijtig genoeg gaan sekten zo te werk, dat hen meestal niets wettelijk ten laste kan gelegd worden. Als je denkt dat dit wel zo is, neem dan onmiddellijk contact op met een advocaat. Gevallen van fysiek of seksueel misbruik zijn een ander geval. Meldt dit altijd aan de politie. Probeer zoveel mogelijk bewijs te leveren van wat zich voordoet of voorgedaan heeft. Raadpleeg ook hier een advocaat en/of hulporganisaties om advies zodat je hier werkelijk krachtdadig kunt ingrijpen.

Beïnvloeding op uw werk.

Zijn collega’s (of zelfs je baas) ook lid van de sekte, dan zul je minstens geconfronteerd met druk op het werk. In de meeste landen hebben we een perfecte arbeidswetgeving, praat ook hierover met je advocaat. Als jou werk hierdoor beïnvloed wordt, zorg ook hier, dat je jezelf grondig documenteert en de nodige bewijslast opbouwt. Er zijn meerdere gevallen bekend waar een werknemer onder druk is gezet om in een sekte te blijven (of toe te treden) omdat hun baas en/of één of meerdere collega’s in de sekte waren. De beste optie is hier te overwegen zo snel mogelijk een andere baan te vinden.

Je moet vooruit.

Als je ziek bent dan raadpleeg je een arts. Als je emotioneel onder stress staat raden we ook aan hiervoor de nodige hulp te zoeken. (Na alles wat je meegemaakt hebt is het normaal dat je emotionele stress hebt.) Als de kosten een probleem zijn: weet dan dat er zijn hulporganisaties die je kunnen begeleiden, zonder dat hier kosten met gepaard gaan. Deze professionele begeleiding kan starten vanaf het prille begin dat je de sekte verlaten hebt. Het is goed om met iemand zelfstandig te kunnen praten, ook buiten uw vertrouwde kring. Weet dat tijd hier de grote genezer is, en helaas meestal herstel je niet zo snel als je wel zou willen. Praten helpt, vandaar onze raad een professionele hulpverlener op te zoeken. Naast praten geven we je eveneens de raad, alles, maar dan ook alles wat je over het onderwerp kunt vinden, te lezen. Dit leert je, jou situatie te begrijpen, en zal jou genezingsproces gemakkelijker maken en bespoedigen.

pijl_op

balk

12. Het BITE model van Steven Hassan.

 Steven_HassanLink website “Freedom of Mind”.

 

 

 

In dit artikel wordt aangegeven in welke mate een sektarische organisatie of sekte aan de criteria van het BITE-model van Steven Hassan voldoet.

Dit BITE model laat zien hoe sekten het denkvermogen van hun volgelingen aantasten met behulp van:

I.              B             Behaviour Control              (gedrag controle)
II.             I               Information Control            (informative controle)
III.            T             Thought Control                 (gedachten controle)
IV.           E             Emotional Control              (emotionele controle)

Deze vier componenten zijn slechts een ruwe benadering. Niet alle groepen gebruiken alle aspecten of gebruiken ze in sterke mate. Wat er het meest toe doet is de algehele invloed die wordt uitgeoefend op iemands vrije wil en het vermogen werkelijke keuzes te maken. Iemands uniciteit, talenten, vaardigheden, creativiteit en vrije wil zouden moeten worden aangemoedigd, niet onderdrukt. Het doel van destructieve mentale controle is mensen “te veranderen” naar het beeld van de sekteleider. Dit proces is wel omschreven als “klonen”. Deze “sekte-identiteit” is het resultaat van een systematisch proces iemand van zijn of haar vroegere identiteit, inclusief zowel belangrijke overtuigingen en waarden als ook van belangrijke verwantschappen, los te weken. Het resultaat is het creëren van een dubbele identiteit.

I. Gedrag Controle

1. Regulering van iemands individuele fysieke bestaan.
a. Waar, hoe en met wie een lid leeft (woont) en omgaat
b. Welke kleding, kleuren het lid draagt en welke haarstijl het lid heeft•
c. Welk voedsel en drinken het lid drinkt en niet drinkt
d. Hoeveel slaap het lid krijgt
e. Financiële afhankelijkheid
f. Weinig of geen tijd besteden aan ontspanning, vermaak of vakanties
2. Veel tijd gereserveerd voor indoctrinatievergaderingen en groepsrituelen.
3. Je moet toestemming vragen bij belangrijke beslissingen.
4. Je moet gedachten, gevoelens en activiteiten bij superieuren rapporteren.
5. Beloning en bestraffing (Gedragsverandering technieken—positief en negatief).
6. Individualisme wordt ontmoedigt, de groepsdenken bevorderd.
7. Strenge voorschriften en regels.
8. Noodzaak voor gehoorzaamheid en afhankelijkheid.

II. Informatiecontrole

1. Misleiding.
a. Opzettelijk informatie achterhouden
b. Informatie vervormen zodat het acceptabel wordt
c. Regelrecht liegen
2. Toegang tot informatiebronnen buiten de sekte minimaliseren of ontmoedigen.
a. Boeken, artikelen, kranten, tijdschriften, TV en radio
b. Kritische informatie
c. Voormalige leden
d. Houd leden zo druk bezig dat ze geen tijd hebben om na te denken
3. Informatie in hokjes indelen; Outsider versus insider doctrines.
a. Informatie is niet vrij toegankelijk
b. Informatie varieert in de verschillende lagen binnen de hiërarchie
c. De leiding beslist wie en wat iemand hoeft te weten
4. Elkaar bespioneren wordt aangemoedigd.
a. Koppels maken met een “buddy” systeem ter controle
b. Afwijkende gedachten, gevoelens en activiteiten aan de leiding rapporteren
5. Uitgebreid gebruik van door de sekte voortgebrachte informatie en propaganda.
a. Nieuwsbrieven, tijdschriften, dagbladen, audiobanden, videotapes e.d.
b. Aanhalingen buiten de context plaatsen, beweringen van buiten de sekte uit zijn verband trekken
6. Onethisch gebruik van bekentenissen.
a. Informatie betreffende “zonden” wordt gebruikt om identiteitsgrenzen aan te tasten
b. Vroegere “zonden”worden gebruikt om te manipuleren en te beheersen; geen vergeving of absolutie

III. Gedachten Controle

1. De noodzaak van het zich eigen maken van de groepsdoctrine als zijnde “Waarheid”.
a. Model = werkelijkheid
b. Zwart/wit denken
c. Goed tegenover slecht (kwaad)
d. Wij tegenover zij (insiders tegenover outsiders)
2. Gebruik van “geladen” taal (gekenmerkt door clichés die het nadenken verhinderd of doet stoppen.
3. Alleen goede en reine gedachten worden aangemoedigd.
4. Gebruik van technieken die het nadenken hinderen.
a. Ontkenning, rationalisering, rechtvaardiging en het “de wens is de vader van de gedachte”-syndroom
b. Herhalen door op één toon te zingen
c. Mediteren
d. Bidden
e. In talen spreken (in tongen spreken)
f. Zingen of neuriën
5. Kritische vragen over de leider, de leer of het beleid zijn nooit.
6. Geen enkel ander geloof wordt als legitiem, goed of nuttig gezien.
IV. Emotionele Controle

1. De gevoelens van een persoon manipuleren en beperken.
2. Het gevoel opwekken dat problemen altijd de schuld zijn van het lid, nooit van de leider of de groep.
3. Buitensporig gebruik van schuldgevoelens.
a. Schuldgevoel over wie je bent
a1. Wie je bent (Je leeft niet naar je volle vermogen – je potentieel niet bereiken)
a2. Je familie
a3. Je verleden
a4. De dingen die je leuk vindt
a5. Je gedachten, gevoelens en activiteiten
b. Sociaal schuldgevoel
c. Historisch schuldgevoel
4. Buitensporig gebruik van angstgevoelens.
a. Angst om onafhankelijk te denken
b. Angst voor de “buitenwereld”
c. Angst voor vijanden
d. Angst om je “redding” (zaligheid) te verliezen
e. Angst om de groep te verlaten of door de groep te worden gemeden (uitgesloten)
f. Angst voor afkeuring
5. Extremen emotionele hoogte- en dieptepunten.
6. Rituele en vaak openbare biechten.
7. Fobieën aankweken.
a. Geen geluk of levensvervulling “buiten” de groep
b. Vreselijke consequenties zullen er zijn als je de groep verlaat: “hel”, ”bezetenheid door demonen”, ”ongeneeslijke ziekten”, ”ongevallen”, ”zelfmoord”, ”krankzinnigheid ”,”10,000 reïncarnaties” enz.
c. Voormalige leden buitensluiten; angst om afgewezen te worden door vrienden en familie
d. Er is geen geldige reden om de groep te verlaten

pijl_op

 

balk

13. Sekten definiëren: geen gemakkelijke opdracht – sektarische organisatie – schadelijke sektarische organisatie

In ons courant taalgebruik, heeft het woord sekte meestal een negatieve bijklank. Hier willen we meteen rechtzetten dat een organisatie die al snel een sekte genoemd wordt, zelfs al dragen ze kenmerken van een sekte, niet noodzakelijke een gevaar vormen, nog voor de leden, derden of de samenleving in het algemeen.

Naar aanleiding van het onderzoek door een parlementaire commissie met als doel een uitgebreid beeld van het fenomeen “sekte” in België te vormen werd “het Belgisch onderzoeksrapport inzake sekten” (1997) opgesteld. Bij dit rapport werd een bijlage gevoegd waarin 189 groeperingen vermeld werden. Het betrof hier niet een lijst van gevaarlijke sekten. Er werd expliciet gesteld dat het vermelden van een groepering niet rechtstreeks leidt tot het veroordelen van een groepering als gevaarlijk of dat het een sekte zou zijn. Denaux citeert in The Attitude of Belgian authorities toward New Religious Movement: “This enumeration constitutes neither an acceptance of position nor a value judgment on the part of the Commission. Hence, the fact that a group appears in the list, even on the initiative of any state authority, does not mean that the Commission supposes it to be a sect or, a fortiori, to be harmful.”

Het uitgeven van de lijst leidde tot ‘media aandacht’ en tot eigen interpretaties van de lijst. Sommige organisaties voelden zich beledigd onder de noemer “sekte” te worden omschreven. Ook werd er kritiek gemaakt omdat er geen melding gemaakt werd van reguliere gevestigde religies.

Om te vermijden dat groeperingen ten onrechte gestigmatiseerd worden maakt de onderzoekscommissie een driedeling (De Meulder):

 1. De sekte “stricto sensu”. Dit soort bewegingen wordt omschreven als „een georganiseerde groep van personen die binnen een godsdienst dezelfde leer aanhangen‟. De commissie gaat ervan uit dat deze groepen op zich geen gevaar vormen en a-priori niet schadelijk zijn. Zij stellen: “In die betekenis is de „sekte‟ op zich respectabel en is ze zonder meer een normale toepassing van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van vereniging zoals die door onze grondrechten gewaarborgd worden.”(Dusquesne & Willems)
 2. De “schadelijke sektarische organisaties”. Deze worden gedefinieerd als: “een groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel die zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke, onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast.” (Dusquesne & Willems) In deze context formuleert de commissie een aantal criteria van gevaarlijkheid waaronder bedrieglijke wervingsmethoden, mentale manipulatie, geweld, ontvoering enz.
 3. De “verenigingen met het oogmerk om misdrijven te plegen”. Deze groepen zijn misdadige organisaties die zich een religieus karakter aanmeten als dekmantel of om gebruik te kunnen maken van eventuele juridische of fiscale voordelen.

De Meulder stelt voor om een onderscheid te maken tussen sektarische organisaties en sektarische praktijken. Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen schadelijke en onschadelijke praktijken, met alle mogelijke nuanceringen daartussen. Hierdoor wordt de realiteit omtrent sekten dichter benaderd. De problematiek ligt immers bij de schadelijke praktijken, al dan niet geïsoleerde misbruiken en wanpraktijken, die dikwijls weinig of zelfs helemaal niet verbonden zijn met de religieuze achtergrond of structuur van de beweging in kwestie. Deze aanpak werkt de negativiteit die gepaard gaat met de term „sekte‟ weg. Elke groepering, religieus of niet en sektarisch of niet, moet de wetten respecteren. Als wantoestanden losgekoppeld worden van de beweging in kwestie en van de verzamelnaam „sekten‟ in het algemeen komt dit de groeperingen en hun leden ook ten goede. Het onderscheid tussen sektarische organisaties en sektarische praktijken is een probleemoplossende benadering die gevoerd wordt vanuit een noodzakelijke objectiviteit.

Schadelijke sektarische organisatie:

De Belgische Staat en het IACSSO zeggen hierover: (Bron IACSSO: http://www.iacsso.be)

“De Belgische Staat herkent geen religies, maar “erediensten”. De zeven erkende erediensten zijn: de katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, israëlitische en islamitische eredienst. Ze erkent, met gelijkaardige gevolgen, de “vrijzinnigheid” als een niet confessionele, filosofische organisatie.

Andere “religies” die in België actief zijn, minderheidsreligies, genieten die formele erkenning niet. Dat betekent evenwel niet dat ze geen bestaansrecht hebben.

Deze niet erkende minderheidsreligies beschikken over de wettelijk gegarandeerde vrijheid van opinie, geloof en godsdienst. Enkel op basis van een ernstig voorafgaandelijk onderzoek kan men zulk een niet erkende minderheidsreligie eventueel “sektarische” noemen.

In de wet van 2 juni 1998 wordt de volgende omschrijving gegeven van een “schadelijke sektarische organisatie”:

“elke groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als dusdanig voordoet en die zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast” (art.2).

Deze definitie houdt het midden tussen die van “sekte”, die een neutrale betekenis heeft, en die van “criminele organisatie”, die uiteraard schadelijk is. Het fundamentele criterium om te kunnen spreken van een “schadelijke sektarische organisaties” is de overtreding van de wet of de schending van de mensenrechten.

“Het schadelijk karakter van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis van de principes welke zijn vastgelegd in de Grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de internationale verdragen inzake de bescherming van de rechten van de mens welke door België zijn geratificeerd” (Ibid., art. 2)”

Eigenlijk moeten we drie begrippen uit elkaar houden:

 1. sekte
 2. schadelijke sektarische organisatie
 3. criminele organisatie.

Een sekte op zich is respectabel, doch kan een schadelijke sektarische en/of criminele organisatie zijn.

De criminologische benadering van schadelijkheid:

 • overtreding van de wet en/of – inbreuk op de rechten van de mens.

Tot slot dient men aan de hand van een aantal criteria te bepalen of we kunnen spreken van een schadelijke sektarische organisatie:

 • bedrieglijke of misleidende wervingsmethodes
 • aanwenden van mentale manipulatie
 • slechte fysieke of geestelijke (psychologische) behandeling
 • ontzeggen van medische hulp
 • geweld, voornamelijk seksueel geweld
 • verplichting met gezin, echtgenoot, kinderen, vrienden, verwanten te breken
 • ontvoeren of aan de ouders onttrekken van kinderen
 • ontnemen van vrijheid om sekte te verlaten
 • buitensporige financiële eisen, oplichting en verduistering van geld of goederen
 • onrechtmatige exploitatie van werk van leden
 • compleet breken met de democratische samenleving die als boosaardig wordt afgedaan
 • de wil de samenleving te gronde te richten ten voordele van de sekte
 • aanwenden van onwettige methoden om macht te verwerven

pijl_op

 

balk

14. Sektarische organisaties, sekten, religies en het Internationaal Verdrag Inzake de rechten van het Kind (Verenigde Naties 1989).

Er zijn veel vormen van kindermisbruik waar men perfect de schending van kinderrechten kan aantonen. Voorbeelden over de soorten misbruik waar er absolute duidelijkheid over bestaat zijn seksueel misbruik van kinderen, fysieke mishandeling van kinderen, kindsoldaten, enz. Seksueel, fysiek, psychologisch misbruik zijn in de meeste gevallen aantoonbaar en de wetgever treed hier dan ook op.

Maar hoe zit het met volgende artikelen?

 • Art. 24: Het recht op een aangepaste verzorging.
 • Art. 28: Het recht op degelijk onderwijs.
 • Art. 17: Het recht op informatie en materiaal uit verschillende bronnen en op bescherming tegen informatie en materiaal die schadelijk zijn voor het welzijn is een recht waarvan kinderen kunnen genieten
 • Art. 13: Het verzekert een kind ervan om zijn eigen mening te vormen en te uiten en om in alle vrijheid inlichtingen en denkbeelden te vergaren.
 • Art. 14: Het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst.
 • Art. 23: Het recht op een behoorlijk leven waarbij zijn/haar waardigheid verzekerd werd en waar hij/zij zou kunnen uitgroeien tot een zelfstandig persoon die actief zijn plaats zou kunnen vinden in de maatschappij.

Met andere woorden als deze rechten geschonden worden, is dit een vorm van misbruik! We spreken hier van indoctrinatie, wanneer kinderen nog te jong zijn om met volle begrip en rede te vatten wat hen wordt opgelegd, zeker als dit gebeurt in een opvoeding waar kinderen opgroeien in een omgeving die elke vorm van kritisch denken verbiedt en waar een te beperkt en/of foutief wereldbeeld wordt aangeleerd of waar men opgroeit met een tekort aan culturele, sociale en/of religieuze verscheidenheid.

Of met andere woorden: niemand (ook de ouder niet) heeft het recht om kinderen in dergelijke omgeving te laten opvoeden. Dergelijke omgeving is ook het domein van de religie! Religie, laat staan een schadelijke sektarische organisatie mag geen domein zijn waar men naar eigen wil (zijn) kinderen opvoedt.

Trouwens, elke vorm van indoctrinatie, ongeacht wie ze oplegt, is onaanvaardbaar!

Hoe zit het nu als deze rechten geschonden worden binnen religies, sekten of sektarische organisaties?

Tot op heden lijkt eensgezindheid enkel te bestaan buiten dit domein!

In ons vorig artikel hebben we proberen aantonen hoe moeilijk het is bepaalde begrippen hieromtrent te definiëren. We hebben uitgelegd wat we verstaan onder een schadelijke sektarische organisatie; de noodzaak om een onderscheid te maken tussen sektarische organisaties en sektarische praktijken, idem voor schadelijke en onschadelijke praktijken. Waar staan we: we hebben een wet in België die een omschrijving geeft aan een schadelijke sektarische organisatie en we hebben een aantal criteria om te bepalen of we kunnen spreken van een schadelijke sektarische organisatie. En we kunnen de schadelijkheid criminologisch gaan benaderen; in dit geval is een organisatie schadelijk als er een wetsovertreding gebeurd en/of er inbreuk gebeurd tegen de rechten van de mens.

Wij hopen ten stelligste dat van dit laatste snel werk gemaakt wordt, voor ons zijn alle inbreuken op de rechten van de mens een criteria of een sektarische organisatie al dan niet schadelijk is, zeker als het gaat om kinderen.

Help ons alvast de artikelen op onze website te verspreiden, dit is niet alleen een vorm van sensibiliseren, maar ook een smeekbede naar de overheden toe, om ook maar alles te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt!

pijl_op

 

balk

15. “High Demand Groups” of Dwingende groepen

Deze term wordt veelal gebruikt voor groepen die niet onder de categorie extreme sekten vallen, doch veel sektarische kenmerken hebben. Deze dwingende groepen zijn in alle domeinen terug te vinden. Meestal kennen we deze in het religieuze domein. We mogen dit begrip dus niet veralgemenen: niet elke groep met bepaalde praktijken en idealen is een sekte of dwingende groep.

Men moet zich dus de vraag stellen: welke specifieke gedragingen sektarisch zijn. Gebruik van misleiding en het uitoefenen van excessieve macht (invloed) zijn sektarische gedragingen. Strenge controle op de emotionele en intellectuele omgeving van de leden, alsook autoritair leiderschap zijn zo wat de hoofdkenmerken. Er zijn verschillende modellen ontworpen en criteria opgesteld om te bepalen of er sprake kan zijn van een sekte, sektarische organisatie of dwingende groep. Het BITE-model van Steven Hassan (artikel 12) is er één van. Het gaat voornamelijk over de intensiteit van controle op de leden, en zoals vroeger reeds aangehaald, verschilt dit van groep tot groep.

Men kan dus stellen dat een groep dwingend is, als de leider, leiding en/of de leden elkaars leven kan controleren. Dwingende sektarische gedragingen zijn: het zich aanpassen aan de groep, het afhankelijk zijn van de leider, leiding, of de groep zelf, het demoniseren van buitenstaanders en het zich volledig onthouden van kritiek.

De manipulatie en groepsdruk is in vele gevallen zeer groot en maakt wereldwijd miljoenen slachtoffers. Men kan gerust stellen dat in Nederland en België tienduizenden slachtoffers zijn van dwingend (manipulatief) gedrag in dergelijke groepen (sektarische organisaties). Dit neemt soms extreme proporties aan dat leden zich volledig wijden aan de groep en hun eigen behoeften volledig wegcijferen. Leden passen hun manier van handelen en denken volledig aan op een manier die als doodnormaal wordt gezien.

Ons sociaal leven zorgt ervoor dat we ons aanpassen aan het gedrag binnen de groep. We passen ons aan het gedrag van de mensen aan, met wie we omgaan (we spiegelen hun gedragingen). Hierdoor ontstaat bij dwingende groepen een groepsidentiteit. Je kan het ook anders stellen: een groep die niet tolereert, dat leden verschillend zijn, verschillend denken, verschillend handelen, vertoont de kenmerken van een dwingende groep.

Ongezonde, schadelijke en zelfs zeer gevaarlijke dwingende groepen laten weinig of geen ruimte voor eigenheid. De leden worden voortdurend onder druk gezet te voldoen aan de groepsnorm. Een hoge mate van groepsdruk kan leiden tot het verlies van identiteit. Meer nog deze groepsnormen kunnen de individuele normen gaan overtreffen. Hierdoor kunnen mensen in groepen, in staat zijn daden te plegen die ze zelf nooit zouden gedaan hebben. Groepsdruk kan er voor zorgen dat een individu zijn eigen morele waarden volledig uitschakelt.

Bekijk de volgende filmpjes:

pijl_op

 

balk

16. Evolutie > creationisme: hoe kinderen gebrainwashed worden met creationisme!

Bekijk volgend filmpje:

Als je dit filmpje bekeken hebt besef je dat creationisme opgedrongen wordt aan jonge kinderen, zelfs aan volwassenen. Bemerk hoe dicht dit bij brainwashing aanleunt. Door dit filmpje te bekijken besef je, dat creationisme een bedreiging kan vormen, niet zo zeer om wat ze de kinderen aanleren, maar wel door de manier waarop dit gebeurt.

Deze kinderen zien geen gaten in de redeneringen van de lesgevers. Neen, die lijken zelfs logisch te zijn. Bijgevolg dienen we ons de vraag te stellen of creationisme geen gevaar voor de opvoeding vormt?

Wetenschap leert kinderen kritisch denken en openstaan voor gefundeerde meningen en visies, ook van anderen. Hierdoor dringt wetenschap zich ook niet op aan kinderen. Het filmpje toont duidelijk dat creationisme dat wel doet, waarbij deze kinderen worden gebrainwashed. Kritisch nadenken komt bij creationisme niet te pas, het leert gewoon de zaken aan te nemen.

Het is onze taak, als opvoeder, leerkracht of ouder, onze kinderen (voor zichzelf) te leren nadenken. Niet alleen dat, ook kritisch ergens durven in te gaan. Wij moeten ons dus ernstig de vraag stellen, indien creationisme opgedrongen wordt, of dit geen bedreiging vormt voor de opvoeding van onze kinderen? Bovendien is creationisme niet wetenschappelijk onderbouwd en kan men de vraag doortrekken of dit wel thuishoort in het onderwijs?

Wij laten u, voor u zelf de vraag beantwoorden.

pijl_op

balk

17. Evolutionisme, creationisme en intelligent design in het onderwijs.

De evolutietheorie druist in tegen het geloof van de Bijbel (een geloof volgens welke God de dieren en de mensen schiep in een korte tijdspanne).Het scheppingsverhaal van zeven dagen en dat de aarde een leeftijd van slechts ongeveer 10.000 jaar (bij de Jehovah’s Getuigen bijvoorbeeld 6.000 jaar) zou hebben bleef hierdoor niet langer overeind door het wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de aarde ongeveer 4,5 miljard jaar oud is. De evolutietheorie stuit nog altijd op veel oppositie zowel bij christelijke fundamentalisten als bij sektarische organisaties die de Bijbel als enige waarheid aanzien. Velen van deze groepen zien de evolutietheorie als een bedreiging voor het religieuze geloof. Terecht: vele doctrines worden hiermee teniet gedaan en leerstellingen van sektarische organisaties vallen of staan hiermee. (Dit is bijvoorbeeld één van de redenen dat de Jehovah’s Getuigen het hoger onderwijs blijven stigmatiseren).

Daar de evolutietheorie een bedreiging voor de geloofwaardigheid van de Bijbel en de daaruit voortvloeiende leerstellingen is, die bepaalde sektarische organisaties blijven opdringen, blijven deze laatsten het creationisme promoten of de evolutietheorie af te doen als onjuist. Het is trouwens nog maar van vorige eeuw geleden dat in Amerika in bepaalde staten wetgevingen bestonden die verboden evolutietheorie te onderwijzen. In de jaren 1950 stond de evolutietheorie nog helemaal achteraan in de biologie cursussen om er zo weinig mogelijk aandacht te moeten aan besteden.

Gelukkig is dit ondertussen achterhaald en zagen overheden het belang in van kwalitatieve wetenschappelijke kennis. Ook het onderwijs volgde, waarbij de biologie meer aandacht gaf aan de evolutietheorie. (In Amerika bijvoorbeeld werd in 1968 de wet die het verbod legde op het onderwijzen dat mensen afstammen van een apensoort, afgeschaft.) Onderwijs gebaseerd op principes van religieuze dogma’s werden door de overheid niet langer meer geduld. Toch blijven, ondanks alles, creationisten nog altijd strijd voeren. In Europa hebben de Christenen de evolutietheorie algemeen aanvaard; doch Moslims, Joden en sektarische organisaties zoals de Jehovah’s Getuigen en Mormonen blijven het creationisme strijdlustig verdedigen. Uit een studie die An Bogaert voerde, bleek dat van de ondervraagde Antwerpse jongeren: 90% van de katholiek opgevoede jongeren de evolutietheorie aanvaarden, bij de joodse jongeren is dit 40% en bij de moslimjongeren is dit 20%. (bron: Cooman). Bij sektarische organisaties zoals de Jehovah’s Getuigen is dit quasi 0% in alle leeftijdscategorieën!

Wat moeten wij hieruit besluiten? Deze cijfers tonen aan dat de evolutietheorie en dus wetenschappelijke bewezen waarheden nog steeds niet aanvaard worden door enorm grote bevolkingsgroepen hier in (West)Europa, indien ze tegenstrijdig zijn met de Bijbel of de koran.

“Dat het creationisme de evolutietheorie in het gedrang brengt is dus ook voelbaar in West-Europa. In oktober 2007 keurde de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa een resolutie goed die de gevaren van het creationisme in het onderwijs erkent. De raad van Europa is een politieke organisatie, opgericht in 1949. Deze Raad telt leden uit 47 landen en heeft zijn zetel in Straatsburg, Frankrijk. De verdediging van de rechten van de mens, de parlementaire democratie en de rechtstaat en het sluiten van verdragen op Europees niveau om de maatschappelijke en juridische praktijken in de lidstaten met elkaar in overeenstemming te brengen zijn de belangrijkste prioriteiten.” (Cooman)

” De resolutie houdt in dat 47 lidstaten wetenschapsonderwijs moeten stimuleren en creationistische ideeën uit de wetenschapslessen moeten weren. Dit is, in tegenstelling tot wat de media laten uitschijnen, geen strijd tegen religie. De vrijheid van religie wordt door de raad evenzeer verdedigd. Onderwerpen verwant aan cultuur en religie kunnen in het onderwijs aan bod blijven komen maar dan slechts in die lessen die deze onderwerpen grondiger bestuderen. Er zit dus geen antireligieuze motivatie achter de resolutie. Eerder is het zo dat men wetenschappelijk onderzoek niet in het gedrang wil brengen door het toelaten van indoctrinatie van bepaalde geloofsovertuigingen.” (Cooman)

Volledig terecht, evolutietheorie zit immers verweven met tal van andere wetenschappelijke disciplines, denk aan geneeskunde, biologie, archeologie, enz. Het verwerpen van de evolutietheorie zou niet ten goede komen voor de ontwikkeling van onze verdere samenleving!

We hebben zelf navraag gedaan bij een beperkte groep, te klein om representatief te zijn, wat zij vinden van de evolutietheorie. Wij merkten enerzijds op dat het overgrote deel deze theorie wel aanneemt, maar anderzijds dat een goede 10% nog nooit of quasi nooit van de evolutietheorie had gehoord! Laat dit artikel een oproep naar het onderwijs en de media zijn, hier de nodige aandacht aan te besteden. Kan men deze 10% bereiken dan krijgen sommige sektarische organisaties minder slagkracht hun doctrines te verspreiden, eveneens krijgt radicalisering minder kans. Verschillende gebeurtenissen rond radicalisering tonen immers aan dat onze maatschappelijke veiligheid in het gedrang komt.

 

Wij hebben hieronder een aantal filmpjes geselecteerd die wat meer inzicht geven in de evolutietheorie:

Ter inleiding:

In volgende vier filmpjes debatteren enkele wetenschappers: Wetenschap of geloof? Wetenschappers over religie.

In volgend filmpje zie je een debat over de vraag: is het tijd voor alle religies de evolutietheorie te aanvaarden?

De evolutietheorie:

In onderstaand filmpje legt professor Jerry Coyne uit waarom de evolutietheorie juist is. Hij geeft in dit filmpje een verklaring waarom nog zoveel mensen niet akkoord gaan met deze stelling.

Hieronder een mooie documentaire genaamd de eerste seconde na de oerknal.

De oerknal door professor Robbert Dijkgraaf zeer vlot uitgelegd in 45 minuten (Nederlandstalig). Het ontstaan van het universum en onze aarde, wetenschappelijk onderbouwd.

Het allerkleinste door professor Dijkgraaf zeer vlot uitgelegd (Nederlandstalig)

Het heelal in cijfers (Nederlandstalig).

Het ontstaan van de aarde (Nederlandstalig – 4-delig).

Een documentaire van WORLD GEOGRAPHIC CHANNEL (Planet Earth 100 Million Years In The Future – What will happen to our world?).

pijl_op

balk

18. “Atheïsme als basis voor de moraal”: een oproep voor een nieuwe verlichting tegen het obscurantisme van radicale, fundamentalistische gelovigen.

De auteur bedoelt hier niet mee dat mensen ongelovig moeten worden! Zijn stelling is dat elke mens gelooft wat hij wil, maar niemand mag zijn of haar geloof opdringen aan een ander. De auteur wijst op de negatieve houding van religies in het algemeen ten aanzien van ongelovigen of andersgelovigen; vrouwen; homoseksualiteit; zelfs ten aanzien van wetenschap en burgerlijke wetgeving. Dit onderstaand filmpje toont aan, dat de basis van de moraal niet stoelt op godsdienstige feiten, maar op de rede. Hierdoor wordt de wereld alleen maar menselijker en dus beter. Hij heeft het over deugden, zoals hoop, liefde, barmhartigheid, eerlijkheid, vaak misbruikt door religies. Hij plaatst rechtvaardigheid in een seculier humanistische context.

Bekijk het filmpje: het stemt tot nadenken.

pijl_op

balk

19. Gesubsidieerde Bijbelscholen leren over creationisme, en dit in de 21e eeuw!

“De Morgen” heeft het in een artikel van 14 oktober 2014 dat in Vlaanderen, gesubsidieerde Bijbelscholen aan 1100 leerlingen in het basisonderwijs, de protestantsevangelische leer er met de paplepel ingieten. God schiep alles! Vandaag is er duidelijk in sommige scholen nog geen plaats voor de evolutietheorie.

Gezien de evolutietheorie geen deel uitmaakt van de te behalen eindtermen in het basis onderwijs, kunnen scholen blijven beweren dat het creationisme een alternatief is voor de wetenschap. Zolang politiekers geen werk maken om de evolutietheorie op te nemen binnen deze eindtermen van het basisonderwijs, blijven deze toestanden mogelijk.

Of hebben jongeren geen recht op kwalitatieve informatie en opleiding? Hoe kan het vandaag, in de 21e eeuw, dat gesubsidieerde scholen nog pseudowetenschappelijke opvattingen zoals creationisme kunnen verspreiden? Is dit wetenschappelijk verantwoord, of kan men spreken van zuivere indoctrinatie? Dergelijk onderwijs verwerpt eigenlijk wetenschappelijk onderzoek. En wat met de doorgroeimogelijkheden van jongeren die hier in opgeleid worden? Er stelden zich in het verleden ook reeds problemen in Joodse scholen. Ook bepaalde groepen binnen de Islam verwerpen de evolutietheorie.

Een andere vraag die we ons moeten stellen is of jongeren in onze maatschappij niet juist moeten geïnformeerd worden, zodat zij bekwaam zijn voor zich zelf de juiste keuzes te kunnen maken? Wetenschappelijke kennis verwerven is essentieel om deze keuzes te kunnen maken. Of men deze kennis aanvaard is een andere zaak, iedereen is vrij deze te accepteren of niet.

Volgens ons zijn er maar twee mogelijkheden om mistoestanden van het systematisch verkondigen van het creationisme in het basisonderwijs uit de weg te ruimen. Ofwel wordt de evolutietheorie in de eindtermen van het basisonderwijs opgenomen, ofwel laat men religieus geïnspireerd onderwijs uitdoven. Enkel zo kan men objectiviteit garanderen.

Het is tenslotte ons onderwijs die onze jongeren vertrouwd moet maken met alle mogelijke kennis, nodig om de juiste keuzes te kunnen maken, en dit in alle vrijheid.

Laat jongeren inzien dat wetenschappelijk verworven kennis belangrijker is dan allerlei dogmatische opvattingen!

pijl_op

balk

20. Mind Control in sekten: mij zal dit niet gebeuren?

Wij krijgen regelmatig de opmerking: “Met mij zal dit niet gebeuren!”.

Niemand is immuun voor “mind control” en omgekeerd “mind control” werkt niet altijd. Het komt tot stand door verschillende factoren op hetzelfde ogenblik: specifiek vertrouwen, gemeenschappelijke idealen en ontvankelijkheid.

Stel, u komt in een moeilijke periode in je leven: je maakt een tragedie mee of grote veranderingen hebben plaats. Een echtscheiding, een dierbare verloren, u bent ontslagen of u bent verhuisd waar u niemand kent. u voelt u hierdoor eenzaam, angstig, depressief, beschaamd of wanhopig. Op een dag loopt u iemand op het lijf waar u, u goed bij voelt. Dit kan een vriend zijn of zelfs een totaal vreemde. Misschien iemand die folders uitdeelde of sprak tot een menigte. Iemand die vertrouwen uitstraalt en u voelt je een beetje beter als u in die persoon zijn/haar gezelschap verkeert. Deze persoon schijnt uw waarden te delen. Misschien is hij/zij behulpzaam, of hij/zij vertelt over liefde, of God, over het beschermen van dieren; Stel u voor hij/zij deelt uw grootste waarde, en die persoon deelt die waarde op hetzelfde niveau en met dezelfde passie als ju dat doet.

Die persoon nodigt u uit voor een vergadering of een feestje. Eenmaal daar, vind u een plaats vol mensen, die allemaal heel aardig tegen u doen. U bent van harte welkom. Zij delen dezelfde interessepunten of delen dezelfde boodschap die u zou willen delen.

In het gezelschap van deze mensen voelt u zich goed. U voelt dat u erbij hoort. Op die manier vergeet u snel uw persoonlijke problemen. U begint meer tijd door te brengen met deze groep en u begint te werken om van de wereld een betere plek te maken.

Zij hebben uw vertrouwen gewonnen.

U bent nu vrij ontvankelijk voor wat de leider u kan vertellen. Hij zal zijn tijd gebruiken om steeds meer van uw vertrouwen te winnen en u steeds meer ontvankelijk te maken. Als u twijfels over uw nieuwe vrienden of hun geloof hebt, zijn deze gemakkelijk naast u neer te leggen.

Langzaam maakt u kennis met nieuwe ideeën die u vroeger misschien nooit zou aanvaard hebben. Na verloop van tijd wenst men meer van u. Meer geld, of meer tijd, of meer offers. Uw gedrag wordt langzaam beperkt. Misschien wordt u verplicht je op welbepaalde manier te kleden, te eten of juist niet te eten van bepaalde voedingsmiddelen, op te dagen op vergaderingen, enz.

De greep wordt langzaam verstrakt. U leert de doctrines en druppelsgewijs krijgt u fobieën over de buitenwereld. U leert dat de groep veel vijanden heeft. U mag met die vijanden niet omgaan of u mag er niet naar luisteren. U bent ook niet meer in staat weerstand te bieden binnen uw nieuwe groep. Met andere woorden, zelfs naar uw beste vroegere vrienden of familie wilt u niet meer luisteren.

mind_controlU leert clichés, en de nodige antwoorden kennen om de nodige kritiek te weerleggen. U voelt u tot de elite behoren. U voelt u gekozen om mee te helpen de wereld te redden. Uw taal verandert, uw woorden worden geladener. Dit voorkomt dat u op de juiste wijze kritisch denkt en verhindert dat u kan communiceren met mensen buiten de groep. U hebt u emotioneel afhankelijk gemaakt van de groep. Misschien ook zelfs fysiek of financieel. U wordt, zo niet fysiek, dan wel mentaal geïsoleerd. Bronnen van informatie wordt u geleerd te wantrouwen. Als u denkt aan de groep en over haar leerstellingen, wordt u gevuld met een gevoel van euforie. Nadenken over buitenstaanders of hun kritiek geeft u een gevoel van woede of verwarring. De gedachte om de groep te verlaten of u er tegen te keren, geeft u een schuldig, beschamend of angstig gevoel. Al er iets mis gaat en het niet gaat zoals je was beloofd, geeft u, uzelf de schuld en niet de groep. U kent geen grijze gebieden meer: de dingen zijn goed of slecht, links of rechts, puur of bedorven.

U kan nu alle kritiek automatisch afwijzen, hoe juist deze ook mag zijn. U verwerpt elk feit dat ingaat tegen uw overtuigingen, omdat uw overtuigingen belangrijker zijn geworden dan de werkelijkheid. Bepaalde woorden zijn nu triggers geworden die ervoor zorgen dat u specifieke ideeën verwerpt. U wil er zelfs niet meer naar luisteren.

U voelt u nu volledig rationeel, meer verlicht en intelligenter dan de mensen met andere opvattingen. Maar helaas, je brein is nu als het ware verlamd.

Besluit:

Hoe kan u zich wapenen, hoe kan u zich meer immuun maken voor “mind control”?

Door kennis te vergaren en op uzelf te vertrouwen! Kritisch denken is zeer belangrijk. Maakt u vertrouwd met het begrip “cognitieve dissonantei” en leer om te gaan met het idee dat u het ook al eens fout zou kunnen hebben. Leer dingen uit te zoeken. Leer het onderscheid te maken tussen logica en drogredenen. Bestudeer de “mind control” technieken, op die manier kan u onwaarheden snel herkennen en ontwapenen. Vertrouw op uzelf en wordt de bewaker van uw eigen geest.

Dit kan u alleen maar zelf doen, niemand kan het voor u doen!

pijl_op

balk

21. “Weg uit de sekte: wat overkomt mij?”

De brochure “Weg uit de sekte: wat overkomt mij?” probeert mensen wat meer inzicht te geven in wat hen overkomt en hoopt dat het hen een stap dichter kan brengen in hun zoektocht naar rust, evenwicht en stabiliteit, maar ook naar zichzelf, hopelijk tot het besef komend dat er nog een leven is na de sekte.

Deze brochure kan u downloaden op de website van: Studie-en Adviesgroep Sekten vzw.

pijl_op

balk

22. Religieus Trauma Syndroom

“Bij RTS (Religieus Trauma Syndroom) verschilt de sociale context totaal van die van andere trauma-herstel situaties. Ervaringen van natuurrampen, seksueel misbruik of huiselijk geweld zijn allen invoelbaar, zowel voor vrienden als hulpverleners, die meestal sympathie en steun bieden. In het geval van religieuze misstanden echter, wordt iemand vaak door familie en andere kerkleden onder druk gezet om terug te keren, en er keer op keer aan herinnerd dat zij anders voor eeuwig verdoemd zullen zijn. Het komt er op neer dat men aandringt op terugkeer tot de aanstichter van het kwaad. Hun leed wordt niet gezien. In feite worden ze tot paria’s verklaard als ze niet terugkeren en hun sociale afwijzing is een toegevoegde laag van ernstige schade die bij andere trauma’s ontbreekt.” (bron: www.positief-atheïsme.nl)

“Religieus Trauma Syndroom”: Dit is de titel van een artikel geschreven door Inge op haar nieuwe website. Niet alleen dit artikel is een must read voor iedereen, doch haar hele website.

Haar website is een zeer persoonlijk verhaal, en haar karakter en hoge gevoeligheid speelt hier zeker ook een grote rol in. Dit is HAAR verhaal en niet het verhaal van ‘elke gelovige’ en zelfs ook niet van ‘elke afvallige’.” 


Een mooie site met openhartig geschreven teksten.

pijl_op

balk

23. “Breaking Their Will”, een boek over religieuze kindermishandeling.

get23“Breaking Their Will: Shedding Light on Religious Child Maltreatment” is de titel van een onthullend, maar ook van een verontrustend boek, dat de donkere kant van het geloof onthult. De donkere kantjes waarvan velen het bestaan niet kennen of hebben genegeerd.

De schrijfster, Janet Heimlich, heeft gekozen voor de term mishandeling in plaats van misbruik, omdat het woord mishandeling zowel misbruik als verwaarlozing omvat. Kindermishandeling omvat o.a.: lichamelijke mishandeling, psychische (emotionele) mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing. Ze levert overtuigend bewijs hiervan dat dit bestaat zowel in reguliere religies, sekten en andere extremistische religieuze organisaties. Haar uitgebreide bespreking doet de grote vraag opkomen of dat religie niet meer kwaad dan goed doet, of dat een intense religieuze opvoeding niet meer schadelijk kan zijn dan dat het hun goed doet.

Janet Heimlich gebruikt niet graag het woord sekte of “Cult”. Ze geeft de voorkeur aan de term “autoritaire omgeving”, erop wijzend dat autoritarisme en angst samen, hand in hand gaan. Ze doet de lezer nadenken over “gezond geloof” en “gevaarlijk geloof” en het verschil hierin. Of, worden kinderen grootgebracht in een religieuze autoritaire omgeving? In religieuze autoritaire culturen, hebben vaders en moeders de neiging om de voorgeschreven leerstellingen te gehoorzamen, die de individuele behoeften van kinderen niet invullen.

De auteur stelt eveneens dat religieuze kindermishandeling erger is dan algemeen kindermisbruik, omdat de slachtoffers geloven dat een dergelijke handeling goddelijk gesanctioneerd wordt! Ze geloven dat ze worden gestraft voor hun zonden, of omdat ze niet goed genoeg zijn, of omdat ze niet perfect zijn.

Het boek geeft een diepgaande blik op de vele vormen van kindermishandeling gevonden in religieuze context, met inbegrip over de noodzaak van “het breken van de wil” van kinderen. Ook het falen van machtige religieuze organisaties om slachtoffers te steunen en daders te straffen komen aan bod. Eveneens medische verwaarlozing gemotiveerd door religieuze leerstellingen wordt besproken.

Tot slot stelt Janet Heimlich veranderingen in maatschappelijke opvattingen en wetgevingen voor, om kinderen te beschermen tegen religieuze kindermishandeling. Ze maakt ook duidelijk met overtuigende argumenten, dat, ongeacht iemands religieuze of filosofische oriëntatie, kindermishandeling onder het mom van religie, nooit kan worden gerechtvaardigd en onaanvaardbaar zijn. Kinderen verdienen vrij te zijn van alle vormen van geweld, zowel van lichamelijk als geestelijk geweld.

Dit boek is een aanrader voor professionals, ouders, en iedereen die bezorgd is over de opvoeding van kinderen.

Je kan het boek hier bestellen:

Breaking Their Will: Shedding Light on Religious Child Maltreatment

pijl_op

balk

24. IACSSO: “Informatie-en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties”

Wat doet IACSSO precies?

Klik hier

 

Hoe kan u IACSSO bereiken?

Klik hier

pijl_op

balk

25. SAS: “Studie- en Adviesgroep Sekten vzw”

Wat doet SAS precies?

Klik hier

 

Hoe kan u SAS bereiken?

Klik hier

pijl_op

balk

26. Dogma-vrij: een nieuwe website van Inge Bosscha

Op deze website vind je informatie die betrekking heeft op het loslaten van een religie die vanuit de jeugd werd aangeleerd. Velen kunnen hier herkenning vinden: vele ervaringen van “nestverlaters”, ongeacht welk nest men verliet, blijken met elkaar overeen te komen.

Op deze site vind je persoonlijke getuigenissen. Ook informatie over het Religieus Trauma Syndroom komt aan bod, ondersteund met vaak zeer aangrijpende citaten, gebundeld uit vele honderden reacties, zowel van “nestverlaters” en “nestblijvers” die Inge ontvangen heeft.

“Het doel van deze site is, om te beginnen, het bieden van steun en (h)erkenning aan met name ex-christenen, maar in principe voor iedereen die zich in hen wil verdiepen.”

Net “omdat ‘de afvallige’ vaak een eenzame weg gaat (‘de rest’ blijft achter en heeft elkaar), is het voor velen moeilijk/onmogelijk om te praten over hoe zwaar deze weg is.” Wij zijn er van overtuigt dat deze site een steun zal betekenen voor velen die zich in deze positie bevinden.

Well done, Inge!

pijl_op

balk

27. Wat heeft religie ons gebracht?

Het idee alleen van het weggooien van je eigen en enige leven hier op aarde in ruil voor de belofte op een esoterisch leven, doet me huiveren. Ik stel me hierbij onmiddellijk de vraag waarom nooit de religieuze leiders zelf die kans nemen, onmiddellijk in het paradijs te vertoeven? Blijkbaar laten ze deze privéleges maar al te graag over aan anderen. Waarom wortelen volkerenmoord en daarbij aansluitend oorlog veelal in religieuze geschillen? Niet alleen toont de geschiedenis dit aan, maar deze religieuze geschillen bepalen vandaag de dag nog steeds een groot deel van de huidige conflicten. Trouwens hebt u ooit gehoord van zelfmoordterroristen bij atheïsten? Of hebt u ooit gehoord van zelfmoordterroristen bij aanhangers van Darwin’s evolutietheorie, of bij volgelingen van filosofen zoals Aristotoles, of bij mensen zoals Richard Dawkins en Christopher HItchens, die zich in de menigte opbliezen om hun zaak kracht bij te zetten? Neen, hiervoor heb je religie nodig om mensen er van te overtuigen, niet alleen zichzelf, maar ook onschuldige mensen op te blazen, en bovendien nog aan te nemen dat je daad nobel is en voor de goede zaak is. Wat te denken over oorlogen die hoofdzakelijk op religieuze, lees fictieve gronden gevoerd werden zoals in het verleden de kruistochten? Wat te denken over organisaties opgericht om bepaalde mensen te vervolgen, te criminaliseren, te martelen en te verbranden, dit omdat hun mening verschilt van enkele teksten uit het verleden. Denk aan de inquisitie. Alleen religie kan dit doen. En wat met de heksenvervolging? Enkel religie was in staat het idee van heksen te bedenken, het waanbeeld te creëren dat bepaalde mensen magie kunnen bedrijven. Of is dit enkel voorbehouden voor religieuze leiders?

Wat met de dood bestrafbare misdrijf, als iemand een andere religie beleefd, dan jezelf verzonnen hebt? Is een andere fantasie, reden genoeg om iemand te doden? Ironisch is het feit dat christenen en moslims elkaar zien als ongelovigen, niettegenstaande ze eigenlijk dezelfde god delen, die ze allebei van de joden gestolen hebben, die ook weer in hun ogen ongelovigen zijn. Blijkbaar zijn dergelijke details van geen belang. Wat met religies die absolute religieuze exclusiviteit claimen? Zij die beweren dat er maar één god is, en daarom alle andere religies vals zijn en bijgevolg vernietigd moeten worden. “Absolute intolerantie”. Is religieuze onverdraagzaamheid niet de primaire reden geweest voor bijna alle oorlogen, lijden en dood, sinds onze jaartelling? Het feit dat men in bepaalde sprookjes gelooft en men daarom gerechtigd is zijn medemens te verbranden, te martelen, te doden, en dit allemaal namens die fictieve god, is wraakroepend. Spijtig genoeg is dit denkbeeld nog steeds wijdverspreid onder de gelovigen van vandaag.

De dominante rol van religie in de samenleving gedurende vele eeuwen, heeft de bevolking onwetend gehouden, heeft bijgeloof bevorderd, een bevolking geproduceerd die de gave tot kritisch denken verloren heeft en ontvankelijk gemaakt voor allerlei onnozele ideeën en zelfs kwakzalverij. Een bevolking waarin kinderlijke noties serieus worden genomen en floreren, dankzij publiekelijk goedgekeurde indoctrinatie in scholen en media. Ondermijnt dit niet de mentale ontwikkeling van onze kinderen? Produceert dit niet volwassenen die intellectueel achter blijven en hun geld vergooien aan zelfbenoemde profeten?

In iedere maatschappij waarin aan religie politieke macht werd gegeven, heeft die religie elk middel gebruikt om alle wetenschappelijke en sociale ontwikkelingen te bestrijden die ons een langer en beter leven konden geven. Religies verdragen geen onderzoek. Elke kennis of ontdekking waarvan nog maar vermoed van kan worden dat die de religieuze dogma’s zou kunnen aantasten, werd onderdrukt en bestreden. Iedere twijfel of onderzoek is het werk van satan en moet neergeslagen worden.

Wat met de vernietiging van enorme hoeveelheden belangrijke geschriften en kennis van “heidense” filosofen uit de oudheid? De kerk verving de wiskundige, filosofische, geneeskundige en natuurwetenschappelijke vorderingen uit de oudheid, veelal met waardeloze rommel en duidelijk foute kennis. Velen zien onze huidige scholen en universiteiten als verdere ontwikkeling van de kloosterscholen met hun voornaamste rol, het bestuderen van de heilige schrift. Bestonden scholen reeds niet in de oudheid, lang voor het judaïsme, christendom en islam bestonden? Het systeem van kennis van leraar naar leerling over te dragen is zo oud als de mensheid zelf. Hoeveel van deze kennis is nadat de kerk aan de macht kwam in de vierde eeuw verloren gegaan?

Wat vind je van het idee van boetedoening, leiden, vernedering, pijn, onderwerping, zelfvernietiging, dit allemaal om je god plezier te doen of omdat hij van je houdt? Ik zou spreken van ernstige psychiatrische storingen. In religieus perspectief wordt dit vroom beschouwd? Wat te denken dat vrouwen inferieur tot mannen zijn? Een vreemd idee, daar een mens niet kan bestaan zonder beide seksen. Een idee gevoed door intellectueel achtergebleven gelovige mannen. En nog meer verwonderlijk, waarom vrouwen nog altijd wensen deel uit te maken van deze patriarchale religies? Onbegrijpelijk! Het idee dat onze lichamen en onze natuurlijke seksualiteit iets slechts en vies zijn, iets duivels dat bestreden moet worden. Waarom, als mensen van hetzelfde geslacht samen lichamelijk genot beleven in hun privé vertrekken, raakt de almachtige god, en zijn vertegenwoordigers op aarde, buiten zichzelf en verliezen ze hun verstand?

Wat te denken van het idee, te denken dat het goed voor onze kinderen is dat hun geest bezoedeld wordt met krankzinnige ideeën die al lang geleden door de wetenschap afgewezen zijn? Wat te denken van het idee van gebed dat god de natuurwetten even opzij schuift, alleen voor jou? Waarom accepteren dat enkele uitverkoren mensen, volgens zichzelf dan, beter in staat zijn de innerlijke gedachten, wil en meningen van een gefantaseerd opperwezen over te brengen, en bovendien die mensen dan nog steeds voor serieuze volwassenen te nemen? Wat vind je Van het feit dat volwassen mensen uiterst kinderlijke en bizarre ideeën kunnen uiten over geesten en sprookjes, en dan nog steeds serieus genomen kunnen worden als verantwoorde ouders?

Wat vind je van het idee dat een zeer onsamenhangend boek met bijna uitsluitend verward religieus gebazel van anonieme schrijvers, samengesteld en door de eeuwen heen herhaaldelijk opnieuw bewerkt door weer anonieme religieuze redacteuren, de ultieme waarheid zou kunnen bevatten en dit zelfs ondanks het feit dat veel beweringen in dit boek die gecontroleerd en getest kon worden, absoluut fout bleek te zijn?

pijl_op

balk

28. “Als geloof een gevangenis wordt, dan…” door Aaltje Moesker-Eelsing.

28 sektenEen aantal jaren geleden hoorde ik voor de radio een psychologe zeggen: “Mensen die in een sekte terechtkomen zijn labiel”.

Deze uitspraak maakte mij opstandig.

Hoe is het mogelijk, wat een onkunde.

Mijn idee is, dat ieder mens in een situatie terecht kan komen, waarin hij of zij, tijdelijk zwak is geraakt door omstandigheden.

Die kunnen van allerlei aard zijn: ziekte, ontslag, wegvallen van een partner, etc.

 

Een andere deskundige, een antropoloog, verklaarde, nadat hij daar onderzoek naar had gedaan, dat mensen heel gemakkelijk in een sekte terecht kunnen komen en dat het heel eenvoudig is, er zo weer uit te stappen.

Een grove misvatting!

 

Zelf was ik allerminst labiel, maar wel volledig overwerkt en in plaats van hulp te zoeken bij een psycholoog of psychiater, zocht ik, op aanraden van iemand die ik vertrouwde, steun bij een geestelijke van een erkend kerkgenootschap.

Twaalf jaar lang ben ik onder invloed geweest van deze man, die mij al deze jaren heeft misbruikt: lichamelijk, geestelijk, seksueel, financieel.

Deze sekteleider, die in de eerste tijd vele volgelingen had, bijna allemaal vrouwen, wat me destijds nauwelijks opviel, heeft een poging gedaan mij te wurgen, heeft me aan de rand van de prostitutie gebracht en pas toen een dierlijk instinct, n.l. de moederliefde in mij werd geblokkeerd, begon het opstandige in mij te groeien. Hij maakte het mij vrijwel onmogelijk, contact te hebben met één van mijn kinderen.

Ik bezocht een huisarts en kwam vervolgens in een opvangtehuis voor vrouwen. Van daaruit in een christelijk opvangcentrum en belandde uiteindelijk in een christelijke fundamentalistische kerk en raakte opnieuw in een afhankelijke positie.

Natuurlijk is dit een beknopte weergave van deze 17 jaren.

 

In eerste instantie deed deze kerk mij goed. Na 12 jaar zeer geïsoleerd en in grote eenzaamheid geleefd te hebben, kwam ik nu weer onder de mensen in een beschermde situatie, de kerk.

Maar na ruim 3 jaar, begreep ik, dat ik ook hier als individu, niet gezien werd.

Het ging in deze laatste 3 ½ jaar voornamelijk om gehoorzaamheid en betalen, 10% van je netto (liefst bruto) maandelijks inkomen.

In de periode dat ik me hiervan bewust werd en besloot hier afstand van te nemen, leerde ik mijn huidige man kennen.

Deze had veel ervaring met verslavingen. Niet als verslaafde, maar als hulpverlener.

Ik leerde in te zien, dat je ook aan ideeën, aan geloof verslaafd kunt raken.

Het was een lange, zware weg, om uiteindelijk vrij, ontslaafd te zijn en weer bij mijzelf uit te komen.

 

Ongeveer 10 jaar, na deze 17 jaar totale afhankelijkheid, ben ik van me af gaan schrijven, zonder de bedoeling te hebben gehad, het ooit uit te geven.

Toch heb ik op een gegeven moment de keuze gemaakt, om wel met mijn verhaal naar buiten te treden.

Ik heb gevoelens van schuld en schaamte willen en kunnen overwinnen om mijn boek, onder mijn eigen naam uit te geven en nu is het klaar!

Nu besef ik ook werkelijk, dat ik destijds onschuldig was, dat nog steeds ben en dat de meesten dat van ons zijn!

Dat ik slachtoffer was van een systeem, die misstanden zoals deze, mogelijk maken.

 

De pianistische kwaliteit, is mij in die sektenperiode afgenomen, doordat de sekteleider daar niet van gediend was.

Echter, in de afgelopen jaren heb ik deze kwaliteit opnieuw aangesproken en verder ontwikkeld en lever een bewijs af, door een werk van Franz Schubert te spelen op onze eigen vleugel, dat te beluisteren is op Soundcloud.

 

Ik hoop dat mijn boek, dat mijn eigen persoonlijke verhaal weergeeft, meewerkt aan begrip voor mensen die in een sekte terecht zijn gekomen en vooroordelen weg zullen nemen. Tevens dat slachtoffers zelf, de moed krijgen over hun ervaringen te praten, te delen, te schrijven, zich zichtbaar en hoorbaar te maken.

Dit helpt om je eigen identiteit te versterken en je unieke kwaliteiten te ontplooien.

 

Mijn boek heeft als titel: Als geloof een gevangenis wordt, dan…..

en is via mijn blog: www.alsgeloofeengevangeniswordt.blogspot.com

en/of via www.boekenbestellen.nl

te verkrijgen.

 

Om een idee te krijgen van de inhoud van mijn boek, voeg ik de tekst van de achterflap toe:
Een autobiografisch relaas.

Een gezin, vader, moeder en drie jonge kinderen, wonend in een koophuis in een doorsnee nieuwbouwwijk, ergens in Nederland.

Beiden een baan, waarvan de vrouw parttime lesgeeft binnen het voortgezet onderwijs.

Een gezin dat er aan de buitenkant geslaagd uitziet.

Totdat de moeder oververmoeid raakt, lichamelijk en mentaal is uitgeput en hulp zoekt bij een geestelijke van een erkend kerkgenootschap.

Deze zielzorger maakt op een zodanige manier, gebruik, misbruik van de verwarring in haar, dat ze vanaf de eerste ontmoeting niet meer zichzelf is en in totale afhankelijkheid vervalt, verslaafd raakt aan deze foute hulpverlener.

Binnen de kortste keren is de moeder geen moeder meer, geen echtgenote, gaat voor jarenlang een geïsoleerd bestaan tegemoet, waarin zij bijna volledig haar identiteit verliest, een “onzichtbare” wordt.

Het boek beschrijft tevens de strijd om zich uit deze wurgende greep los te maken, dank zij minimale hulp en met inzet van de resten van haar oorspronkelijke kracht, daarbij een nieuwe geloofsinhoud en zingeving vindt, zonder omzien in wrok.

Het boek is een aanklacht tegen dogmatisch geloof en destructieve verhoudingen.

Het dient als waarschuwing voor mensen, die een spirituele zoektocht aangaan.

Maar bovenal is het een ode aan de menselijke mogelijkheid om van een min een plus te maken, om vanuit de duisternis in het Licht te komen, om weer vertrouwen in Leven te krijgen, om Lief te hebben.

Aaltje Moesker-Eelsing.

pijl_op

balk

29. Pushed to the Edge – Derren Brown

Dit filmpje gaat niet over indoctrinatie bij sekten, maar het laat zien hoe bepaalde mensen (groepen) anderen kunnen manipuleren met het doel hun persoonlijke ambities te bereiken. Het laat zien hoe ver mensen kunnen gaan die slachtoffer zijn van deze manipulatie. Het laat zien hoe mensen gemanipuleerd kunnen worden om dingen te doen die ze nooit zouden overwegen te doen. Als we weten hoe we gemanipuleerd worden, dit begrijpen, dan kunnen we NEEN zeggen aan deze manipulatie.

Lees ook ons artikel 15. Daar kan je een filmpje zien waar een wetenschapper een soortelijk experiment deed, het “Milgram expiriment” genoemd.

pijl_op

balk

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen