Jeh. Get. 151-200

Overzicht

balk

151. Hoe denken Jehovah’s Getuigen over vrouwen en wat is hun mening over huiselijk geweld?

In artikel 48 en artikel 49 hebben we reeds aangehaald dat het Wachttorengenootschap een echt patriarchale houding inneemt, en dit heeft zowel betrekking op het familie- als het gemeentegebeuren. Vrouwen dienen onderdanig en gehoorzaam te zijn aan de ouderlingen in hun gemeente, aan hun vader tot de dag dat ze het ouderlijk huis verlaten, aan hun echtgenoten als ze trouwen.

“De Bijbel legt uit dat vrouwen, gehuwd of ongehuwd, zich moeten onderwerpen aan het gezag van geestelijk bekwame mannen die de leiding hebben in de christelijke gemeente (1 Timotheüs 2:12, 13; Hebreeën 13:17). Als vrouwen dat doen in gehoorzaamheid aan God, geven ze een voorbeeld aan de engelen in Gods organisatorische regeling (1 Korinthiërs 11:8-10). Daarnaast kunnen oudere getrouwde vrouwen door hun goede voorbeeld en nuttige suggesties jongere vrouwen leren „zich aan hun eigen man te onderwerpen”. – Titus 2:3-5.” (De Wachttoren van 15 februari 2007, blz 20, par. 9)

Als een vrouw een taak op zich moet nemen die normaal door een man dient uitgevoerd te worden, dan dient de vrouw een hoofdbedekking te dragen (vrouwen mogen niet rechtstreeks onderwijzen of een opdracht geven vanaf het podium van een koninkrijkszaal, tenzij er geen geschikte man beschikbaar is.) Vrouwen mogen ook geen publieke spreekbeurten houden of met de microfoon rondgaan tijdens de vergaderingen in de koninkrijkszaal. De enige openbare daad dat een vrouw mag doen in de koninkrijkszaal, is deelnemen aan een rollenspel voor enkele minuten, waar ze één of andere persoon uitbeeldt.

151
(Onze Koninkrijksdienst van maart 2015, blz.6)

“Nu en dan kan het nodig zijn dat een gedoopte zuster op een velddienstbijeenkomst het gebed uitspreekt als er geen daarvoor in aanmerking komende broeder is om de groep voor te gaan. Zij zal een gepaste hoofdbedekking moeten dragen. Als de kans groot is dat er op bepaalde velddienstbijeenkomsten geen broeder aanwezig zal zijn die aan de vereisten voldoet, dienen de ouderlingen een daarvoor in aanmerking komende zuster de toewijzing te geven de leiding te nemen.” (Onze Koninkrijksdienst van juni 2000, blz. 3)

151b

“Voordat ik de Bijbel bestudeerde, vond ik niet dat mijn man het hoofd van het gezin moest zijn. Ik nam veel beslissingen graag zelf. Maar geleidelijk merkte ik dat het toepassen van Bijbelse principes bijdroeg tot vrede en geluk in ons gezin (1 Korinthiërs 11:3). Langzaam werd het makkelijker voor me om onderworpen te zijn, en mijn man heeft deze veranderingen bij mij opgemerkt.”” (De Wachttoren van 1 november 2008, blz. 11-12)

“Laten vrouwen onderworpen zijn aan hun man als aan de Heer”, schreef Paulus (Ef. 5:22). Dat duidt absoluut niet op een minderwaardige positie…. . Laat je dus niet beïnvloeden door de wereldse houding van ongehoorzaamheid en onafhankelijkheid maar erken het gezag van je man (Ef. 2:2). In plaats van negatief over je man te praten, kun je ertoe bijdragen dat je kinderen en anderen meer respect voor hem krijgen. Let er dus op dat je zijn gezag niet ondermijnt door altijd kritiek te hebben of hem constant tegen te spreken. Een verstandige vrouw is ook zuinig en smijt geen geld over de balk. Steun je man dus in afspraken over de financiën. Wees spaarzaam en zet je man nooit onder druk om te gaan overwerken…. Het kan moeilijk zijn je man te steunen als hij een beslissing neemt waar je het niet mee eens bent. Maar probeer ook dan blijk te geven van een „stille en zachtaardige geest” en werk mee om zijn beslissing te laten slagen” (De Wachttoren van 15 mei 2011, blz. 8-10)

Hoewel het Wachttorengenootschap tegen huiselijk geweld is, hebben ze tal van artikelen gepubliceerd waarbij ze de vrouwen loven die bij hun echtgenoot blijven ondanks gewelddadig misbruik. Niet alleen dat, zij worden hiervoor aangemoedigd.

In artikel 149 hebben we volgend citaat uit “Je kunt gelukkig zijn in een verdeeld gezin” uit de Wachttoren van 15 februari 2012, geciteerd. We willen hier wat dieper op ingaan. (Het volledige artikel uit de Wachttoren kan u lezen op blz. 23.):

“Selma herinnert zich nog wat ze leerde van de Getuige die haar studie gaf: „Op een bepaalde dag wilde ik geen Bijbelstudie. De avond ervoor was Steve agressief geworden toen ik iets duidelijk probeerde te maken, en ik voelde me verdrietig en had medelijden met mezelf. Nadat ik de zuster had verteld wat er was gebeurd en hoe ik me voelde, vroeg ze me 1 Korinthiërs 13:4-7 te lezen. Tijdens het lezen bedacht ik dat Steve nooit zulke lieve dingen voor me deed. Maar de zuster hielp me het anders te zien door te vragen: ’Hoeveel van die lieve dingen doe jij voor je man?’ Mijn antwoord was: ’Geen een, want hij is heel moeilijk om mee te leven.’ De zuster zei vriendelijk: ’Selma, wie probeert er eigenlijk een christen te zijn? Jij of Steve?’ Toen ik doorhad dat ik m’n kijk  moest veranderen, bad ik tot Jehovah of hij me wilde helpen liever te zijn voor Steve. Langzaam begonnen dingen te veranderen.” Na zeventien jaar kwam Steve in de waarheid.” (De Wachttoren van 15 februari 2012, blz. 29)

Wat wordt hier verteld? Selma wenst geen Bijbelstudie omdat ze zich verdrietig voelde en medelijden had met haarzelf. Waarom voelde ze zich verdrietig? Omdat Steve, haar man, haar geslagen had. Waarom had Steve haar geslagen? Selma zegt omdat zij hem iets duidelijk wilde maken. Dus volgens Selma heeft Steve haar geslagen omwille van het feit dat ze iets deed. Niemand van het Wachttorengenootschap, niet de schrijver van het artikel komt tot het besef dat Steve een probleem heeft??? Niemand vertelt Selma om naar de politie te gaan, nog wordt de lezer hier op attent gemaakt dit te doen als dit met haar/hem gebeurt. Neen, integendeel, Selma vertelt ons dat ze haar denken moest aanpassen. De zuster met wie ze studeerde had haar hiervan overtuigd.

Dit verhaal van Selma had moeten aangewend worden om vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld er toe aan te zetten echt professionele hulp te zoeken. Bovendien hen suggereren zichzelf de schuld te geven is totaal uit den boze. Helaas, in dit verhaal is Selma ervan overtuigd geraakt dat zijzelf de schuld heeft van het feit dat Steve haar slaagt.

151c
(De Wachttoren van 15 februari, blz.29)

Stel dat Selma een andere beslissing zou genomen hebben dan hier verteld in het verhaal en zou besloten hebben van Steve te scheiden. Welke gevolgen had dit dan voor Selma?

In het boek “Blijf in Gods Liefde” kan je lezen op blz. 219 en volgende wat de leerstellingen zijn van het Wachttorengenootschap betreft echtscheidingen en uiteengaan.

“Wat is een Bijbelse grond voor echtscheiding? Jehovah haat overspel en hoererij (Genesis 39:9; 2 Samuël 11:26, 27; Psalm 51:4). Hij vindt hoererij zelfs zo verachtelijk dat hij het als een grond voor echtscheiding beziet. (In hfst. 9, par. 7, wordt uitgelegd wat hoererij inhoudt.) Jehovah geeft de onschuldige partner de keuze tussen getrouwd blijven met de schuldige partner of een echtscheiding aanvragen (Mattheüs 19:9). Als een onschuldige partner tot echtscheiding besluit, is dat dus niet een stap die Jehovah haat. De christelijke gemeente zal echter niemand tot een echtscheiding aanmoedigen. Sommige omstandigheden brengen de onschuldige partner er misschien zelfs toe bij de schuldige te blijven, vooral als die oprecht berouw heeft. Maar uiteindelijk moeten degenen die een Bijbelse grond voor echtscheiding hebben, zelf de beslissing nemen en alle eventuele consequenties daarvan aanvaarden. – Galaten 6:5.”

“In bepaalde extreme situaties hebben sommige christenen besloten bij hun partner weg te gaan of een echtscheiding aan te vragen zonder dat de ander hoererij heeft gepleegd. In zo’n geval bepaalt de Bijbel dat degene die weggaat ’ongehuwd moet blijven of zich anders weer met de partner moet verzoenen (1 Korinthiërs 7:11). Zo’n christen is dus niet vrij om een andere huwelijkspartner te zoeken (Mattheüs 5:32). We gaan nu enkele van die uitzonderlijke situaties bespreken.”

“Als iemands geestelijke leven absoluut gevaar loopt. Een partner probeert het de ander misschien constant onmogelijk te maken de ware aanbidding te beoefenen, of probeert hem of haar er misschien zelfs toe te dwingen op de een of andere manier Gods geboden te overtreden. In dat geval zal de bedreigde huwelijkspartner moeten beslissen of een scheiding van tafel en bed de enige manier is om „God als regeerder meer [te] gehoorzamen dan mensen”. — Handelingen 5:29.”

Met andere woorden, zelfs als de gezondheid en het leven van Selma (het slachttoffer) ervan afhangt en om die reden weggaat, legt het Wachttorengenootschap een hypotheek op het hele verdere leven van Selma: “In zo’n geval bepaalt de Bijbel dat degene die weggaat ’ongehuwd moet blijven of zich anders weer met de partner moet verzoenen” En welke gevolgen heeft dit niet voor Selma die op een gegeven moment toch zou beslissen terug in het huwelijk te treden? Dan wordt Selma uitgesloten, met het verlies van al haar familieleden en vrienden Jehovah’s Getuigen tot gevolg.

Een recenter artikel van huiselijk geweld vind je in de Ontwaakt van april 2013, genaamd “Een eind aan huiselijk geweld”  In dit artikel geeft het Wachttorengenootschap tenminste toe, dat huiselijk geweld ernstig is, doch dit artikel bevat een bedrijgende boodschap voor slachtoffers van huiselijk geweld. De ware boodschap van het artikel is namelijk, althans het Wachttorengenootschap, dat gewelddadige mannen kunnen worden hervormd met behulp van de Bijbel. Zij geloven dat de Bijbel praktisch advies geeft om het gedrag van gewelddadige echtgenoten te veranderen.

Het verhaal vertelt hoe met de hulp van de Jehovah’s Getuigen en de Bijbel, Troy, de echtgenoot, is getransformeerd en Valerie vertelt op het einde van het verhaal hoe blij ze is, dat ze haar huwelijk niet opgegeven heeft.

Vrouwen die zich in een gewelddadige relatie bevinden, vertellen dat hun partner kan veranderen is ronduit gevaarlijk. Dat het Wachttorengenootschap, deze zwakkere personen, slachtoffers van geweld op die manier evangeliseert is zeer onverantwoord. Gewelddadige mannen beloven vaak hun gedrag te wijzigen, maar doen het zelden. Huiselijk geweld wordt meestal erger naargelang de tijd vordert. Huiselijk geweld escaleert soms, met de dood als gevolg. Huiselijk geweld wordt niet veroorzaakt door te veel te drinken of zijn geduld te verliezen; dit zijn slechts excuses. Huiselijk geweld wordt veroorzaakt door iemands wens controle uit te oefenen over zijn partner. Gewelddadige mannen kunnen slechts veranderen als ze enerzijds verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, anderzijds erkennen dat geweld een keuze is.

Eveneens wat het Wachttorengenootschap schrijft dat gewelddadige partners gewelddadig zijn omdat ze zelf in gewelddadige gezinnen opgegroeid zijn is een mythe. Opgroeien in een gewelddadige omgeving kan een risicofactor zijn, doch in zeer veel gevallen gaan zij geweld afstoten omdat ze gezien hebben welke schade dit veroorzaakt.

Ongelijkheid tussen man en vrouw betekent dat de man meer macht heeft over de vrouw, en dit heeft onvermijdelijk voor gevolg dat sommige deze macht gaan exploiteren en misbruiken.

Dergelijke artikelen sterkt vrouwen in hun overtuiging niet te scheiden van hun gewelddadige echtgenoten en dit houdt een onverantwoordelijk risico in.

De boodschap die het Wachttorengenootschap in dergelijke artikelen brengt vinden wij ronduit gevaarlijk en onverantwoord. Wij raden slachtoffers van huiselijk geweld aan onmiddellijk hulp te zoeken en zich professioneel te laten begeleiden.

Vandaag, in de 21ste eeuw, waar verondersteld wordt dat iedereen toch een beetje kritisch kan denken is het bijna absurd te denken dat een vrouw zich ondergeschikt aan de man dient te stellen. Helaas, de realiteit is dat het Wachttorengenootschap 8.000.000 volgelingen heeft die deze stelling volgt.

Tot slot van dit artikel verwijzen we naar ons artikel 44 waar u een filmpje kan zien waarin Samual Herd, lid van het Besturend Lichaam zegt dat de hersenen van een vrouw te klein zijn voor leidinggevende functies te beoefenen en adviseert vrouwen zich dom te houden in aanwezigheid van hun echtgenoot.

pijl_op

balk

152. Controlemechanismen gebruikt door het Wachttorengenootschap en Jim Jones.

Brad Zook heeft een uitstekende video gemaakt. Het filmpje geeft heel duidelijk weer hoe het Wachttorengenootschap en Jim Jones dezelfde controlemechanismen gebruiken. Je kan zien hoe gevaarlijk het kan zijn voor een volgeling. De volgelingen van beide organisaties zijn dermate beïnvloed dat ze niet meer in staat zijn voor zichzelf te denken.

Beangstigend!

pijl_op

balk

153. Nieuwe documentaire: “In The Shadow of Sin” van journaliste Ana Leal.

De Portugese zender TVI in Portugal heeft deze documentaire over de Jehovah’s Getuigen uitgezonden op 18 oktober 2015 (prime time). Zowel kindermishandeling, huiselijk geweld, mijden, bloedtransfusies en vele andere onderwerpen komen aan bod.

De documentaire werd bekeken door meer dan 2.000.000 Portugezen. Portugal heeft ongeveer 10.500.000 inwoners. Met andere woorden: de documentaire werd gezien door één op vijf Portugezen.

Bekijk hier de documentaire (in het Engels ondertitelt):

Blijkbaar heeft deze documentaire ook heel wat Jehovah’s Getuigen verontrust, gezien David Splane, bestuurslid van het Wachttorengenootschap, op zondag 1 november 2015 in een toespraak reageerde. Deze toespraak gebeurde in de “Assembly Hall Carnaxide” in Portugal en kon via internet streaming bekeken worden door de bijna 50.000 Jehovah’s Getuigen woonachtig in Portugal en een aantal Afrikaanse landen waar Portugees de officiële taal is.

In een poging het publiek die de documentaire gezien had, te kalmeren, noemde hij de documentaire lasterlijk en suggereerde dat het slechte journalistiek was gezien slechts één kant van het verhaal onderzocht was.

David Splane zei: “after all, there are always two sides to the story and a journalist who does not seek to check the facts, hearing only one side is not a professional. A journalist that operates in that way just wants to get a sensational story and, therefore, it will be a bad story, not a factual story.”

Wat David Splane niet vertelde was dat de documentaire het werk was van de bekende en bekroonde journaliste Ana Leal. Hij verzweeg dat de journaliste ook contact genomen had met de Bethel en diverse gemeenten om hen uit te nodigen deel te nemen. Hij heeft ook nagelaten te vermelden dat de video’s en transcripties beschikbaar werden gemaakt aan de Bethel voor commentaar.

De Bethel in Portugal wilde geen verklaringen doen, nog de getuigenissen of verhalen binnen de documentaire tegenspreken of bevestigen. Ook alle Jehovah’s Getuigen waar contact met opgenomen is, weigerden te spreken of deel te nemen. Dit werd trouwens duidelijk gemaakt aan het einde van de documentaire.  TVI’s commentator, Judith de Sousa, verklaarde: “TVI trachtte te spreken met de organisatie van Jehovah’s Getuigen over deze aanklachten, maar ze gingen niet in op de invitatie deel te nemen.”

David Splane’s toespraak was onoprecht  met de bedoeling de geloofwaardigheid van de journaliste te onder mijnen en zijn bedoelingen waren duidelijk uit zijn verklaring: “… and so we usually leave things as they are, and let the story die.” Het is het zoveelste bewijs van “theocratische oorlogsvoering” waarbij dat de organisatie vindt dat ze het recht geeft te liegen en de feiten in hun voordeel te verdraaien.

Ana Leal stelde de armoedige poging van David Splane om haar journalistieke integriteit te ondermijnen niet op prijs:  “It is easy to see the impressive manipulation of Jehovah’s Witnesses at the hands of their leadership. Mr Splane blatantly tried to suggest that a report is partial and biased if both sides of the story are not shared.”

Na het beluisteren van Splane’s toespraak, keerde ze terug naar de Bethel met een filmploeg klaar om de weerleggingen van het Wachttorengenootschap op te nemen. Ze werd binnen gelaten in de Bethel, maar na ongeveer een half uur wachten verscheen uiteindelijk Pedro Candeias die haar mededeelde: “We hebben hier verder niets aan toe te voegen”.

Bekijk het filmpje:

De tactiek van het Wachttorengenootschap is duidelijk: zei willen de documentaire laten sterven.

Wij bedanken de journalisten die het falend beleid van het Wachttorengenootschap documenteren.

pijl_op

balk

154. Kinderen opgevoed door Jehovah’s Getuigen begrijpen – Een handleiding voor scholen.

We hebben op deze site reeds verschillende artikelen gewijd die aantonen hoe moeilijk kinderen van Jehovah’s Getuigen het hebben en wat hier de gevolgen van zijn.

klik op foto om te downloaden
klik op foto om te downloaden

Caroline Norton, zelf opgevoed als kind van Jehovah’s Getuigen, heeft een beknopte gids geschreven die een belangrijk instrument kan zijn voor alle professionals die met kinderen werken. De kans is immers groot dat u vroeg of laat met een kind in aanraking komt die wordt opgevoed door Jehovah’s Getuigen ouders. Om dit kind te kunnen helpen moet je de basis taal, de structuur, de leerstellingen en de praktijken van de Jehovah’s Getuigen kennen.

Vrijwel iedereen kent de Jehovah’s Getuige van de klop op de deur, dat ze geen kerst vieren en geen bloed mogen krijgen. Doch veel te weinig is bekend van wat een kind, opgevoed door Jehovah’s Getuigen, ervaart in zijn hele jonge leven (de tegenstrijdige adviezen waarmee ze te maken krijgen, de angsten en de verwachtingen waarmee ze te maken krijgen, …).

Dit boek, dat gratis te downloaden is, is van vitaal belang voor alle leerkrachten, maatschappelijke werkers en begeleiders, kortom, iedereen die werkt met kinderen. Deze gids zal u de basisinformatie geven die u zal toelaten deze kinderen beter te begrijpen zodat u ook meer gerichte hulp kan bieden.

pijl_op

balk

155. Zijn Jehovah’s Getuigen tolerant tegenover andere religies?

Deze vraag vindt u terug op de website van jw.org onder de rubriek: veelgestelde vragen.

Het antwoord dat zij hierop formuleren: “We houden ons aan de Bijbelse raad „eer alle mensen”, ongeacht hun geloofsovertuiging (1 Petrus 2:17, Groot Nieuws Bijbel). In sommige landen zijn er bijvoorbeeld honderdduizenden Getuigen van Jehovah. Toch proberen we niet om politici of wetgevers ertoe te brengen het werk van andere religieuze groeperingen te beperken of te verbieden. Ook voeren we geen campagne voor het invoeren van wetten waarmee onze morele en religieuze overtuiging aan de maatschappij opgelegd zou worden. We proberen anderen net zo tolerant te behandelen als we zelf graag behandeld willen worden (Mattheüs 7:12).”

Is dit zo? Tolereren ze echt andere religies? De geciteerde paragraaf uit hun website laat dit uitschijnen, doch laat ons eens kijken naar enkele citaten uit hun literatuur.

“Zoals in het oude Rome gebruikelijk was, wordt deze prostituée geïdentificeerd door de naam op haar voorhoofd. Het is een lange naam: „Babylon de Grote, de moeder van de hoeren en van de walgelijkheden der aarde”. Die naam is „een mysterie”, iets met een verborgen betekenis. Maar op Gods bestemde tijd zal het mysterie worden verklaard. De engel geeft Johannes in feite voldoende informatie om Jehovah’s dienstknechten in deze tijd in staat te stellen de volledige betekenis van deze beschrijvende naam te onderscheiden. Wij onderkennen Babylon de Grote als de valse religie in haar totaliteit. Zij is „de moeder van de hoeren” omdat alle afzonderlijke valse religies in de wereld, met inbegrip van de vele sekten in de christenheid, als haar dochters zijn, die haar nabootsen door geestelijke hoererij te bedrijven. Zij is ook de moeder van „walgelijkheden” omdat zij zulke weerzinwekkende vruchten heeft voortgebracht als afgoderij, spiritisme, waarzeggerij, astrologie, chiromantie, mensenoffers, tempelprostitutie, dronkenschap ter ere van valse goden, en andere obscene praktijken.” (De Openbaring – Haar grootse climax is nabij! blz. 244)

“En zoals Jezus zijn haat tegen wetteloosheid toonde door huichelachtige religieaanhangers aan de kaak te stellen, zo tonen ook Jehovah’s Getuigen in deze tijd hun haat tegen alle huichelachtige religieuze wetteloosheid. Hoe? Door bijbelse lectuur te verspreiden die de ware identiteit van Babylon de Grote onthult: een religieuze hoer. Als wij wetteloze religieuze huichelarij echt haten, zullen wij rechtstreeks zijn in het aan de kaak stellen van Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie.” (De Wachtoren van 15 juli 1992, blz. 12)

Dit is vrij hypocriet: in de rubriek veelgestelde vragen op hun website geven ze de indruk tolerant te zijn. Uiteraard dit is PR. Doch in hun literatuur worden andere religies beschreven als “walgelijkheden” en vergeleken als “hoeren”. Bovendien zegt de leerstelling van het Wachttorengenootschap dat hun volgelingen andere religies “echt moeten haten”.

Is dit niet het zoveelste bewijs van misleiding en oneerlijkheid van het Wachttorengenootschap?

(Lees ook ons artikel 21)

pijl_op

balk

156. Proberen Jehovah’s Getuigen redding te verdienen door huis aan huis te evangeliseren?

Deze vraag vindt u terug op de website van jw.org onder de rubriek: veelgestelde vragen.

Het antwoord dat zij hierop formuleren: Nee. We evangeliseren geregeld huis aan huis, maar we geloven niet dat we daarmee redding verdienen (Efeziërs 2:8). Waarom niet?                                                                         

Ter vergelijking: Stel dat iemand uit liefdadigheid belooft een duur cadeau te geven aan iedereen die op een bepaalde datum naar een bepaalde plek komt. Als u hem echt geloofde, zou u zeker zijn instructies opvolgen. Waarschijnlijk zou u ook al uw vrienden en familie over dit buitenkansje vertellen, zodat ook zij ervan konden profiteren. Toch zou u het cadeau niet verdienen door de instructies op te volgen. Het is en blijft een cadeau.         

Jehovah’s Getuigen geloven in Gods belofte van eeuwig leven voor iedereen die hem gehoorzaamt (Romeinen 6:23). We proberen met anderen over ons geloof te praten en hopen dat zij van Gods beloften zullen profiteren. Maar we geloven niet dat we door onze evangelisatie redding kunnen verdienen (Romeinen 1:17; 3:28). Eigenlijk kan geen mens ooit genoeg doen om recht te hebben op zo’n bijzondere zegen van God. ’Hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid’ (Titus 3:5, De Nieuwe Bijbelvertaling).”

Dit antwoord is ook weer een mooi voorbeeld van uitgekiende semantiek in de manier waarop het Wachttorengenootschap vragen beantwoord. Dit antwoord is zowel een grove leugen en houdt informatie achter. Het Wachttorengenootschap beweert hier dat de Jehovah’s Getuigen hun redding niet verdienen door van deur tot deur te gaan. Is dit zo? Laat ons eens kijken naar enkele van hun citaten in hun literatuur in plaats van hun PR op hun website.

“Beschouw ook eens het feit dat op de gehele aarde alleen Jehovah’s organisatie door Gods heilige geest of werkzame kracht wordt geleid (Zach. 4:6). Alleen deze organisatie functioneert voor Jehovah’s voornemen en tot zijn eer. Alleen voor deze organisatie is Gods Heilige Woord, de bijbel, geen verzegeld boek.” (De Wachttoren van 1 juli 1973, blz. 402)

“Similarly, Jehovah is using only one organization today to accomplish his will. To receive everlasting life in the earthly Paradise we must identify that organization and serve God as part of it.” (Watchtower van 15 februari 1983, blz. 12)

“In de jaren voordat de „wereld uit de oudheid” in de Vloed verging, was Noach een getrouwe „prediker van rechtvaardigheid” geweest (2 Petrus 2:5). Nu het huidige samenstel van dingen ten einde loopt, verkondigt Jehovah’s volk Gods rechtvaardige maatstaven en het goede nieuws dat het mogelijk is het einde van dit samenstel te overleven en de nieuwe wereld binnen te gaan (2 Petrus 3:9-13). Net als Noach en zijn godvrezende gezin voor redding afhankelijk waren van de ark, zo zijn afzonderlijke personen in deze tijd voor redding afhankelijk van hun geloof en hun loyale omgang met het aardse deel van Jehovah’s universele organisatie.” (De Wachttoren van 15 mei 2006, blz. 22)

De vraag was: “Proberen Jehovah’s Getuigen redding te verdienen door huis aan huis te evangeliseren?”  Het antwoord was: “Nee”. Doch u ziet, als Jehovah’s Getuigen dient u te voldoen in alle facetten van aanbidding die het wachttorengenootschap u oplegt, met andere woorden, u dient zich loyaal te houden aan alle doctrines en beslissingen opgelegd door het Wachttorengenootschap inclusief het prediking werk wil u gered worden. U wordt dus wel degelijk misleid doordat ze deze informatie achterhouden op hun website.

Hun antwoord op de website klinkt goed. Ze geven een betekenisvol voorbeeld voor het Bijbels begrip van vergeving en genade. In dit voorbeeld een gratis geschenk en gezien het gratis is, kan het dus niet worden verdiend. Doch besef goed dat dit niet het antwoord is op wat ze echt leren. Jehovah’s Getuigen citeren graag Jakobus 2:17 “Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet”. Doch het is het Wachttorengenootschap dat bepaald wat u doet, namelijk prediken, gehoorzaam zijn aan de organisatie, bijwonen van hun wekelijkse vergaderingen in de koninkrijkszaal, enz. Het Wachttorengenoot-schap bepaalt eveneens wat gebeurd als u dit niet actief doet: u zult het eeuwig leven niet ontvangen. Verbazingwekkend hoe het Wachttorengenootschap een gratis geschenk van God gijzelt! Bovendien vinden wij niets terug in de Bijbel dat zegt dat je moet deel uitmaken van een organisatie om gered te worden. Niets vinden wij terug in de bijbel dat het bijwonen van diensten, prediken of kritiekloos gehoorzamen een noodzaak is om gered te worden.

Tot besluit plaatsen wij hieronder een screenshot genomen vanaf hun website uit hun tijdschrift Koninkrijksdienst van juni 2012, blz. 1. Let op de titel van het artikel: “Twaalf redenen voor Prediking” en let op puntje 7 van het artikel: “Het is een vereiste voor onze eigen redding”.

Wat is de eerste zin van hun antwoord hierboven? “Nee. We evangeliseren geregeld huis aan huis, maar we geloven niet dat we daarmee redding verdienen. Deze grove leugen toont aan hoe u misleid wordt op hun website.

Of heeft God het Wachttorengenootschap opgedragen te liegen op hun website?

(Koninkrijksdienst van juni 2012, blz.)
(Koninkrijksdienst van juni 2012, blz.)

pijl_op

balk

157. Mijden Jehovah’s Getuigen voormalige geloofsgenoten?

Hoe Jehovah’s Getuigen omgaan met voormalige geloofsgenoten kon u reeds lezen in artikel 12 en 13.

Deze bovenstaande vraag vindt u terug op de website van jw.org onder de rubriek: veelgestelde vragen, vandaar dat we hier even op terugkomen.

Het antwoord dat zij hierop formuleren: “Gedoopte Getuigen van Jehovah die niet langer prediken en misschien zelfs steeds minder met andere Getuigen omgaan, mijden we niet. We gaan juist naar ze toe en proberen hun belangstelling voor geestelijke dingen weer aan te wakkeren. Iemand die ernstig heeft gezondigd, wordt niet automatisch uitgesloten. Maar als een gedoopte Getuige er een gewoonte van maakt Bijbelse normen te overtreden en geen berouw heeft, wordt hij of zij gemeden, uitgesloten. De Bijbel zegt duidelijk: „Verwijdert de goddeloze man uit uw midden” (1 Korinthiërs 5:13).

Wat als een man uitgesloten wordt maar zijn vrouw en kinderen nog steeds Getuigen van Jehovah zijn? De religieuze band met zijn gezin verandert, maar de bloedband blijft. De huwelijksband blijft intact en de genegenheid en dagelijkse gang van zaken binnen het gezin veranderen niet.

Uitgesloten personen mogen naar onze religieuze diensten komen. Als ze willen, kunnen ze van de gemeenteouderlingen raad op geestelijk gebied krijgen. Het doel van die raad is ze te helpen weer een Getuige van Jehovah te worden. Uitgesloten personen die stoppen met verkeerd gedrag en laten zien dat ze zich echt weer aan Bijbelse normen willen houden, kunnen zich altijd vrij voelen om weer leden van de gemeente te worden.’
Het Wachttorengenootschap gebruikt hier naar gewoonte een typische drogreden: het Wachttorengenootschap begint hier in haar antwoord een vraag te beantwoorden die niet werd gevraagd. De vraag was: “Mijden Jehovah’s Getuigen voormalige geloofsgenoten?” en niet: mijden Jehovah’s Getuigen gedoopte Getuigen van Jehovah die niet langer prediken en misschien zelfs steeds minder met andere Getuigen omgaan? Met andere woorden ze hebben de vraag verwisseld met een vraag die gemakkelijker te beantwoorden is en waarop bovendien volmondig “Nee” kan geantwoord worden. Deze vraag is speciaal gekozen, speciaal hiervoor ontworpen, om de lezer in een positieve gemoedstoestand te brengen. Hierdoor is de positieve toon gezet zodat de lezer in deze positieve gemoedstoestand verder leest.

Bemerk ook de eerste zin in de tweede paragraaf: ” Iemand die ernstig heeft gezondigd…”. Volgens de officiële handleiding voor Getuigen-ouderlingen (uitsluitend bedoeld voor ouderlingen zelf en niet toegankelijk voor andere Jehovah’s Getuigen) zijn volgende zonden reden tot uitsluiting: overspel, afvalligheid, associëren met uitgesloten mensen, het accepteren van bloedtransfusie, drugsgebruik, dronkenschap, oneerlijke handelspraktijken, beroepsbezigheden die niet door het wachttorengenootschap getolereerd worden, valse aanbidding, ontucht, fraude, gokken, gulzigheid, hoogmoed, homoseksualiteit, afgoderij, losbandig gedrag, liegen, politieke betrokkenheid, militaire dienst, obscene praat, ouders vergoelijken, immoraliteit, laster, roken of verkopen van tabaksproducten, spiritisme, stelen, subversieve activiteiten, onreinheid, overtreden van seculier recht, geweld en lichamelijke mishandeling, wereldse feestdagen vieren, zaken die aanzien worden als belemmering voor het beoefenen van de spiritualiteit van de echtgenoot.

De tweede paragraaf gaat verder met te zeggen dat als een gedoopte getuige er een gewoonte van maakt Bijbelse normen te overtreden en geen berouw heeft, hij zal worden gemeden en uitgesloten. Doch de werkelijkheid is dat de gedoopte gelovige helemaal geen Bijbelse normen hoeft te overtreden om reeds van de gemeente uitgesloten te worden en gemeden te worden. Als u de lijst hierboven bekijkt, spreken we dan van de morele code van de Bijbel of de morele code van het Wachttorengenootschap?

De derde paragraaf is zeer ontwijkend. Wat met een man die een andere kerk omarmt en niet bang is zijn nieuw geloof te delen met zijn kinderen? Dit zou een “geestelijke bedreiging” voor de vrouw en kinderen betekenen met als gevolg dat de vrouw en kinderen worden aangemoedigd de man te verlaten.

De laatste paragraaf toont hoe het Wachttorengenootschap van zichzelf vindt in een verheven positie te staan. Je moet je kwalificeren om als Jehovah’s Getuige te worden aanvaard! Deze paragraaf stelt eveneens dat personen die zich weer aan Bijbelse normen willen houden, welkom zijn terug te keren. Gaat u akkoord met de normen van de Bijbel of de normen van het Wachttorengenootschap die veel verder gaan van wat u in de Bijbel zult vinden?

pijl_op

balk

158. De leerstellingen van de Jehovah’s Getuigen met betrekking tot feestdagen.

Jehovah’s Getuigen hebben regels te volgen bij het uitoefenen van quasi al hun activiteiten. Deze regels moeten gevolgd worden door om het even welke Jehovah’s Getuige. Wie hiervan afwijkt begeeft zich op het terrein van afvalligheid. Als een Jehovah’s Getuige wordt geacht een afvallige te zijn, zal hij/zij worden uitgesloten. We staan met de feestdagen voor de deur even stil welke regels met betrekking tot feestdagen de Jehovah’s Getuigen dienen te volgen:

Kerstmis:

 • Je mag geen Kerstmis vieren
 • Je mag geen kerstliederen zingen
 • Je mag geen kerstcadeaus ontvangen
 • Je mag geen kerstcadeaus geven
 • Je mag geen kersttaferelen tekenen of schilderen, geen kerstkaartjes verzenden
 • Je mag geen kerstdiner benuttigen
 • Je mag geen kerstboom of kerstversiering zetten
 • Je mag niemand een gelukkige kerst wensen

Nieuwjaar:

 • Je mag geen Nieuwjaar vieren
 • Je mag geen Nieuwjaarscadeaus ontvangen
 • Je mag geen Nieuwjaarscadeaus geven
 • Je mag geen Nieuwjaarskaartjes verzenden
 • Je mag geen Nieuwjaarsdiner benuttigen
 • Je mag niemand een gelukkig Nieuwjaar wensen

Verjaardag: http://wachttorenkijker.wimdegoeij.nl/verjaardagen/

 • Je mag geen verjaardag vieren
 • Je mag geen verjaardagsliedjes zingen
 • Je mag geen verjaardagscadeau ontvangen
 • Je mag geen verjaardagscadeau geven
 • Je mag geen verjaardagskaartje sturen
 • Je mag geen verjaardagstaart benuttigen
 • Je mag geen verjaardagswensen geven

Valentijnsdag:

 • Je mag geen Valentijnsdag vieren
 • Je mag geen geschenk voor Valentijn geven
 • Je mag geen geschenk voor Valentijn aanvaarden
 • Je mag geen kaartje geven voor Valentijn
 • Je mag je geliefde geen gelukkige Valentijnsdag wensen

Pasen:

 • Je mag geen Pasen vieren
 • Je mag geen Paasliedjes zingen
 • Je mag geen Paaseieren consumeren op Paaszondag
 • Je mag geen Paaseieren aan je kinderen geven

Halloween:

 • Je mag geen Halloween vieren
 • Je mag geen Halloween liedjes zingen
 • Je mag geen traktaties aan kindjes geven op Halloween Nacht

Bruiloften:

 • Een niet Jehovah’s Getuige mag je niet trouwen in de Koninkrijkszaal
 • Je mag geen rijst of confetti gooien op een huwelijksceremonie
 • Je mag geen ceremonies bijwonen in andere religieuze instellingen
 • Je mag in geen andere religieuze instelling trouwen dan die van de Jehovah’s Getuigen
 • Je mag niet aanwezig zijn op niet-Jehovah’s Getuigen trouwen

En:

 • Je mag geen Vaderdag vieren
 • Je mag geen Moederdag vieren
 • Je mag niet de Nationale feestdag vieren
 • Je mag geen Chanoeka vieren
 • Je mag geen Veteranendag vieren
 • Wilt u Thanksgiving of St. Patrick’s Day of Flag Day vieren, je mag niet

En:

 • Je mag niet deelnemen aan interreligieuze activiteiten zoals gebed, rituelen en gewoontes of ceremonies

Bovendien:

 • Je mag niet proosten

Opmerking:
Vroeger werd wel Kerstmis, Nieuwjaar en verjaardagen gevierd tot er “nieuw licht’ kwam en zo maakt het Wachttorengenootschap van iets onschuldigs, iets strafbaars en plots voor God iets afkeurenswaardig.

“Even though Christmas is not the real anniversary of our Lord’s birth, but more properly the annunciation day or the date of his human begetting (Luke 1:28), nevertheless, since the celebration of our Lord’s birth is not a matter of divine appointment or injunction, but merely a tribute of respect to him, it is not necessary for us to quibble particularly about the date. We may as well join with the civilized world in celebrating the grand event on the day which the majority celebrate – “Christmas day.”” (The Watchtower, 1st December 1904 p364)

Christmas morning @ Bethel 1926
Christmas morning @ Bethel 1926

kertmisgroeten

71a

71b

71c

pijl_op

balk

159. Behandel verkrachters met respect?

“VERKRACHTERS proberen een vrouw gewoonlijk te pakken te krijgen op een afgezonderde plek waar geen mensen in de buurt zijn. Soms hebben zij een wapen en dreigen er gebruik van te zullen maken als het slachtoffer niet meewerkt. Moet een christelijke vrouw zich rustig onderwerpen? Nee, deze situatie is niet hetzelfde als wanneer een man alleen geld of materiële bezittingen eist. Een vrouw zou er verstandig aan doen hem die te geven. Maar de verkrachter vraagt iemand Gods wet te overtreden door hoererij te bedrijven. Onder die omstandigheden is een christen verplicht zich te verzetten. – 1 Korinthiërs 6:18.” (Ontwaakt van 22 juni 1984, blz. 24)

“Behandel hem met respect Het aanstaande slachtoffer dient te bedenken dat de verkrachter een mens is. Ongetwijfeld zijn er omstandigheden in zijn leven waardoor zijn gedrag in de hand is gewerkt. Hoewel een vrouw dus niet van angst ineen moet krimpen of zich door een verkrachter mag laten intimideren, dient zij hem wel met begrip, als een medemens, te behandelen.” (Ontwaakt van 22 juni 1984, blz. 24)

Deze citaten komen uit de Ontwaakt van 22 juni 1984. Een sterk staaltje van voor ons ontoelaatbare geestelijke manipulatie. Niet alleen wordt de vrouw ontucht verweten indien ze te bang is zich te verzetten, ze moet bovendien haar verkrachter met respect behandelen? Ze moet beseffen dat omstandigheden in zijn leven dit in de hand gewerkt hebben en ze dient hem met begrip te behandelen?

Hoe kan je zoiets schrijven? Hoe kunnen 8.000.000 Jehovah’s Getuigen zich onderwerpen aan de leiding van het Wachttorengenootschap, die dit soort berichten toelaat?

pijl_op

balk

160. Seksueel kindermisbruik wordt door het Wachttorengenootschap afgedaan als “afvallige leugens”

In onderstaand filmpje kan u zien hoe Steven Lett, besturend lid van het Wachttorengenootschap kindermisbruik wegwimpelt als “afvallige” leugens:

Deze uitspraak toont weer maar eens aan dat het Wachttorengenootschap, niettegenstaande het gigantische probleem met pedofilie in hun gelederen, er alles wil aan doen dit potje gedekt te houden.

Deze uitspraak maakt het probleem alleen maar groter! Kinderen willen vaak niet praten over dit misbruik omdat ze denken dat niemand hen zal geloven en als leugenaars zullen aanzien worden. Een kind die bovendien te horen krijgt dat dit “afvallige” leugens zijn zal nog minder geneigd zijn hierover te praten. Hiervoor dient u te weten wat het woord “afvallige” betekent. Dit woord wordt gebruikt om personen aan te duiden die absolute vijanden zijn van de Jehovah’s Getuigen. Diegenen die de religie verlaten hebben worden afgeduid als “afvallige”. Niet alleen is dit voor een Jehovah’s Getuige erg lasterlijk, maar bovendien worden Jehovah’s getuigen geleerd “afvalligen” te behandelen als geestelijk ziek.

Met andere woorden: de angst voor represailles en bestraffing die het kind, slachtoffer van seksueel misbruik, heeft, wordt aangewakkerd en verhinderd het kind hierover te laten praten. Een kind dat gelabeld wordt als “afvallige” zal vervolgens gemeden worden door hun hele familie en alle vriendjes.

Kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik hebben het al zeer moeilijk om hier mee naar buiten te komen. Als religieuze leiders, leiders van de hele wereld waarin je leeft u beschuldigen van “leugens en oneerlijkheid” en je bovendien van u nog een “afvallige” maakt, dan durf je als kind hier niet mee naar buiten te komen. (Bang van gemeden en verbannen te worden.)

Wij verwijzen hiervoor naar een getuigenis van één van de slachtoffers tijdens de hoorzittingen van de “Australische Koninklijke Onderzoekscommissie”:

160a

160b

Voor buitenstaanders lijkt het dat Steven Lett zegt dat de organisatie kinderen beschermd. Hij gebruikt woorden zoals “leugens”, “oneerlijkheid” en “afvallige”. Bovendien gebruikt hij het woord “verraders”. Een Jehovah’s Getuige slachtoffer in deze situatie verstaat heel goed de dreiging van te worden bestempeld als een leugenaar en gestraft te worden met verbanning indien het hierover durft te spreken. Geen wonder dat zoveel gevallen van pedofilie niet naar buiten komen.

Er is geen twijfel mogelijk dat deze woorden van Steven Lett maakt dat kinderen nog angstiger worden om hierover te praten. Er lijkt maar geen einde te komen aan de pijn dat het Wachttorengenootschap veroorzaakt, en het maakt hun ook niet uit of hun slachtoffers pijn hebben of niet!

Mensen breng dit onder de aandacht, zodat dit kan stoppen!

Lees ook onze artikelen:

pijl_op

balk

161. Bijna 2 miljard uur prediken in 2015 om 119.321 volgelingen te bekeren?

Op blz. 27 en 28 van de Wachttoren van 15 mei 2014 leest u het volgende:

“Dankzij het wereldomvattende predikings- en onderwijzingswerk van Jehovah’s Getuigen hebben miljoenen mensen geleerd God „met geest en waarheid” te aanbidden (Joh. 4:23, 24). Zo werden er in een recente periode van tien jaar – van het dienstjaar 2003 tot en met 2012 – meer dan 2.707.000 personen gedoopt als symbool van hun opdracht aan God. Er zijn nu wereldwijd meer dan 7,9 miljoen Getuigen, met nog eens miljoenen die elk jaar het Avondmaal bijwonen. We schrijven die resultaten niet toe aan onze eigen verdienste, want het is God „die de wasdom geeft” (1 Kor. 3:5-7). Maar het is duidelijk dat de grote schare elk jaar blijft groeien.

Het aantal Getuigen is enorm toegenomen omdat Jehovah zijn aanbidders steunt.(Lees Jesaja 43:10-12.) Deze groei werd voorzegd in Jesaja 60:22: „De kleine zelf zal tot duizend worden, en de geringe tot een machtige natie. Ikzelf, Jehovah, zal het te zijner tijd bespoedigen.” Op een bepaald moment was het gezalfde overblijfsel als „de kleine”, maar hun aantal nam toe toen nog meer geestelijke Israëlieten Gods organisatie binnengebracht werden (Gal. 6:16). Omdat Jehovah in de loop der jaren zijn zegen is blijven geven, is er nog steeds toename nu de grote schare bijeengebracht wordt.”  (De Wachttoren van 15 mei 2014, blz. 27-28)

Wij citeren dit omdat de Jehovah’s getuigen steeds maar praten over hun wereldwijde groei, en dat deze stijging het bewijs is dat ze Jehovah’s zegen hebben en bijgevolg wel de enige organisatie moeten zijn die de waarheid heeft.

Het lijkt ons maar een magere zegen! Hoe kun je beweren dat Jehovah (de almachtige God) het werk van de Jehovah’s Getuigen steunt als men bijna 2 miljard uur moet prediken, een volledige website en tv-kanaal ter beschikking hebt en slechts een aangroei kent van ongeveer 119.000 volgelingen?

Dit zijn cijfers die uit het jaarboek van 2016 komen. Het aantal verkondigers steeg wereldwijd van 7.867.958 naar 7.987.279. Dit geeft een stijging van (slechts) 119.321 verkondigers (1,5%). Hiervoor hebben de Jehovah’s Getuigen 1.933.473.727 uur met mensen gepraat over de bijbel, met hen, het over hun Wachttoren literatuur gehad en hen naar hun koninkrijkszalen gebracht? Men heeft 16.204 uur gepredikt om een aangroei te kennen van één volgeling? Met andere woorden als je dit vergelijkt met een normale full time job, moet u acht jaar voltijds werken om één lid aan te trekken!

Bovendien moet je weten als kinderen van de Jehovah’s Getuigen een bepaalde leeftijd bereiken, ze ofwel vrijwillig, ofwel onder druk beginnen te prediken en vanaf dat moment geteld worden als verkondigers. Deze cijfers worden niet gepubliceerd, we kunnen er alleen maar naar gissen. Feit is: als we het aantal nieuwe verkondigers op deze wijze verkregen gaan in mindering brengen van de 119.321 verkondigers er waarschijnlijk niet veel meer zullen overblijven. We willen alleen maar aantonen dat in werkelijkheid aanzienlijk veel meer uren moet gepredikt worden om een volgeling aan te trekken via “velddienst”. Hierbij aansluitend willen wij vermelden dat de wereldbevolking gestegen is met 1,18% (the guardian). 10 jaar geleden was dat 1,24%. Dit toont aan dat de stijging van 1,5% in het afgelopen jaar maar net iets hoger is dan de stijging van de wereldbevolking.

Wij zijn zeker niet onder de indruk “van de opmerkelijke groei van het aantal Gods dienaren” en vinden het rendement op investering maar een miserabele mislukking. Dat zijn vele verloren uren en levens!

pijl_op

balk

162. Financiering van de Organisatie: Charles Taze Russel vs. Stephen Lett

pijl_op

balk

163. The 2016 Global Survey of Jehovah’s Witnesses is launched

jwsurvey.com doet sinds 2011, ieder jaar een onderzoek naar de gedachten en gevoelens van ontluikende ex-Jehovah’s Getuigen. In 2015 namen 6.083 mensen (t.o.v. 5.166 in 2014) deel aan dit onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat het overgrote deel erg ontevreden is met de leerstellingen en praktijken van het Wachttorengenootschap.

Hoewel de volledige resultaten nog niet gepubliceerd zijn, kan je hier alvast enkele data bekijken.

Ook u kan een rol spelen en helpen om van het onderzoek van dit jaar een succes te maken door uw zegje te doen in de 2016 Global Survey of Jehovah’s Witnesses.

Wij willen hierbij Lloyd Evens bedanken voor het vele werk hieraan besteed!

(Hier kan je de volledige resultaten bekijken van de “2014 Global Survey”)

 

pijl_op

balk

164. Liegen is toegestaan om de organisatie te beschermen. Het Wachttorengenootschap noemt dit “oorlog strategie” of “theocratische oorlog strategie’

“Theocratische oorlog strategie” is de term die de Jehovah’s Getuigen gebruiken “om de waarheid te verbergen in belang van de organisatie” (dit betekent ook liegen voor de rechtbank).

164a

164b

164c

Belangrijk om weten is dat de Jehovah’s Getuigen een andere definitie hebben van liegen dan wij kennen. In hun eigen naslagwerk “Inzicht in de Schrift”, deel 2, blz. 178-179 staat onder “leugen”“Het tegenovergestelde van waarheid. Liegen omvat in het algemeen het spreken van onwaarheid tegenover een persoon die het recht heeft de waarheid te weten, met de bedoeling hem of iemand anders te bedriegen of te benadelen. …Hoewel boosaardig liegen in de Bijbel duidelijk wordt veroordeeld, wil dit nog niet zeggen dat men verplicht is waarheidsgetrouwe inlichtingen te geven aan personen die er geen recht op hebben ze te weten. Jezus Christus gaf de raad: „Geeft wat heilig is niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat die ze nimmer onder hun poten vertrappen en zich omkeren en u openrijten” (Mt 7:6). Daarom weerhield Jezus zich er bij bepaalde gelegenheden van, volledige informatie te verstrekken of bepaalde vragen rechtstreeks te beantwoorden wanneer daardoor onnodig schade zou worden aangericht (Mt 15:1-6; 21:23-27; Jo 7:3-10). Ongetwijfeld moet de handelwijze die Abraham, Isaäk, Rachab en Elisa volgden toen zij personen die geen  aanbidders van Jehovah waren, om de tuin leidden of hun bepaalde feiten onthielden, in hetzelfde licht worden bezien. – Ge 12:10-19; hfdst. 20; 26:1-10; Joz 2:1-6; Jak 2:25; 2Kon 6:11-23.”

Een Jehovah’s Getuige zal dus moeiteloos en flagrant liegen tegenover ‘personen die geen aanbidders van Jehovah’ zijn, om het belang van de organisatie, zichzelf of een ander Jehovah’s Getuige te beschermen. Als deze belangen in het gedrang komen zijn ze gerust bereid te liegen, of zoals zij het noemen “theocratische oorlogvoering” te hanteren. 

Niet tegenstaande vorige citaten uit de literatuur van het Wachttorengenootschap durft het Wachttoren-genootschap ook het volgende te schrijven: “Jehovah’s Getuigen zijn een organisatie van waarheid. Wij zullen de waarheid spreken en absoluut accuraat zijn in alle details en op ieder ogenblik.” (vertaald uit: Qualified to be Ministers, 1955)

pijl_op

balk

165. Het echtscheidingsproces van Charles Taze Russell, eerste president van De Wachttoren

Charles Taze Russell was medeoprichter van het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap en bij oprichting secretaris-penningmeester. William Henry Conley was de eerste president. Russell werd president toen het Wachttorengenootschap rechtspersoonlijkheid werd verleend.

Russell trad op 13 maart 1879 in het huwelijk met Maria Frances Ackley (1850 – 1938). Vanaf 1897 woonden zij niet meer samen, dit omwille van onenigheid over het feit dat Maria meer inspraak eiste in de inhoud van het tijdschrift “Zion’s Watch Tower”. Russell bezorgde haar de nodige woonruimte en stond in voor de middelen van haar levensonderhoud.

Maria Frances Ackley diende in juni 1903 een verzoek in tot scheiding van tafel en bed bij de “Court of Common Pleas” in Pittsburgh, Pennsylvania. Nadien, in 1906 volgde het verzoek tot echtscheiding, met als reden “mentale wreedheid” ten gevolge van hun overeenstemming inzake oneindig celibaat binnen het huwelijk. Tijdens het proces kwam aan bod wat Ackley jaren voordien had vernomen van een medewerkster van de “Watch Tower”. Russell en Ackley hadden deze medewerkster als pleegkind opgevoed. Dit werd als een insinuatie van seksueel losbandig gedrag geïnterpreteerd. (Haar eigen advocaat vroeg haar of ze geloofde dat haar man schuldig was aan overspel. Ze antwoordde: “Nee”.) In 1908 wees de jury scheiding van tafel en bed toe, met alimentatie.

Hieronder vindt u de getuigenis (vertaald) van Maria Frances Ackley, Mevrouw Russell, tijdens haar echtscheidingsproces over het gedrag van haar man. (Book of Appellant, No.202 (April 1908), Superior Court van Pennsylvania, “Appearances”, p.10-17:

V. Wanneer had u uw eerste ernstige meningsverschil met uw man?
A. Bij de eerste ernstige moeilijkheden met mijn man ging het om wat u vanmorgen aanhaalde, namelijk de eerste vernedering met deze vrouw die op kantoor en in ons huis vertoefde.

Bezwaar aangetekend door de tegenpartij.

Dhr. Porter: Het is niet onze bedoeling om van overspel te beschuldigen.
V. U wil hiermee toch niet bedoelen dat uw man schuldig was aan overspel?
A. Neen.
V. Hoe heette het meisje?
A. Rose Ball.
V. Is dat het meisje waar u het zonet over had?
A. Jawel, mijnheer.
V. Hoelang was ze reeds bij jullie toen deze moeilijkheden begonnen?
A. Ze kwam bij ons rond 1884.
V. Dat was in de periode toen jullie naar de Clifton Avenue verhuisden?
A. Neen. We verhuisden naar de Clifton Avenue in 1883. Zij kwam bij ons rond 1889 (sic), kort nadat we naar de Clifton Avenue waren verhuisd.
V. Woonde zij bij jullie?
A. Jawel, mijnheer.
V. Hoelang woonde ze bij jullie?
A. Ze woonde ongeveer tien of elf jaar bij ons – oh, ze woonde ongeveer twaalf jaar bij ons.
V. Vertel ons gewoon wat u opmerkte rond het gedrag van uw man toen dit meisje bij u in huis was.
A. Voordat dit alles begon had mijn man voorgesteld om te scheiden, en hij zei dat indien ik met een scheiding zou instemmen, hij me het huis zou schenken waarin we woonden. Hij zei dat we onverenigbaar waren.
V. Wanneer was dat?
A. Dat was kort voordat deze klacht werd neergelegd, rond 1893. We woonden nog in de Clifton Avenue.
V. Wat bracht uw man tot dit voorstel?
A. Een aantal meningsverschillen, waaronder dit: mijn man had naar een aantal personen brieven geschreven waartegen ik ernstig bezwaar moest aantekenen. Eén van die brieven kwam in mijn bezit. Mijnheer Russell had enkele brieven, enkele enveloppen waarop was vermeld “persoonlijk”, er stond “persoonlijk” op gedrukt, en een aantal van deze enveloppen stuurde hij naar mensen waarvan hij wenste dat ze privé met hem zouden corresponderen.

Bezwaar aangetekend door de tegenpartij (“niet ter zake doende”).

De rechter: Ik denk niet dat hier sprake kan zijn van beledigingen ten aanzien van deze dame, tenzij ze hiermee iets welbepaalds wil aantonen.

Dhr. Porter:
V. Toon kort aan wat de Heer Russell tot dit voorstel bracht om te scheiden, wat hem ertoe bracht te besluiten dat jullie onverenigbaar zijn.

Bezwaar aangetekend door de tegenpartij (“niet ter zake doende en niet relevant”)

De rechter: Het zou wel ter zake doen indien de vernederingen ten aanzien van de vrouw aan de basis liggen. Zoals het nu wordt voorgesteld, doet het niet ter zake. U kan spreken over de geschiedenis van de zaak en over de relatie tussen de partijen. Laat haar beginnen met te spreken over de eerste vernederingen die zij van hem te verwerken kreeg en wat deze precies inhielden.

Dhr. Porter:
V. Ik wil dat u ons vertelt wat uw man deed in het gezelschap van deze vrouw, in uw bijzijn en in uw huis.
A. In de eerste plaats vond ik het …

Bezwaar aangetekend door de tegenpartij.

V. Vertel ons wat u hebt gezien, wat hij heeft gezegd en wat er werd gedaan.
A. Op zekere dag bracht ik de avonduren beneden door; onze bibliotheek en slaapkamer bevinden zich naast elkaar op de tweede verdieping; ik was beneden aan het lezen en ging rond tien uur naar mijn kamer; ik veronderstelde dat hij in de bibliotheek was ofwel reeds in bed lag; toen ik boven kwam, merkte ik dat hij in geen van beide kamers was, toen ik in de gang kwam, zag ik hem in zijn nachtkledij naast het bed van Juffrouw Ball zitten, zij lag in bed. Op andere keren zag ik hem haar kamer binnengaan, zij riep hem dan en zei dat ze zich niet goed voelde en wilde dat hij binnenkwam; ik protesteerde hiertegen en zei dit hoogst ongepast te vinden; ik zei: “Er wonen hier mensen vlakbij, wat voor een reputatie zal dit huis krijgen als jij zulke dingen doet?”. Toen werd hij kwaad.
V. U zei dat hij dit wel meer deed. Hoe vaak deed hij dit na die eerste keer?
A. Ik trof hem er een aantal keren aan. Ik weet niet precies hoe vaak.
V. In haar kamer?
A. Jawel, mijnheer. En ik trof hem eveneens in de kamer van het kamermeisje aan, soms was zelfs de deur van haar kamer op slot.
V. Zei hij u wat hij in haar kamer deed?
A. Neen, hij werd alleen maar kwaad.
V. Welke commentaar maakte u op zijn gedrag, en wat zei hij daarop?
A. Ik zei hem: “Wij hebben een grote taak te vervullen en moeten naar de buitenwereld toe behoedzaam handelen; wat zal er gebeuren indien jij dergelijke dingen onderneemt? Zelfs al sta je recht in je schoenen, denk je dan echt dat de mensen hierover geen roddels zullen verspreiden? Ik ben hier helemaal niet mee opgezet.” Hij antwoorde dat hij zich niet door mij zou laten domineren. Ik was hierdoor erg van streek.
V. Wat deed Rose bij het bedrijf Watch Tower?
A. Zij hield zich bezig met de briefwisseling.
V. Waar stond haar bureau in Watch Tower en waar stond dat van Dhr. Russell?
A. Dat van haar stond niet vlak naast dat van hem, maar beide stonden wel in hetzelfde lokaal.
V. Wanneer vertrok hij ‘s ochtends naar Watch Tower?
A. Dat herinner ik me niet; hij ging er gewoonlijk alleen naartoe.
V. Wie kwam gewoonlijk met hem mee terug?
A. Zij kwam ‘s avonds met hem mee, en ze kwamen zo rond elf uur thuis. Wanneer de jonge mannen in het bedrijf – zij was het enige meisje – naar huis gingen, mocht zij van hem niet met hen meegaan, maar zij moest steeds op hem wachten en met hem naar huis gaan.

Bezwaar aangetekend door de tegenpartij.

V. Ik wil alleen de feiten kennen. Ging het meisje Rose samen met uw man naar huis?
A. Jawel, mijnheer.
V. En de jonge mannen gingen vóór hen naar huis?
A. Jawel, mijnheer.
V. Vertel deze rechtbank welke gesprekken – indien die er geweest zijn – u met dit meisje hebt gehad, en waarvan u later melding maakte aan uw man.

Bezwaar aangetekend door de tegenpartij.

De rechter: Het bezwaar wordt aanvaard tenzij u kan aantonen wat u wil bewijzen.

Dhr. Porter: Aan de hand van de getuigenis van de getuige zullen we aantonen dat eiser, na het gedrag van haar man ten aanzien van Rose Ball te hebben geobserveerd, naar het meisje toeging en van haar te horen kreeg dat Dhr. Russell haar op verschillende momenten had omhelsd en gekust, dat hij haar zijn klein vrouwtje en zeekwalletje noemde, en dat hij haar had gezegd dat het hart van een man groot genoeg was om een dozijn vrouwen te kunnen liefhebben, maar dat een vrouw daarentegen zulk een klein hart heeft dat zij slechts van één man ten volle kan houden. Nadat eiser haar man met deze uitspraken confronteerde, gaf hij toe dat het waar was.

Bezwaar aangetekend door de tegenpartij omdat dit alles niet ter zake doet, niet relevant is en vooral omdat dit gesprek, indien het al zou hebben plaatsgevonden, niet in het minst aantoont dat mevrouw Russell vernederingen zou hebbben moeten ondergaan.

Bezwaar wordt verworpen.

De rechter: We staan niet toe dat u naar voor brengt wat Rose Ball tegen haar heeft gezegd. We staan wel toe dat u aantoont dat zij naar haar man toeging om hem te zeggen wat Rose Ball haar had verteld, en dat hij bevestigde dat hij Rose Ball ontmoette en haar zijn klein vrouwtje noemde.

Dhr. Porter:
V. Hebt u de richtlijn van de rechter begrepen? U dient ons te vertellen welke dingen die u van Rose Ball hoorde, u ook aan uw man hebt verteld, en wat zijn antwoord daarop was.
A. Ik zei hem dat ik iets heel ernstig had vernomen. Ik zei het hem niet meteen, maar liet er een dag over heen gaan tot ik voelde dat ik mezelf onder controle had en erover wilde praten. Ik zei hem dat ik eens ernstig met hem moest praten. Hij vroeg wat er aan de hand was, en ik zei: “Rose zei me dat je heel intiem met haar omgaat, dat je haar geregeld omhelst, kust en op je knieën laat zitten, en dat jullie elkaar knuffelen; ze zei ook dat je haar hebt gevraagd er onder geen beding met mij over te spreken, maar zij kon het niet langer verzwijgen. Ze zei dat ze het moest vertellen omdat ik door deze zaak van streek zou zijn, en dus heeft ze dat ook gedaan.”

De rechter:
V. Wat zei hij daarop?
A. Hij probeerde het eerst weg te wuiven, en toen zei ik: “Man, dit kan je niet doen. Ik weet er alles van. Ze heeft het me rechtuit verteld en ik weet dat het waar is.” Goed, hij zei dat het hem speet: het was waar, maar het speet hem. Hij zei dat hij geen kwaad wilde berokkenen. Ik zei: “Ik zie niet in hoe je dit kon doen en geen kwaad wilde berokkenen.”
V. In welk jaar was dat?
A. In de herfst van 1894.

Dhr. Porter:
V. Sprak u tijdens deze ontmoeting met uw man over lieve woorden?
A. Jawel, mijnheer.
V. Over welke woorden?
A. Ik zei: “Ze zei me dat op een avond toen je thuis kwam” – ik vroeg haar wanneer deze dingen gebeurde. Ik zei hem: “Ze zegt dat ze op kantoor aankwamen toen zij daar bij hem bleef op de avonden wanneer de rest reeds naar huis was, en dat ze naar huis kwamen wanneer ik niet thuis was.”
V. Nu, wat deze lieve woorden betreft.
A. Ze zei dat, toen ze op een avond thuis kwamen – het was al laat, elf uur ongeveer – hij haar vanaf het ogenblik dat ze de hal binnenkwamen, omhelsde en begon te kussen. Dit vond plaats in het voorportaal vóór ze de hal binnenkwamen, en hij noemde haar zijn klein vrouwtje, maar zij zei; “Ik ben uw vrouw niet,” en hij zie: “Ik zal je mijn dochter noemen, en een dochter heeft practisch dezelfde privileges als een echtgenote.”
V. En welke andere termen van liefkozing werden er gebruikt?
A. Toen zei hij: “Ik ben net een zeekwal, ik dobber wat in het rond, ik raak deze vrouw aan en dan die, en als zij reageert neem ik haar tot mij, en indien niet, dobber ik me tot een andere. Ze schreef dit voor me op zodat ik het me goed zou kunnen herinneren wanneer ik er met hem zou over spreken. En hij biechtte op dat hij zulke dingen gezegd had.

De advocaat van de verdediging vraagt de rechter geen rekening te houden met het verhaal van de getuige over het zogenaamde wangedrag van mijnheer Russell met Rose Ball, aangezien dit door de getuige werd ontdekt in 1894, en de feiten waarvan zij Mijnheer Russell beschuldigt, slecht in 1897 zijn begonnen.

De rechter: U hebt hiervan geen melding gemaakt in de aanklacht. Ik willig deze motie van de verdediging in en annulleer deze getuigenis. U moet uw getuigenis beginnen vanaf zeven à acht jaar geleden.

Dhr. Porter:
V. Dit proces werd door u aangevat in april 1903. We worden ertoe gedwongen de getuigenis te beperken tot datgene wat na april 1896 is gebeurd; enkele dagen vroeger of later zullen ook het verschil niet uitmaken.

De rechter: We zullen een speling van een jaar toestaan indien u wenst.

Dhr. Porter:
V. Begin met januari 1896. Spraken mijnheer Russell en uzelf over deze affaire met Rose Ball ná, laat ons zeggen, 1 januari 1896? Kwam dit toen ooit ter sprake?
A. Jawel, mijnheer.
V. Wat zei u of uw man over dit meisje na 1 januari 1896, en waar was dat dan?

Bezwaar aangetekend door de tegenpartij omdat het niets ter zake doet, niet relevant is en alleen maar een poging is om opnieuw de getuigenis naar voor te brengen die net werd verworpen.

Het bezwaar wordt aanvaard.

Na twee uur beraadslagen van de jury luidde de uitspraak dat de eis tot echtscheiding moest worden ingewilligd op grond dat “zijn gedrag tegenover zijn vrouw blijk gaf van een dermate grote zelfgenoegzaamheid en zulk een buitensporige ingenomenheid met zichzelf dat de jury er niet aan kon twijfelen dat zijn gedrag tegenover haar wel moest uitlopen op een permanente overheersing, die noodzakelijkerwijze het leven van iedere gevoelige christenvrouw tot een last moest maken en haar in een ondraaglijke positie moest brengen”.

Dit echtscheidingsproces had voor gevolg dat Charles Taze Russell duizenden volgelingen verloor!

pijl_op

balk

166. Jehovah’s Getuigen en kindermishandeling – Is er een probleem?

Onderstaand filmpje toont aan dat dit probleem veel groter is dan iedereen denkt en zeker geen afvallige leugens zijn zoals de Jehovah’s Getuigen beweren.

Hieronder kan u enkele documenten lezen die in het filmpje aangehaald worden:

child

Hier.vindt u de link naar de website van de Koninklijke Commissie in Australië met uitgebreide documentatie en transcripties in verband met het onderzoek van de Jehovah’s Getuigen.

Hieronder vindt u een vroegere reportage van Panorama die het probleem aankaart:

pijl_op

balk

167. Kaylens Rain – Outta Here

Dit zijn belangrijke woorden die we opmerken in deze song: FREEDOM, SPIRITUAL, SURVIVE, ESCAPE, TRUTH, REAL QUESTIONS, FEEL FREE, DREAMS, HOPES, CHOICES, ESCAPE CONTROL We weten wat zij hier mee bedoelen: -)

Glen en Kaylee Harrison zijn broer en zus die samen het duo Kaylens Rain vormen. Het verhaal achter de song “Outta Here” is vrij opmerkelijk.

Dit liedje gaat over vrijheid, loskomen van iets waar je liever niet in hoort. Uiteraard kan dit van toepassing zijn in vele situaties. In dit geval gaat het over het loslaten van het geloof van de Jehovah’s Getuigen. Hun album “Outta Here ” creëert een krachtige boodschap en is een reflectie op hun leven als Jehovah’s Getuigen en de noodzaak om aan de autoritaire sekte te ontsnappen. Hun verhaal is vergelijkbaar met velen van ons hier. Geniet van de song:

Dit lied zegt zo veel en wij hopen dat hun boodschap overkomt bij het grote publiek zodat anderen gewaarschuwd worden voor het verstikkende Wachttorengenootschap!

pijl_op

balk

168. De Slachttoren

Hier vindt u het nieuwe YouTube kanaal: “De Slachttoren” van Dennis Nussy.

U kan hier een aantal zelfgemaakte filmpjes bekijken over de Jehovah’s Getuigen. De filmpjes zijn kort en krachtig, zijn aangenaam om naar te kijken en geven vooral een nauwkeurig beeld hoe de organisatie: “Het Wachttorengenootschap” te werk gaat.

Dennis Nussy heeft ook een website die u hier kunt bekijken.

Dank je wel, Dennis, dit met iedereen te willen delen!

pijl_op

balk

169. Jehovah’s Getuigen hebben een verontrustende anti-gay video uitgebracht.

De Jehovah’s getuigen hebben een verontrustende video uitgebracht die kinderen onderwijzen homofoob te zijn: “Eén man, één vrouw”. Deze video is onderdeel van een serie video’s waarbij kinderen onderwezen worden over het Schrift: “Wordt Jehovah’s vriend”. In vorige artikelen: art. 15, art.131(vaststelling4), art.103 hebben we het reeds gehad over sommige cartoon verhalen uit deze reeks. Deze video’s, terug te vinden op de website van het Wachttorengenootschap: JW.org veroorzaakte reeds veel verontwaardiging, voornamelijk onder veel niet-Jehovah’s Getuigen. Deze schaamteloze pogingen van het Wachttorengenootschap om kinderen te indoctrineren, veroorzaken een golf van ontzetting, die spijtig genoeg voor de meeste gewone Jehovah’s Getuigen onopgemerkt blijft.

Opnieuw toont het Wachttorengenootschap met deze nieuwe video aan, dat het nog niet klaar is om kinderen van Jehovah’s Getuigen hun onschuld en individualiteit te ontnemen. Nu wil het Wachttorengenootschap dat deze kinderen hun klasgenoten met homo of lesbische ouders uitdagen en hen erop te wijzen dat ze hun ticket naar het paradijs zullen verliezen als ze hun manieren niet veranderen.

169

In deze twee minuten durende video vertelt een jong meisje haar moeder dat een schoolvriendinnetje twee moeders heeft. Ze legt haar moeder uit dat de moeders van haar vriendinnetje getrouwd zijn en dat de juf hen uitlegde dat “…het enige wat telt is dat de mensen van elkaar houden en dat ze gelukkig zijn”. In plaats van deze eenvoudige boodschap van verdraagzaamheid te omarmen legt de moeder uit waarom deze tolerantie verkeerd is en waarom kinderen deze moeten afwijzen, zelfs moeten proberen te veranderen. De moeder zegt: “mensen hebben hun eigen ideeën over wat goed en slecht is, maar waar het om gaat is wat Jehovah vindt! Hij wil dat we echt gelukkig zijn. Hij heeft het huwelijk bedacht zoals in de bijbel staat.” 

Vervolgens maakt de moeder zelfs gebruik van een misleidende vergelijking met iemand die in het vliegtuig gaat stappen en iets wil meenemen wat niet mag. “Dan mag hij niet mee” zegt het meisje. De moeder antwoordt: “Zo is het ook met Jehova: hij wil dat we zijn vrienden worden en voor altijd in het paradijs leven. Maar dan moeten we wel naar Jehova luisteren. Als we in het paradijs willen komen, moeten we sommige dingen achterlaten. Dat zijn dus alle dingen die Jehova niet goedkeurt.” 

En blijkbaar is deze haatdragende boodschap nog niet voldoende want het wordt nog erger. De moeder verklaart met onmiskenbare zekerheid: “mensen kunnen veranderen!” De moeder leert haar dochter dat we mensen moeten helpen om te veranderen. “Weet je wat … mensen kunnen veranderen! Daarom prediken we ook”, aldus de moeder, die vervolgens haar dochter aanmoedigt om haar vriendinnetje Fenna te vertellen over het paradijs.

Dit is de boodschap die Sophia’s moeder vertelt aan haar dochter: Ze moedigt de dochter om deze boodschap te delen met andere klasgenootjes, en dit op misschien de prille leeftijd van ongeveer tien jaar.

Kan je, je de enorme pijn, angst en paniek voorstellen dat dit kan veroorzaken bij klasgenootjes? Geen enkel kind van om het even welke leeftijd, laat staan iemand die zo jong is, moet verteld worden dat het verkeerd is elkaar lief te hebben en samen te leven, simpelweg omdat iemand anders of een religie dit niet bevalt.

Het filmpje krijgt wereldwijd kritiek in de pers en wordt onder meer omschreven als “walgelijk”, “triest”, “misselijkmakend”, “krankzinnig”. Men spreekt van “discriminatie” en dat het filmpje getuigt van “homofobie”.

Hier kan je het filmpje bekijken.

pijl_op

 

 

balk

170. Pow Ned bezoekt Jehovah’s Getuigen op districtvergadering in Nederland

Het homofoob kinderfilmpje, waar we het in ons vorig artikel over hadden kwam Jehovah’s Getuigen vorige week op forse kritiek te staan. In deze video, gericht op kinderen, wordt een klein meisje verteld door haar moeder dat homoseksualiteit verkeerd is. Deze video van Jehovah’s Getuigen was aanleiding voor Pow Ned om een districtvergadering in Assen te bezoeken. Uiteindelijk waren ze niet welkom, doch eerst werd er aan Pow Ned uitgelegd dat homoseksuelen niet geacht worden hun geaardheid te praktiseren. Blijkbaar is het voor Jehovah’s Getuigen te veel hun standpunt te vragen over homo zijn, want de reporter werd eruit gegooid.

Bekijk hier wat er gebeurd.

pijl_op

balk

171. Congres van Jehovah’s Getuigen 2016: BLIJF LOYAAL AAN JEHOVAH!

Hier (en hier) kan je alle video’s bekijken die dit jaar op het congres getoond worden. Bekijk deze zodat u weet wat het Wachttorengenootschap haar volgelingen aandoet. Samengevat: afschuwelijk! … De wereld moet weten hoe het Wachttorengenootschap haar leden manipuleert en hoe ze zoveel mensen pijn doen!

Hier kan u een zeer verontrustend filmpje zien opgenomen op de recent plaatsgevonden conventie in Jersey City in de VS, waaruit blijkt dat het mijden beleid van het Wachttorengenootschap uitgebreid wordt. Voortaan zal een “inactieve” dienen gemeden te worden en dit zelfs zonder dat deze moet verschijnen voor een rechterlijk comité.

Dit is niet alleen zeer schokkend nieuws voor de vele inactieve die er in zijn geslaagd te “vervagen”, een term die gebruikt wordt voor diegenen die erin zijn geslaagd de Jehovah’s Getuigen Religie vaarwel te zeggen en zonder sanctie van een rechterlijk comité zijn kunnen vertrekken, dit door veel geluk en zorgvuldige planning. Op deze manier hebben zij de straf van uitsluiting en mijden kunnen ontlopen. Velen van deze inactieve hebben nog steeds contact met Jehovah’s Getuigen familie zoals ouders, kinderen, broers en zusters, enz. Dit contact zal nu worden afgesneden als hun gezinsleden oordelen dat deze persoon “zondigt” voorgeschreven door de doctrines van het Wachttorengenootschap.

De bedoeling van het Wachttorengenootschap hiervan is duidelijk: het Wachttorengenootschap wil deze “inactieve”, ook “faders” genoemd terug onder de controle van het Wachttorengenootschap krijgen, een beleid dat niets minder is dan zuivere emotionele chantage. Het is ronduit schandalig dat het Wachttorengenootschap familie gebruikt om te kunnen heersen over een menselijk individu.

Lees ook onze artikelen 12, 13, 137 en 142.

pijl_op

balk

172. Congres van Jehovah’s Getuigen 2016: BLIJF LOYAAL AAN JEHOVAH! (2)

Jaarlijks wonen de Jehovah’s Getuigen wereldwijd een driedaagse regionale conventie bij. Het thema voor dit jaar is “Blijf trouw aan Jehovah”. Met deze Orwelliaanse titel wordt de Jehovah’s Getuige eraan herinnerd dat loyaliteit aan de “organisatie” lees “Wachttorengenootschap” op de eerste plaats komt, zelfs voor familie.

Wereldwijd verschijnen rond deze periode in lokale kranten lovende artikelen over deze conventies. Conventies zijn immers meestal grote geldspinners voor lokale bedrijven, zodat journalisten vaak gedwongen worden positief te schrijven over deze gebeurtenissen. In werkelijkheid zijn deze conventies indoctrinatie rallies opgezet door het Wachttorengenootschap en haar bestuursleden.

Zoals reeds gezegd, de boodschap achter deze conventie (bekijk de video’s) is dit jaar zeer duidelijk: terwijl het genoemde thema van het congres “trouw blijven aan Jehovah”, is het onderliggende thema “blijf trouw aan de organisatie”. Terwijl het woord “trouw” overal wordt gebruikt, wordt het meestal afgeschilderd als een synoniem voor “gehoorzaamheid”. Het programma van dit jaar heeft als doel: het gezag van de organisatie en de controle over haar volgelingen te versterken en is grotendeels gebaseerd op het motiveren van angstgevoelens.

Meestal zijn deze dwingende elementen van deze conventies moeilijk te herkennen voor een journalist. Dit jaar echter, een journalist die de manipulatieve video’s bekijkt zal worden getroffen door de schaamteloze dwang dat deze uitstralen en wat voor angst deze zaaien.

Lloyd Evans wil met zijn “Worst Convention Ever campaign” dit onder de aandacht van de media brengen.

Hij brengt in zes video’s de manipulatieve inhoud van de regionale conventie 2016 naar buiten. U ook kan bijdragen deze verder te verspreiden.

Hier (en hier) kan je alle video’s bekijken die dit jaar op het congres getoond worden.

 

 

Hieronder kan u de zes video’s bekijken van Lloyd Evans:

Worst Convention Ever 1/6 – Shunning

In deze eerste video ziet u hoe het Wachttorengenootschap gezinnen uit elkaar trekt bij het nastreven van macht en controle.

 

Worst Convention Ever 2/6 – Bunker Videos

In deze tweede video ziet u een korte blik op de bunker video’s. Eigenlijk maakt het Wachttorengenootschap het gemakkelijker dan ooit om wakker te worden, door onmogelijke verwachtingen te creëren die een Jehovah’s Getuige zou moeten hebben. Bemerk hoeveel aandacht het Wachttorengenootschap schenkt aan volgelingen die hun eigen gedachten de vrije loop laten of “negatief denken”. Dit is slechts een voorbeeld van hoe het Wachttorengenootschap steeds meer cult-achtig en Orwelliaans wordt in zijn leer.

Worst Convention Ever 3/6

Wordt zo snel mogelijk bijgeplaatst

Worst Convention Ever 4/6

Wordt zo snel mogelijk bijgeplaatst

Worst Convention Ever 5/6

Wordt zo snel mogelijk bijgeplaatst

Worst Convention Ever 6/6

Wordt zo snel mogelijk bijgeplaatst

pijl_op

balk

173. Paradijs Propaganda – Jij zult met mij in het paradijs zijn

“Deze video toont door uitsluitend gebruik te maken van illustraties uit de lectuur van het wachttorengenootschap enerzijds het prachtige beloofde land genaamd het aardse paradijs en anderzijds de verschrikkelijke vernietiging van de wereld door Jehovah genaamd Armageddon. Beide vergezeld door de een lezing van Ciro Aulicino uit 2007 genaamd “Jij zult met mij in het paradijs zijn”. Ciro verteld tijdens een congres bijeenkomst van duizenden Jehovah’s Getuigen waaronder veel kinderen over de stinkende lijken en lichaamsdelen van de goddelozen die na de massa genocide van Jehovah verspreid zullen liggen over de gehele wereld. Hij uit zijn blijdschap over de dood van homoseksuelen, lesbiennes en de mensen die homoseksualiteit accepteerden. Ciro wijst de gelovigen in het publiek erop dat zij dezelfde voldoening zullen voelen bij deze massa slachting van miljarden mensen als bij de executie van een psychopathische moordenaar. Het sadisme waarmee deze spreker uit Bethel (het huis van god) over de miljarden dode mensen preekt en grapt is van satanische aard en heeft niets met God of liefde te maken. Zo ook de gebruikte afbeeldingen uit de lectuur die duidelijk bedoeld zijn om Jehovah’s getuigen van alle leeftijden te waarschuwen en angst in te boezemen voor de vernietiging van de wereld die volgens zowel de spreker als de lectuur “zeer binnenkort” zal plaatsvinden. Door gebruik te maken dit soort angstige propaganda weet het wachttorengenootschap nog steeds miljoenen mensen gevangen te houden.”

Bekijk het filmpje:

Bron: De Slachttoren

pijl_op

balk

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen