Jeh. Get. 101-150

Overzicht

balk

101. Jehovah’s Getuigen: wakker worden!  (6)

Beste Jehovah’s Getuige: wij komen nog eens terug op ons twee vorige artikelen.

In de studie-uitgave van “De Wachttoren” 15 juli 2015, par. 16, getiteld, “Dit is ONZE plaats van aanbidding” leest u:

“Het schoonmaken van de Koninkrijkszaal mag niet aan het toeval worden overgelaten. Elk lichaam van ouderlingen is ervoor verantwoordelijk dat er een schema wordt opgesteld. Daarnaast moeten de ouderlingen regelen dat er goede materialen en schoonmaakmiddelen voorhanden zijn. Ook zijn goede coördinatie en leiding nodig zodat er niets over het hoofd wordt gezien; sommige schoonmaakwerkzaamheden moeten namelijk na elke vergadering gebeuren, terwijl andere minder vaak hoeven. Alle gemeenteleden hebben het voorrecht om bij het schoonmaken te helpen.” (De Wachttoren van 15 juli 2015, par. 16)

Let vooral op de titel en deze laatste zin:

De titel: “Dit is ONZE plaats van aanbidding”. Hierdoor komt u naast de bouwers van de koninkrijkszaal en naast de eigenaar te staan.

De laatste zin van par. 16: Alle gemeenteleden hebben het voorrecht om bij het schoonmaken te helpen.” Je mag blij zijn, dat je dit MAG doen. Niet IEDEREEN mag dit doen. Dit is uitsluitend voorbehouden voor de dienstknechten van de Allerhoogste. Je moet aan de voorwaarden voldoen om te MOGEN meehelpen!  Dit is enkel voor degenen die worden voorbereid op leven in de Nieuwe Ordening!

Normaal weet toch elke poetsvrouw dat ze een loon kan verwachten voor het poetsen van andermans eigendom, maar hier wordt de poetsvrouw:

 • eerst haar geld afhandig gemaakt onder het mom dat ze het “aan Jehovah” geeft (alsof er elke maand een raket vol geld wordt afgeschoten naar de hemel)
 • het geld aan haar teruggegeven door middel van een “renteloze lening”, zodat ze, wat zij denkt, “haar eigen huis” kan bouwen
 • het huis dat zij kuist en onderhoud, als “haar eigen huis” in een slimme constructie van vzw’s gestopt
 • haar op het einde van de rit alles afgenomen: haar spaargeld zit in “het Koninkrijkszalenfonds” en “haar eigen huis” in handen van het Wachttorengenootschap.

Denkt u dat “Jehovah” hier veel van ziet?

Beste Jehovah’s Getuigen, wat denkt u zelf?

pijl_op

balk

102. “Gebroken Ketens”: over (de positie van de vrouw bij) Jehovah’s Getuigen.

Wieke Gebroken Ketens
Wieke “Gebroken Ketens”

“Gebroken Ketens” een recente website van “Wieke” die 12 jaar lang zelf Jehovah’s Getuige geweest is, gaat over Jehovah’s Getuigen.

Wieke heeft na het verlaten van de organisatie Theologie gestudeerd. Zij wil met behulp van haar eigen ervaringen, duidelijk maken, welke invloed bepaalde leerstellingen en overtuigingen hebben en waar dit in de praktijk toe leidt. De positie van de vrouw bij de organisatie is het thema dat haar het meeste raakt.

De artikelen op haar website zijn heel vlot geschreven en aangenaam om lezen. Een “must read” voor iedereen!

pijl_op

balk

103. Kinderen van Jehovah’s Getuigen hebben het moeilijk.

Het Wachttorengenootschap schendt systematisch de fysieke, mentale en sociale gezondheid van haar volgelingen. Psychologische vormen van geweld dienen dringend een halt toegeroepen te worden, temeer omdat hier kinderen mee het slachtoffer van zijn.

Van Jehovah’s Getuigen wordt verwacht dat zij tien uur per maand gaan prediken (gestaafd door een activiteitenverslag). Zij dienen twee maal per week aanwezig te zijn op de bijeenkomsten in de Koninkrijkszaal, en dienen wekelijks de Bijbellessen te volgen. De tijdsinvestering hierin bedraagt volgens het Wachttorengenootschap zelf, 17,5 uren per week. Kleine kinderen hebben hier een zware dobber aan.

Een recent filmpje: “Let goed op tijdens de vergadering toont weer maar eens hoe het Wachttorengenootschap psychisch geweld gebruikt bij kinderen. Het is niet alleen een marteling voor kleine kinderen te moeten luisteren naar lange saaie, en voor hen onmogelijk te begrijpen lezingen, maar vooral beangstigend hoe bang ze deze jongere kinderen maken.

vergadering_opletten

Niet alleen dat. Het Wachttorengenootschap leert hiermee dat psychisch geweld een acceptabele strategie is om conflicten op te lossen of van iemand gedaan te krijgen wat men wil. Er zijn positievere manieren om gedrag van kinderen te corrigeren, die beter zijn voor hun ontwikkeling en bijdragen tot het opbouwen van relaties gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Een kind heeft recht op veiligheid en een goede opvoeding en het mag niet onderworpen worden aan vormen van psychisch geweld.

De angst bij de Jehovah’s Getuigen is geconditioneerd. De angst om te komen bij Armageddon, als je niet gehoorzaam bent aan de leerstellingen van het Wachttorengenootschap is bij elke Jehovah’s Getuige aanwezig. Op de vergaderingen, in de Bijbelstudies, steeds heeft men het over dat verschrikkelijk einde, Armageddon. Een volgeling die ingaat tegen de leerstellingen van de organisatie, verliest Jehovah’s gunst en wordt uitgesloten van het paradijs.

Zelfs kinderboeken voor kleuters tonen verschrikkelijk, angstaanjagende beelden van mensen op de vlucht of badend in bloed. Wie niet gehoorzaamt wordt achtervolgd door demonen, lijdt een verschrikkelijke lijdensweg, om uiteindelijk te sterven. Het angstgevoel is zo geconditioneerd dat iemand, zelfs jaren na de organisatie verlaten te hebben, hier nog de gevolgen van draagt. Een simpel onweer brengt deze angstgevoelens naar boven. In plaats van kinderen het nodige vertrouwen te geven in de toekomst vindt het Wachttorengenootschap het noodzakelijk deze kinderen, door middel van allerlei informatie, te bedreigen. De vraag is, of hier niet de nodige censuur gebruikt kan worden, zodat kinderen en jongeren beschermd worden tegen dergelijke schadelijke dingen. Het kan gewoonweg niet dat kleine kinderen blootstaan aan leerstellingen, artikelen en foto’s die angstgevoelens conditioneren.

herwonnen_paradijs_b
(Kinderboek: Van het Verloren naar het Herwonnen Paradijs, 1960, blz. 209) klik op afbeelding om het boek te downloaden
herwonnen_paradijs
(Kinderboek: Van het Verloren naar het Herwonnen Paradijs, 1960, blz. 209) klik op afbeelding om het boek te downloaden

Ook moeten we even stil staan bij de vraag of er van deze kleine kinderen niet overdreven inspanning gevraagd wordt. Deze kinderen hebben uiteraard hun normale huiswerk zoals iedereen. Ouders staan hier zelf voor een dilemma: enerzijds zijn ze vrij te beslissen hoeveel ze hun kinderen betrekken bij de inzet in de organisatie, anderzijds is er de angst nooit genoeg te doen voor Jehovah’s Koninkrijk om aldus te kunnen rekenen op de redding bij Armageddon. De druk van het Wachttorengenootschap op haar volgelingen is enorm groot en het Wachttorengenootschap doet er alles aan om haar volgelingen samen te houden. Eén gebondenheid in de organisatie gaat hand in hand met sociaal isolement van de kinderen. Deze kinderen mogen zelfs aan de meest maatschappelijke activiteiten op school niet deelnemen zoals verjaardagsfeestjes. Zelfs teamsporten zoals voetbal worden afgekeurd. Jehovah’s Getuigen worden zelfs aangeleerd hoe ze beleefd een uitnodiging van een bruiloft kunnen verwerpen.

Ook het toekomstperspectief van deze kinderen is zorgwekkend. Het Wachttorengenootschap blijft het hoger onderwijs stigmatiseren. Een recente toespraak van Anthony Morris III (besturend lid) op tv.jw.org toont dit weer maar eens aan. De primaire reden die het Wachttorengenootschap aanhaalt, is dat de resterende tijd in deze laatste dagen te kort is geworden en dat deze moet besteed worden in full-service voor Jehovah en zijn organisatie. Het ontmoedigt niet alleen jongeren van een goede opleiding te volgen, maar het maakt het hen bijna onmogelijk een fundamentele kijk op het leven te hebben.

Kunnen wij aan deze situatie iets veranderen?

Ja, breng deze problematiek naar buiten. Hoe meer mensen hiervan bewust worden, hoe meer kans we maken dat deze wantoestanden gecreëerd door het Wachttorengenootschap ooit eens zullen stoppen.

Artikelen over dit onderwerp:

pijl_op

balk

104. Verklaart onder eed afgelegde verklaringen, het werkelijk doel van het Wachttorengenootschap?

We hebben het hier over de rechtszaak “Douglas Walsh versus James Lathan Clyde” die plaats vond in Schotland on 1954, waarbij James Latham Clyde de Minister of Labour and National Service, Court of Sessions, Scotland, vertegenwoordigde en Douglas Walsh een gemeenteopziener uit een kleine plaatselijke gemeente van Jehovah’s Getuigen was. Hierbij waren de hoogste functionarissen van het Wachttorengenootschap betrokken.

Waarom is deze zaak zo belangrijk?

In deze rechtszaak werd op het hoogste niveau toegegeven dat er valse profetieën waren geuit en werd eveneens uitgelegd waarom deze valse profetieën door alle Jehovah’s Getuigen moesten worden aanvaard, op straffe van uitsluiting. Lees wat belangrijker was dan de waarheid!

In deze rechtszaak werd aangetoond dat de procedures van het Wachttorengenootschap erop zijn gericht te voorkomen dat Jehovah’s Getuigen zelf de Bijbel gaan onderzoeken en tot persoonlijke conclusies komen.

Lees hieronder de verklaringen van Hayden C.Covington, toen der tijd de juridisch vertegenwoordiger van het Wachttorengenootschap, en Fred Franz, toendertijd lid van het Besturende Lichaam en vice-president van het Wachttorengenootschap (later president).

Hayden C.Covington onder “ede”

Is it not vital to speak the truth on religious matters?

Is het niet essentieel om de waarheid te spreken in religieuze kwesties?

It certainly is.

Dat is het zeker.

Is there in your view room in a religion for a change of interpretation of Holy Writ from time to time?

Is er, naar uw mening, ruimte in een religie om van tijd tot tijd de interpretatie van Heilige Geschriften te veranderen?

There is every reason for a change in interpretation as we view it, of the Bible.
Our view becomes more clear as we see the prophesy fulfilled by time.

Er is alle rede voor een verandering van interpretatie van de Bijbel, zoals wij het bezien. Ons inzicht wordt steeds helderder naarmate we de profetie vervuld zien worden in de loop van de tijd.

You have promulgated – forgive the word – false prophesy?

U hebt – vergeef me de uitdrukking – openlijk valse profetieën verkondigd?

Opmerking: het openlijk bekend maken – publiceren – verkondigen – onderwijzen 
van wet of leerstelling

We have – I do not think we have promulgated false prophesy, there have been statements that were erroneous, that is the way I put it, and mistakes.

We hebben – Ik denk niet dat we valse profetieën hebben verkondigd, er waren verklaringen die foutief waren, zo wil ik het stellen, en vergissingen

Is it a most vital consideration in the present situation of the world to know if the prophesy can be interpreted into terms of fact, when Christ’s Second Coming was?

Is het in de huidige situatie van de wereld van vitaal belang om te weten of de profetie exact uitgelegd kan worden, wanneer de tweede komst van Christus was?

That is true, and we have always striven to see that we have the truth before we utter it.  We go on the very best information we have but we cannot wait until we get perfect, because if we wait until we get perfect we would never be able to speak.

Dat is waar, en we hebben er altijd naar gestreefd om de waarheid te hebben voordat we het uitspreken. We werken met de beste informatie die we hebben maar we kunnen niet wachten totdat we volmaakt zijn, want als we wachten tot we volmaakt zijn zouden we nooit kunnen spreken.

Opmerking: hier omzeilt hij de vraag, hier geeft hij indirect toe dat het niet van belang is om te weten wanneer de tweede komst van Christus was?

Let us follow that up just a little. It was promulgated as a matter which must be believed by all members of Jehovah’s Witnesses that the Lord’s Second Coming took place in 1874?

Laten we daar nog even op doorgaan. De tweede komst van de Heer in 1874 werd verkondigd als een leerstelling die door alle leden van Jehovah’s Getuigen moest worden geloofd?

I am not familiar with that. You are speaking of a matter that I know nothing of.

Daarmee ben ik niet bekend. U spreekt over een zaak waar ik niets van weet.

You heard Mr. Franz’s evidence?

U hebt het bewijs van Mr. Franz

I heard Mr. Franz testify, but I am not familiar with what he said on that, I mean the subject matter of what he was talking about, so I

Ik heb het Mr. Franz horen verklaren, maar ik ben niet bekend met wat hij daarover zei, ik bedoel het onderwerp waarover hij sprak, dus ik kan er niet meer over zeggen dan u, gehoord hebbende wat hij zei.

Leave me out of it?

Laat mij erbuiten?

That is the source of my information, what I have heard in court.

Dat is de bron van mijn informatie, wat ik in de rechtbank heb gehoord.

You have studied the literature of your movement?

U hebt de literatuur van uw beweging bestudeerd?

Yes, but not all of it. I have not studied the seven volumes of “Studies in the Scriptures”, and I have not studied this matter that you are mentioning now of 1874. I am not at all familiar with that.

Ja, maar niet alles. Ik heb niet de zeven delen van “Schriftstudies” bestudeerd, noch heb ik deze zaak die u noemde betreffende 1874 bestudeerd. Ik ben daar volkomen onbekend mee.

Assume from me that it was promulgated as authoritative by the Society that Christ’s Second Coming was in 1874?

Neem van mij aan dat het genootschap met gezag de Tweede Komst van Christus verkondigde in 1874?

Taking that assumption as a fact, it is a hypo ethical statement.

Deze veronderstelling aannemen als feit, het is wel een hypothetische stelling.

That was the publication of false prophesy?

Dat was het publiceren van valse profetie?

That was the publication of a false prophesy, it was a false statement or an erroneous statement in fulfilment of a prophesy that was false or erroneous.

Dat was de publicatie van een valse profetie, het was een valse verklaring of een foutieve verklaring van de vervulling van een profetie, dat was verkeerd of foutief.

And that had to be believed by the whole of Jehovah’s Witnesses?

En dat moest gelooft worden door alle Jehovah’s Getuigen?

Yes, because you must understand we must have unity, we cannot have disunity with a lot of people going every way, an army is supposed to march in step.

Ja, want u moet begrijpen dat we eenheid moeten hebben, we kunnen geen wanorde gebruiken met een hoop mensen die alle kanten opgaan, een leger wordt verondersteld in de pas te lopen.

Opmerking: kan dit nog duidelijker gezegd worden? Eenheid is belangrijker dan de waarheid, dwaling is te verkiezen boven verlies van eenheid!

You do not believe in the wordly armies, do you?

U gelooft niet in de wereldse legers, nietwaar

We believe in the Christian Army of God.

Wij geloven in het Christelijke leger van God.

Do you believe in the wordly armies?

Gelooft u in de wereldse legers?

We have nothing to say abaut that, we do not preach against them, we merely say that the wordly armies, like the nations of the world today, are a part of Satan’s Organisation, and we do not take part in them, but we do not say the nations cannot have their armies, we do not preach against warfare, we are merely claiming our exemption from it, that is all.

Daar hebben we niets over te zeggen, we prediken niet tegen hen, we zeggen slechts dat de wereldse legers, net als de naties van de wereld een deel zijn van Satans Organisatie, en wij nemen er geen deel in, maar we zeggen niet dat de naties niet hun legers mogen hebben, we prediken niet.

Back to the point now. A false prophesy was promulgated?

Terug naar het onderwerp nu. Een valse profetie werd verkondigd?

I agree that.

Daar stem ik mee in.

It had to be accepted by Jehovah’s Witnesses?

Het moest worden geaccepteerd door Jehovah’s Getuigen?

That is correct.

Dat is correct.

If a member of Jehovah’s Witnesses took the view himself that that prophesy was wrong and said so he would be disfellowshipped?

Als een lid van Jehovah’s Getuigen voor zichzelf inzag dat die profetie vals was en dit zou zeggen, dan zou hij worden uitgesloten?

Yes, if he said so and kept persisting in creeting trouble, because if the whole organisation believes one thing, even though it be erronious, and somebody else starts on his own trying to put his ideas across then there is disunity and trouble, there cannot be harmony, there cannot be marching.

When a change comes it should come from the proper source, the head of the organisation, the governing body, not from the bottum upwards, because everybody would have ideas, and the organisation would disintegrate and go in a thousand different directions.  Our purpose is to have unity.

Ja, als hij dit zegt en volhardt in het maken van moeilijkheden, want als de hele organisatie één ding gelooft, zelfs als het foutief is, en iemand gaat op eigen houtje zijn ideeën verspreiden, dan is er wanorde en moeilijkheden, daar kan geen eenheid zijn, daar loopt men niet in de pas.

Een verandering moet komen uit de juiste bron, het hoofd van de organisatie, het Besturende Lichaam, niet van beneden naar boven, want iedereen heeft wel ideeën, en de organisatie zou uiteenvallen en in 1000 verschillende richtingen gaan. Ons doel is om EENHEID te hebben.

Opmerking: buitengewoon schokkend! Er wordt hier letterlijk gezegd wat het doel is: eenheid en in de pas lopen, de organisatie mag niet uiteenvallen, de organisatie is dus belangrijker dan de waarheid!

Unity at all costs?

Eenheid ten koste van alles?

Unity at all costs, because we believe and are sure that Jehovah God is using our organisation, the governing body of our organisation to direct it, even though mistakes are made from time to time.

Eenheid ten koste van alles, want wij geloven en zijn er zeker van dat Jehovah God onze organisatie gebruikt, en het Besturende Lichaam om haar te leiden, zelfs indien van tijd tot tijd fouten worden gemaakt.

Opmerking: ten koste van alle individuele volgelingen. Ze worden uitgesloten ter wille van de eenheid, zelfs al hebben ze 100% gelijk!

And unity based upon an enforced acceptance of false prophesy?

En eenheid gebaseerd opafgedwongen acceptatie van valse profetie?

That is conceded to be true.

Dat is, toegegeven, de waarheid.

And the person who expressed his view, as you say, that it was wrong, and was disfellowshipped, would be in breach of the Covenant, if he was baptised?

En de persoon die zijn kijk uitdroeg, dat het fout was, en uitgesloten werd, zou in overtreding van de Overeenkomst zijn, als hij gedoopt was?

Opmerking: een volgeling erkent deze overeenkomst met de organisatie met zijn/haar tweede doopvraag.

That is correct.

Dat is correct.

And as you said yesterday expressly, would be worthy of death?

En zoals u gisteren uitdrukkelijk zei, zou de dood waardig zijn?

I think – – –

Ik denk – – –

Would you say yes or no?

Zou u zeggen Ja of Nee?

I will answer yes, unhesitatingly.

Ik zal zonder aarzeling JA antwoorden.

Do you call that religion?

Noemt u dat religie?

It certainly is.

Dat doe ik zeker.

Verder tijdens de ondervraging:

In connection with mistakes, you were cross-examined at some length as to differances of view which might have taken place in the authoritative exposition of the Scriptures over the years since the foundation of the Society, and I think you agreed there had been differences?

I.v.m. vergissingen bent u tijdens het kruisverhoor uitgebreid gehoord over de verschillen van inzicht die mogelijk plaatsvonden in het op gezaghebbende wijze uiteenzetten van de Schrift gedurende de jaren vanaf de oprichting van het Genootschap, en ik denk dat u het ermee eens was dat deze verschillen er waren?

Yes.

Ja

You also quite frankly agreed that persons who at any time are not prepaired to accept authoritative exposition are liable to expulsion from the Society, with such spiritual consequences as that may entail?

U stemde er ook openhartig mee in dat personen die op enig moment niet bereid zijn gezaghebbende uiteenzettingen te accepteren, onderhevig zijn aan verbanning door het Genootschap, met alle geestelijke gevolgen die dat met zich meebrengt?

Yes, I said that and I state that again.

Ja, dat zei ik en dat verklaar ik opnieuw.

Fred Franz onder “ede”

In addition to these regular publications do you prepare and issue a number of theological pamphlete and books from time to time?

Verschaft u naast deze vaste uitgaven van tijd tot tijd nog een aantal theologische pamfletten en boeken ter verspreiding?

Yes

Ja

Can you tell me this; are these theological publications and the semi-monthly periodicals used for discussion of statements of doctrine?

Kunt u mij het volgende vertellen; ·worden deze theologische publicaties en halfmaandelijkse periodieken gebruikt voor bespreking van leerstellige verklaringen

Yes

Ja

Are these statements of doctrine held to be authoritative within the Society?

Zijn deze leerstellige verklaringen gezaghebbend binnen het Genootschap?

Yes

Ja

Is their acceptance a matter of choice, or is it obligatory on all those who wish to be and remain members of the Society?

Is hun acceptatie een kwestie van keuze, of is het verplicht voor al degenen die lid willen zijn en blijven van het Genootschap?

It is obligatory.

Het is verplicht.

Opmerking: een Jehovah’s Getuigen kan dus niet anders dan de leerstellingen van het Wachttorengenootschap aanvaarden en eraan gehoorzamen!

Verder tijdens de ondervraging:

So that there will be in effect a new human society existing on earth as the result of that?

Zodat er feitelijk als resultaat een nieuwe mensenmaatschappij op aarde tot bestaan zal komen?

Yes. There will be a new world society in a new earth under new heavens, the former heavens and former earth having passed away in the battle of Armageddon.

Ja.  Er zal een nieuwe wereldmaatschappij op een nieuwe aarde onder nieuwe hemelen zijn, de oude hemel en oude aarde zullen zijn voorbijgegaan in de oorlog van Armageddon.

Then the population of this new earth, will that consist of Jehovah’s Witnesses alone?

De bevolking van deze nieuwe aarde, zal die uitsluitend bestaan uit Jehovah’s Getuigen?

Initially it will consist of Jehovah’s Witnesses alone. The members of the remnant expect to survive that battle of Armageddon the same as a great crowd of these other sheep. The continuance of the remnant upon the earth after the battle of Armageddon will be temporary because they must finish their earthly course faithful in death, but the other sheep by continued obedience to the will of God may continue to live on earth for ever.

Aanvankelijk zal het alleen uit Jehovah’s Getuigen bestaan

De leden van het overblijfsel verwachten, net als een grote schare andere schapen, de oorlog van Armageddon te overleven. Het verblijf van het overblijfsel op aarde na de oorlog van Armageddon zal tijdelijk zijn aangezien zij hun aardse loopbaan in getrouwheid moeten beëindigen in de dood, maar de andere schapen mogen, in voortdurende gehoorzaamheid aan God, voor altijd op aarde leven.

Opmerking: Onder EDE verklaart de vice-president hier dat direct na Armageddon de bevolking UITSLUITEND uit Jehovah’s Getuigen zal bestaan. Overleving is dus uitsluitend aan Jehovah’s Getuigen voorbehouden.

Verder tijdens de ondervraging:

Is it not the case that Pastor Russell put that date in 1874?

Is het niet waar dat Pastor Russell deze datum in 1874 plaatste?

No

Nee

Is it not the case that he fixed the date prior to 1914?

Is het niet waar dat hij die datum vóór 1914 plaatste?

Yes

Ja

What date dit he fix?

Welke datum bepaalde hij?

The end of the time of the Gentiles he fixed as 1914.

Hij bepaalde het einde van de tijden der heidenen op 1914.

Did he not fix 1874 as some other crucial date?

Bepaalde hij 1874 niet als een andere belangrijke datum?

1874 used to be understood as the date of Jezus’Second Coming spiritually.

1874 werd begrepen als de geestelijke [onzichtbare] Tweede Komst van Jezus.

Do you say, used to be understood?

Zegt u, werd begrepen?

That is right.

Dat klopt.

That was issued as a fact which was to be accepted by all who were Jehovah’s Witnesses?

Dat werd als feit uitgegeven en moest worden geloofd door alle Jehovah’s Getuigen?

Yes

Ja.

That is no longer now accepted, is it?

Dat wordt niet langer geloofd, nietwaar?

No

Nee

Pastor Russell in so concluding posted the view, did he not, on an interpretation of the book of Daniel?

Pastor Russell baseerde zijn kijk op een interpretatie van het boek Daniël, nietwaar?

Partly

Gedeeltelijk

And in particular Daniel, Chapter 7 Verse 7, and Daniel, Chapter 12, Verse 12 ?

En in het bijzonder Daniël hoofdstuk 7 vers 7, en Daniël hoofdstuk 12 vers 12 ?

Daniel, 7,7, and 12, 12.

Daniël 7, 7 en 12, 12.

What did you say, he based something on these Scriptures? 

His date of 1874 as a crucial date and the date of Christ’s Second Coming?

Wat zei u, baseerde hij iets op deze schriftuurplaatsen?

Zijn datum 1874 als een cruciale datum en de datum van Christus’ Tweede Komst?

No

Nee

What did you say he fixed it as;  I understood that is what you said, I must have misunderstood you?

Wat zei u ook alweer [over die datum]; ik begreep dat u dat had gezegd, ik moet u verkeerd begrepen hebben?

He did not base 1874 on these Scriptures

Hij baseerde 1874 niet op deze schrift plaatsen.

He based it on these Scriptures coupled with the view that the Austro-Gothic Monarchy occurred in 539?

Hij baseerde het op deze schrift plaatsen in combinatie met de veronderstelling dat de Austro-Gothic Monarchie plaats vond in 539?

Yes.  539 was a date that he used in the calculation. But 1874 was not based on that.

Ja.  539 was een datum die hij gebruikte in de berekening. Maar 1874 was daar niet op gebaseerd.

But it was a calculation which is no longer accepted by the Board of Directors of the Society?

Maar het was een berekening die niet langer door de directie van het Genootschap geaccepteerd wordt?

That is correct.

Dat is correct.

So that I am correct, I am just anxious to canvas the position; it became the bounden duty of the Witnesses to accept this miscalculation?

Voor alle duidelijkheid, ik wil graag het juiste standpunt weergeven;  het werd de Getuigen verplicht om deze verkeerde berekening te accepteren?

Yes

Ja.

So that what is published as the truth today by the Society may have to be admitted to be wrong in a few years?

Dus dat wat vandaag door het genootschap gepubliceerd wordt als de waarheid kan over een paar jaar verkeerd blijken te zijn?

We have to wait and see.

We zullen moeten afwachten.

And in the meantime the body of Jehovah’s Witnesses have been following error?

En in de tussentijd hebben Jehovah’s Getuigen een dwaling gevolgd?

They have been following misconstructions on the Scriptures.

Ze hebben misvattingen van de Schrift gevolgd.

Error?

Dwaling?

Well. error.

Wel, dwaling.

Opmerking:  beste Jehovah’s getuigen, als jullie de fouteerder inzien dan het Besturende Lichaam, wordt u uitgesloten!

Verder tijdens de ondervraging:

In order to become an Ordained Minister of a congregation he must come to an understanding of the things contained in these books.

Om een aangestelde bedienaar in de gemeente te worden moet hij de inhoud van deze boeken begrijpen.

Opmerking: bemerk dat de antwoorden voortaan ontwijkender worden.

But, then, is baptism not the ordaining of a person as a Minister?

Maar, is de doop dan niet een aanstelling van een persoon als bedienaar?

Yes.

Ja

Therefore at baptism must he know those books?

Moet hij daarom ten tijde van de doop deze boeken kennen?

He must understand the purposes of God which are set forth in those books.

Hij moet het voornemen van God begrijpen, zoals uiteengezet in deze boeken.

Set forth in those books, and set forth in those books as an interpratation of the Bible?

Zoals uiteengezet in deze boeken, en uiteengezet in deze boeken als een interpretatie van de Bijbel?

These books give an exposition on the whole Scriptures.

Deze boeken geven een uiteenzetting van de gehele Schrift.

Opmerking: dit is geen antwoord op de vraag.

But an authoritative exposition?

Maar een gezaghebbende uiteenzetting?

They submit the Bible or the statements that are therein made, and the induvidual examines the statements and then the Scriptures to see that the statement is Scripturally supported.

Ze overleggen de Bijbel of de verklaringen die daarin worden gemaakt, en het individu onderzoekt de verklaringen en vervolgens de Schrift om te zien dat de verklaring Schriftuurlijk wordt ondersteund.

Opmerking: indien het Wachttorengenootschap toegeeft dat haar uitspraken bindend zijn, dan kunnen ze onzes inziens ook aansprakelijk gesteld worden voor fouten!

He what?

Hij doet wat?

He examens the Scripture to see whether the statement is supported by the Scripture. As the Apostle says: “Prove all things; hold fast that which is good”.

Hij onderzoekt de Schrift om te zien of de verklaring wordt ondersteund door de Schrift.  Zoals de Apostel zegt – “Onderzoekt alle dingen; houdt vast aan dat wat voortreffelijk is”.

Opmerking: De verantwoording wordt altijd bij de volgeling gelegd.

I understand the position to be – do please correct me if I am wrong – that a member of the Jehovah’s Witnesses must accept as a true Scripture and interpretation what is given in the books I reffered you to?

Ik begrijp dat uw standpunt is – en corrigeer mij a.u.b. als ik verkeerd ben – dat een lid van de Jehovah’s Getuigen alle uitspraken en interpretaties die in de boeken staan waar ik u naar verwees, moet accepteren als waar?

Opmerking: dit duidt duidelijk op een gedoopte lid.

But he does not compulsorily do so, he is given his Cristian right of examining the Scriptures to confirm that this is Scripturally sustained.

Maar hij doet dit niet gedwongen, hem is het christelijke recht gegeven om de Schrift te onderzoeken om te bevestigen dat dit Schriftuurlijk wordt ondersteund.

Opmerking: Hier geeft hij duidelijk het recht dat een Jehovah’s Getuige ZELF het schrift mag onderzoeken en interpreteren.

And if he finds that the Scripture is not sustained by the books, or vice verca, what does he do?

En als hij vind dat de Schrift niet wordt ondersteund door de boeken, of visa versa, wat zal hij doen?

The Scripture is there in support of the statement, that is why it is put there.

De Schriftplaats wordt gegeven ter ondersteuning van de verklaring,

Opmerking: dit antwoord is meer dan ontwijkend, dit is geen antwoord!

What does a man do if he finds a disharmony between the Scripture and those books?

Wat zal een man doen als hij vindt dat de boeken niet met de Schrift overeenstemmen?

You will have to produce me a man who does find that, then I can answer, or he will answer.

U zal er iemand bij moeten halen die dat vindt, en dan kan ik antwoorden, of hij zal antwoorden.

Opmerking: wat dan met iemand met een andere mening?

Did you imply that the individual member has the right of reading the books and the Bible and forming his own view as to the proper interpretation of Holy Writ?

Zegt u hiermee indirect dat het individuele lid het recht heeft om deze boeken en de Bijbel te lezen, zijn eigen mening vormend over de juiste toepassing van de Heilige Schrift?

He comes ……

Hij wordt …

Would you say yes or no, and than qualify?

Zegt u Ja of Nee, en dan pas toelichten?

No.

Do you want me to qualify now?

Nee.

Wilt u dat ik het nu toelicht?

Yes, if you wish?

Ja, als u dat wenst?

The Scripture is there given in support of the statement, and therefore the individual when he looks up the Scripture and therby verifies the statement, then he comes to the Scriptural view of the matter, Scriptural understanding as it is written in Acts, the seventeenh chapter and the elevent verse, that the Bereans were more noble then those of Thessalonica in that they received the Word with all readiness, and they searched the Scripture to see whether those things were so, and we instruct to follow that noble course of the Bereans in searching the Scripture to see whether these things were so.

De schrift plaats is daar gegeven ter ondersteuning van de verklaring, en daarom, als iemand de schrift plaats opzoekt en daarmee de verklaring verifieert, dan komt hij tot de Schriftuurlijke zienswijze van de zaak, Schriftuurlijk begrip, zoals geschreven in Handelingen hoofdstuk 17 het 11e vers, dat de Bereeërs edeler waren dan hen in Thessaloníki omdat zij het Woord met alle bereidwilligheid ontvingen, en de Schrift onderzochten om te zien of deze dingen zo waren, en wij instrueren om die edele handelswijze van de Bereeërs te volgen in het onderzoeken van de Schrift om te zien of deze dingen zo zijn.

Opmerking: na dat er eindelijk een duidelijk antwoord geformuleerd werd, onmiddellijk een reeks van woorden om de aandacht af te lijden van dit korte antwoord.

A Witness has no alternative, has he, to accept as authoratative and to be obeyed instructions issued in the “Watchtower” or the “Informant” or “Awake”?

Een Getuige heeft geen alternatief dan de instructies in de “Wachttoren” of de “Koninkrijksdienst” of “Ontwaakt!” als gezaghebbend te gehoorzamen, nietwaar?

Opmerking: de rechtbank ziet het rookgordijn.

He must accept those.

Hij moet die accepteren.

Is there any hope of salvation for a man who depends upon his Bible alone when he is in a situation in the world where he cannot get the tracts and publications of your Incorporation?

Is er enige hoop op redding voor een man die alleen afhankelijk is van zijn Bijbel, als hij in een situatie is in de wereld waar hij de traktaten en publicaties van uw genootschap niet kan verkrijgen?

He is dependant upon the Bible.

Hij is afhankelijk van de Bijbel.

Will he be able to interpret it truly?

Zal hij tot een ware interpretatie in staat zijn?

No

Nee

I do not want to bandy texts with you, but didn’t Jezus say, “Whoever believeth in me, liveth and  “believeth in me shall never die”?

Ik wil geen woordenstrijd met u, maar zei Jezus niet “Wie in mij geloofd, leeft” en “Wie in mij gelooft zal nimmer sterven”?

Yes

Ja

Besluit:

Eén woord: SCHOKKEND!

Spijtig genoeg is in wat in deze rechtszaak besproken werd niets verandert, integendeel sinds 1981 werden deze procedures nog verder aangescherpt.

Het volledige rechtbankverslag: klik hier. 

Bekijk ook onderstaand filmpje

pijl_op

balk

105. Jehovah’s Getuigen hebben de laagste retentie van alle religies!

“Jehovah’s Witnesses have the lowest retention rate of any religious tradition. Only 37% of all those who say they were raised as Jehovah’s Witnesses still identify themselves as Jehovah’s Witnesses.” (Pew Research, Religion & Public Life)

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om cijfers in de Verenigde Staten.

63% van alle kinderen opgegroeid als Jehovah’s Getuige heeft deze religie vaarwel gezegd.

1/3 van alle kinderen opgegroeid als Jehovah’s Getuige wordt lid van een andere religie.

33% van alle kinderen opgegroeid als Jehovah’s getuige zijn geen lid meer van een religie.

37% van alle kinderen opgegroeid als Jehovah’s getuige blijven Jehovah’s Getuige.

Opmerking:

Bent u als Jehovah’s Getuige, ouder van 3 kinderen: twee van hen gaan niet naar het paradijs.

U zal door het Wachttorengenootschap in de toekomst gedwongen worden uw kinderen te “shunnen”.

Dit laat ons met volgende vraag zitten: de Jehovah’s Getuigen claimen de gelukkigste mensen op aarde te zijn. Waarom verkiezen dan zoveel Jehovah’s Getuigen kinderen, de organisatie te verlaten?

pijl_op

balk

106. Het Wachttorengenootschap: intellectueel oneerlijk? (2)

Het Wachttorengenootschap is berucht om wetenschappers verkeerd te citeren, als het gaat om hun creationistische standpunten te verdedigen (lees ook artikel 81). In de Wachttoren van 1 juni 2015 citeren ze uitgebreid de opvattingen van wetenschappers. Hieronder vindt u enkele citaten die door het Wachttorengenootschap hetzij verkeerd geciteerd zijn of uit hun context gehaald zijn.

Uit het artikel “Wetenschap beïnvloed je leven” geven we hoe het Wachttorengenootschap deze citeert en hoe het volledig citaat teruggevonden is in literatuur, nieuwsartikelen en/of internet- bronnen.

Jehovah’s Getuigen lezen deze citaten in hun tijdschriften, zonder te onderzoeken of deze scripties helemaal juist zijn. Niet tegenstaande zij de mogelijkheid hebben om uit te vinden, of wat het Wachttorengenootschap schrijft waarheid is of misleidend is, nemen zij alles voor waarheid aan.

Gezien de bronnen Engelstalig zijn, geven wij ook de citaten van het Wachttorengenootschap in het Engels.

De Wachttoren:

“a scientific argument against the existence of God.” (Amir D Aczel)

Volledig citaat:

“The same year that Harris published Letter to a Christian Nation, Richard Dawkins, who for decades had been advocating atheism in public lectures and articles, released a book that received even wider circulation and global acclaim, titled The God Delusion (2006). In this work, Dawkins uses his prominence in the field of biology to launch a scientific argument against the existence of God. But in addition to using ideas from science—mainly evolutionary biology, but also a smattering of notions plucked from physics and cosmology—Dawkins embarks on a personal crusade against Scripture, especially the Old Testament.” (Amir D Aczel, Why Science Does Not Disprove God)

De Wachttoren:

“the absence of evidence for any God who plays an important role in the universe proves beyond a reasonable doubt that such a god does not exist.”(A world famous physicist)

Volledig citaat:

“I believe I was the first to argue, in my 2007 book God—The Failed Hypothesis, that the absence of evidence for any God who plays an important role in the universe proves beyond a reasonable doubt that such a god does not exist. “It is inarguable that science has not yet found evidence for a god or the supernatural. If it had, it would be in the textbooks. Still, you will often hear: “Absence of evidence is not evidence of absence.” Not always. When the evidence that is absent is evidence that should be there, then that can be taken as evidence of absence. “Consider the hypothesis that elephants roam Yellowstone Park. If that were the case, then a tourist or ranger should have been spotted one by now. Or, other evidence such as droppings and crushed bushes would certainly be found. Since none of this has occurred, we can conclude beyond a reasonable doubt that elephants do not roam Yellowstone Park.

“Incidentally, note that the often-heard statement that you cannot prove a negative is simply wrong, including the negative that there is no God.

“And so it is with the hypothesis of the existence of the God worshipped by Jews, Christians, and Muslims and others among the major religions of the world. Religious apologists and even some atheistic scientists have contended that God is a “spirit” and so science can say nothing about him. However, this particular hypothesized God plays such an active part in the universe that evidence of his actions should be observable. “Earlier I discussed several examples of phenomena that should be seen if such a God exists. The fact that they are not is proof beyond a reasonable doubt that this God does not exist. Note that this proof does not apply to all conceivable gods, such as the impersonal deist god who creates the universe but does not intervene any further. While such a god is not ruled out, we have no reason to pray to it or worship it, so it might as well not exist. “In addition, I have provided unique counter examples to the questions often raised by believers that claim to show the need for some kind of god.” (Victor J Stenger, Emeritus Professor of Physics and Astronomy at the University of Hawaii and Adjunct Professor of Philosophy at the University of Colorado)

De Wachttoren:

“We know that we will never get to the bottom of things” (Steven Weinberg, physicist and Nobel laureate)

Volledig citaat:

“The important thing is that we have not observed anything that seems to require supernatural explanation.

“I can image how disturbed they will feel in the future, when at last scientists learn how to understand human behaviour in terms of the chemistry and physics of the brain and nothing is left that needs to be explained by our having an immaterial soul.

“We know that we will never get to the bottom of things, because whatever theory unites all observed particulars and forces, we will never know why it is that the theory describes the real world and not some other theory.

“Worse, the worldview of science is rather chilling. Not only do we not find any point to life laid out for us in nature, no objective basis for our moral principles, no correspondence between what we think is the moral law and the laws of nature, of the sort imagined by philosophers from Anaximander and Plato to Emerson.” ( Steven Weinberg, quoted in James W Sire’s book Echoes of a Voice: We are not alone)

De Wachttoren:

“There may be things that humans will never understand.” (Professor Martin Rees, Astronomer Royal of Great Britain)

Volledig citaat:

“Here, we astronomers can offer a special perspective. Our biosphere, as everyone bar the creationists accepts, is the outcome of several billion years of Darwinian evolution. But astronomers are mindful that the future is potentially far longer than the past. Our Sun formed 4.5 billion years ago, but its fuel won’t run out for another six billion years. And the expanding universe will continue – perhaps for ever. Future evolution, here on Earth or far beyond, could be as prolonged as the Darwinian process that has led to us – and even more wonderful.     “Whether the really long-range future lies with organic post-humans or with intelligent machines is a matter for debate. But we would be anthropocentric to believe that all of science is within humanity’s grasp, and that no enigmas will remain to challenge our descendents. There may be things that humans will never understandbut that doesn’t mean that they will never be understood.” (Lord Rees, Astronomer Royal)

De Wachttoren:

“Our knowledge is vastly outstripped by our ignorance. For me, a life in science prompts awe and exploration over dogmatism” (A popular science writer)

Volledig citaat:

“So while there are plenty of good books by scientist-atheists, they sometimes under-emphasise the main lesson from science: that our knowledge is vastly outstripped by our ignorance. For me, a life in science prompts awe and exploration over dogmatism.             “Given these considerations, I do not call myself an atheist. I don’t feel that I have enough data to firmly rule out other interesting possibilities. On the other hand, I do not subscribe to any religion. Traditional religious stories can be beautiful and often crystallise hard-won wisdom – but it is hardly a challenge to poke holes in them. Religious structures are built by humans and brim with all manner of strange human claims – they often reflect cults of personality, xenophobia or mental illness. The holy books of these religions were written millennia ago by people who never had the opportunity to know about DNA, other galaxies, information theory, electricity, the big bang, the big crunch, or even other cultures, literatures or landscapes.” (David Eagleman, Why I Am a ‘Possibilian’)

De Wachttoren:

“After almost 4,000 years of astronomy, the universe is no less strange than it must have seemed to the Babylonians” (Encyclopaedia Britannica)

Volledig citaat:

“The objects of all astronomical inquiry, from the time of the ancient Greeks and Babylonians to the 20th century, thus represent only the tip of the iceberg. After almost 4,000 years of astronomy, the universe is no less strange than it must have seemed to the Babylonians.” (James Evans, Director of Program for Science, Technology, and Society, University of Puget Sound, Tacoma, Washington, Encyclopaedia Britannica)

Besluit:

Wat moet u hiervan denken?

Wij besluiten met een citaat uit het jaarboek 2011:

“In summary, the Writing Department insists on using only material that is accurate and truthful, even regarding seemingly insignificant details. As a result, ‘the faithful and discreet slave’ can consistently supply spiritual food that brings honor to ‘the God of truth,’ Jehovah.- Ps. 31:5.” (Yearbook 2011, blz. 13)

pijl_op

balk

107. “Mijn boek met BIJBELVERHALEN” gepast voor kinderen?

107Het Wachttorengenootschap schrijft in haar inleiding:

“De verhalen worden in eenvoudige taal verteld. Veel kinderen zullen ze zelf kunnen lezen, en de kleineren zullen het fijn vinden wanneer vader en moeder hun deze verhalen telkens weer voorlezen. Je zult merken dat dit boek voor jong en oud interessant is.”

U zal versteld staan hoeveel maal het Wachttorengenootschap de woorden moord, geweld, verkrachting en haat gebruikt. We hebben tal van kinderbijbels nagekeken en dergelijke woordenschat hebben wij nergens terug gevonden. Integendeel, vooral de goede dingen werden gemarkeerd in de verhalen die zij brachten.

In de Wachttoren van 15 september 1988, blz. 32 leest u het volgende:

“EEN jong kind kan meer onthouden dan u denkt. In een dankbrief voor de cassettebandjes bij Mijn boek met bijbelverhalen schrijft een moeder uit Florida (VS) over haar vijfjarige zoontje: „Als iemand alleen maar het nummer noemt, weet hij al waar het verhaal over gaat. Hij kan nog niet lezen, maar hij kent de verhalen uit het hoofd en kan ze zo opzeggen….”

Hierbij stellen wij ons toch enkele vragen:
Zijn sommige tekeningen geschikt voor kinderen, voornamelijk voor de kleintjes die zelfs nog niet kunnen lezen?
Zijn verhalen over een straffende, cholerieke God, als lectuur geschikt voor deze kleintjes?
Hoeveel keren komen de woorden “haten”, “doden”, “met elkaar slapen” in dit kinderboek voor?
Bekijk de gezichtsuitdrukkingen van de personen!
Niet verwonderlijk dat sommige kinderen van Jehovah’s Getuigen op latere leeftijd getraumatiseerd zijn en nog jaren nachtmerries er aan over houden.

Verhaal 6: “Een goede en een slechte zoon” 

107-6“Daarom zegt God tegen Kaïn dat hij zich moet veranderen. Maar Kaïn luistert niet. Hij is woedend omdat God meer van Abel houdt. Daarom zegt Kaïn tegen Abel: ’Laten wij het veld ingaan.’ Als zij daar helemaal alleen zijn, slaat Kaïn zijn broer Abel dood.”

 

Verhaal 7: “Een moedig man”

107-7“Hij moest zeggen dat God eens alle slechte mensen zou vernietigen. De mensen zullen wel woedend geweest zijn toen zij dat hoorden. Misschien probeerden zij Henoch wel te doden.” “Weet je waarom er toen zoveel slechte dingen op de aarde gebeurden? Satan had een nieuwe manier uitgevonden om de mensen kwaad te laten doen. Daarover horen wij nu meer”

Verhaal 8: “Reuzen op de aarde”

107-8“Zoals je weet, was de slechte engel Satan eropuit moeilijkheden te maken.”

“Deze reuzen waren slecht. En omdat zij zo groot en sterk waren, onderdrukten zij de mensen. Zij probeerden iedereen te dwingen even slecht te zijn als zij.”

“Op een dag zei God tegen Noach dat hij nu binnenkort alle slechte mensen zou vernietigen.”

In de Wachttoren van 15 april 2010, blz. 22 staat nochtans:

“Nog iets wat we moeten vermijden omdat het „niet deugt” of waardeloos is, is amusement … waarin veel geweld en moord en doodslag voorkomt. (Lees Psalm 101:3.) Christelijke ouders hebben de verantwoordelijkheid tegenover Jehovah om selectief te zijn in de dingen waarnaar in hun huis gekeken mag worden”

Blijkbaar geldt dit dus duidelijk niet voor de lectuur van het Wachttorengenootschap?

Verhaal 10: “De grote vloed”

107-10“Zo stierven alle mensen en dieren buiten de ark, zoals God had gezegd.”

“De reuzen waren nu verdwenen. Zij konden de mensen geen kwaad meer doen. Zij waren met hun moeders en de andere slechte mensen verdronken”

Verhaal 12: “Bouw van een grote toren”

“Eén van hen, een achterkleinzoon van Noach, heette Nimrod. Hij was een slechte man, een jager die dieren en mensen doodde.”

Verhaal 14: “God beproeft Abrahams geloof”

107-14“Hij zei: “Neem je zoon Isaäk en ga naar een berg die ik je zal wijzen. Daar moet je je zoon doden en als offer brengen.””

“Op de berg aangekomen, bouwde Abraham een altaar, bond Isaäk en legde hem daarop. Toen nam hij het mes om zijn zoon te doden.”

Verhaal 15: “Lots vrouw keek om”

De inwoners van Sodom waren erg slecht.

Ten slotte zond God twee engelen om Lot te waarschuwen dat hij Sodom en de dichtbij gelegen stad Gomorra om hun slechtheid zou vernietigen.

Maar Lots vrouw was ongehoorzaam. Nadat zij een eindje van Sodom vandaan waren, bleef zij staan en keek om. Toen werd zij een zoutpilaar.

Wij kunnen hieruit leren dat God degenen die hem gehoorzamen, redt, maar de ongehoorzamen zullen hun leven verliezen.

Op de website van jw.org vindt u ook stripverhalen, door het Wachttorengenootschap gemaakt voor kinderen.

Hieronder twee tekeningen uit het stripverhaal: “Lot en zijn gezin”.

Men maakt gebruik in dergelijke strips voor kinderen, van soortelijk taalgebruik en gezichtsuitdrukkingen zoals terug te vinden in “Mijn boek met BIJBELVERHALEN”.

107-15

107-15b

 

Verhaal 20: “Dina raakt in moeilijkheden”

“Op een dag toen Dina weer eens op bezoek kwam, greep Sichem haar beet en dwong haar bij hem te gaan liggen. Dat was verkeerd, want alleen getrouwde mannen en vrouwen mogen bij elkaar liggen. En door die slechte daad van Sichem met Dina kwam er nog veel meer narigheid.”

“Toen Dina’s broers hoorden wat er was gebeurd, werden zij erg boos. Twee van hen, Simeon en Levi, pakten woedend hun zwaard en overvielen de stad. Samen met hun broers doodden zij Sichem en alle andere mannen.”

“En hoe was al deze narigheid nu begonnen? Door Dina’s vriendschap met mensen die Gods wetten niet gehoorzaamden. Zulke vrienden willen wij vast niet hebben!”

Wat hier aan kleine kinderen geleerd wordt vindt u ook veelvuldig terug in andere literatuur van het Wachttorengenootschap. Hieronder een citaat uit “Ontwaakt” van 8 juni 1992, blz. 17.

“Je vrienden hebben echt invloed op je gedrag”, geeft Kim, een jonge vrouw, toe. “Toen ik op school zat, stond ik niet zo sterk in de [christelijke] waarheid, dus ik had veel wereldse vrienden. Maar dat was niet goed, want ik raakte in een hoop slechte dingen verzeild.” Toch hoef je niet bij ernstig kwaaddoen betrokken te raken om je goede verhouding met God op het spel te zetten. Kijk eens goed wat de bijbel in Jakobus 4:4 zegt: “Weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is? Al wie daarom een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.”                                                                                                                                                               Wil je echt riskeren een vijand van God te worden? Natuurlijk niet! Laat dan duidelijk merken dat je geen deel van de wereld bent. Maar dit betekent meer dan alleen drugs en immorele seks vermijden.”

Verhaal 21: “Jozefs broers haten hem”

“Terwijl zij op een dag de schapen van hun vader hoeden, vraagt Jakob aan Jozef om eens te gaan kijken hoe het met hen gaat. Als Jozefs broers hem zien aankomen, zeggen een paar van hen: ’Laten wij hem doden!’”

Op de website van jw.org vindt u hierover ook een stripverhaal, gemaakt voor kinderen. Hieronder een tekening uit het stripverhaal: “De zonen van Jacob”

107-21

Verhaal 22: “Jozef komt in de gevangenis”

“Jozef groeit op tot een heel knappe man en Potifars vrouw wil dat hij bij haar komt liggen. Maar Jozef weet dat dit verkeerd is en doet het niet. Potifars vrouw is woedend. Als haar man thuiskomt, liegt zij tegen hem. Zij zegt: ’Die gemene Jozef probeerde bij mij te komen liggen!’ Potifar gelooft zijn vrouw. Woedend laat hij Jozef in de gevangenis gooien.”

“Tegen de wijnschenker zegt Jozef: ’Binnen drie dagen zul je worden vrijgelaten en weer Farao’s schenker worden.’ Hij zegt er nog bij: ’Vertel Farao over mij als je weer vrij bent en help mij hieruit te komen.’ Maar tegen de bakker zegt hij: ’Binnen drie dagen zal Farao je laten onthoofden.’”

Verhaal 26: “Job is God trouw”

107-26

“Zul je Jehovah net zo trouw blijven als Job? Als je dat doet, zal God ook jou zegenen.”

“Jehovah hield veel van Job, maar iemand anders haatte hem. Weet je wie?

Dat was Satan de Duivel. Je weet nog wel dat Satan de slechte engel is die Jehovah haat. Het lukte hem om Adam en Eva ongehoorzaam aan Jehovah te laten zijn”

“Eerst werden door toedoen van Satan Jobs runderen, ezelinnen en kamelen geroofd en zijn schapen gedood. Daarna sloeg hij Job met deze vreselijke ziekte. Job moest heel veel lijden.”

Verhaal 27: “De slechte koning van Egypte”

107-27

Verhaal 32: “De 10 plagen”

107-32

127-32b

107-32c

107-32d

“De overige plagen troffen alleen de Egyptenaren, niet de Israëlieten.”

“Veel runderen, schapen en geiten van de Egyptenaren stierven.”

“Daarna namen Mozes en Aäron wat as en gooiden die in de lucht. Hierdoor kwamen mensen en dieren onder de zweren te zitten.”

“Ten slotte zei God tegen de Israëlieten dat zij het bloed van een geitje of een lammetje op hun deurposten moesten spatten. Toen ging Gods engel door Egypte. Wanneer de engel het bloed zag, doodde hij niemand in dat huis. Maar overal waar geen bloed aan de deurposten zat, doodde hij de eerstgeborenen van mens en dier.”

Verhaal 33: “Doortocht door de Rode Zee”

107-33

De Egyptenaren werden erg bang en riepen: ’Jehovah strijdt voor de Israëlieten en tegen ons. We moeten hier weg!’ Maar het was al te laat.

Op dat moment zei Jehovah dat Mozes zijn staf weer over de Rode Zee moest uitstrekken, zoals je dit op het plaatje hebt gezien. Daarop keerde het water terug en bedekte de Egyptenaren en hun wagens. Het hele leger was achter de Israëlieten aan de zee in gegaan. Niet één Egyptenaar kwam er levend uit!

Verhaal 36: “Het gouden kalf”

“Het volk heeft iets heel slechts gedaan. Daarom zegt Mozes dat enkele mannen hun zwaard moeten nemen. ’De slechte mensen die het gouden kalf hebben aanbeden, moeten sterven’, zegt hij. Zo slaan de mannen 3000 mensen dood! Zie je nu hoe goed wij moeten oppassen dat wij alleen Jehovah aanbidden en geen valse goden?

De Wachttoren van 15 mei 2010, blz. 21 heeft het hier ook over:

“Toen Aäron het gouden kalf maakte…, overtrad hij Gods wet op afgoderij. Het gevolg was dat Jehovah zo vertoornd werd op Aäron „dat hij hem wilde verdelgen”, maar Mozes zond ook voor Aäron smeekbeden op … Zowel hij als het volk profiteerde van Jehovah’s grote barmhartigheid.”

“Laten we ook eens stilstaan bij wat ertoe heeft geleid dat Aäron het gouden kalf maakte. Mozes was veertig dagen op de berg Sinaï. Toen „het volk [zag] dat Mozes lang wegbleef eer hij van de berg afdaalde”, haalden ze Aäron ertoe over een afgod voor hen te maken. Aäron verleende zijn medewerking en maakte een gouden beeld van een kalf (Ex. 32:1-6). Uit wat Aäron daarna deed, blijkt dat hij niet echt achter die afgoderij stond. Kennelijk was hij gezwicht voor de druk die op hem uitgeoefend was. Toen Mozes de afgoderijkwestie tot een dramatische climax bracht, kozen alle zonen van Levi, onder wie Aäron, vastberaden de kant van Jehovah. Drieduizend afgodendienaars die de grootste verantwoordelijkheid voor het afgodische gedrag droegen, werden gedood (Ex. 32:25-29).”

“… Kennelijk heeft Jehovah hem zijn zwakheid vergeven. Aäron was in zijn hart een loyale aanhanger van de ware aanbidding, geen afgodische opstandeling.”

Verhaal 38: “De 12 verspieders”

“Maar het volk luistert niet naar hen. Zij willen Jozua en Kaleb zelfs doden.” “Dit maakt Jehovah erg boos en hij zegt tegen Mozes: ’Niemand van het volk in de leeftijd van 20 jaar of ouder zal Kanaän binnengaan. Zij hebben mijn wonderen in Egypte en de wildernis gezien, maar nog vertrouwen zij mij niet. Daarom zullen zij 40 jaar in de wildernis rondtrekken totdat de laatste gestorven is. Alleen Jozua en Kaleb zullen het land Kanaän binnengaan.’”

Verhaal 39: “Aärons staf bloeit”

“Dan zegt Mozes: ’Nu zullen jullie zien wie Jehovah heeft uitgekozen. De grond zal opengaan en deze slechte mannen opslokken.’” “Zodra Mozes uitgesproken is, gaat de grond open. Korachs tent met alles wat hij heeft en Dathan en Abiram en allen die bij hen zijn, verdwijnen en de grond sluit zich boven hen.”

“Korach en zijn 250 volgelingen staan nog vlak bij de tabernakel. Nu zendt Jehovah een vuur en zij verbranden allemaal. Dan zegt Jehovah tegen Aärons zoon Eleazar dat hij de vuurpotten van de dode mannen moet nemen en er een dunne bekleding voor het altaar van moet maken. Deze altaarbekleding dient als een waarschuwing voor de Israëlieten dat behalve Aäron en zijn zonen niemand als priester voor Jehovah dienst mag doen.”

Verhaal 40: “Mozes slaat op de rots”

“Maar Jehovah is boos op Mozes en Aäron. Weet je waarom? Omdat Mozes en Aäron zeiden dat zij water uit de rots zouden laten komen. Maar in werkelijkheid deed Jehovah het. Omdat Mozes en Aäron niet de waarheid hebben gesproken, zegt Jehovah dat hij hen zal straffen. ’Jullie zullen mijn volk niet in Kanaän brengen’, zegt hij.”

Verhaal 41: “De koperen slang”

107-41

107-41b

“LIJKT dit niet net een echte slang die om een paal gekronkeld zit? Maar hij is niet echt, hij is van koper. Jehovah zei tegen Mozes dat hij hem aan die paal moest hangen, zodat het volk ernaar kon kijken en zou blijven leven. De slangen op de grond zijn wel echt. Ze hebben de mensen gebeten en ziek gemaakt. Weet je waarom?” “Omdat de Israëlieten zich tegen God en tegen Mozes hebben gekeerd.”

Hier kunnen wij iets uit leren. In een bepaald opzicht zijn wij zoals de Israëlieten die door de slangen werden gebeten. Wij moeten allemaal sterven.”

Verhaal 42: “Een ezel spreekt”

107-42

“Bileam is woedend en slaat zijn ezel met een stok.”

“Dan zorgt Jehovah ervoor dat Bileam zijn ezel hoort praten. ’Wat heb ik je gedaan, dat je me zo slaat?’ vraagt de ezel .”

“’Je maakt me belachelijk’, zegt Bileam. ’Als ik een zwaard had, zou ik je doden.’ “ ‘

“Heb ik ooit eerder zo tegen je gedaan?’ vraagt de ezel.”

“’Nee’, antwoordt Bileam.”

“Dan laat Jehovah Bileam de engel met het zwaard zien die op de weg staat. De engel zegt: ’Waarom heb je je ezel geslagen? Ik ben gekomen om je de weg te versperren, omdat je Israël niet mag vervloeken. Als je ezel niet voor mij was uitgeweken, zou ik je al gedood hebben, maar je ezel zou ik niets hebben gedaan.’”

Verhaal 46: “De muren van Jericho”

107-46

“HOE komt het dat deze muren van Jericho instorten? Het lijkt wel of ze door een bom getroffen zijn. Maar er waren toen nog geen bommen, zelfs nog geen geweren. Het is alweer een wonder van Jehovah! Laten wij eens zien hoe het gebeurde.”

“’Dood iedereen in de stad en brand alles plat. Red alleen het zilver, het goud, het koper en het ijzer, en geef het aan de schatkist van Jehovah’s tent.’”

Verhaal 47: “Een dief in Israël”

“’Ik heb gezondigd. Ik zag een mooie mantel en de staaf goud en de zilverstukken. Ik wilde ze heel graag hebben, dus nam ik ze. Ik heb ze in mijn tent begraven.’”

“Als de dingen gevonden en bij Jozua gebracht zijn, zegt hij tegen Achan: ’Waarom heb je ongeluk over ons gebracht? Nu zal Jehovah ongeluk over jou brengen!’ Dan worden Achan en zijn gezin door heel het volk doodgestenigd.

Leren wij hier niet uit dat wij nooit iets mogen nemen wat niet van ons is?”

Verhaal 49: “De zon staat stil”

“Dan laat Jehovah grote hagelstenen uit de hemel vallen en door de hagelstenen worden meer soldaten gedood dan door Jozua’s strijders.”

“Jozua ziet dat de zon gauw zal ondergaan. Het zal donker worden en veel soldaten van de vijf slechte koningen zullen ontsnappen. Daarom bidt Jozua tot Jehovah en zegt dan: ’Zon, sta stil!’ En terwijl de zon blijft schijnen, kunnen de Israëlieten de volledige overwinning behalen.”

“Er zijn in Kanaän nog veel meer slechte koningen die Gods volk haten. Het duurt ongeveer zes jaar voordat Jozua en zijn leger de 31 koningen van het land hebben verslagen. Daarna zorgt Jozua ervoor dat het land Kanaän onder de stammen wordt verdeeld die nog gebied nodig hebben.”

Verhaal 50: “Twee dappere vrouwen”

107-50

“Plotseling veroorzaakt Jehovah een overstroming en veel soldaten van de vijand verdrinken. Maar Sisera springt van zijn wagen en rent weg.”

“Na een poosje komt hij bij de tent van Jaël. Zij nodigt hem binnen en geeft hem wat melk. Dat maakt hem slaperig en al gauw slaapt hij vast. Dan neemt Jaël een tentpin en slaat die dwars door het hoofd van de slechte man. Later, als Barak komt, laat zij hem de dode Sisera zien!”

In de Wachttoren van 15 februari 2012, blz. 11 bouwt op dit thema verder:

“Precies zoals Debora tegen Barak had geprofeteerd, kwam „de luister” van deze overwinning toe aan een vrouw, Jaël. Omdat Debora, Barak en Jaël moedig handelden, was er in Israël „veertig jaar lang rust” (Recht. 4:1-9, 14-22; 5:20, 21, 31). Veel godvrezende mannen en vrouwen hebben net zo’n geloof en moed getoond.”

Hier wordt jonge kinderen aangeleerd dat moorden een teken van geloof en moed is.

Verhaal 52: “Gideon en zijn 300 mannen”

“De Israëlieten zijn weer in nood omdat zij Jehovah niet hebben gehoorzaamd.”

Verhaal 54: “De sterkste man”

107-54

“Als Simson op een keer op weg is naar het gebied van de Filistijnen, komt er een grote leeuw brullend op hem af. Maar Simson doodt de leeuw met zijn blote handen. Hij doodt ook honderden slechte Filistijnen.”

“Zij steken hem beide ogen uit en maken hem tot hun slaaf.”

“Er zijn 3000 Filistijnen op het feest. Als Simson met kracht tegen de pilaren duwt, stort het gebouw in en al deze slechte mensen sterven.”

Verhaal 55: “Een kleine jongen dient God”

“Dat doet Samuël als Jehovah weer roept. Jehovah zegt dan tegen Samuël dat hij Eli en zijn zonen zal straffen. Later sterven Hofni en Pinehas in een strijd met de Filistijnen, en als Eli hoort wat er is gebeurd, valt hij achterover, breekt zijn nek en sterft ook. Jehovah’s woord komt dus uit.”

Verhaal 56: “Israëls eerste koning”

“Maar Samuël blijft lang weg. Saul is bang dat de Filistijnen de strijd zullen beginnen, daarom brengt hij het offer zelf. Als Samuël eindelijk komt, zegt hij tegen Saul: ’Je bent ongehoorzaam geweest. Jehovah zal een ander tot koning over Israël kiezen.’”

“Later is Saul weer ongehoorzaam. Daarom zegt Samuël tegen hem: ’Het is beter Jehovah te gehoorzamen dan hem het beste schaap te geven. Omdat je Jehovah niet hebt gehoorzaamd, zal hij je geen koning over Israël laten blijven.’”

Wij kunnen hier een goede les uit leren. Het laat zien hoe belangrijk het is Jehovah altijd te gehoorzamen. Het leert ons ook dat een goed mens, zoals Saul eens was, kan veranderen en slecht kan worden. Wij willen nooit slecht worden, is het wel?”

Verhaal 58: “David en Goliath”

“Hij neemt een steen uit zijn tas en slingert die weg. De steen treft Goliath in het hoofd en hij valt dood neer!”

Verhaal 59: “Waarom David moet vluchten”

107-59

“Terwijl David op de harp speelt, werpt Saul zijn speer naar hem en zegt: ’Ik zal je aan de muur spietsen!’ Maar David duikt opzij en de speer mist hem. Later mist Saul David nog eens met zijn speer. David weet nu dat hij erg voorzichtig moet zijn. “

“Herinner je je nog wat Saul heeft beloofd? De man die Goliath doodde, mocht met zijn dochter trouwen. Ten slotte zegt Saul tegen David dat hij zijn dochter Michal mag hebben, maar dan moet hij eerst 100 vijandelijke Filistijnen doden. Denk je eens in! Eigenlijk hoopt Saul dat de Filistijnen David zullen doden.”

“Maar Saul stuurt een paar mannen om hem te doden. Michal weet wat haar vader van plan is. Daarom zegt zij tegen haar man: ’Als je vannacht niet weggaat, zul je morgen dood zijn.’”

Verhaal 60: “Abigaïl en David”

“’Ik geef mannen zoals jullie niets te eten’, zegt Nabal. Hij gebruikt heel gemene woorden en zegt lelijke dingen over David. Als de mannen terugkomen en het aan David vertellen, wordt David heel boos. ’Pak je zwaard!’ beveelt hij zijn mannen. Zij gaan op weg om Nabal en zijn mannen te doden.”

“Eén van Nabals mannen die de gemene woorden van Nabal heeft gehoord, vertelt Abigaïl wat er gebeurd is. Onmiddellijk maakt zij wat te eten klaar. Zij laadt het op een paar ezels en gaat op weg. Als zij David ziet, stapt zij van haar ezel af, buigt zich en zegt: ’Let alstublieft niet op mijn man Nabal, meneer. Hij is dwaas en doet domme dingen. Hier is een geschenk. Neem het alstublieft aan en vergeef ons wat er is gebeurd.’”

“’Je bent een wijze vrouw’, antwoordt David. ’Je hebt mij ervan weerhouden Nabal te doden om hem zijn gemeenheid betaald te zetten. Ga in vrede naar huis.’ Later sterft Nabal, en Abigaïl wordt één van Davids vrouwen.”

In de “Ontwaakt” van 8 december 1996, blz. 14: “De onderworpenheid van de vrouw – Wat wordt ermee bedoeld? verwijst men naar dit verhaal.

“Abigaïl erkende tegenover David dat Nabal een „nietswaardige man” was en gaf David de proviand die Nabal niet had willen geven. Normaal gesproken is het verkeerd dat een echtgenoot of echtgenote de fouten van zijn of haar huwelijkspartner openbaar maakt. Was Abigaïl opstandig door op deze manier te spreken en te handelen? Nee”

Verhaal 62: “Moeilijkheden in Davids huis”

“”Als David ouder wordt, maakt hij een grote fout. Hij weet dat het verkeerd is om iets te nemen wat van een ander is. Maar op een avond ziet hij vanaf het dak van zijn paleis een heel mooie vrouw. Zij heet Bathséba. Zij is de vrouw van Uría, één van Davids soldaten.”

“David wil Bathséba zo graag hebben dat hij haar naar zijn paleis laat brengen. Haar man is weg. Hij vecht in het leger. David slaapt bij haar en later merkt zij dat zij een baby verwacht. David maakt zich hier erg bezorgd over en stuurt een bericht aan zijn legeroverste Joab om Uría vooraan in het gevecht te plaatsen, zodat hij gedood zal worden. Zodra Uría dood is, trouwt David met Bathséba.”

“Jehovah is erg boos op David. Daarom stuurt hij zijn dienaar Nathan om hem op zijn zonden te wijzen. Hier zie je hoe Nathan met David spreekt. David heeft veel spijt van wat hij gedaan heeft en daarom brengt Jehovah hem niet ter dood, maar hij zegt wel: ’Omdat je deze slechte dingen hebt gedaan, zal er veel ellende over je huis komen.’ En wat een ellende overkomt David!”

“Eerst sterft Bathséba’s zoon. Dan dwingt Davids eerstgeboren zoon Amnon zijn zuster Tamar om bij hem te slapen als hij met haar alleen is. Davids zoon Absalom is daarover zo boos dat hij Amnon doodt. Later wint Absalom de gunst van velen van het volk en laat zich tot koning uitroepen. Ten slotte wint David de strijd tegen Absalom, en Absalom wordt gedood. Ja, David heeft erg veel moeilijkheden.”

Verhaal 63: “De wijze koning Salomo”

107-63

“Korte tijd later komen er twee vrouwen bij Salomo met een groot probleem. ’Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis’, zegt de ene. ’Ik heb een zoontje gekregen en twee dagen later kreeg ook zij een zoontje. Op een nacht stierf haar baby. Maar terwijl ik sliep, legde zij haar dode kind bij mij en nam mijn baby weg. Toen ik wakker werd en naar het dode kind keek, zag ik dat het niet mijn kind was.’”

“Dan zegt de andere vrouw: ’Nee! Het levende kind is van mij en het dode is van haar!’ De eerste vrouw antwoordt: ’Nee! Het dode kind is van jou en het levende is van mij!’ Zo spreken de vrouwen elkaar tegen. Wat zal Salomo doen?”

“Hij laat een zwaard halen en zegt dan: ’Snijd het levende kind in tweeën en geef ieder een helft.’ ”                 

“’Nee!’ schreeuwt de echte moeder. ’Doe dat alstublieft niet. Geef het dan maar aan haar!’ Maar de andere vrouw zegt: ’Geef het aan geen van ons beiden; snijd het maar in tweeën.”‘

“Ten slotte zegt Salomo: ’Dood het kind niet! Geef het aan de eerste vrouw. Zij is de echte moeder.’ Salomo weet dit omdat de echte moeder zoveel van de baby houdt dat zij bereid is hem aan de andere vrouw te geven om zijn leven te sparen.”

Verhaal 64: “Salomo bouwt de tempel”

“Lange tijd regeert Salomo met wijsheid en het volk is gelukkig. Maar Salomo trouwt met veel buitenlandse vrouwen, die Jehovah niet aanbidden. Zie je hoe één van hen een afgod aanbidt? Ten slotte brengen Salomo’s vrouwen hem ertoe dat ook hij andere goden aanbidt. Weet je waar dat toe leidt? Hij is niet langer goed voor het volk. Hij wordt wreed en het volk is ongelukkig.”

Jehovah wordt daarom boos op Salomo”

Is het u al opgevallen hoeveel maal het kind in deze verhalen reeds geconfronteerd werd met de woorden: met elkaar slapen, bij elkaar liggen (vrijwillig of onvrijwillig), geslagen, omgebracht en gestenigd worden?

Verhaal 65: “Het koninkrijk wordt verdeeld”

“Als Salomo hoort wat Ahía aan Jeróbeam heeft gezegd, wordt hij woedend. Hij probeert Jeróbeam te doden…”

“Jeróbeam wil niet dat zijn volk naar Jeruzalem gaat om in Jehovah’s tempel te aanbidden. Daarom maakt hij twee gouden kalveren en haalt het volk van het tienstammenrijk ertoe over om die te aanbidden. Al gauw is het land vol misdaad en geweld.”

In de brochure: “U kunt Gods vriend zijn!” hoofdstuk 11, blz. 19 leest u:

“Net zoals een rotte boom slechte vruchten voortbrengt, brengt valse religie mensen voort die doen wat slecht is. De wereld is vol narigheid door de slechte dingen die mensen doen. Er is immoraliteit, er wordt gevochten, gestolen, onderdrukt, gemoord en verkracht. Veel mensen die deze slechte dingen doen, hebben een geloof, maar hun geloof beweegt hen er niet toe het goede te doen. Zij kunnen pas Gods vrienden zijn als zij ophouden met het doen van wat slecht is.”

Misdaad en geweld zijn volgens de Jehovah’s Getuigen altijd het gevolg van valse religies (alle andere religies dus).

Verhaal 66: “De slechte koningin Izébel”

“Izébel is geen Israëlitische vrouw…”

“zij aanbidt de valse god Baäl. Zij brengt ook Achab en veel Israëlieten ertoe Baäl te aanbidden. Izébel haat Jehovah en doodt velen van zijn profeten. Andere moeten zich in grotten verbergen om niet gedood te worden. Als Izébel iets wil hebben, zal zij er zelfs iemand voor doden om het te krijgen.”

“Daarom stuurt Jehovah na enige tijd Jehu om haar te straffen. Als Izébel hoort dat Jehu in aantocht is, verft zij haar ogen en probeert zich mooi te maken. Maar als Jehu komt en haar aan het venster ziet, roept hij de mannen in het paleis toe: ’Gooi haar naar beneden!’ Dat doen de mannen, zoals je op het plaatje kunt zien. Zij gooien haar naar beneden en zij sterft. Dat is het einde van de slechte koningin Izébel.”

In de Wachttoren van 15 mei 2003, blz. 16 lezen we:

“De gemeente in Thyatira tolereerde afgoderij, valse leer en seksuele immoraliteit. In hun midden bevond zich „die vrouw Izebel” — misschien een groep vrouwen met dezelfde neigingen als de verdorven koningin Izebel van het tienstammenrijk Israël.”

“Geen enkele zuster in de hedendaagse christelijke gemeente mag zich als profetes opwerpen en proberen anderen te manipuleren!”

In de literatuur van het Wachttorengenootschap is Izébel synoniem voor rebelse vrouwen. Smink wordt daarom kritisch bekeken.

Verhaal 67: “Josafat vertrouwt op Jehovah”

Weet je wat er gebeurt als zij bij het slagveld komen? Jehovah zorgt ervoor dat de vijandelijke soldaten tegen elkaar gaan strijden en als de Israëlieten aankomen, zijn alle vijanden dood!

Was het niet verstandig dat Josafat op Jehovah vertrouwde? Ook voor ons is het verstandig op hem te vertrouwen.

Verhaal 68: “Twee kinderen leven weer”

“Plotseling roept hij: ’Mijn hoofd doet zo’n pijn!’ Nadat hij naar huis is gebracht, sterft hij. Zijn moeder is erg verdrietig! Onmiddellijk gaat zij Elisa halen.”

“Als Elisa komt, gaat hij naar de kamer waar het dode kind ligt. Hij bidt tot Jehovah en gaat op het kind liggen. Al gauw wordt het lichaam van de jongen warm en hij niest zevenmaal. Wat is zijn moeder gelukkig als zij binnenkomt en ziet dat haar jongen leeft!”

“Er zijn heel wat mensen gestorven, tot groot verdriet van hun familie en vrienden.”

Verhaal 69: “Een kind helpt haar meeste”

“Naäman heeft een ernstige ziekte die melaatsheid wordt genoemd. Door deze ziekte kan iemands vlees zelfs wegteren.”

Wat kunnen wij hieruit leren? Ten eerste, dat wij net als het kleine meisje over Jehovah moeten praten. Dat kan veel goed doen. Ten tweede, dat wij niet trots moeten zijn, zoals Naäman eerst was, maar moeten luisteren naar Gods dienstknechten. Ten derde, dat wij niet moeten liegen, zoals Gehazi. Kunnen wij niet veel leren als wij de bijbel lezen?”

Dit verhaal is bijzaak. De vraag en antwoorden op het einde zijn het belangrijkste.

 • Prediken, prediken, prediken. Dat moet een Jehovah’s Getuigen doen.
 • Trots wordt verworpen. Kritiek aan het adres van de leiding van het Wachttorengenootschap wordt als trots aanzien.
 • Liegen wordt reeds als kind zwaar bestraft.

In het boek “Lessen van de Grote Onderwijzer”, blz. 117 leest u:

“Of misschien zegt een jongen tegen zijn vader: „Nee, ik heb niet in de kamer gevoetbald.” Maar als hij dat nu wel heeft gedaan? Zou het dan verkeerd zijn te zeggen dat het niet zo is?”

“De Grote Onderwijzer heeft duidelijk gezegd wat we moeten doen. Hij zei: ’Laat je woord Ja gewoon Ja betekenen, en je Nee, Nee; want wat daar nog bij komt, is uit de goddeloze’”

Reeds de kleine kinderen bij de Jehovah’s Getuigen weten dat het gemeend is met Satan!

Verhaal 72: “God helpt koning Hizkía”

107-72

“De Assyrische legers hebben de noordelijke tien stammen al verwoest. Jehovah liet dit toe omdat de mensen daar zo slecht waren.”

“Hizkía is een goede koning.”

“Hizkía gehoorzaamt al Jehovah’s wetten.”

“Bekijk het plaatje op deze bladzijde eens. Weet je wie al die dode soldaten zijn? Het zijn de Assyriërs. Jehovah zond zijn engel en die doodde in één nacht 185.000 Assyriërs. Dan geeft de koning van Assyrië het op en gaat naar huis.”

“Maar als Hizkía sterft, wordt zijn zoon Manasse koning. Manasse en zijn zoon Amon, die hem opvolgt, zijn heel slechte koningen. Zo heerst er al gauw weer misdaad en geweld in het hele land. Als koning Amon door zijn dienaren wordt vermoord, wordt zijn zoon Josía koning van het tweestammenrijk.”

Verhaal 74: “Een man die niet bang is”

“Jeremia blijft tegen het volk zeggen: ’Jeruzalem zal verwoest worden als jullie er niet mee ophouden slechte dingen te doen.’ De priesters grijpen hem en schreeuwen: ’Je moet gedood worden omdat je zo spreekt.’ Dan zeggen zij tegen de vorsten van Israël: ’Jeremia moet sterven, want hij heeft tegen onze stad gesproken.’

“ “Wat zal Jeremia nu doen? Hij is niet bang! Hij zegt tot hen allemaal: ’Jehovah heeft mij gezonden om dit tegen jullie te zeggen. Als jullie je slechte levenswijze niet veranderen, zal Jehovah Jeruzalem verwoesten. Maar denk erom: Als jullie mij doden, dan doden jullie een man die geen onrecht heeft begaan.’ “

“De vorsten laten Jeremia in leven, maar de Israëlieten keren zich niet van hun slechte wegen af. Dan komt Nebukadnezar, de koning van Babylon, om tegen Jeruzalem te strijden. Ten slotte maakt hij de Israëlieten tot zijn knechten. Hij neemt er duizenden mee naar Babylon. Hoe zou jij het vinden als vreemde mensen je van huis zouden weghalen en naar een vreemd land zouden brengen?”

Het kind wordt hier geleerd dat bij verkeerd gedrag, dood en ziekte een straf van God is.

Verhaal 75: “Vier jongens in Babylon”

“’De koning heeft bepaald wat jullie moeten eten en drinken. Als jullie er niet net zo gezond uitzien als de andere jonge mannen, zal hij mij misschien doden.’”

Verhaal 76: “Jeruzalem wordt verwoest”

107-76

“Jeruzalem wordt platgebrand en de Israëlieten die niet gedood zijn, worden hier nu als gevangenen naar Babylon gevoerd. “

“Zoals je nog wel weet, waarschuwden Jehovah’s profeten de Israëlieten dat dit zou gebeuren als zij slechte dingen zouden blijven doen. Maar zij luisterden niet naar de profeten. Zij bleven valse goden aanbidden in plaats van Jehovah. Zij verdienen dus straf.”

“’Deze mensen hebben geen eerbied voor mij’, zegt Jehovah. ’Zij doen die slechte dingen zelfs in mijn tempel!’ Daarom verklaart Jehovah: ’Zij zullen mijn woede voelen, en ik zal geen medelijden hebben als zij vernietigd worden.’”

“Waarom laat Jehovah deze verschrikkelijke verwoesting over de Israëlieten komen? Ja, omdat zij niet naar Jehovah hebben geluisterd en zijn wetten niet hebben gehoorzaamd. Dit laat zien hoe belangrijk het is dat wij altijd doen wat God zegt.”

“In het begin mogen er nog enkele mensen in het land Israël blijven. Koning Nebukadnezar stelt Gedalja, een jood, over hen aan. Maar dan wordt Gedalja door enkele Israëlieten vermoord.

Verhaal 77: “Zij weigerden te buigen”

“Wie zich niet neerbuigt en het beeld niet aanbidt, zal onmiddellijk in een gloeiendhete oven worden geworpen.’

Als Nebukadnezar hoort dat Sadrach, Mesach en Abednego zich niet hebben neergebogen, wordt hij woedend. Hij laat hen halen. Hij geeft hun nog één kans om zich neer te buigen.”

“Er is een oven in de buurt en hij beveelt: ’Stook de oven zevenmaal heter dan anders!’ Dan laat hij Sadrach, Mesach en Abednego door de sterkste mannen van zijn leger binden en in de oven werpen. De oven is zo heet dat de sterke mannen door de vlammen worden gedood.

“Als zij eruitkomen, ziet iedereen dat zij niets mankeren. Dan zegt de koning: ’Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego! Hij heeft zijn engel gezonden en hen gered omdat zij zich alleen voor hun eigen God in aanbidding wilden neerbuigen.’”

“Is dit voor ons geen prachtig voorbeeld van getrouwheid aan Jehovah om na te volgen?”

In het boek “Lessen van de Grote Onderwijzer”, blz. 147 leest u:

“Maar sommige grote mensen geloven niet in Jehovah. Dus als een van hen nu zegt dat je best mag spieken bij een schooltoets of iets uit een winkel mag pakken zonder ervoor te betalen? Mag je dan wel spieken of stelen? Bedenk dat koning Nebukadnezar eens het bevel gaf dat iedereen moest buigen voor het gouden beeld dat hij had gemaakt. Maar Sadrach, Mesach en Abednego weigerden te buigen. Weet je waarom? – Omdat de bijbel zegt dat mensen alleen Jehovah mogen aanbidden.”

Hier wordt het beeld geschapen dat iedereen die niet Jehovah aanbidt, leugenaars en dieven zijn!

Verhaal 78: “Het handschrift op de muur”

’Hij was erg trots’, zegt Daniël. ’En Jehovah strafte hem.’

’Maar u’, zegt Daniël tegen Belsazar, ’wist wat hem allemaal is overkomen, en toch bent u net zo trots als hij. U hebt de bekers en de schalen van Jehovah’s tempel in de feestzaal gebracht en eruit gedronken. U hebt goden van hout en steen geprezen en onze grote Schepper hebt u niet geëerd. Daarom heeft God de hand gezonden om deze woorden te schrijven.’

Terwijl Daniël nog spreekt, vallen de Meden en Perzen Babylon al aan. Zij veroveren de stad en doden Belsazar.

Verhaal 79: “Daniël in de leeuwekuil”

“… dus moet hij wel het bevel geven Daniël in de leeuwekuil te werpen.”

“Daríus is zo van streek dat hij die nacht niet kan slapen.”

“’God heeft zijn engel gezonden’, antwoordt Daniël, ’en heeft de muil van de leeuwen toegesloten, zodat ze mij niets hebben gedaan.’ “

“De koning is erg blij. Hij geeft bevel Daniël uit de kuil te trekken. Dan laat hij de slechte mannen die Daniël uit de weg wilden ruimen, voor de leeuwen werpen. Nog voordat zij helemaal beneden zijn, grijpen de leeuwen hen al en verbrijzelen hun beenderen.”

Verhaal 81: “Op Gods hulp vertrouwen”

“Ezra is bezorgd omdat er rovers rondzwerven. Die zullen hun misschien het zilver en goud afnemen en hen doden. Hij roept daarom het volk bijeen, zoals je op het plaatje ziet. Dan bidden zij tot Jehovah om hen op hun lange terugreis naar Jeruzalem te beschermen.”

“Jehovah beschermt hen ook. Na vier maanden komen zij veilig in Jeruzalem aan. Laat dit niet zien dat Jehovah mensen die op zijn hulp vertrouwen, kan beschermen?”

Verhaal 82: “Mordechaï en Esther”

“Hij gaat naar de koning en vertelt hem leugens over de Israëlieten. ’Het zijn slechte mensen, die uw wetten niet gehoorzamen’, zegt hij. ’Zij verdienen de dood.’ Ahasveros weet niet dat zijn vrouw Esther een Israëlitische is. Dus luistert hij naar Haman en laat een wet maken waarin staat dat alle Israëlieten op een bepaalde dag gedood moeten worden.”

“Bij die maaltijd zegt Esther tegen de koning: ’Mijn volk en ik zullen gedood worden.’ Woedend vraagt hij: ’Wie durft zo iets te doen?’”

“’De man, die vijand, is deze slechte Haman!’ antwoordt Esther. “

“Nu wordt de koning nog bozer. Hij beveelt dat Haman gedood moet worden.”

“… dat de Israëlieten op de dag waarop zij gedood zouden worden, voor hun leven mogen vechten. Omdat Mordechaï nu zo’n voornaam man is, helpen veel mensen de Israëlieten, en zo worden zij van hun vijanden gered.”

Verhaal 83: “De muren van Jeruzalem”

“Nehemía is nu het hoofd van de schenkers. Hij moet de koning zijn wijn geven en ervoor zorgen dat niemand de koning vergiftigt. “

“Als de vijanden van de Israëlieten de muur hoger zien worden, zeggen zij: ’Kom, laten we hen doden en een eind aan dat bouwen maken.’ Maar Nehemía krijgt het te horen en geeft de werkers zwaarden en speren. Hij zegt: ’Wees niet bang voor de vijand. Vecht voor je broeders, je kinderen, je vrouw en je huis!’ “

“Het volk is erg dapper. Dag en nacht bouwen zij door, met hun wapens bij de hand. “

Onze vraag:

Waarom moet in een kinderboek geweld in ieder verhaal beklemtoond worden. Welk beeld moet dat lezende of lerende kind van God overhouden? Het beeld van een straffende of liefdevolle God? Of ziet het Wachttorengenootschap een straffende en moordende God als liefdevol? In elk geval interpreteren zij dit zo in hun literatuur.

Hier kan je op de website van jw.org het boek “Mijn boek met Bijbelverhalen” downloaden.

pijl_op

balk

108. Kindermisbruik en het Wachttorengenootschap – een blik achter de façade.

Bekijk onderstaand filmpje: dit spreekt voor zich.

pijl_op

balk

109. Het kinderparadijs van de Jehovah’s Getuigen?

Onderstaand filmpje toont hoe gerichte psychologische beïnvloeding, de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen tegenhoudt. Het Wachttorengenootschap maakt van JW. Broudcast, het video kanaal van de Jehovah’s Getuigen gretig gebruik om haar doel te bereiken.

Bekijk onderstaand filmpje. Het filmpje spreekt voor zich:

Vooral kinderen zijn het slachtoffer van “ongepaste beïnvloeding”. Voor het Wachttorengenootschap is het blijkbaar belangrijk jonge kinderen te indoctrineren, om haar voortbestaan te verzekeren?

Bekijk ook het onderstaand filmpje:

pijl_op

balk

110. To Verdener (2008)

Geregisseerd door Niels Arden Oplev
Geregisseerd door Niels Arden Oplev

Sara is de diepgelovige dochter uit een familie Jehova´s getuigen. Wanneer ze plotseling verliefd wordt op de ongelovige Teis gooit dit haar wereld overhoop. Ze moet een keuze maken tussen de liefde en haar geloof en familie, twee werelden die ver uit elkaar liggen.

Prachtig gespeelde, sfeervol gefilmde liefdesgeschiedenis gebaseerd op een werkelijk gebeurd verhaal.

Je kan de film bekijken door op bovenstaande afbeelding te klikken.

pijl_op

balk

111. Jehovah’s Getuigen: wakker worden! (7)

Beste Jehovah’s getuigen, wist u dat de Bijbel de stroomtrein voorspelt heeft, dit althans het Wachttorengenootschap.

Op blz. 85 van het boek “The Finished Mystery, waar een vers voor vers verklaring wordt gegeven voor Job 40:15-41:34, wordt de leviathan gezien als een profetische aanduiding van de locomotief.

“Thou wilt lengthen out leviathan [the locomotive] with a hook [automatic coupler] or with a snare [coupling-pin] ,which thou wilt cause his tongue [coupling-link] to drop down. Wilt thou not place a ring [piston] in his nostrils [cylinders] or pierce through his cheeks [piston-ends] with a staff [pisten-rod]? Will he make repeated supplication unto thee [to get oft the track]? Or wilt he utter soft tones unto thee [when he screeches with the whistle]? Will he make a covenant with thee, that thou mayest take him for a servant forever [without repairs]?” (The Finished Mystery, blz. 85)

In “De Harp Gods” leest u het volgende:

“De draadlooze telegrafie en de luchtschepen werden in den laatsten tijd uitgevonden en toch blijkt, dat God door zijn heilige profeten eeuwen tevoren deze uitvindingen heeft voorspeld. (Job 38:35; Jesaja 60:8) De spoortreinen zijn minder dan honderd jaar in gebruik, doch de profeet Gods heeft er eeuwen geleden een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van gegeven en van hun werking en daarbij verteld, dat ze gebruikt zouden worden in den tijd van het einde (…) Hij voorspelde eveneens dat er in dien tijd een groote verkeersdrukte zou zijn vanwege de verschillende transportmiddelen z. a. auto’s trams enz.” (De Harp Gods, J.F. Rutherford, blz. 14 & 15)

111a

 

“Gods profeet noemt dezen tijd, “den dag van de toebereidselen Gods”. In Nahum 2 : 1-6 beschrijft de profeet een visioen van een zeer snel rijdende spoortrein, als bewijs van den dag der toebereidselen voor de oprichting van Christus’ koninkrijk” (De Harp Gods, J.F. Rutherford, blz. 236)

111b

Geef nu zelf toe, is dit niet te gek om los te lopen?

pijl_op

balk

112. Jehovah’s Getuigen: wakker worden! (8)

Beste Jehovah’s Getuigen: hieronder vindt u twee artikelen uit “The Messenger” waarin het Wachttorengenootschap openlijk aantoont een commerciële organisatie te zijn.

112a

112b

pijl_op

balk

113. Dappere schoolstudente uit de middelbare school geeft een uiteenzetting van de mistoestanden binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Dit filmpje staat nog geen 72 uur online en reeds over de 338.000 kijkers hebben dit gezien. Wij hopen dat dit filmpje helpt mensen wakker te maken en te beseffen dat het Wachttorengenootschap verkeerd zit.

U kan zoveel pijn in haar stem horen dat onze harten er van breken. Helaas kan men niet veel doen om iemand te laten ontwaken en te overtuigen van het misbruik dat er heerst binnen een sekte. Het is immers zo dat een sektelid niet in een positie zit, dat het daadwerkelijk bereid is te luisteren naar een “wereldse” persoon. Als u in contact bent met een Jehovah’s Getuigen, blijf altijd vriendelijk en laat weten dat je er altijd bent voor die persoon. Maak duidelijk dat zij/hij altijd een beroep mag doen op je als vriend. De Jehovah’s Getuigen hebben buiten de organisatie meestal geen vrienden, en dit maakt het voor hen nog moeilijker uit hun omgeving weg te komen.

Well done brave lady!

Bekijk onderstaand filmpje;

pijl_op

balk

114. “Lemen voeten”: een opmerkelijke graphic novel van Livinus Pelgrims, opgegroeid als Jehovah’s Getuige.

Een nieuw stripverhaal waarin striptekenaar en ex-Getuige Livinus schittert in de manier waarop hij de Jehovah’s Getuigen in beeld brengt in zijn strip “Lemen Voeten”.

Livinus Pelgrims
Livinus Pelgrims

Dit opmerkelijke stripverhaal van Livinus Pelgrims is enerzijds een romantisch, maar anderzijds ook een duister verhaal van een jongen die opgroeit in de jaren zestig en bij de Jehovah’s Getuigen terecht komt.

Dit niet te missen stripverhaal kan je uiteraard hieronder bestellen.

pijl_op

balk

115. De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen.

Iedere religieuze overtuiging wekt interesse, soms verwondering, maar ook verwerping en afkeer. Hoe meer die opvattingen afwijken van de overheersende religies (en tradities) des te groter. Een nieuwe (sektarische) organisatie komt met een exclusieve kijk (een soort gepatenteerd coca-colaverhaal). Indien dit verhaal binnen de perken blijft zal niemand zich er zorgen over maken. Echter, wanneer bepaalde limieten overschreden worden zullen reacties komen en steeds heviger worden. Dit was ook het geval, en dit reeds bij het ontstaan van Jehovah’s Getuigen. Een dergelijke reactie werd waarschijnlijk eveneens aangewakkerd omdat in die periode in Amerika een plotse groei kwam van allerlei culten. Activiteiten van religieuze organisaties maakten slachtoffers. Indien er slachtoffers zijn, zijn er ook uitbuiters en iemand die met deze slachtoffers geconfronteerd wordt zal niet onverschillig blijven toekijken!

Ingaand op levensvragen, wordt een bepaald systeem uitgewerkt, dat een verklaring geeft van ons wereldgebeuren. In alle religies vind je dergelijke leer. Op zichzelf hoeft dit geen probleem te zijn, doch het wordt bedenkelijk als deze religieuze houding wordt uitgebuit door machtsgeile personen die daarbij alle mogelijke dwang gebruiken om de grote massa van haar leden in naam van de religie aan zich dienstbaar te maken. Dit religieuze bedrijf wordt hierdoor een geweldig winstgevende onderneming, waarbij men er niet voor terugdeinst om alle mogelijke middelen te gebruiken om dit doel te verwezenlijken.

In tegenstelling met de oudere belijdenissen zijn bij jongere sekten, zij eerder het product van de activiteit van managers die het hele religieuze bedrijf runnen. En dit is niet anders bij de Jehovah’s Getuigen.

Onderstaand filmpje geeft een perfect beeld over de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen. Het filmpje is goed gedocumenteerd met bewijsmateriaal.

pijl_op

balk

116. “Wat is de betekenis van 1975?”

(Lees ook ons artikel 19)

In “Onze Koninkrijksdienst” van mei 1974 leest u het volgende:

116“Jehovah maakt in zijn Woord duidelijk dat zijn wil met betrekking tot ons in deze tijd onder andere inhoudt dat er voordat het einde van dit samenstel komt, een groot werk, namelijk de Koninkrijksprediking, wordt volbracht (Matth. 24:14)…

Ja, het einde van dit samenstel is zo heel nabij! Is dat geen reden om onze activiteit te vergroten? In dit opzicht kunnen wij iets leren van een hardloper, die vlak vóór de finish van een wedloop een laatste sprint neemt…

Er worden berichten gehoord van broeders die hun huizen en eigendommen verkopen en van plan zijn de rest van hun dagen in dit oude samenstel in de pioniersdienst door te brengen. Dit is stellig een voortreffelijke manier om de korte tijd die er tot aan het einde van de goddeloze wereld nog rest, door te brengen. – 1 Joh. 2:17.” (Onze Koninkrijksdienst van mei 1974, blz. 3)

Hieronder vindt u de volledige lezing van Fredrick W. Franz, op dat ogenblik Vice-President of the Watchtower Bible and Tract Society, in het Dodger Stadium van Los Angeles, California op 10 februari 1975. Hierin legt hij uit hoe Bijbelse chronologie wijst naar het jaar 1975. Hier leest u zwart op wit zelf, dat F. W. Franz aantoont dat de Bijbelstudenten geen vertrouwen hadden mogen hebben in Russell’s chronologische leerstellingen en dat veel van Russell’s interpretaties helemaal niet afkomstig van God waren. Hij toont eveneens aan dat zijn eigen chronologie juist is. Zijn interpretaties hebben intussen bewezen te zijn ontstaan uit louter menselijk denken en dus zeker niet van God afkomstig waren. (F. W. Franz was president van het Wachttorengenootschap van 1977-1992.)

U kan hieronder de volledige lezing lezen of naar gewenst hier beluisteren (gezien dit een vrij lange tekst is hebben we de belangrijkste passages onderlijnd):

“On February 24th 1918 the then-president of the Watchtower Bible and Tract Society, Joseph F. Rutherford, gave an astounding speech here in this city. It was entitled, Millions Now Living May Never Die. Later on, that theme was strengthened by changing one word so that the title was, Millions Now Living will Never Die! (0:48)

Now, this exciting speech focused attention upon a certain class of people finding themselves on the Earth with only earthly expectations for the future. It focused attention upon the class that was expected to survive the impending battle of Armageddon and live on earth into God’s righteous new order. And these people were not particularly identified except for the fact that they were righteously-disposed people and God would respect their righteous attitude and their desire to live a good life, and he would let them be spared through the battle of Armageddon which was then thought to be right around the corner. (2:07)

The fact of the matter is World War One was expected to lead on into world revolution such as took place in 1917 in Russia, and then merge into world anarchy, which was understood to be the battle of Armageddon. And these millions then living who would never die were expected to survive that impending battle of Armageddon and the binding of Satan and his demons and live on into God’s righteous new order. (2:53)

Well, that was indeed and epoch-making speech although it was premature, at least, forasmuch as we are now fifty seven years removed from then, and the vast majority of the people who were living then in nineteen hundred and eighteen have died. (3:20)

But five years passed and again we find ourselves in the city of Los Angeles. Again a convention of the Bible Students Association is being held and the president of the Watchtower Bible and Tract Society, Joseph F. Rutherford, is the main speaker, and the speech that stood out most prominently of all was his speech on the subject, Sheep and Goats. This talk dealt with the parable of the ‘sheep’ and ‘goats’ as found in Matthew chapter twenty-five, verses thirty-one to forty-six. And it revolutionised our thinking at that time with regard to the Sheep and the Goats. Up till then the ‘sheep’ of this parable had been thought to be a people living in the Millennium after the binding and abyssing of Satan the Devil and his demons. And the brothers of Christ who are referred to in this parable were not the spiritual… the spirit-begotten brothers of our Lord and Saviour, Jesus Christ, but they were thought to be the members of the human family who were then living on earth, the established kingdom of Jesus Christ. And by doing good to one another as members of the human family to which Jesus Christ had attached himself by human birth while they were doing good unto the least of Christ’s brothers – the least, the earthly brothers of Christ. And they were doing good in various ways, and even visiting those in prison, those ‘in prison’ being understood to be the dead who were in the prison-house of the tombs. And by praying in behalf of those who were in the tomb for their return and preparing for them, why, these earthly inhabitants of the New Order – they were visiting those who were in prison. (6:16)

So it was this type of thinking that we had with regard to the fulfilment of the parable of the Sheep and Goats. But when that speech was delivered by Brother Rutherford here in Los Angeles in nineteen hundred and twentythree, it completely overturned such thinking. It was a revolution of thought and now it was seen that this parable of the Sheep and Goats applied now – before the great day of God the Almighty at Armageddon and the binding of Satan and his demons! (7:07)

The sheep in this parable, they were inhabitants of the Earth now, and they were doing good now to the least of the brothers of the king, the Lord Jesus Christ. And these brothers, the least ones of his, were not members of the human family in general, but they were begotten by God’s holy spirit and they were the brothers of their great elder-brother, the Lord Jesus Christ. They were the remnant of the spiritual body of the Lord Jesus Christ. And the ones who did good to them as if it were directly under the Lord Jesus Christ were people now living who did good to these faithful disciples of Jesus Christ who were su”ering because of walking faithfully in his footsteps. And they were giving them literal water to drink, literal food to eat, they were clothing them in their naked state, and they were visiting them in their sicknesses. They were even visiting them in literal prisons into which these disciples of Jesus Christ were brought because of proclaiming the established kingdom of God. (8:47)

So here we see how the attention now was narrowing down to a general righteously-disposed class who were thought to be the ‘millions now living that would never die’ to a sheep-like class of people who really did good to be identified disciples of the Lord Jesus Christ, and who did these good things which the King enumerated because they recognised the need to feed the spiritual brothers of the Lord Jesus Christ. For that reason they gave them something to eat and drink and wear and they tried to help them out of their literal sicknesses of bodily illness, and even were not ashamed to go to prison and help these faithful disciples of the king on his heavenly throne. (9:54)

So, we got a clearer view of these sheep-like persons and at this Los Angeles assembly of nineteen hundred and twenty-three, after this speech and explanation of the Sheep and Goats was given, why, there was a resolution that was adopted, and was unanimously adopted except for one person in the audience, and he happed to be a preacher of Christendom who didn’t agree with the sentiments of that resolution. And this resolution closed with an appeal to this sheep-like class. It didn’t tell them to make a consecration of themselves to the Lord God and to symbolise his consecration by water baptism. No, but it called upon these people now before the War of the Great Day of God the Almighty to put themselves on the side of Jehovah God, to stand up for his Messianic Kingdom and to adhere to that position to the ends of this wicked system of things. (11:21)

So it was pointing these sheep-like ones in the right direction, indeed. And we know that the sheep were not clearly identified even then, and they were not invited to mingle with the Remnant of the faithful followers of the Lord Jesus Christ. But we recognised that they were on the scene and that they were doing something in behalf of the fully-dedicated and baptised disciples of the Lord Jesus Christ – the remnant of the spiritual body of which Jesus Christ is the head. (12:14)

 It was first when we came down to the year nineteen hundred and thirty-five and the Washington D.C assembly was held there in the spring of the year. Then on the last Friday of the month of May again the president of the Watchtower Bible and Tract Society was the main speaker and gave a discourse that really was a marker in theocratic history, because the subject of his discourse was Great Multitudes. It dealt with the great multitude that was described in Revelation chapter seven, verses nine to seventeen. And it showed that this Great Multitude whom we now call the Great Crowd, was not a secondary spiritual class who would be associated with the hundred and forty-four thousand faithful body-members of Christ in the heavens, but it was an earthly class. And these would be the ones, the specific ones, that would survive the Great Tribulation culminating in the war of Armageddon, survived the binding and abyssing of Satan the Devil and his demonic angels, and entering into God’s righteous new system of things. These were the sheep-like ones that would come out of the Great Tribulation. (14:04)

So, at that time we really identified who these ‘other sheep’ of the Lord’s Sheep of Jesus Christ were. And they were a class who were now upon the surface of the Earth, very much alive and with great expectations concerning the immediate future – within their own lifetime! (14:31)

Well, the next day, Saturday, there was an immersion and there were eight hundred who were baptised then and the majority of those who were then baptised did not expect as a result of their dedication of themselves to God through Christ and their symbolising it by water baptism, that they would be begotten by God’s holy spirit to a heavenly inheritance! They were not sure that this would be the case with them individually, but that it might be that God would preserve them for an earthly inheritance for the privilege of continuing to live on this earth forever and to enjoy the service of God in a terrestrial paradise. (15:34) So, from then on, understandably, the Remnant of the spiritual body of Christ knew that they were engaged in gathering in a great multitude of these ‘other sheep’ who would have an everlasting terrestrial inheritance. (16:02)

 Now, that ingathering of these ‘other sheep’ has continued on for a long time. Here we are in the year of nineteen hundred and seventy-five and this is practically forty years since this ingathering of dedicated, baptised ‘other sheep’ has begun. (16:36) For these forty years now this work of ingathering, these ‘other sheep’ of the Fine Shepherd, the Lord Jesus Christ, has been going on and we are therefore well along in this operation, and we know that we are nearer now to something than we were forty years ago when this operation began – just as the Apostle Paul reminds us way back there nineteen hundred years ago. In Romans chapter thirteen, verse eleven, he says, ‘Brothers, you know the season, that it is already the hour for you to awake from sleep because now your salvation is nearer than at the time when you became believers.’ And all of us know no matter how long we have been dedicated and baptised, now, in this year of nineteen hundred and seventy-five we are nearer to our salvation than at the time when we first became believers – that is absolutely certain! (18:10)

But the big question (loud applause) is this: Is this year, nineteen hundred and seventy-five the final year, the last year, for the ingathering of the ‘other sheep’? Now, we’re all interested in that, and as we went around the world and stopped in the various countries – this is our twentieth stop here in Los Angeles – and we enquired among the brothers what they’re talking about locally among themselves, what they’re interested in. We found that, just like you here, they also were interested in this current year of nineteen hundred and seventy-five – what does it signify for God’s people? Is it the year, the final year, the last year, for the ingathering of the Other Sheep, before the Great Tribulation breaks and reaches its climax in the battle of the Great Day of God the Almighty at Armageddon? Is this the year which will lead right on into the establishment of the reign of the Lord Jesus Christ? (19:45)

Well, how are we to view this year? And what are really valid expectations with regard to its occurrences? What is to be expected? (20:08)

People not only among ourselves are interested in this, but also, just this afternoon, John Dart, the religious editor of the Los Angeles Times telephoned and expressed an interest in this year, nineteen hundred and seventy-five, as to what the vice-president or the president believed about it. So they’re interested in nineteen seventy-five outside as well as inside of the organisation. (20:46)

Now, we recall that in nineteen hundred and twenty-three, when that resolution was adopted with regard to these ‘sheep’ of the parable of Matthew twenty-five, verses thirty-one to forty-six, and the appeal was made in the closing paragraph of the resolution to these Other Sheep to take their stand on the side of God’s Kingdom, that what the Revelation depicts as the seventh, or the…the second plague…rather, the second plague began to be poured out, and this was co-incidental with the blowing of the second trumpet, which is elsewhere described in the book of Revelation. (21:51)

Well, there followed as series of international assemblies beginning with nineteen hundred and twenty-two – a series of seven of them, and these terminating with the assembly in Detroit, Michigan. There, a resolution and a declaration was adopted by those there assembled in convention, and this declaration was entitled, Declaration Against Satan And For Jehovah, and we understand that there at that assembly in nineteen hundred and twentyeight, the seventh and last plague began to be poured out, and coincidentally, too, why the seventh trumpet began to be sounded. (23:00)

Now this declaration against Satan and for Jehovah as adopted unanimously by Jehovah’s devoted people there assembled, this conformed more in its presentation with what is described as being the seventh plague, which is detailed in Revelation chapter sixteen about the plague being poured out upon the air. (23:38)

The seventh plague, however, coincided with the seventh trumpet and the seventh trumpet has a somewhat di”erent presentation of matters from that which is given in connection with the seventh plague. We read with regard to the seventh trumpet in Revelation chapter ten, and there you recall how the Apostle John describes this glorious angel that came down from heaven and put his right foot upon the sea and his left foot upon the dry ground, and how he lifted his hand to heaven in an oath – and verse six says, ‘And by him who lives forever and ever, who created the heaven and the things in it and the earth and the things in it and the sea and the things in it, he swore: “There-will-be-no-delay-any-longer”’! There will be NO DELAY any longer. But, in the days of the sounding of the seventh angel when he is about to blow his trumpet the sacred secrets, the mystery of God according to the good news which was declared to his slaves the prophets is indeed brought to a finish! (25:44)

So, in the days of the sounding of the trumpet by the seventh angel something is to be brought to a finish and there was to be no delay in this process either. It is going to be accomplished. Now what is this sacred secret or this mystery of God according to the good news which was declared to his slaves the prophets? (26:19)

Well, if we go on to the next chapter, the eleventh chapter, and come down to the fifteenth verse, there it informs us what this sacred secret is. It is not the church or congregation of which the Lord Jesus Christ is the head, one hundred and forty-four thousand members under him, no, it is something else. So, verse eleven says, ‘And the seventh angel blew his trumpet. And loud voices occurred in heaven, saying: “Now the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he reign forever and ever.”’ The kingdom of the world has become the kingdom of the Lord and of his Christ and he, the Lord, will reign forever and ever. ‘And the twenty-four elders who were seated before God upon their thrones fell upon their faces, saying: “We thank you Jehovah God the Almighty who is and who was because you have taken to yourself your great power and begun ruling as king. But the nations became wrathful and your own wrath came and the time for the dead to be judged and to give your reward to your holy ones and to those fearing your name, the small and the great and to bring to ruin those who are ruining the earth.”’ (28:31)

So, that sacred secret of God which is brought to its conclusion, its finish, during the days of the sounding of the seventh trumpet, that mystery, that sacred secret, is a kingdom of God and of his Christ, the Messianic kingdom of a thousand years. (28:56)

So then, we see that we have now something with which to deal in this matter of determining just where we are on the stream of time, and how near we are to the bringing to utter destruction this old wicked system of Satan the Devil and thereafter the binding of the Devil himself and of all his angels, the demons. This kingdom of God and of his Christ is specifically stated to be a thousand years in length. And we can be sure that those thousand years have a definite starting point and definite terminal point. It’s not a period of a thousand years that begins at an indefinite time in the future. But it has a definite date for it to begin, just as the American government dates itself from a certain year so that we can calculate from the date of the beginning of the Millennial Reign of the Lord Jesus Christ and know when it is going to end. (30:34)

Now, it’s a thousand years in length. It’s going to accomplish a certain purpose and Jesus prayed, taught us to pray, that God’s Name should be sanctified and his kingdom should come and his Will be done on Earth as it is done in heaven. (30:58)

So, one of the purposes of that Millennial Kingdom of Jesus Christ is to see not only that Jehovah’s Universal Sovereignty is vindicated, but also that his name is sanctified, made sacred, throughout the whole universe, and this concords with the purpose of God’s Great Sabbath Day. And according to Genesis chapter two, verses one to three, why, it says that after God had finished his creative works of the six preceding days, then he desisted from his works by the seventh day, the seventh creative day – ‘And God proceeded to bless the seventh day and make it sacred because in it he has been resting from all his works which he created for the purpose of making.’ (32:14)

So, God’s rest day has a definite objective and that is it is to be a blessed day and a sacred day and it’s going to reflect the honour and the glory and the praise of Jehovah God. Well now, since the thousand reign of Jesus Christ has that very objective, it is only logical that before the seventh creative day of Jehovah God terminates, that this thousand years of the reign of Christ for this purpose should be realised, it should find its place within that seventh creative day, in fact be the final thousand year period within that seventh creative day of Jehovah God. (33:17)

 Well, that would mean how many years preceding it has mankind been travelling along through this iniquitous system-of-things. The Apostle Paul in Hebrews chapter four shows that God’s great rest day is not a twenty-four hour day, but that already, in the Apostle Paul’s day, God’s rest day had run more than four thousand years and was going to run some more. And here we are over nineteen hundred years past the time of the Apostle Paul’s death. And if we add that to these nineteen hundred years to all the years that we can calculate according to the Bible chronology we find that we are about six thousand years along in human history and we have yet, shortly before us, the thousand-year reign of the Lord Jesus Christ. So that if we add the two together – the Millennial Reign of Christ with the approximately six thousand years of human history till now, we can see that its sum totals to seven thousand years. And by this we know that the six creative days which God readied the Earth for the inhabitation of mankind were not six twentyfour days, but they were six days of each seven thousand years, and when man came on the scene it was approximately forty-two thousand years in progression. (35:31)

Well then, the big question for us now to determine is this: if we’ll go to this red book here, Everlasting Life in Freedom of the Sons of God, and we turn to page 31 through 35, we find there a chart which is headed Chart of Significant Events From the Creation of Man to the Year 7000 Anno Mundi, seven thousand from the creation of man. And the first item on the list is dated four thousand and twenty six before our common era and the item is the creation of Adam in the early autumn of that year. Not a January the first of that year, four thousand twenty-six, but in the early autumn of that year; so that we measure the years from autumn to autumn. And then if we turn to page thirty-five we are startled to see the year nineteen hundred and seventy-five where we actually are. And, what does it say with regard to nineteen hundred and seventy-five? It says the end. Now notice this – the end of the sixth one-thousand year day of man’s existence in early autumn. And then it carries us on beyond that, beyond this year. The next date is two thousand and seventy-five, a thousand years from now. And what does it say regarding that? The end of the seventh thousand year day of human existence in the early autumn. (38:06)

Now that’s all it says about nineteen hundred and seventy-five (audience laughs loudly and applauds), and that’s all we can say to John Dart, the religious editor of the Los Angeles Times, or anyone else there out in the world who wants to know what we have published regarding this critical year. We know it’s a critical year, we know we’re near something – but we’re not saying (audience laughs loudly and applauds). (38:50)

We are well-along in this year nineteen seventy-five. I don’t mean that we are here July, or rather, February the tenth, just a little over one month in nineteen seventy-five. No, but I mean we’re well-along in the Bible-year nineteen hundred and seventy-five. We know that nations and organisations have their years by which they make a tally of their operations and of their accomplishments and of their expenditures or they make up their budgets for the coming year; like the United States has a fiscal year, which I believe begins in July, not January the first. (39:51)

And so, the Watchtower Bible and Tract Society also has a year which does not begin with January the first, it’s a service year, and it tallies all the service records from the countries in which Jehovah’s Christian Witnesses are operating. And that service year begins September the first and rounds to the following August the thirty-first. And then the year’s records are complete and they’re published in the forthcoming Annual or Yearbook of Jehovah’s Christian Witnesses. (40:36)

So, the Bible-year does not start with this man-made commencement of the secular year on January the first. But it is a lunar year and just as it says here in this book, in that chart, the creation of Adam was in the early autumn of the year. (41:06)

And so with regard to this year, nineteen hundred and seventy-five measured by Bible-times would be a lunar year, and this lunar year, nineteen hundred and seventy-five, according to the Jewish calendar, began Monday at sundown of September the sixteenth and ran through midnight and through the following morning and afternoon to sundown of September the seventeenth. That was the first day of the lunar year, nineteen hundred and seventy-five. (41:53)

And according to the same lunar calendar, Nisan will begin and on the twenty-seventh of March, why, we will be celebrating the Lord’s Supper as a memorial of the death of our Lord and Saviour, Jesus Christ. (42:15)

And, if we measure twelve lunar months from September the sixteenth and seventeenth, why, it brings us down to September the fifth and at sundown on September the fifth the lunar year, nineteen hundred and seventy-five, ends. So you see, we haven’t got much left to this year nineteen hundred and seventy-five. It’s gonna end at sundown of September the fifth. Now, our enquiries around the world of the brothers as to what they’re expecting to occur between now and the end of nineteen hundred and seventy-five has revealed that some are very sanguine about matters in the near future and they’re expecting the Great Tribulation to occur and the destruction of Babylon the Great and the annihilation of all the political systems of this world and then the binding of Satan and his demons and their abyssing to occur before this year is ended, this year nineteen hundred and seventy-five. And immediately thereafter the thousand-year reign of the Lord Jesus Christ to begin. (43:47)

 So they expect a great deal and they’re venting their views to their brothers and sisters in the congregations and raising their expectations very, very high indeed. Well now, we’re not saying that by the end of this year, nineteen hundred and seventy-five, all these things cannot take place, that God cannot bring all these things about. He can, he’s almighty and this Omnipotent One can bring this about in a hurry if he wants to do so. (44:39)

But, in view of what the scriptures inform us, are we warranted in expecting so much to occur by September the fifth of nineteen hundred and seventy-five? Does September the fifth, at sundown, when the year nineteen hundred and seventy-six will begin – lunar-time, mean that it is time for the thousand-year reign of Jesus Christ to begin? And, accordingly, does it mean that we are six thousand years advanced into the seventh day, the seventh creative day of Jehovah God, his rest-day, his Sabbath Day? Does it mean that? (45:42)

No, not according to this book and what’s been published since. And why do we say that? Well, all this book says is that nineteen seventy-five marks the end of the sixth one thousand-year day of man’s existence. Well, that period of time, those six one-thousand year days which man has survived until now began when? They began on…ON the sixth creative day of Jehovah God. They began when Adam was created, the first man. (46:45)

We turn to Genesis chapter one, and our morning’s text is right to the point. It quotes Genesis verse one, ur…chapter one, verse twenty-six where God speaks to his companion workmate, and he says, ‘Let us make man in our image according to our likeness.’ That’s what the morning text says. But verse twenty-six goes on to say, ‘And let them have in subjection the fish of the sea and the flying creatures of the heavens and every moving thing that is moving on the Earth.’ Then verse twenty-seven proceeds to say, ‘So God created man in his image according to his likeness in male and female.’ Not male alone, but male and female he created them. (47:54)

‘And God blessed them and God said to them, “Be fruitful and become many and fill the Earth and subdue it. And have in subjection the fish of the sea and the flying creatures of the heavens and every moving thing that is living on the ground.”’ (48:18)

So, God produced male and female and married them, gave them their commission, and this occurred when? On the sixth creative day, because the last verse of Genesis one, verse thirty-one says, after that, after all of this creative work – ‘after that, God saw everything that he had made and look: it was very good’! Which meant that it was a work perfectly done. His activity is perfect Deuteronomy thirty-two, verse four says. Look, it was very good, and all that he had created up till then included man and woman, male and female of the human species. And then the closing sentence of the first chapter says, ‘And the evening and the morning came to be the sixth day.’ (49:33)

So it used to be thought that Adam was created on the sixth day and with his creation the sixth day ended and Eve was created in the beginning of the seventh day. No, the Bible doesn’t put it that way, but both female and male were created on the sixth seven-thousand-year day of Jehovah God. (50:05)

But the point is this: were the male and the female created instantly at the same time, simultaneously? Well, if they were created simultaneously at the same instant of time, then nineteen hundred and seventy-five would mark the end of the sixth one thousand-year day from…of human existence, including the existence of Eve, the woman, the female, as well as Adam, the male, the man. (50:51)

But, is that the case? No, to find out whether Adam and Eve, the male and the female, according to Genesis chapter one were created instantaneously, simultaneously, why, we have to turn to the second chapter, and there we’re given more details upon the matter. And verse seven goes on to say that ‘God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man came to be a living soul. And God took the man whom he had formed,’ and put him in the Garden of Eden, the paradise of pleasure to dress it and to cultivate it. He gave him a job to do. (51:42)

Now, this account shows us that the man, the male, was all alone for a while; the only occupant, human occupant, of the Garden of Eden – the paradise of pleasure. And we know this to be the case because it says that after that, why, God caused all the animals to be brought for Adam for him to name. So, to name them characteristically, why, he would have to observe them and their habits, their appearance, and give them a fitting name. And the Bible says ‘and whatever Adam called each living animal, that was its name.’ (52:35)

Now, this took time, didn’t it? It wouldn’t be accomplished in one day, this bringing of all these animals before the first man and his inspecting them and giving them an appropriate name – it must have taken time. (52:54)

 It doesn’t necessarily mean that God brought before Adam all the varieties of every species of animals and flying creatures. No, it doesn’t necessarily mean that. But evidently God brought before him specimens of each species of animal kind. And when he was naming this specimen, he was naming the whole species, like the dog family, the cat family, and so on. (53:32)

And how long did this take? Not necessarily…not a very long time, all depending upon the speed with which God brought these animals before Adam for him to deal with. In the case of Noah he was told to bring all the animals into the ark, wasn’t he? And he, likewise, took specimens of these animals, not all their many varieties, but he took specimens of all these animal-kinds into the ark and it only took him a week to do that! So, possibly Adam could have likewise named all the animals inside of a week, getting fully acquainted with them. But the Bible is not specific on how much time it took, but it comes to this conclusion: that Adam, after he had named all these specimens of animals brought before him found in none of them a suitable companion for himself. And likely he felt lonely and he desired a companion, th(r)ough he was having companionship with God. But God was in the invisible realm, and he had loving family conversations between themselves – the Father speaking out of heaven to his son Adam, and Adam replying from the earth to his unseen heavenly father; there was a closeliving bond between them. (55:25)

But yet, right here on this Earth, visibly there was no suitable companion for man and man in his holiness, his innocence, his righteousness, was not disposed to commit bestiality, which the Bible condemns; sexual contact, humans with a beast of the Earth. (55:52)

And God saw the state of a”airs and therefore he proceeded to say, ‘It is not good for man to be by himself alone. I will create a helper for him, a compliment of him.’ So God proceeded to create something – the sixth creative day was not yet ended. What did he create? He could have created another man, a perfect man like Adam. And that man would have been a fine companion for Adam to have, they could have had a pleasant conversation and communication and association between themselves. But in that case, why, if the Earth was to be filled with humans, God would have to make a direct creation of each additional man until all earth was filled. And then, if there was sin that entered the world, God…if all these men, inhabitants of the earth went sinning, God would have to provide an individual ransomer for each and every one of those sinful men. (57:15)

But God is a great economist (loud laugh and applause) Well, the account tells us whom God created. He made a deep sleep fall upon Adam and the operation he performed on him was painless surgery and he opened his side, took out a rib, which was full of marrow that can produce blood and he closed up the place again without a scar, and from this rib he built a woman. He brought her to Adam and told Adam how she came into existence. As a consequence Adam could say, ‘At last this is bone of my bones and flesh of my flesh. Therefore she shall be called Woman because out of man she was taken,’ or as the original says, “Therefore she shall be called ‘ish’shah’, because out of ish’ (man) she was taken. (58:36)

And then God married the two and he gave them his blessing and told them to become fruitful and become many and fill the Earth with their kind and subdue it. And thus God’s procedure was not that a direct creation of every human individual here upon this earth, but procreation by means of the first human pair that he put upon the earth, the male and the female. (59:15)

Thus it becomes apparent that there was a time interval between the creation of Adam and the creation of Eve. And it was first with the creation of Eve that the sixth day ended because there is no record in the Bible that God created anything earthly after he produced Eve. And in Hebrews chapter four, verse three, it says there with God…God’s Great Sabbath day, that his works were finished from the founding of the world. When God produced the first male and female and told them to procreate, there God laid the foundation for the producing of a whole world of mankind that would fill this earth comfortably in a paradise state. (1:00:18)

Consequently, the sixth creative day came to an end with the creation of Eve. Now, how long after the creation of Adam that was the Bible does not specify – we cannot definitely calculate. But it was a period of time shorter or longer. Now, if it was just a month after Adam’s creation, then six thousand years from Eve’s creation would still end in this secular calendar year of nineteen hundred and seventy-five – it would end in October. If it was two months after Adam’s creation, then it would end two months after September the fifth – in November. If it were three months after Adam’s creation, then the time interval would end in December, early in December, well before December the thirty-first. But if it were longer than three months or if it were a full year after Adam’s creation that Eve was created, then the six thousand years of human existence including Eve would end in nineteen seventy-six. There were two years, say, why, then it would end in nineteen hundred and seventy-seven. (1:01:56)

So you see, we can expect that after September the fifth, sundown, of nineteen hundred and seventy-five there will be a period of time corresponding with the interval between Adam and Eve’s creation, and this period of time will run on for how long we don’t know until six thousand years from Eve’s creation takes place, terminates. In other words, six thousand years from end of the sixth creative day will terminate at the end of this definite interval of time. (1:02:46)

Well, since that is the case, then we do not necessarily have to insist or even expect that everything is going to be through and over-with by September the fifth this year, but rather, since there is an interval of time that must follow before six thousand years of human creation from Eve’s coming on the scene, things could happen in that interval of time that yet remains to be measured o” in our experience, before the thousand-year reign of Jesus Christ begins. (1:03:36)

Therefore we see that September the fifth of this year does not mean that we are six thousand years into the seventh creative day, the Sabbath Day of Jehovah God and that immediately after September the fifth, why, the Millennial Kingdom of the Lord Jesus Christ must begin in order to fulfil the final thousand years of God’s great seventh creative day. (1:04:10)

Well then, after September the fifth, things could happen, and it looks very likely that they’re going to happen according to the way that a”airs are going in the world and according to the nations of the ruling class of this world. Then there could come the Great Tribulation in which, first, Babylon the Great – the world empire of false religion, will be utterly wiped out and the earth be cleansed of all false religion, and this to be followed immediately by the annihilation of all the political powers and superpowers of this world in the battle of the Great Day of God the Almighty at Armageddon. And then, instantly following that, the enchaining of Satan the Devil and his demons and the hurling of them into the Abyss for a thousand years, and after that, why, the thousand-year reign of the Lord Jesus Christ would begin. (1:05:29)

So we see that God could accomplish this in that interval of time which should follow September the fifth, nineteen hundred and seventy-five, and God can make a speedy work of it. He says he’s going to make a short work of it, cut it short in righteousness – and did not the Lord Jesus Christ tell us that this tribulation will be so devastating that, if it were not cut short, no human flesh would survive? But on account of the Chosen Ones, whom God has chosen, he has cut short the days and therefore some flesh will survive, and that’s where the Great Crowd of Other Sheep pin their hopes of being preserved through this great tribulation, the Battle of Armageddon as its finale and the binding of Satan and the surviving into the righteous new system of things established by God on earth under the heavenly kingdom of our Lord and Saviour, Jesus Christ. (1:06:50)

So, it can come quickly within a short time after the terminal day of the lunar year, nineteen hundred and seventy-five, and we should not jump to wrong decisions on that account, and say, ‘well, the time after September the fifth, nineteen seventy-five, is indefinitely long and so it’ll allow for me to realise my human aspirations, getting married and raising a family and kids or going to college for a few years and learning engineering and finding a fine position as an engineer, a civil engineer, or electrical engineer or some other prominent fine-paying job. (1:07:45)

No, the time does not allow for that, dear friends. The time is short, the Apostle Paul says in First Corinthians chapter seven and verse twentynine – the time left is reduced! And he said that nineteen hundred ago, and it’s nineteen hundred years reduced by now, this year of nineteen hundred and seventy-five, and evidently there’s not much time left. (1:08:16)

So, Jesus warned us that this thing is coming as a thief in the night. It’s going to snap shut like a trap upon the world of mankind at the outbreak of this great tribulation. And it’s near because he said in Luke chapter twenty-one that ‘when the fig tree and all the other trees bud, you know that summer is near. In the same way, you also, when you see these things occur you know that the kingdom of God is near. Truly I say to you, this generation will by no means pass away until all things are fulfilled. Heaven and earth will pass away, but my word will by no means pass away,’ and we who are this generation, particularly those who were on the scene, like Brother (elder John? indistinct) in nineteen hundred and fourteen, they have lived already sixty-one years into this generation beyond nineteen hundred and fourteen. (1:09:42)

This generation is pretty-well near the close of its life-expectancy here upon this earth and Jesus said this was going to come within this generation! So, if we know anything, we know that the kingdom of God in its destructive work toward the Devil’s organisation, and the ushering in of the Great Sabbath Day of which the Lord Jesus Christ will be king, that day, that day and hour which God has fixed is here! Now, let’s not fool ourselves about the matter and start making plans and entering into projects which are not warranted by the lateness of the hour. Even if we don’t know how long after September fifth, nineteen seventy-five, the time will extend itself. (1:10:35)

Therefore dear friends, let’s take the equilibrated view with regard to nineteen hundred and seventy-five and not make unwarranted predictions and be found to be false prophets. But just let’s point to what the Bible has to say and take a same view of the matter and live accordingly, and if things extend themselves in this old system-of-things beyond nineteen seventy five, September the fifth, then let us rejoice that we’re still here on the earth preserved with the wonderful prospect of surviving the Great Tribulation which is nigh at hand, and let us keep on in this work, which we know is the right work. It’s a Bible work, it’s a work approved by Jehovah God and he has shown his approval visibly by blessing the activities of his people till now and giving us such marvellous increases in the membership of the theocratic organisation all around the world. (1:11:52)

So dear friends (loud applause), now’s the time to preach the Word and to keep on preaching it, and may Jehovah God help all of us as we approach these crucial years or months that are ahead, and may we do just what Jesus said there in Luke twenty-one and verses thirty-four to thirty-six – not become overwhelmed with heavy drinking and overeating and the pleasures of this life and the anxieties of this life, but he says keep watching and continue to supplicate that you may succeed in escaping all these things and standing approved before the Son of Man. (1:13:01)

May Jehovah God help us all to continue in that course. (1:13:07)

Blessings on you. “

(Loud Applause)

pijl_op

balk

117. “Leven we in „de laatste dagen?”” zoals het Wachttorengenootschap schrijft?

Wij willen met dit artikel aantonen, dat wat het Wachttorengenootschap schrijft in hoofdstuk 9 van hun boek “Wat leert de Bijbel echt” complete nonsens is.

U kan het hele hoofdstuk hier lezen of beluisteren.

Het Wachttorengenootschap besluit dit hoofdstuk met het volgende:

“WAT DE BIJBEL LEERT

De laatste dagen worden gekenmerkt door oorlogen, voedseltekorten, aardbevingen en pestilenties. – Mattheüs 24:7; Lukas 21:11.

In de laatste dagen zullen veel mensen zichzelf, het geld en genoegens liefhebben in plaats van God. – 2 Timotheüs 3:1-5.

In deze laatste dagen wordt het goede nieuws van het Koninkrijk wereldwijd gepredikt. – Mattheüs 24:14.”

De Jehovah’s Getuigen geloven dat we leven in de “laatste dagen”. Een periode die volgens hun begon in 1914 en zal uitmonden in Armageddon, wanneer God alle goddelozen zal vernietigen. Voor hun zijn bovenstaande ontwikkelingen in de wereld het bewijs van een Bijbelse profetie. Is dit zo? Leven we in de “laatste dagen”?

Jehovah’s Getuigen baseren hun geloof op een aantal geschriften, de meest populaire zijn Mattheüs 24: 7, 8, Lukas 21:11 en 2 Timotheüs 3: 1-5:

“Want natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten en aardbevingen zijn. Al deze dingen zijn een begin van weeën der benauwdheid.” (Mattheüs 24: 7, 8)

“en er zullen grote aardbevingen zijn, en in de ene plaats na de andere pestilenties en voedseltekorten; en er zullen vreselijke schouwspelen en van de hemel grote tekenen zijn.” (Lukas 21:11)

“Maar weet dit, dat er in de laatste dagen kritieke tijden zullen aanbreken, die moeilijk zijn door te komen. Want de mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, [zullen] aanmatigend [zijn], hoogmoedig,lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, deloyaal, zonder natuurlijke genegenheid, niet ontvankelijk voor enige overeenkomst, kwaadsprekers,zonder zelfbeheersing, heftig, zonder liefde voor het goede, verraders, onbezonnen, opgeblazen [van trots], met meer liefde voor genoegens dan liefde voor God, die een vorm van godvruchtige toewijding hebben, maar de kracht ervan niet blijken te bezitten; en keer u af van dezen.” (2 Timotheüs 3: 1-5)

“En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.” (Mattheüs 24:14)

In dit hoofdstuk, “Leven we in „de laatste dagen?”” zijn het precies deze geschriften die het Wachttorengenootschap gebruikt om aan te tonen dat we leven in de laatste dagen. Het Wachttorengenootschap probeert haar claim te staven door bovengenoemde geschriften punt per punt te analyseren.

Laat ons hetzelfde doen en kijken of het werkelijk zo slecht gesteld is met onze wereld zoals het Wachttorengenootschap haar volgelingen wil laten geloven, maar dit aan de hand van werkelijke cijfers!

Natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk (Mattheüs 24: 7)

Zijn er meer oorlogen geweest en zijn er meer oorlogsslachtoffers geweest sinds 1914? Staven de cijfers de stelling dat de dingen slechter zijn geworden sinds “het begin van de Laatste Dagen”?

Neen: het aantal mensen die omgekomen zijn in oorlogen is afgenomen sinds 1945:

117a
Bron: http://ourworldindata.org/data/war-peace/war-and-peace-after-1945/#the-absolute-number-of-war-deaths-is-declining-since-1945

De daling van het aantal oorlogsslachtoffers ten opzichte van de wereldbevolking is nog groter:

Bron: http://ourworldindata.org/data/war-peace/war-and-peace-after-1945/#the-share-of-war-deaths-is-declining-even-faster
Bron: http://ourworldindata.org/data/war-peace/war-and-peace-after-1945/#the-share-of-war-deaths-is-declining-even-faster

Het Wachttorengenootschap schrijft in dit hoofdstuk: “Sinds 1914 zijn meer dan honderd miljoen mensen omgekomen als gevolg van oorlogen.” Doch sociologist Steven Pinker zegt: “If the wars of the twentieth century had killed the same proportion of the population that die in the wars of a typical tribal society, there would have been two billion deaths, not 100 million.” (bron: http://edge.org/3rd_culture/pinker07/pinker07_index.html)

Hij stelt verder:

“Conventional history has long shown that, in many ways, we have been getting kinder and gentler. Cruelty as entertainment, human sacrifice to indulge superstition, slavery as a labor-saving device, conquest as the mission statement of government, genocide as a means of acquiring real estate, torture and mutilation as routine punishment, the death penalty for misdemeanors and differences of opinion, assassination as the mechanism of political succession, rape as the spoils of war, pogroms as outlets for frustration, homicide as the major form of conflict resolution—all were unexceptionable features of life for most of human history. But, today, they are rare to nonexistent in the West, far less common elsewhere than they used to be, concealed when they do occur, and widely condemned when they are brought to light.” (bron: http://edge.org/3rd_culture/pinker07/pinker07_index.html)

Het geweld neemt af. Sinds het einde van de koude oorlog is het aantal oorlogen gedaald, en de toename hiervoor waren voornamelijk kleine conflicten. Al bij al, oorlogen eisen minder doden.

De cijfers liegen er niet om: Grote delen van de wereld zijn voor een lange periode gespaard gebleven van oorlog. Hoewel er nog oorlogen bestaan, is de wereld nu vreedzamer dan ooit.

Er zullen…voedseltekorten… zijn (Mattheüs 24: 7)

Tussen 1914 en de jaren 60 van vorige eeuw waren er een heleboel hongersnoden. Doch sinds de jaren 70 is dit aantal sterk afgenomen. Dit geld ook voor het aantal ondervoede mensen per land, vooral sinds 1990, zoals de volgende gegevens illustreren.

bron; http://ourworldindata.org/data/food-agriculture/famines/#famines-since-1850-global-view
bron; http://ourworldindata.org/data/food-agriculture/famines/#famines-since-1850-global-view

117d

117e

117f

De data vertellen ons dat terwijl er meer en meer mensen te voeden zijn, er nog steeds meer en meer voor ieder van ons is. Max Roser concludeert: “As we are certainly heading in the right direction, it is also true that we are surely not where we want to be. Technological progress, better institutions, research and education ended malnutrition in parts of the world – and this is certainly not a small achievement – but we have to continuously improve to end malnutrition for everyone.” (Bron: http://ourworldindata.org/data/food-agriculture/food-per-person/#the-global-perspective-on-food-supply)

We kunnen hieruit opmaken, dat niet alles goed is, doch het zeker niet zo dat er een toename van hongersnood en ondervoeding is, een reden die het Wachttorengenootschap aanhaalt om te bewijzen dat we leven in de (Bijbelse) Laatste Dagen.

Er zullen…aardbevingen… zijn (Mattheüs 24: 7)

We hebben hier reeds een artikel aan gewijd. In dit artikel hebben we volgende bronnen geciteerd: Professor Charles Richter in National History, december 1969, p. 44.

“Certain religious groups have picked this rather unfortunate time to insist that the number of earthquakes is increasing. In part they are misled by the increasing number of small earthquakes that are being catalogued and listed by newer, more sensitive stations throughout the world. It is worth remarking that the number of great earthquakes from 1896 to 1906 was greater than in any ten-year interval since.”

“Bepaalde religieuze groepen hebben net dit enigszins ongelukkig tijdstip uitgekozen om halsstarrig vol te houden dat het aantal aardbevingen toeneemt. Deels zijn zij misleid door de toename van het aantal kleine bevingen dat geregistreerd en gecatalogeerd wordt door veel nieuwere en meer gevoelige stations over de hele wereld. Het is belangrijk aan te stippen dat het aantal grote aardbevingen van 1896 tot 1906 hoger lag dan in gelijk welk interval van tien jaar dat er op volgde.”

Professor N. N. Ambraseys, privé brief gedateerd 9 augustus 1985.

“Most certainly, there has been no increase in the seismic activity of the Mediterranean during this century. Quite the contrary, in the Eastern Mediterranean the activity of this century has been abnormally low when compared with that of the 10th-12th and 18th centuries.”

Absoluut zeker is er geen stijging geweest in de seismische activiteit in het Middellandse Zeegebied gedurende deze eeuw. In tegendeel, in het oosten van het gebied is de activiteit deze eeuw abnormaal laag in vergelijking met die van de 10e, 12e en 18e eeuw.”

Seweryn J. Duda, Professor Geofysica, University of Hamburg. Privé brief gedateerd 7 juli 1986.

“There are indications that worldwide seismic activity – if expressed in terms of earthquakes with magnitude 7 or over-has decreased steadily in the time from the beginning of the 20th century until now.”

“Er zijn aanwijzingen dat de wereldwijde seismische activiteit – indien uitgedrukt in termen van aardbevingen met een kracht van 7 of meer, geleidelijk gedaald is in de loop van de 20e eeuw tot nu.”

Er zijn altijd grote aardbevingen geweest. Doch zijn zij toegenomen sinds 1914? Een bron van 2012 vertelt ons het volgende:

“Scientists analyzed the historical record of earthquakes greater than 8.0 in magnitude and concluded that the global frequency of large earthquakes is no higher today than it has been in the past.”

Opmerkelijk is dat er pas een wereldwijd netwerk van seismografen opgericht is in 1897. Cijfers over de omvang van aardbevingen voor deze datum zijn schaars. De dodelijkste aardbeving die we kennen is deze van 1556 in China, waarbij er 830.000 doden waren. Van 13 aardbevingen met een dodental van 100.000, hebben er zes plaatsgevonden voor 1914. Het totaal van het aantal sterfgevallen omwille van natuurlijke catastrofes is aanzienlijk gedaald.

Bron: http://ourworldindata.org/data/environmental-change/natural-catastrophes/
Bron: http://ourworldindata.org/data/environmental-change/natural-catastrophes/

In vergelijking hebben we de afgelopen twee decennia een toename van het aantal doden door aardbevingen gehad, doch dit was voornamelijk te wijten aan enerzijds dat deze zich voordeden in dichterbevolkte gebieden en anderzijds de natuurlijke groei van de bevolking. Maar is er een toename geweest van het aantal aardbevingen? Als men de data bekijkt is het duidelijk dat er een lichte piek ontstaan is in de jaren 90 van vorige eeuw, doch het aantal aardbevingen is tamelijk gestabiliseerd op 150 per jaar. In dit artikel leest u:

“If every earthquake was a harbinger of an impending apocalypse then I think I would go look for a different omen or live in perpetual disappointment.”

Aan de andere kant toont een recente studie aan dat er in het eerste kwartaal van 2014 twee keer zoveel grote aardbevingen zijn geweest, vergeleken met het gemiddelde sinds 1979.

Wat kunnen we hieruit besluiten? Er blijkt inderdaad een toename te zijn van het aantal aardbevingen in de afgelopen jaren. Maar wees nu eens eerlijk: is dit belangrijk genoeg om te kunnen aantonen dat dit het bewijs is dat we in de “Laatste Dagen” leven. En, afgezien hiervan, zou dit enige teken volstaan om te kunnen stellen dat deze Bijbelse profetie in vervulling gaat? Bovendien beweert het Wachttorengenootschap deze theorie reeds lang voor de toename van de afgelopen jaren (zie artikel 72).

Er zullen… zijn, … pestilenties (Lukas 21:11)

Het Wachttorengenootschap begint deze paragraaf met: ” Ondanks de vooruitgang op medisch gebied blijven oude en nieuwe ziekten de wereld teisteren.” Dit is een drogreden die het Wachttorengenootschap gebruikt om vervolgens een onjuiste gevolgtrekking te maken. Hieronder een grafiek die de feiten juist weergeeft:

Bron: http://ourworldindata.org/data/health/epidemics/#empirical-view
Bron: http://ourworldindata.org/data/health/epidemics/#empirical-view

Bekijk ook het volgende:

Bron: http://ourworldindata.org/data/health/vaccination/#reduction-of-cases-and-deaths-of-vaccine-preventable-diseases-in-the-united-states-after-the-introduction-of-the-vaccine-max-roserref
Bron: http://ourworldindata.org/data/health/vaccination/#reduction-of-cases-and-deaths-of-vaccine-preventable-diseases-in-the-united-states-after-the-introduction-of-the-vaccine-max-roserref

Toont dit niet aan dat het Wachttorengenootschap zich vastklampt aan een strohalm om toch maar te kunnen aantonen dat we in “het besluit van het samenstel van dingen” leven. Als we spreken in termen van ziektes, is de wereld nooit een veiligere plaats geweest. Nooit eerder in de menselijke geschiedenis zijn minder mensen ziek geweest. Nooit eerder in de geschiedenis hebben we zoveel ziekten kunnen uitroeien. De bewering van het Wachttorengenootschap druist in tegen alle bewijzen!

In de laatste dagen zullen veel mensen zichzelf, het geld en genoegens liefhebben in plaats van God (2 Timotheüs 3:1-5)

Lees hier een volgend citaat uit dit hoofdstuk:

bron: afbeelding hoofdstuk 9: "Wat leert de Bijbel echt"
bron: afbeelding hoofdstuk 9: “Wat leert de Bijbel echt”

“In de bijbel werden niet alleen bepaalde ontwikkelingen in de wereld beschreven, maar werd ook voorzegd dat de laatste dagen gekenmerkt zouden worden door een verandering in de maatschappij. De apostel Paulus beschreef hoe mensen in het algemeen zouden zijn. In 2 Timotheüs 3:1-5 staat „dat er in de laatste dagen kritieke tijden zullen aanbreken, die moeilijk zijn door te komen”. Paulus voorzei hoe mensen zich zouden gedragen. Bijvoorbeeld:

 • zichzelf liefhebben
 • het geld liefhebben
 • ongehoorzaam aan ouders
 • deloyaal
 • zonder natuurlijke genegenheid
 • zonder zelfbeheersing
 • heftig
 • meer liefde voor genoegens dan liefde voor God
 • met een vorm van godvruchtige toewijding maar zonder de kracht ervan

Zijn de mensen in uw omgeving zo geworden? Waarschijnlijk wel. Slechte mensen zijn werkelijk overal.”

Zijn dit geen gedragingen van mensen die altijd hebben bestaan? De eigenlijke vraag die we ons moeten stellen is of negatieve gedragingen van mensen erger geworden zijn dan voor 1914!

Laat ons eerst even kijken naar de cijfers van doodslag in 5 Europese regio’s:

bron: http://ourworldindata.org/data/violence-rights/homicides/
bron: http://ourworldindata.org/data/violence-rights/homicides/

Zoals u merkt zijn deze gevoelig gedaald in het afgelopen millennium en gestaag laag gebleven over de afgelopen 50 jaar. Zij zijn eveneens gedaald in de VS en Brazilië( zie de grafieken van Sao Paulo en Rio de Janeiro, twee steden berucht om hun geweld). Jongeren zijn steeds beter opgeleid:

Bron: http://ourworldindata.org/data/education-knowledge/global-rise-of-education/
Bron: http://ourworldindata.org/data/education-knowledge/global-rise-of-education/

Het aantal verkrachtingen is gevoelig afgenomen:

Bron: http://ourworldindata.org/data/violence-rights/women-rights-and-violence-against-women/#empirical-view
Bron: http://ourworldindata.org/data/violence-rights/women-rights-and-violence-against-women/#empirical-view

Er is ook een belangrijke verschuiving in de richting van postmaterialistische waarden. Steven Pinker stelt dat: “Social histories of the West provide evidence of numerous barbaric practices that became obsolete in the last five centuries, such as slavery, amputation, blinding, branding, flaying, disembowelment, burning at the stake, breaking on the wheel, and so on.” 

Kortom, mensen zijn moreel en sociaal geëvolueerd. Niet tegenstaande “2 Timotheüs 3:1-5” misschien een perfecte omschrijving geeft van veel mensen in onze samenleving, is het zeker niet zo dat de situatie slechter geworden is dan in de eeuwen voor 1914.

 

Tot slot

Als je aanwijzingen wil vinden dat we in de “Laatste Dagen” leven, dan ga je deze vinden. Dit noemt men “Observational Selection Bias“. Als u meer oorlogen, meer aardbevingen, meer pestilenties verwacht, zal je deze meer opmerken en zal je beginnen te geloven dat de frequentie gestegen is.

Met andere woorden, als u meer te hogen krijgt over catastrofale gebeurtenissen, zal je automatisch besluiten dat deze zijn toegenomen. Jehovah’s Getuigen krijgen niet anders te horen! Deze drogreden noemt men “Availability Heuristic“. Een voorbeeld: na het zien van een aantal nieuwsberichten over autodiefstallen, ga je veronderstellen dat dit veel vaker gebeurd dan in werkelijkheid. We richten ons vooral op het laatste nieuws, zodat we gaan veronderstellen dat alles veel erger is dan het in feite is.

Conclusie

De cijfers zijn er en ze laten geen twijfel ontstaan. Onze wereld is nooit een betere plek geweest om in te wonen! De cijfers vertellen ons dat er geen significante toename is in gebeurtenissen die de Bijbelse profetie (die het Wachttorengenootschap verdedigt) aantoont. Integendeel! De aantallen van deze feiten zijn gestaag gedaald sinds 1914. Er is absoluut geen bewijs dat we leven in de “Laatste dagen”

Dit artikel maakt gebruik van gegevens samengesteld door Max Roser (2015) (Bron: http://ourworldindata.org/)

Dit artikel werd grotendeels overgenomen van http://jwalumni.org/2015/06/05/are-we-living-in-the-last-days/, waarvoor dank voor zijn perfecte analyse. De auteur van het oorspronkelijke artikel is Micha Anouk, eveneens auteur van het boek: Goodbye, Jehova!: Wie ich die bekannteste Sekte der Welt verließ”

117n

 

 

 

 

 

U kan het boek hier bestellen.

pijl_op

balk

118. “Wat leert de Bijbel echt”: zomaar een studieboek?

Aansluitend op ons vorig artikel hebben we het in dit artikel over het studieboek uitgegeven door het Wachttorengenootschap: “Wat Leert De Bijbel Echt”.

Alvorens dit boek te lezen, of een Bijbelstudie met de Jehovah’s Getuigen te volgen, lees eerst dit artikel!

Jehovah’s Getuigen zijn aardige mensen, meestal zeer vriendelijk en de dingen die ze vertellen (leren) zijn veelal aanlokkelijk. Maar zij zijn tevens enorm onjuist. Jehovah’s Getuigen zijn misleid en zijn zeer ijverig in het promoten van de Wachttoren doctrines die totaal niet ondersteund worden door de Bijbel. Hieronder in het kort, enkele voorbeelden die aansporen tot voorzichtigheid:

Zij hebben zoveel emotioneel leed en pijn veroorzaakt doordat zij geloven in slechts twee keuzes, hetzij Gods organisatie: het Wachttorengenootschap, hetzij Satans organisatie. Dit heeft miljoenen families en vriendschappen verwoest, en dit in naam van een God. De doctrines van het Wachttorengenootschap leiden tot depressies, angst, spanning, stress, woede en geestelijk ziekten. Even googelen en u vindt duizenden websites die dit aantonen.

Het Wachttorengenootschap gebruikt de Bijbel om te bewijzen wat ze zeggen, maar zij gebruiken niet hun organisatie om te bewijzen wat de Bijbel zegt. Dit betekent dat hun publicaties dienen om u te laten geloven in dingen die niet juist zijn. Als u onze artikelen leest, zal u merken dat wat zij leren, niet komt van de Bijbel. Zij voegen zaken toe en interpreteren de Bijbel incorrect.

Zij proberen u te doen geloven dat zij “de waarheid” hebben door constant en overal in hun lectuur, de Bijbel te citeren. Doch de Bijbel citeren bewijst niets. Dezelfde citaten kunnen gebruikt worden om totaal verschillende doctrines te bewijzen.

Sommige Jehovah’s Getuigen zeggen dat het Wachttorengenootschap “de waarheid” gevonden heeft gebaseerd op het persoonlijk geloof van hun stichter, Charles Taze Russell. Leiders die Russell gevolgd hebben, hebben hun eigen waarheden door de jaren heen hieraan toegevoegd. Deze waarheden zijn helemaal geen waarheden.

Deze leiders hebben van alle mogelijke bronnen gebruik gemaakt om toch maar te proberen ondersteunen wat zij geloven.

In de eerste uitgave van het Wachttorengenootschap van juli 1879 leest u: “We should learn to love and value truth for its own sake; to respect and honor it by owning and acknowledging it wherever we find it and by whomsoever presented. A truth presented by Satan himself is just as true as a truth stated by God…. Accept truth wherever you find it, no matter what it contradicts” (Watchtower, Juli 1879, blz. 8: hoofdstuk “What is Truth”)

Met andere woorden leren zij dus veel doctrines die niet gebaseerd zijn op wat de Bijbel zegt. Dit weerhoudt hen niet om de Bijbel te gebruiken. Al wat zij doen is de Bijbel citeren en dan uitleggen wat de Bijbel “echt” leert. Met andere woorden, dit is wat de Bijbel zegt, maar dit is wat het “echt” betekent.

Gebaseerd op een jarenlange ervaring die spontaan gegroeid is, is dit wat Jehovah’s Getuigen eigenlijk zeggen aan nieuwelingen die met hen studeren:

Blijf de Bijbel bestuderen met ons “tot wanneer je gelooft in de waarheid”. Luister niet naar familie en vrienden. Satan gebruikt hen. Satan wil dat je, je tegen God keert omdat je gelooft in “de waarheid”.

De Bijbelstudies van het Wachttorengenootschap beginnen onschuldig. Doch van zodra ze u “ja” hebben laten zeggen betreft verklaringen waarmee u het eens bent, wordt het gemakkelijk u laten ‘ja” te zeggen over dingen die helemaal niet waar meer zijn, ongeacht hoe intelligent u ook bent, behalve als u alert blijft en weet waarnaar te kijken.

Als je hun literatuur leest en met hen de Bijbel bestudeert, zullen ze al snel de woorden “gehoorzaam” en “ongehoorzaam” beginnen te gebruiken. Je zal beginnen te leren hoe belangrijk het is van Jehovah te houden door hem te gehoorzamen. Eens ze je hebben geleerd te geloven, moet je Jehovah gehoorzamen. Zij zullen je overtuigd hebben dat gehoorzaamheid de logica zelf is.

In de Wachttoren van 15 november 2009, “Waardeer je plaats in de gemeente” leest u:

“Laten we nooit iets zeggen of doen waaruit blijkt dat we twijfelen aan het communicatiekanaal dat Jehovah in deze tijd gebruikt. In plaats daarvan moeten we waardering hebben voor het voorrecht met de slaafklasse samen te werken. Ook moeten we ernaar streven gehoorzaam en onderdanig te zijn aan degenen die in onze plaatselijke gemeente de leiding nemen.” (De Wachttoren van 15 november 2009, blz. 14)

Om de lijst van het Wachttorengenootschap te zien aan welke regels je allemaal moet gehoorzamen, verwijzen we graag naar het geheime boek, uitsluitend voorbehouden voor ouderlingen: “Shepherd the Flock of GOD” (Deze Engelse versie kan u hier downloaden). We zullen hier later een afzonderlijk artikel aan wijden.

Eens ze u zover gebracht hebben, Jehovah te gehoorzamen, brengen ze u ertoe te geloven dat iedereen die met “de Waarheid” het oneens is, een vijand van God is. Iedereen buiten de organisatie wordt over dezelfde kam geschoren. Zij zijn deel van het “goddeloze samenstel van dingen”.

Iedereen die niet gehoorzaam is aan het Wachttorengenootschap wordt geacht beïnvloed te zijn door de duivels goddeloze wereld. Is dit geen grove leugen? Zowel binnen als buiten de organisatie zijn er goede en eerlijke mensen. Bovendien God bestaat in elke religie. Omgekeerd fouten maken of zondigen, bestaat eveneens in elke religie. Iedereen doet zijn best, doch niemand is perfect, ook bij de Jehovah’s Getuigen!

Zij zullen u volgende geschriften uit de Bijbel tonen: “onder wie de god van dit samenstel van dingen de geest van de ongelovigen heeft verblind (2 Kor 4:4), En geen wonder, want Sa̱tan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts (2 Kor 11:14), Houdt UW zinnen bij elkaar, weest waakzaam. UW tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek om [iemand] te verslinden (1 Peter 5:8)”

Zij zullen deze geschriften gebruiken om aan te tonen dat de gehele wereld een spirituele donkerte is, gecontroleerd door Satan. Daarom mogen we nooit het Wachttorengenootschap in twijfel trekken of rebelleren tegen de organisatie. Je kan nergens anders naar toe. Uw beste vrienden en familieleden die je vertrouwd hebt en die je bijgestaan hebben in goede en slechte tijden zijn ineens vijanden en leugenaars. Voortaan moet u het Wachttorengenootschap gelovigen want zij die oppositie voeren zijn onder de invloed van Satans goddeloze wereld.

Bemerk dat je met bovenstaande geschriften even gemakkelijk zou kunnen aantonen dat het Wachttorengenootschap onze vijand is, gecontroleerd door Satan. Deze geschriften bewijzen helemaal niet dat zij de enige religie zijn die “de waarheid” hebben, en andere niet!

Wees dus alert als je religieuze interpretaties leest in “Wat Leert De Bijbel Echt”. De Bijbel kan geïnterpreteerd worden op veel verschillende manieren. Geschriften bewijzen helemaal niets. Geschriften kunnen zaken aantonen vanuit ieders standpunt.

Het Wachttorengenootschap maakt gebruik van foto’s, gekleurde illustraties, valse logica, vragen die u op het verkeerde pad sturen, bestudeerde woordenschat. Zo nemen ze langzaam de controle van uw brein over en je merkt niet wat ze aan het doen zijn. Hun literatuur brengt u op een voldoende niveau dat u hen gaat gehoorzamen. Angst en enkel het vertrouwen in hun, zorgt ervoor dat u gaat geloven dat zij de enige zijn die “de waarheid” hebben. Terzelfder tijd komt u op een niveau dat je iedereen gaat wantrouwen die een andere kijk heeft op de zaken, zelfs als dit mensen zijn die u uw hele leven hebt vertrouwd.

Het Wachttorengenootschap waarschuwt nieuwelingen niet te luisteren naar vrienden en familieleden. Eens u besloten hebt de Jehovah’s Getuigen te vervoegen, is er zeer weinig dat familie en vrienden nog kunnen zeggen om u te overtuigen de organisatie te verlaten. U behoort nu tot hun organisatie. U deelt hun mening. De organisatie komt op de eerste plaats en u zal dit verdedigingen, ongeacht de prijs u moet betalen, tegenover “Gods vijand”: de gehele wereld, “gecontroleerd door Satan”.

U leest op blz. 120-121, paragraaf 16 in “Wat Leert De Bijbel Echt”:

“Zoals we in hoofdstuk 10 hebben besproken, probeert Satan mensen op allerlei manieren van God af te keren. Aan de ene kant valt hij aan „als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden” (1 Petrus 5:8). Die invloed van Satan kan te merken zijn als vrienden, familieleden of anderen u ervan af proberen te houden de bijbel te bestuderen en toe te passen wat u leert (Johannes 15:19, 20). Aan de andere kant ’blijft Satan zich veranderen in een engel des lichts’ (2 Korinthiërs 11:14). De Duivel kan u op subtiele manieren proberen te misleiden en over te halen tot een leefstijl die God afkeurt. goedkeuring te hebben (Spreuken 24:10). Of Satan zich nu als een „brullende leeuw” of als een „engel des lichts” gedraagt, zijn beschuldiging blijft hetzelfde: dat u ermee zult ophouden God te dienen als u met beproevingen of verleidingen te maken krijgt. Hoe kunt u zijn beschuldiging weerleggen en net als Job bewijzen dat u God trouw blijft?Hij kan ook gebruik maken van ontmoediging, misschien door u het gevoel te geven dat u niet goed genoeg bent om Gods.”

“*Dit betekent niet dat mensen die u tegenwerken echt persoonlijk door Satan beïnvloed worden. Maar Satan is de god van dit stelsel, en de hele wereld ligt in zijn macht (2 Korinthiërs 4:4; 1 Johannes 5:19). Leven op een manier die God goedkeurt, is dan ook niet populair en u kunt dus verwachten dat sommigen u zullen tegenwerken.” (blz. 120-121, paragraaf 16 in “Wat Leert De Bijbel Echt”)

Het is dus gemakkelijk in een organisatie terecht te komen zoals de Jehovah’s Getuigen. Eens u tot hen behoort, wordt het erg moeilijk aan het Wachttorengenootschap te ontsnappen. U kan hen fysisch verlaten, maar ze bezitten nog altijd uw brein. Door uitsluiting en shunning beïnvloeden en manipuleren ze u om te blijven.

Als u besluit hen ongehoorzaam te zijn en te vertrekken, dan nog blijven ze uw gedachten controleren. Zonder hulp van buiten (die je trouwens niet meer vertrouwt), zal u steeds geneigd zijn terug te keren en u weet niet waarom.

Het boek “Wat Leert De Bijbel Echt”, 224 bladzijden lang, staat vol met misleidende beweringen. Kijk eens hoeveel van deze valse beweringen u vindt in volgende drie paragrafen alleen:

“Wordt dat wat de bijbel over de doden leert, ook in uw religie geleerd? In de meeste religies niet. Hoe komt dat? Omdat hun leerstellingen door Satan beïnvloed zijn. Hij gebruikt valse religie om mensen te laten geloven dat ze nadat hun lichaam gestorven is, in het geestenrijk zullen voortleven. Dit soort leugens gebruikt Satan om mensen van Jehovah God af te keren. Hoe?” (Boek: Wat Leert De Bijbel Echt, blz. 64, paragraaf 16)

“Als u de waarheid over de doden weet, zult u niet worden misleid door religieuze leugens. Bovendien kunt u dan ook andere bijbelse leerstellingen beter begrijpen. Als u bijvoorbeeld beseft dat mensen bij hun dood niet naar een geestenrijk gaan, gaat de belofte van eeuwig leven in een paradijs op aarde echt iets voor u betekenen.” (Boek: Wat Leert De Bijbel Echt, blz. 65, paragraaf 19)

“De bijbel leert dat God binnenkort een eind aan dit slechte stelsel zal maken en het zal vervangen door een rechtvaardige nieuwe wereld onder het bestuur van zijn koninkrijk (2 Petrus 3:9, 13). Wat een fantastische wereld zal dat zijn! En in dat rechtvaardige nieuwe samenstel zal er maar ´ e ´ en religie zijn, ´ e ´ en ware vorm van aanbidding. Is het dan niet verstandig nu al de nodige stappen te doen en omgang te zoeken met ware aanbidders?” (Boek: Wat Leert De Bijbel Echt, blz. 153, paragraaf 20)

Bij de Jehovah’s Getuigen is hun literatuur de eerste bron van informatie. De Bijbel is een referentieboek of referentietool dat gebruikt wordt om hun valse doctrines te promoten.

Is het niet zo, als u de Bijbel wil begrijpen, dat dit de eerste bron van informatie zou moeten zijn? En niet tijdschriften en boeken die eens gaan uitleggen wat de Bijbel echt leert? Akkoord of niet akkoord met mensen en religies hoe ze de Bijbel interpreteren doet hier eigenlijk niet ter zake. Trouwens het Wachttorengenootschap heeft (weliswaar zelden) toegegeven dat het ook fouten kan maken. Betekent dit dan ook niet dat wat ze vandaag leren, oncorrect zou kunnen zijn?

Bent u nieuwsgierig wat het Wachttorengenootschap leert, download dan hier het boek “Wat leert De Bijbel Echt” en analyseer elke zin! Bekijk de woordenschat en misleidende suggesties, veelal terug te vinden in hun vragen. Laat u niet misleiden door citaten uit de Bijbel. Iedereen kan de Bijbel gebruiken om eigenlijk niets te bewijzen. Blijf alert en wees waakzaam voor dingen die juist lijken te zijn, maar helemaal niet juist zijn.

Boek: "Wat Leert De Bijbel Echt" 2005
Boek: “Wat Leert De Bijbel Echt” 2005

pijl_op

balk

119. Redenen waarom Jehovah’s Getuigen niet gemakkelijk hun religie vaarwel zeggen.

Hieronder enkele redenen waarom een Jehovah’s Getuige niet vlug zijn/haar religie vaarwel zegt, zelfs als hij/zij dat zou willen:

Alle Jehovah’s Getuigen worden op dezelfde manier behandeld. Iemand die niet akkoord gaat of twijfels heeft over het gezag van het Wachttorengenootschap wordt behandeld als immoreel en als iemand die een ernstig misdrijf gepleegd heeft.

Jehovah’s Getuigen die willen vertrekken omdat ze hun geweten willen volgen (bijvoorbeeld omdat ze hun kind een levensnoodzakelijke bloedtransfusie willen laten ondergaan, een begrafenis bijwonen in een kerk (andere dan de Koninkrijkszaal, zich associëren met uitgesloten familieleden of vrienden, …), worden streng veroordeeld. Zelfs als dit mensen zijn die van hun christelijke vrijheid willen genieten en Jehovah willen aanbidden, volgens hun eigen interpretatie van de Bijbel en/of hun geweten.

Uitgesloten Jehovah’s Getuigen worden gemeden door familieleden en vrienden. Geen communicatie is toegestaan, zelfs geen hallo, behalve voor naaste familieleden die onder hetzelfde dak wonen. (Zie ons artikel 12, artikel 46 en bekijk de film: To Verdener, artikel 110)

Sommigen kunnen het niet verwerken afvallige genoemd te worden. Dit label wordt door het Wachttorengenootschap op iedereen geplakt die de organisatie verlaat. Het woord “afvallige” wordt als scheldwoord gebruikt en het Wachttorengenootschap lijkt zeer goed te begrijpen hoe effectief dit instrument kan zijn. In de “Ontwaakt van 22 juni 2000, blz. 6 leest u het volgende:

“Met schelden wordt een negatief, makkelijk te onthouden etiket op een persoon, een groepering of een denkbeeld geplakt. Wie dat doet, hoopt dat het etiket blijft zitten. Als mensen de persoon of het denkbeeld in kwestie afwijzen op basis van het negatieve etiket in plaats van zelf de bewijzen af te wegen, heeft zijn strategie gewerkt.”

Dit is eveneens een strategie van het Wachttorengenootschap, die zijzelf “theocratische oorlogsvoering” noemt. Dit om zij die de organisatie verlaten emotioneel te schaden en naar hun zeggen de organisatie te beschermen. Families en levenslange vriendschappen worden kapot gemaakt om te voorkomen dat, andere leden van de organisatie de waarheid van de “waarheid” zouden te weten komen. “Theocratische oorlogsvoering” beschermd met andere woorden de organisatie, en dit ten koste van hun individuele leden. Dit niet alleen: de literatuur van het Wachttorengenootschap moedigt haar volgelingen aan “afvalligen” te haten. Wij waren van mening dat Christenen weten dat de haat van de vijanden in strijd is met de leer van de Bijbel. Haat, in elke vorm en om welke reden is niet christelijk. Leerde Jezus ons niet onze vijanden lief te hebben? In de Wachttoren van juli 2011 leest men dat “afvalligen geestelijk ziek zijn”:

“Afvalligen gebruiken ‘vervalste woorden’ of onjuiste argumenten om hun ideeën waar te laten lijken”, schrijft de wachttoren. “Blijf dus bij ze uit de buurt, net zoals wanneer een dokter zegt elk contact te mijden met iemand die een besmettelijke, dodelijke ziekte heeft. Afvalligen zijn ‘geestelijk ziek’ en proberen anderen te besmetten met hun onjuiste leringen” (Zie ook ons artikel 11)

Jehovah’s Getuigen die vertrekken worden behandeld als vijanden, als onrechtvaardige en worden aanzien als iemand van Satans organisatie.

Alle 8.000.000 Jehovah’s Getuigen spreken in overeenstemming, zijn gelijkgestemd en gewillig zich te onderwerpen aan hun kerklijders. Dit, zelfs als ze het niet eens zijn. Klachten en opbouwende kritiek leiden tot uitsluiting.

Hierbij komt nog de problematiek dat hun geloof (lees ook broeders en zusters) op de eerste plaats komt en dit in voorrang op hun familie. Bijgevolg zitten veel Jehovah’s Getuigen gegijzeld, willen ze niet het risico lopen echtgeno(o)t(e), kinderen, enz. te verliezen.

Het Wachttorengenootschap oordeelt over haar volgelingen en kent geen religieuze tolerantie!

pijl_op

balk

120. Doopbeloften bij de Jehovah’s Getuigen.

Tot 1985 konden Jehovah’s Getuigen niet gedoopt worden in de naam van een religie of organisatie. Vanaf 1985 echter wijkt hun toewijding aan God substantieel af, bedoeld met de instructies van Mattheüs 28:19. Toewijding aan God betekent een Jehovah’s Getuige te worden, dit in associatie met de organisatie. Sinds 1985 wordt een Jehovah’s Getuige dus gedoopt in de naam van de organisatie, tegenstrijdig met wat de Bijbel zegt in Mattheüs 28:18,19.

In de Wachttoren van 1 juli 1955 staat:

“A Christian, therefore, cannot be baptized in the name of the one actually doing the immersing or in the name of any man, nor in the name of any organization, but in the name of the Father, the Son and the holy spirit. This show, among other things, that Christianity is not a denominational affair, that sects have nothing to do whit it.” (Watchtower van 1 juli 1955 blz. 411)

120

In de Wachttoren van 1 oktober 1966 staat:

“We do not dedicate ourselves to a religion, nor to a man, nor to an organization. No, we dedicate ourselves to the Supreme Sovereign of the Universe, our Creator, Jehovah God himself. This makes dedication a very personal relationship between us and Jehovah.” (Watchtower 1966 van 1 oktober blz. 603-604)

In de Wachttoren van 1 juli 1956 en 1 augustus 1958 staat:

“Have you recognized yourself before Jehovah God as a sinner who needs salvation, and have you acknowledged to him that this salvation proceeds from him the Father through his Son Jesus Christ?” (Watchtower 1 juli 1956 blz. 407 en 1 augustus 1958, blz. 478)

“On the basis of this faith in God and in his provision for salvation, have you dedicated yourself unreservedly to God to do his will henceforth as he reveals it to you through Jesus Christ and through the Bible under the enlightenment of the holy spirit?” (Watchtower 1 juli 1956 blz. 407 en 1 augustus 1958, blz. 478)

In de Wachttoren van 15 mei 1970 staat:

“Have you recognized yourself as a sinner and needing salvation from Jehovah God? And have you acknowledged that this salvation proceeds from him and through his ransomer, Christ Jesus?” (Watchtower 15 mei 1970, blz. 309)

“Hebt u erkend dat u een zondaar bent die redding van Jehovah God nodig heeft? En hebt u beleden dat deze redding van hem uitgaat en door bemiddeling van zijn loskoper, Christus Jezus, tot u komt?”

“On the basis of this faith in God and in his provision for redemtion  have you dedicated yourself unreservedly to Jehovah God, to do his will henceforth as that will is revealed to you through  Christ Jesus and through God’s Word as his holy spirit makes it plain?”” (Watchtower 15 mei 1970, blz. 309)

“Hebt u zich op grond van dit geloof in God en zijn voorziening voor verlossing onvoorwaardelijk aan Jehovah God opgedragen om voortaan zijn wil te doen zoals die wil door bemiddeling van Christus Jezus en door middel van Gods Woord, dat door zijn heilige geest duidelijk wordt gemaakt, aan u wordt geopenbaard?”

In de Wachttoren van 1 mei 1973 staat:

“Have you repented of your sins and turned around, recognizing  yourself before Jehovah God as a condemned sinner who needs salvation, and have you acknowledged to him that this salvation proceeds from him, the Father, through his Son Jesus Christ?” (Watchtower 1 mei 1973, blz. 280)

“Hebt u berouw gehad van uw zonden en u omgekeerd en hebt u voor het aangezicht van Jehovah God erkend dat u een veroordeelde zondaar bent die redding nodig heeft? En hebt u tegenover hem beleden dat deze redding van hem, de Vader, uitgaat door bemiddeling van zijn Zoon, Jezus Christus ?”

“On the basis of this faith in God and in his provision for salvation,  have you dedicated yourself unreservedly to God  to do his will henceforth as he reveals it  to you through  Jesus Christ and through the Bible under the enlightening power of the holy spirit? (Watchtower 1 mei 1973, blz. 280)

“Hebt u zich op grond van dit geloof in God en zijn voorziening voor redding, onvoorwaardelijk aan God opgedragen om voortaan zijn wil te doen, zoals hij deze door bemiddeling van Jezus Christus en door middel van de bijbel, onder de verlichtende kracht van de heilige geest, aan u openbaart?”

In de Wachttoren van 1 juni 1985 staat:

“On the basis of the sacrifice of Jesus Christ, have you repented of your sins and dedicated yourself to Jehovah to do his will?” (Watchtower van 1 juni 1985, blz. 30 en 1 april 2006, blz. 22)

“Heb je op grond van het slachtoffer van Jezus Christus berouw van je zonden en heb je je aan Jehovah opgedragen om zijn wil te doen?”

“Do you understand that your dedication and baptism identify you as one of Jehovah’s Witnesses in association with God’s spirit-directed organization? Having answered yes to these questions, candidates are in a right heart condition to undergo Christian baptism.” (Watchtower van 1 juni 1985 blz. 30 en 1 april 2006, blz. 22)

“Begrijp je dat je opdracht en doop je identificeren als een van Jehovah’s Getuigen, verbonden met Gods door de geest geleide organisatie?”

Gedoopt worden als een Jehovah’s Getuige betekent dat u 100% gehoorzaamheid verschuldigd bent aan het Wachttorengenootschap. 100% gehoorzaamheid aan de organisatie is dus niet een optie maar een sine qua non! Wij verwijzen hiervoor naar het geheime boek voor ouderlingen: Sheperd the Flock of God

Nu de vraag: waarom heeft het Wachttorengenootschap haar doopvragen gewijzigd? Wij laten het antwoord aan u over.

noot:

Mattheüs 28:19: “Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest.”

Met andere woorden, echte Christenen zijn in overeenstemming met Mattheüs volgers van Jezus. Christenen zijn dus niet gedoopt in naam van hun religie. Dit verrijst dus geen loyaliteit tegenover een organisatie! Christenen zijn dus vrij hun eigen waarden te volgen. Dit is ook precies wat Charles Taze Russell, stichter van de Jehovah’s Getuigen, gedaan heeft in 1870. Hij verwierp de leerstellingen van zijn kerk en verliet deze. Als Christene kon hij dit, zonder zijn familie en vrienden te verliezen, dit omdat hij de Bijbel anders interpreteerde dan zijn Kerk. Christenen zijn vrij te geloven in om het even zij wensen.

Jehovah’s Getuigen zijn niet vrij. Jehovah’s Getuigen moeten aan de leerstellingen van het Wachttorengenootschap gehoorzamen. Zij kunnen niet met iets niet akkoord gaan zoals Charles Taze Russell gedaan heeft. Als de boodschap die zij rechtstreeks van God ontvangen, verschillend is, moeten zij eerst het Wachttorengenootschap gehoorzamen, en God slechts op de tweede plaats. De consequentie om de autoriteit het Wachttorengenootschap in vraag te stellen is uitsluiting en shunning. De organisatie is dus belangrijker dan de directe relatie met God.

Het Wachttorengenootschap weet wat de Bijbel zegt. In 1955 en 1956, vertelden ze de waarheid. “A Christian, therefore, cannot be baptized in the name of the one actually doing the immersing or in the name of any man, nor in the name of any organization, but in the name of the Father, the Son and the holy spirit.”

Beste Jehovah’s Getuige: aan u om na te denken!

pijl_op

balk

121. Een paradijs van mannen?

Golden Age van 2 april 1930, blz. 446
Golden Age van 2 april 1930, blz. 446

In de “Golden Age” (voorloper van “Ontwaakt”) van 2 april 1930, blz. 446 vindt u dit artikel terug. Nog meer verbazingwekkend: wij hebben nergens in de literatuur van het Wachttorengenootschap teruggevonden dat deze verklaring ooit zou herroepen zijn.

Een aards paradijs, zonder vrouw of kinderen? …

… Het probleem van misbruik van vrouwen en het kindermisbruik, steeds terugkerend in de organisatie van Jehovah’s Getuigen, zou tenminste opgelost zijn…

pijl_op

balk

122. Documentaires over de Jehovah’s Getuigen en het Wachttorengenootschap.

Hieronder vindt u drie documentaires die een algemeen, openhartig beeld geven van het Wachttorengenootschap, de organisatie beter bekend als de Jehovah’s Getuigen.

Documentaire 1:

Documentaire 2:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Documentaire 3:

Ook U kunt ons helpen door deze filmpjes zoveel als mogelijk te verspreiden!

Alvast bedankt.

pijl_op

balk

123. Jehovah’s Getuigen: wakker worden! (9)

Wij vonden dit citaat in “De Wachtoren” van 15 januari 2000:

“In Bolivia vroeg een vijfjarig meisje dat door Getuige-ouders wordt grootgebracht haar onderwijzeres toestemming om tijdens de week van het bezoek van de kringopziener vrij van school te krijgen. Waarom? Zij wilde gedurende heel deze speciale week van activiteit een aandeel aan de bediening hebben. Dit verbaasde haar ouders, maar zij waren blij dat zij zo’n voortreffelijke houding bezat. Het meisje leidt nu vijf huisbijbelstudies, en sommige van deze studies bezoeken christelijke vergaderingen. Zij heeft zelfs haar onderwijzeres mee naar de Koninkrijkszaal genomen. Misschien zullen sommige van haar bijbelstudies mettertijd „begeerlijke dingen” blijken te zijn die Jehovah’s huis zullen verheerlijken.” (De Wachttoren van 15 januari 2000, blz. 17)

Dit 5-jarige meisje wordt meegeteld als verkondiger in de cijfers van het Wachttorengenootschap.

Dit 5-jarige meisje dient maandelijks een activiteitenrapport in, waarvan de (vele) uren meegeteld zijn in de cijfers van het Wachttorengenootschap.

Met alle respect voor dit meisje, hoe is een 5-jarige meisje in staat te leren, te lezen, en te begrijpen hoe een een Bijbelstudie te leiden?

En, als dit verbazingwekkende verhaal waar is, wat denkt u, dat het Wachttorengenootschap wil bereiken door dit te publiceren?

doop123

En wat zou de leeftijd van dit meisje zijn?

Eveneens zij, wordt meegeteld als gedoopte en verkondiger in de cijfers van het Wachttorengenootschap!

pijl_op

balk

124. Jehovah’s Getuigen: wakker worden! (10)

Wij vonden dit citaat in “De Wachtoren” van 15 januari 2000 (trouwens in hetzelfde hoofdstuk van het citaat van artikel 123):

“In El Salvador legde een man altijd als hij Jehovah’s Getuigen in de buurt zag zijn kwaadaardige hond voor de deur vast. De man wachtte dan tot de Getuigen weg waren, waarna hij de hond weer binnenhaalde. De broeders kregen de man nooit te spreken. Op zekere dag besloten zij daarom een andere aanpak te proberen. Omdat zij wisten dat de man hen kon horen, besloten zij tegen de hond te prediken. Zij gingen naar het huis toe, begroetten de hond en zeiden dat zij blij waren met hem te kunnen spreken. Zij spraken over de tijd dat er een paradijs op aarde zou zijn waarin niemand zich kwaad zou maken — ja, zelfs de dieren zouden vreedzaam zijn. Daarna namen zij beleefd afscheid van de hond en liepen het pad af. Tot hun grote verbazing kwam de man het huis uit en verontschuldigde zich dat hij de Getuigen nooit in de gelegenheid had gesteld met hem te spreken. Hij nam de tijdschriften en er werd een bijbelstudie opgericht. Deze man is nu onze broeder – een van de „begeerlijke dingen”!” (De Wachttoren van 15 januari 2000, blz. 18)

Wij denken dat beiden dringend professionele hulp kunnen gebruiken!

pijl_op

balk

125. Watchtower Victims Memorial Day

26 juli is het de jaarlijkse “Watchtower Victims Memorial Day”. Dit is een wereldwijde dag van rouw en respect voor alle slachtoffers tengevolge het beleid van het Wachttorengenootschap, bekend als de Jehovah’s Getuigen.

Het idee voor die dag is bedacht, omdat “shunning”, ervaren door voormalige Jehovah’s Getuigen, zo ernstig is, dat ze het gevoel hebben, dat hun familie omgekomen is. Deze dag is vervolgens gegroeid, met eer en respect voor alle slachtoffers van deze religie, met inbegrip van zij die nog steeds gevangen zitten binnen de muren van het Wachttorengenootschap, en zij die hun leven verloren hebben als gevolg van het Wachttorengenootschap beleid.

Website: Watchtower Victims Memorial Day

pijl_op

balk

126. “Die sekte maakte mijn gezin kapot”

Dit is het verhaal van een papa, die eerst jaren heeft gevochten voor zijn gezin en nu nog altijd vecht voor zijn kinderen.

Dit verhaal toont aan, hoe machteloos je staat tegen de doctrines van het Wachttorengenootschap en hoe deze je in een positie brengen waar zij het, voor het zeggen hebben.

“Al wat verkeerd liep, was automatisch mijn schuld, want ik was degene die niet ‘in de waarheid’ leefde, lees: geen getuige was. Liep er jets fout, dan was dat omdat ik niet deed wat Jehova, God dus, van mij verwachtte. En de getuigen konden het weten, want de leiding heeft kennelijk een rechtstreekse telefoonlijn met God.”

“Op een dag werd ik thuis opgewacht door twee ouderlingen. Ze lieten mij passages lezen uit de bijbel, waarmee men mij duidelijk maakte dat de relatie met Ingrid voorbij was. Zij zat erbij, maar zei geen woord. Zo gaat dat dan bij de getuigen. Zij beslissen kennelijk voor anderen wanneer en hoe ze uit elkaar zullen gaan.”

Wij verwijzen hierbij naar een artikel: “Wat leert de Bijbel echt”: zomaar een studieboek? Deze problematiek komt in deze getuigenis aan bod, en we hopen dat dit anderen zal behoeden.

“Ik volgde zelfs bijbelstudie, wat betekende dat ik de bijbel leerde interpreteren zoals de getuigen dat doen. Dat komt erop neer dat men citaten en tekstflarden uit verschillende delen van de bijbel door elkaar gebruikt en dusdanig combineert dat men eender wat kan bewijzen. Maar vooral datgene wat men je wijs wilt maken en wat men wilt dat je doet. Dat noemen zij onderricht, maar het is pure manipulatie.”

Eveneens verwijzen wij naar een artikel: “Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid?” In dit artikel geven wij, ondersteund met de Wachttorengenootschap literatuur, de nodige bagage mee, die kan gebruikt worden bij rechtszaken die handelen over het ouderschap.

Wij hopen dat er nog papa’s of mama’s met hun verhaal naar buiten zullen komen, zodat wantoestanden als deze en al dit nodeloos leed, veroorzaakt tengevolge de indoctrinatie van het Wachttorengenootschap een halt kunnen toegeroepen worden.

Veel sterkte aan deze papa, en dank om dit te willen delen.

Lees hier het verhaal.

126

pijl_op

balk

127. Jehovah’s Getuigen en liefdadigheid.

Jehovah’s Getuigen worden ontmoedigd om giften te doen aan liefdadigheidsorganisaties. Het Wachttorengenootschap beschrijft ze als corrupt en inefficiënt. De informatie die terug te vinden is in hun literatuur beperkt zich over het algemeen over meldingen van misbruik van middelen binnen de liefdadigheidsorganisaties.

Het Wachttorengenootschap rechtvaardigt haar standpunt door te beweren dat prediking en bekering, de enige juiste strategie is. Indien een Jehovah’s Getuige een donatie wil geven voor bijvoorbeeld noodhulp bij een natuurramp, dan dient hij/zij dit te doen via een donatie aan het bijkantoor van het land waar hij/zij woont. Dit geld wordt dan wel gebruikt zoals het Wachttorengenootschap bepaalt, met andere woorden dit geld wordt dan bijna volledig gebruikt binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Enkele citaten uit de literatuur van het Wachttorengenootschap:

“Wat is de beste manier om bijdragen te geven voor behoeftige broeders en zusters in andere landen?

Soms horen we over broeders en zusters in andere landen die door vervolging, een ramp of andere moeilijkheden in behoeftige omstandigheden zijn geraakt. Sommige broeders en zusters hebben rechtstreeks naar het bijkantoor in die landen geld gestuurd met het verzoek of dat geld gebruikt kon worden om een bepaalde persoon, een specifieke gemeente of een speciaal bouwproject te helpen. – 2 Kor. 8:1-4.

Hoewel zo’n liefdevolle bezorgdheid voor medegelovigen te prijzen is, zijn er vaak behoeften die dringender zijn dan die de gever van de bijdrage in gedachten heeft. In sommige gevallen is er al iets aan die specifieke behoefte gedaan. Natuurlijk kunnen we er zeker van zijn dat als er bijdragen voor het wereldwijde werk, het Koninkrijkszalenfonds of hulpverlening na rampen naar het plaatselijke bijkantoor worden gestuurd, het geschonken geld gebruikt zal worden zoals de gever het heeft bestemd.

De broeders op alle bijkantoren zijn uitvoerig geïnstrueerd om snel te reageren op onverwachte behoeften. In alle gevallen houdt het bijkantoor het Besturende Lichaam op de hoogte. Als er meer hulp nodig is, kan het Besturende Lichaam dichtbij gelegen bijkantoren vragen om te helpen of wordt er rechtstreeks door het hoofdbureau geld gestuurd. — 2 Kor. 8:14, 15.

Daarom moeten alle bijdragen die bestemd zijn voor het wereldwijde werk, voor bouwprojecten in andere landen of voor hulpverlening na rampen, worden gestuurd naar het bijkantoor in het land waar je woont, hetzij via de gemeente of rechtstreeks. Op deze manier zorgt „de getrouwe en beleidvolle slaaf”, via de organisatorische regelingen die door het Besturende Lichaam zijn getroffen, op een ordelijke manier voor de behoeften van de wereldwijde broederschap. – Matth. 24:45-47; 1 Kor. 14:33, 40.” (Koninkrijksdienst van januari 2005, blz. 7)

“Wanneer het op georganiseerde liefdadigheid aankomt, moeten we bij het beoordelen van de vele verzoeken die we ontvangen, evenwel op onze hoede zijn…. Er is een manier van geven die zelfs nog belangrijker is dan liefdadigheid. Jezus zinspeelde hierop toen een rijke, jonge regeerder vroeg wat hij moest doen om eeuwig leven te verkrijgen. Jezus zei tegen hem: „Ga, verkoop uw bezittingen en geef aan de armen en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom, wees mijn volgeling” (Mattheüs 19:16-22). Merk op dat Jezus niet alleen maar zei: ’Geef aan de armen en gij zult leven verkrijgen.’ In plaats daarvan zei hij ook nog: „Kom, wees mijn volgeling.” Met andere woorden, hoe prijzenswaardig en nuttig werken van liefdadigheid ook mogen zijn, bij christelijk discipelschap is meer betrokken. Het belangrijkste in Jezus’ leven was, anderen geestelijk te helpen.” (De Wachttoren van 1 juni 2003, blz. 7)

“If there is any material giving, to charities for instance, it is because there is need to salve a conscience, or because one’s reputation is at stake.” (Watchtower 1969 May 1 blz.280)

Ook in een artikel getiteld: “Toekomst voor mensen zonder thuis”, in de ontwaakt van mei 2015 lees je wat liefdadigheid voor het Wachttorengenootschap betekent. In dit artikel heeft men het over twee personen die dakloos zijn. Deze krijgen bepaalde vorm van hulp van Jehovah’s Getuigen, maar eerst moet je op zijn minst de Bijbel met ze bestuderen, en veranderingen in je leven brengen, die aantonen dat je binnenkort zelf een Jehovah’s Getuige wordt. Deze bijstand is trouwens minimaal. Deze voorbeelden illustreren dat Jehovah’s Getuigen geen officiële liefdadigheidsprojecten ondersteunen voor het grote publiek. (Ooit van gaarkeukens, daklozenopvang, opvang voor mishandelde vrouwen, opleidingsprogramma’s die mensen terug op de arbeidsmarkt brengen; enz. bij de Jehovah’s Getuigen gehoord?)

Het citaat uit “De Wachttoren” van 1 juni 2003 is duidelijk: Het beste “goede doel” dat je kunt geven, is het geloof verkondigen. Het maakt niet uit of iemand dakloos is of letterlijk aan het verhongeren is, of heel de maand in dezelfde kleren rondloopt. Het artikel in “Ontwaakt” van mei 2015, maakt net hetzelfde duidelijk.

pijl_op

balk

128. Welk standpunt neemt het Wachttorengenootschap in t.o. het huwelijk en kinderen krijgen?

Jehovah’s Getuigen zijn niet tegen het huwelijk of het krijgen van kinderen. In “De Wachttoren” van 15 oktober 2011, blz. 13, lees je: “Ook nu heeft iemand het recht zelf te beslissen of hij trouwt of niet. Anderen horen hem niet onder druk te zetten om een bepaalde keus te maken.”

Echter, en voornamelijk in periodes dat de verwachting van Armageddon hoog was, heeft het Wachttorengenootschap meermaals aangemoedigd dat kinderen krijgen en het huwelijk diende uitgesteld te worden, tot na Armageddon. Het Wachttorengenootschap rechtvaardigde haar te standpunt door beweren, dat dit niet ten goede kwam aan het werk van het verspreiden van hun boodschap in deze “laatste dagen”. Al deze Jehovah’s Getuigen die dit advies in de afgelopen decennia gevolgd hebben, hebben de vreugde van het hebben van een familie, één van de primaire geneugten van het leven, jammerlijk gemist!

Enkele citaten:

“God’s consecrated people do well to refrain from marriage unless they find themselves continually tormented with desire for sexual intercourse, in which case they should marry. For those of the younger or older who have need to marry on this score, let them dispose of the matter in candor and honesty shunning the blight, the delusions and illusions of “love” so called and courtship, which bring reproach on the holy name of Jehovah.” (Golden Age van 27 January 1937 “That Delusion Called Love”

“…mark the words of Jesus, which definitely seem to discourage the bearing of children immediately before or during Armageddon” (Watchtower van 1 November 1938 blz.324)

“Would it be Scripturally proper for them to now marry and to begin to rear children? No, is the answer, which is supported by the Scripture .Those Jonadabs who now contemplate marriage, it would seem, would do better if they wait a few years, until the fiery storm of Armageddon is gone…” (Face the Facts (1938) blz.46-50)

“Should men and women, both of whom are Jonadabs or “other sheep” of the Lord, now marry before Armageddon and bring forth children? They may chose to do so, but the admonition or advice of the scriptures appears to be against it.” (Children (1941) 3,000,000 ed. blz.312-313)

“Thans is er een grote groep mensen die ervan overtuigd is dat een vernietiging van nog grotere omvang voor de deur staat. Alles duidt erop dat Jezus’ profetie in korte tijd een grotere vervulling zal hebben in verband met de gehele aarde. Dit is voor veel echtparen een belangrijke factor geweest om in deze tijd geen kinderen te hebben. Zij hebben verkozen kinderloos te blijven om met minder belemmeringen het bevel van Jezus te kunnen opvolgen om het goede nieuws van Gods koninkrijk over de gehele aarde te prediken, voordat het einde van dit samenstel van dingen komt. – Matth. 24:14.” (Ontwaakt van 22 februari, blz.14)

“Indien de uitbreiding van het christendom voornamelijk door het voortbrengen van kinderen tot stand gebracht moest worden, zou Jezus zijn discipelen niet hebben aangemoedigd ’plaats te maken’ voor de ongehuwde staat „ter wille van het koninkrijk der hemelen” (Matthéüs 19:10-12).

How should Christians view marriage and childbearing today, in this “time of the end”? (Daniel 12:4) It is truer than ever that “the scene of this world is changing,” or, as another translation puts it, “the present scheme of things is rapidly passing away.”-1 Corinthians 7:31, Phillips. 

Now, as never before, “the time left is reduced.” Yes, only a limited time remains for Jehovah’s people to finish the work he has given them to do, namely: “This good news of the kingdom will be preached in all the inhabited earth for a witness to all the nations; and then the end will come.” (Matthew 24:14) That work must be accomplished before the end comes. It is, therefore, appropriate for Christians to ask themselves how getting married or, if married, having children will affect their share in that vital work.

Het is interessant dat Noachs zonen en hun vrouwen gedurende deze gehele periode vóór de Vloed kinderloos waren.” (De Wachttoren van 1 maart 1988, blz. 20)

“Hoewel Noachs zonen alledrie gehuwd waren, kregen ze pas na de Vloed kinderen. Terwijl dit niet wil zeggen dat het verkeerd is om in deze tijd kinderen te hebben, zien veel christelijke echtparen ervan af kinderen te hebben om zich vollediger te kunnen inzetten voor het dringende werk dat Jehovah zijn volk te doen heeft gegeven. Sommige echtparen hebben een tijdlang gewacht voordat ze kinderen kregen; andere hebben besloten kinderloos te blijven en de mogelijkheid te overwegen om in Jehovah’s rechtvaardige nieuwe wereld kinderen te krijgen.” (De Wachttoren van 1 augustus 2000, blz. 21)

“… veel stellen besluiten geen kinderen te krijgen… de reden daarvoor is vaak dat ze meer vrijheid willen hebben om Jehovah te dienen… ze zijn wel bereid de Koninkrijksbelangen voorrang te geven boven sommige voorrechten die bij het huwelijk horen… Jehovah zal het werk en de liefde die ze voor zijn naam tonen niet vergeten… Er zal dan een grote verdrukking… Dat zal ongetwijfeld een moeilijke tijd zijn voor ons allemaal, zowel voor volwassenen als voor kinderen.” (De Wachttoren van 15 april 2008, blz. 19)

pijl_op

balk

129. Het Wachttorengenootschap benadrukt dat homoseksuele mannen in het algemeen de daders zijn van kindermisbruik?

Recent, in februari, reageerde Stephen Lett, besturend lid, van het Wachttorengenootschap nog op de wijdverspreide media-aandacht die zich richt op het gigantisch probleem dat het Wachttorengenootschap heeft met haar pedofiliebeleid:

Steven Lett zegt in deze boodschap het volgende:

“Another way we can contribute to the oneness: rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah’s organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah’s organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn’t it! If anybody takes action against someone who would threaten our young ones, and takes action to protect our young ones, it is Jehovah’s organization. We reject outright such lies.”

Als u ons artikelen 1786 en 89 leest, zal u merken dat deze bovenstaande woorden een flagrante leugen zijn.

Op “JWBroadcasting” kan u zien hoe nu ook besturend lid, Antony Morris III, zich richt op het onderwerp van kindermishandeling. Hij zoekt zijn toevlucht tot de klassieke, rechtse conservatieve en evangelische propaganda in het beschuldigen van homoseksuelen voor kindermishandeling.

Bekijk hier de opname van juli 2015 “JWBroadcasting” waar je een verbazingwekkende poppenkast ziet, als reactie op de negatieve publiciteit waarmee het Wachttorengenootschap de laatste tijd te kampen heeft. Morris toont twee video’s en leest voor uit een “Ontwaakt” van 1982, om te proberen aan te tonen, dat het Wachttorengenootschap altijd proactief geweest is in het beschermen van kinderen. Hij haalt ernstig en schandalig uit op homo’s in een poging, homoseksuelen als zondebok te maken als de belangrijkste daders in het algemeen van kindermisbruik.(De volledige, originele versie kan u hier bekijken)

Morris start schaamteloos zijn betoog met flagrante leugens door te zeggen dat: “Als een religieuze organisatie, hebben we een beslissende standpunt tegen dergelijk gedrag genomen. Het is onze vurige wens om kinderen te beschermen tegen elke vorm van misbruik.”

Hoe kan je zoiets verklaren als organisatie wetende dat van een kind, slachtoffer van misbruik, geëist wordt, dat het met twee getuigen af komt, alvorens men die daad wil erkennen? Hoe kan je als organisatie dit verklaren, wetende dat moedwillig toegestaan wordt, dat kinderverkrachters die bekend zijn, alleen met kinderen mogen zijn, en dit zonder ouders te waarschuwen van handelingen gedaan door die persoon in het verleden?

Hij gaat verder en heeft het over “nieuwe moraal”, waarbij hij schaamteloos durft te beweren dat hij de religie feliciteert voor het feit hoe zij dergelijk gedrag veroordeeld. Morris heeft het vervolgens over een artikel uit de “Ontwaak” van 22 juni 1982, en wijst erop hoe het artikel waarschuwt voor homoseksuele mannen (“prey on and advocate the right to use boys for sex.”).

Wij willen de lezer erop attent maken, dat dit een mythe is. Het idee dat kinderverkrachters over het algemeen homoseksuele mannen zijn is volledig ontkracht: As an expert panel of researchers convened by the National Academy of Sciences noted in a 1993 report: ‘The distinction between homosexual and heterosexual child molesters relies on the premise that male molesters of male victims are homosexual in orientation. Most molesters of boys do not report sexual interest in adult men, however.’ (National Research Council, 1993, p. 143, citation omitted).(From University of California Davis, zie website.) According to the American Psychological Association, ‘homosexual men are not more likely to sexually abuse children than heterosexual men are.’ Gregory Herek, a professor at the University of California, Davis, who is one of the nation’s leading researchers on prejudice against sexual minorities, reviewed a series of studies and found no evidence that gay men molest children at higher rates than heterosexual men. (From Southern Poverty Law Center, zie website.)

De verklaring van Morris waarbij hij suggereert dat homoseksuelen de oorzaak zijn dat kindermisbruik gebeurt binnen de organisatie is ronduit walgelijk en belachelijk. Als je de nieuwsberichten leest zie je dat de daders die kinderen verkracht en aangerand hebben binnen de organisatie, getrouwde mannen zijn, zelf kinderen hebben.

Het beschuldigen door het Wachttorengenootschap van homoseksuelen voor kindermisbruik is onaanvaardbaar en is een daad van haat zaaien. Morris is hier niet aan zijn proefstuk toe. zijn onverdraagzaamheid tegen homo’s is gekend:

Wat Morris hier probeert te doen is de schuld buiten de organisatie te leggen, waar deze bij hen ligt. Of hij beschuldigd homo’s, of anderen. Het toont aan hoe gebrekkig Jehovah”s Getuigen hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het beschermen van hun eigen kinderen, en dit door het verschuiven van de schuld van hun gruwelijke beleid naar mysterieuze homoseksuele mannen die plots hun religie teisteren. Ook hun hardnekkig verwijzen naar “moraal” in plaats van de gruwelijke misdaad die kindermisbruik werkelijk is, te erkennen en het hardnekkig weigeren om beslissende maatregelen te nemen tegen diegenen die deze misbruik begaan is ronduit schandelijk en niet geoorloofd.

In zijn negen minuten durende betoog worden geen van volgende punten aangepakt of zelfs maar over gerept:

Het Wachttorengenootschap is verantwoordelijk hoe zij het probleem van kindermisbruik aanpakt. Zie ons artikel 86. Het Wachttorengenootschap verzamelt en houdt de informatie bij van minimum 27.730 pedofielen (bron BBC documentaire), maar weigert deze databank vrij te geven. Het Wachttorengenootschap ontmoedigd ouders om beschuldigingen van kindermisbruik te melden aan de autoriteiten. Het Wachttorengenootschap geeft instructies aan de ouderlingen de zaak “in Jehovah’s handen” te laten als er geen getuigen zijn van het misbruik, zie artikel 17.  Het Wachttorengenootschap geeft instructies eerst het bijkantoor in te lichten, niet de autoriteiten, en dat kindermisbruik niet noodzakelijk betekent dat ouderlingen niet meer mogen dienen in de gemeente.

129

Het probleem zijn niet homoseksuelen. Het probleem is een organisatie die kindermisbruik niet serieus neemt, een systeem waar misbruikers maar al te gemakkelijk weg kunnen met hun daden!

pijl_op

balk

130. Werk aan de winkel

Wij ondervinden dat veel gelovigen niets van de evolutie willen weten, met als gevolg ze er ook niets van weten, laat staan begrijpen. Meer dan dat: sommige gelovigen zijn bereid om wetenschappers, die met onderzoekswerk hieromtrent bezig zijn, uit te maken voor leugenaars en fantasten.

Naar onze mening zijn de Jehovah’s Getuigen de grootste bestrijders van de evolutieleer, of minstens de meest bekende bestrijders van de evolutieleer. Beseffen deze Jehovah’s Getuigen dan niet, dat ze hiermee toegeven dat er een evolutieleer bestaat?

Vele Jehovah’s Getuigen zullen dus nooit, hun hele leven lang dus, weten hoe ze hier op aarde terecht zijn gekomen.

Dit doet ons ook beseffen dat Jehovah’s Getuigen (als ik het zo mag stellen, door hun religieuze opvoeding) een enorme achterstand hebben opgelopen wat betreft informatie en kennis over mens en maatschappij. Wij denken hier vooral aan de kinderen, die in hun kinderjaren enorm veel (leer)tijd verloren hebben, door de vele verplichte en volstrekt zinloze bezoeken aan de koninkrijkszalen, evenals de gedwongen Bijbellessen. De inhoudelijke informatie die kinderen hierdoor meekrijgen, bestaat uitsluitend uit irrelevante en onzinnige waanwijsheden. Waanwijsheden waar je als verstandig mens helemaal niets mee kunt. Bovendien is dit soort opvoeding bedoeld om het logisch denken af te leren en hun voor hun hele leven te indoctrineren met spookachtige, bizarre leerstellingen en beelden over het bestaan van één oppermachtige God, met inbegrip van de vele en meestal onzinnige geboden en verboden. Deze Jehovah’s Getuigen hebben dus heel wat in te halen, maar daarvoor moeten we hen in staat stellen terug logisch, creatief, redelijk na te denken.

pijl_op

balk

131. Bedelt het Wachttorengenootschap achter geld? (1)

Op jw.org lees je het volgende:

“Niet door tienden, contributies of collectes. Hoewel de kosten van ons predikingswerk  hoog zijn, bedelen we niet om geld. Ruim een eeuw geleden stond in de tweede Engelse uitgave van ons tijdschrift De Wachttoren dat we geloven dat Jehovah achter ons staat en dat we „nooit mensen om ondersteuning vragen of bedelen” – en dat hebben we ook nooit gedaan!”

Is dit zo?

Vaststelling 1:

In onderstaand filmpje is er sprake van een “franchise fee” die iedere gemeente moet betalen.

Sinds 1 mei 2014 is deze regel in voege, bekend gemaakt aan de ouderlingen in een brief van 29 maart 2014 (zie ons artikel 99). Wat houdt dit in? In plaats van bijdragen te doen in het koninkrijkszakenfonds dienen de gemeenten nu een soort franchise fee over te maken aan het Wachttorengenootschap. Het Wachttorengenootschap steekt zich weg achter het feit, dat deze aanpassing gebeurd is om het wereldwijde bouwprogramma ten goede te komen. Bovendien in een brief van 12 mei 2014 wordt aan de gemeenten opgedragen alle beschikbare gelden over te maken aan het Wachttorengenootschap onder aftrek van slechts een reserve van 5000 $ en de gelden nodig om de kosten te betalen van de koninkrijkszaal gedurende drie maanden (Deze laatste regel is van toepassing per koninkrijkszaal, niet per gemeente). In volgende filmpje hoort u een ouderlingen bevestigen dat deze eerste aanpassing een meeropbrengst betekent voor het Wachttorengenootschap van 100 tot 1000%, en dit per gemeente. Ook vindt u bij de reacties een twee getuigenis: “The new “franchise fee” describes it well. I was calling it “rent” but I think FF is better. The local cong here went from $45-$50 in donations to the KH fund to a $500 monthly franchise fee! No money was owed to anyone on the building and a recent remod was completed with funds on deposit with the society. About $4500 left over and that was donated by the boe last month by resolution. Real ASSet grabbing!”

Bekijk het volgend filmpje (zie op 25.45 minuten):

131a

131b

Brief van 12 mei 2014 van het Wachttorengenootschap gericht aan de ouderlingen:

zie bijlage

Beseffen de Jehovah’s Getuigen welke deze cashflowinstroom betekent voor het Wachttorengenootschap? De tweede maatregel heeft uiteraard een eenmalige cashflowinstroom voor gevolg, maar deze is gigantisch, gezien het aantal gemeenten. De eerste maatregel geeft het Wachttorengenootschap een permanente cashflowinstroom! En wat met de financiële autonomie van een gemeente? Volgelingen die hun zuurverdiende centjes gedoneerd hebben voor deze autonomie, zien deze richting Wachttorengenootschap vloeien, doch staan hier zelfs niet bij stil.

Maak zelf eens het rekensommetje, wetende dat er meer dan 115.000 gemeenten zijn, dan ziet u wat deze stunt voor het Wachttorengenootschap opbrengt.

Bovendien, zijn deze maatregelen conform met wat het Wachttorengenootschap schrijft op haar website, namelijk wij bedelen niet?

opmerking:

Recent heeft Stephen Lett, bestuurslid van het Wachttorengenootschap, het nogmaals over dit onderwerp. Niet alleen over de bouw van koninkrijkszalen, maar ook over de hoeveelheid geld, nodig voor de verhuizing naar Warick. Bekijk de onderstaande filmpjes en je merkt hoe hij hier omheen draait:

Vaststelling 2:

In de mei 2015 JW Broadcasting aflevering kan u een videoclip bekijken, waarbij het Wachttorengenootschap vraagt te doneren. Dit maal maakt het Wachttorengenootschap gebruik van een muziek video om haar doel te bereiken. ” I’ll give to you Jehovah the best I have to give.” zingt een stem, terwijl een vrouw geld doneert via creditkaart. In een eerste scène ziet u een vrouw een doos eitjes verkopen om vervolgens de opbrengst hiervan te doneren aan de organisatie.

De tekst van de song “Honor Jehovah with Your Valuable Thing”: 

“There’s nothing Jehovah could possibly need,
He made everything from the start.
So what can I give Him, or how can I live
In a way that brings joy to His heart?
Now I know what it takes so with each day that breaks,
Here’s what I will do

I’ll give to you Jehovah the best I have to give.
I’ll live for you Jehovah as long as I may live.
No matter what life brings.
I’ll honor You with my valuable things.

With love in Your heart, You have given us life,
And I treasure the joy that it brings.
What more can I do to give honor to you,
Than to give you my valuable things.
Yes, I know what it takes so with each day that breaks,

I know what I will do.

I’ll give to you Jehovah the best I have to give.
I’ll live for you Jehovah as long as I may live.

No matter what life brings.
I’ll honor You with my valuable things.”

Oordeel zelf, is dit conform met wat het Wachttorengenootschap schrijft op haar website, namelijk wij bedelen niet?

Vaststelling 3:

In onderstaande recent filmpje kan u zien hoe Stephen Lett, bestuurslid van het Wachttorengenootschap aan fondsenwerving doet bij zijn volgelingen. Hij doet dit door zeer langzaam te spreken, eenvoudige feiten en bewoordingen te gebruiken, alsof hij spreekt tegen een aantal kleine kinderen.

“In doing the math, we found that the amount of money flowing out will be much greater than the amount of money that we have coming in at this time,” legt hij uit. “The Governing Body wanted to make you aware of the financial needs in the World Field. And we are confident that with this knowledge, your appreciative hearts will move you to do what you can to support the work at hand.”

“A  small donation from many can add up to a large amount”; “Honor Jehovah with our valuable things, including the financial support of True Worship.” zegt hij.

Bekijk het filmpje:

Oordeel zelf, is dit conform met wat het Wachttorengenootschap schrijft op haar website, namelijk wij bedelen niet?

Vaststelling 4:

Bekijk onderstaande video. Deze kan je zien op jw.org en maakt deel uit van de serie: “wordt Jehovah’s vriend”. Deze video werd gemaakt door het Wachttorenvennootschap om voor te stellen op de conventies van 2015. Hier zie je hoe het Wachttorengenootschap meester is in het manipuleren van kinderen. Zelfs het zakgeld voor het wekelijkse ijsje dient af te vloeien naar het Wachttorengenootschap.

Wat vindt u zelf? Verantwoord? Schandalig? Conform met wat het Wachttorengenootschap schrijft op haar website, namelijk wij bedelen niet?

Vaststelling 5:

En dan heb je de jaarlijks terugkerende bladzijde gewijd aan doneren aan het Wachttorengenootschap (De Wachttoren van 14 december 2014), waar de organisatie niets aan het toeval over laat. Zij wijzen je er regelrecht op, hoe je geld, sierraden en persoonlijke bezittingen kunt donneren. Ook schenkingen onder voorwaarden, het plannen van periodieke giften worden gesuggereerd. Het Wachttorengenootschap als begunstigde van je levensverzekering aanduiden wordt voorgesteld. Schenkingen met lijfrenten, zowel roerend als onroerend behoren tot de mogelijkheid. Zelfs het Wachttorengenootschap als rechtspersoon aanstellen van een trust wordt aangehaald. Zelfs brochures zijn ter beschikking met instructies hoe u dit allemaal kunt regelen.

Bemerk in zo’n artikel vooral de psychologische techniek van “framing”. Er worden actuele en “Bijbelse” voorbeelden voorgehouden die aantonen hoe “Jehovah” ingenomen is met al deze giften, voorbeelden waarin de geldbezitter zichzelf gemakkelijk kan herkennen.

Besluit:

Alle voorbeelden die we hier opgesomd hebben zijn oproepen tot doneren, in een tijdspanne van minder dan 12 maanden. Wij verwijzen nog eens naar onze inleiding: “Niet door tienden, contributies of collectes. Hoewel de kosten van ons predikingswerk  hoog zijn, bedelen we niet om geld. Ruim een eeuw geleden stond in de tweede Engelse uitgave van ons tijdschrift De Wachttoren dat we geloven dat Jehovah achter ons staat en dat we „nooit mensen om ondersteuning vragen of bedelen” – en dat hebben we ook nooit gedaan!”

Wat vindt u zelf hiervan?

pijl_op

balk

132. Dios por el Cuello – God by the Neck: Spaanse kortfilm die toont hoe het is om op te groeien als Jehovah’s Getuige.

In deze korte film genaamd “Dios por el Cuelle, laat José Trigueiros zien hoe het is op te groeien als een Jehovah’s Getuige. Deze film benaderd vrij nauwkeurig de werkelijkheid en toont hoe kinderen geïndoctrineerd worden door middel van het zaaien van angst. Ook de manier waarop kinderen hun primaire vreugden ontnomen worden, komt duidelijk aan bod.

Wij hopen dat deze film de ogen zal openen van het grote publiek, zodat iedereen kan begrijpen dat kinderen van Jehovah’s Getuigen de grootste slachtoffers zijn.

Bekijk de film (Engelse ondertiteling)

pijl_op

balk

133. Bedelt het Wachttorengenootschap achter geld? (2)

Ter aanvulling van artikel 131, kan u hier een Duitstalig filmpje zien, zeer goed gedocumenteerd betreft de toespraak van Stephen Lett in de mei 2015 JW Broadcasting aflevering.

De moeite waard om te bekijken!

Commentaar:

Een organisatie gefinancierd door vrijwillige donaties? Wij zouden eerder hieronder verstaan: een organisatie waarin de volgelingen gedwongen worden op vrijwillige basis te doneren!

pijl_op

balk

134. Meer dan 1000 misbruiken van pedofilie werden in Australië door het Wachttorengenootschap verborgen gehouden.

Recent, in februari, reageerde Stephen Lett, besturend lid, van het Wachttorengenootschap nog op de wijdverspreide media-aandacht die zich richt op het gigantisch probleem dat het Wachttorengenootschap heeft met haar pedofiliebeleid (zie ons artikel 129):

Steven Lett zegt in deze boodschap het volgende:

“Another way we can contribute to the oneness: rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah’s organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah’s organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn’t it! If anybody takes action against someone who would threaten our young ones, and takes action to protect our young ones, it is Jehovah’s organization. We reject outright such lies.”

Hieronder vindt u een aantal nieuwsberichten uit de pers, van wat nu blootgelegd wordt in Australië:

Websites:

 • jwvictims.org > over-1000-cases-of-pedophilia-hidden-by-australian-jehovahs-witnesses-who-blame-the-victims-again
 • jwsurvey.org > australian-royal-commission-hears-that-1006-alleged-child-sex-abusers-were-covered-up-by-watchtower
 • patheos.com > 8-stunning-revelations-in-the-jehovahs-witnesses-child-sexual-abuse-inquiry-in-australia/
 • freethinker.co.uk > jws-hit-by-fresh-abuse-revelations

Krantenartikelen:

TV-Nieuws:

 • Ten News > jehovahs-witnesses-cover-up-claims
 • 9News > royal-commission-uncovers-allegations-of-child-sex-abuse-by-jehovas-witness-members
 • CNN News > australia-jehovah-witness-sex-abuse-hannigan

Elk kind dat lijdt, om het even voor welke reden ook, als gevolg van de houding van het Wachttorengenootschap, is één teveel! Wat u hier leest: 1006 daders die seksueel misbruik gepleegd hebben, bedekt door het Wachttorengenootschap is een onvoorstelbaar aantal. Bovendien werden deze slachtoffers genegeerd en aan hun lot overgelaten! Als u dit cijfer extrapoleert over de hele wereld, dan is het aantal pedofielen dat rondloopt bij de Jehovah’s Getuigen, in de tienduizenden.

Laat ons hopen dat we hieruit onze conclusies kunnen trekken, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, en dat dit eindelijk een halt kan toegeroepen worden.

Lees ook onze artikelen 17, 86, 89 en 129

pijl_op

balk

135. Rusland verbiedt officiële website van Jehovah’s Getuigen

135

Op 21 juli 2015 ging dit verbod in. Wij verwijzen naar de website van jw.org. In 2014 werd de jw.org gemiddeld 285.000 keren bekeken per dag in Rusland. Dit is 14% van het totaal aantal gemiddelde bezoekers per dag (2.600.000) wereldwijd. In Rusland waren in 2014 gemiddeld 165.322 verkondigers.

pijl_op

balk

136. Paul Grundy, voormalig Jehovah’s Getuige, geeft zijn reactie op de beschuldigingen van kindermisbruik, binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Voormalig Jehovah’s Getuige, ouderling Paul Grundy werd geïnterviewd en geeft zijn reactie op de beschuldigingen van kindermisbruik binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen, die momenteel onderzocht worden door de Koninklijke Commissie van Australië.

pijl_op

balk

137. Excommunicatie bij de Jehovah’s Getuigen: een schending van de mensenrechten?

Dat excommunicatie bij de Jehovah’s Getuigen niet zomaar een onschuldige praktijk is, kan u lezen in een dossier van UNADFI (Union Nationale des Association de Défense des Familles et de l’Individu victime de sectes), gepubliceerd in januari 2015.

Dit dossier, gebaseerd op citaten uit de litaratuur van het Wachttorengenootschap, benadrukt de uitsluitingspraktijken van de Jehovah’s Getuigen, niet alleen als dezen een “ernstige zonde” begaan hebben, maar ook als deze leden de organisatie verlaten.

Dit dossier, waarvan de inhoud erg compleet is, is een aanrader voor iedereen om te lezen.

Dit dossier richt zich op volgende punten:

 • Oorsprong van de Jehovah’s Getuigen
 • Hun doctrines (met inbegrip van valse profetie) en hun praktijken
 • Presentatie van excommunicatie praktijken gebaseerd op citaten uit de literatuur van het Wachttoren-genootschap
 • Aantonen van de verschillen tussen de informatie beschikbaar voor de “grote publiek” en de interne informatie
 • Confrontatie met de fundamentele beginselen van de mensenrechten.

UNADFI wil met dit dossier deze praktijk, maar voornamelijk de schade die excommunicatie veroorzaakt op individuen en gezinnen bekend maken aan het grote publiek; beleidsmakers; professionals zoals rechters, advocaten, maatschappelijk werkers, enz;

UNADFI is een erkende vereniging van openbaar nut, goedgekeurd door de ministeries van onderwijs, jeugd en sport.

Lees hier het volledige dossier:

pijl_op

balk

138. Kindsoldaten van het Wachttorengenootschap

pijl_op

balk

139. Seksueel misbruik van kinderen binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Australië: enkele cijfers

Uit de publieke hoorzitting van de “Royal Commission” in Australië, Case Study 29, blijken volgende feiten met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen:

– Het seksueel misbruik bij kinderen betreft een periode van 77 jaar, meerbepaald van 1938 tot en met 2015.

– Minstens 1732 kinderen werden seksueel misbruikt, waarvan meer dan 650 kinderen werden misbruikt door familieleden.

– Ten minste 170 kinderen werden seksueel misbruikt onder de leeftijd van 5 jaar.

– Er zijn 1006 daders van seksueel misbruik van kinderen gekend binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Australië, waarvan 15 vrouwen.

– 579 van deze daders hebben hun misdaad bekend, 306 niet. Van de resterende 121 is het onduidelijk of ze al dan niet bekend hebben.

– 95 van deze kindermisbruikers waren nog geen Jehovah’s Getuigen toen ze hun eerste misbruik pleegde.

– 65 van deze kindermisbruikers waren dienaren in de bediening.

– 42 van deze kindermisbruikers waren ouderlingen.

– 8 van deze kindermisbruikers waren pioniers.

– 1 van deze kindermisbruikers was zelfs kringopziener.

– Men heeft weet van 56 dienaren in de bediening en 27 ouderlingen die uit hun functie ontheven werden, doch respectievelijk 2 en 6 werden herbenoemd in hun rol.

– Men heeft weet van 33 dienaren in de bediening en 13 ouderlingen en 1 pionier die werden uitgesloten.

– 14 dienaren in de bediening, 4 ouderlingen en 1 pionier waren reeds veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen door de Australische autoriteiten. Zelfs hiervan zijn 3 dienaren in de bediening en 3 ouderlingen nooit uitgesloten voor hun misdaden.

GEEN ENKEL GEVAL VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN WERD OOIT GEMELD AAN DE AUTORITEITEN DOOR DE ORGANISATIE VAN JEHOVAH’S GETUIGEN.

Deze cijfers zijn onthutsend als je bedenkt dat Australië weliswaar een groot land is, maar met slechts een kleine bevolking van bijna 24 miljoen. Het is duidelijk dat Jehovah’s Getuigen seksueel misbruik van kinderen niet melden bij de autoriteiten, omdat ze meer geïnteresseerd zijn om hun “goddelijke” imago te beschermen, in plaats van het beschermen van hun kinderen tegen deze”seksuele roofdieren” in hun gelederen.

Bijlage: Naamloze lijst van de daders

pijl_op

balk

140. Koninkrijkszalen: wie is eigenaar?

Het Wachttorengenootschap schrijft in een brief aan de ouderlingen: “Kingdom Recources and places of worship belong tot Jehovah God”.

140

Met andere woorden, alle activa zoals koninkrijkszalen zijn eigendom van het Wachttorengenootschap. Wij vragen ons af of elke Jehovah’s Getuige zich hiervan bewust is? Het gaat immers om een miljarden portefeuille, vrijgesteld van belastingen en zelfs van meerwaardebelasting bij verkoop, dit allemaal opgebouwd door de inspanning van deze zelfde Jehovah’s Getuigen. Lees onze artikelen 99, 100, 101.

pijl_op

balk

141. Nieuwe documentaire: ‘Au nom de Jéhovah’ van Jean Sébastien Lozeau

In deze documentaire, ‘in de naam van Jehovah, komen zowel Jehovah’s Getuigen, als voormalige Jehovah’s Getuigen, als deskundige aan het woord.

De regisseur, Jean Sébastien Lozeau, slaagt er zeer goed in het dagelijks leven van de volgelingen van Jehovah’s Getuigen weer te geven, zowel gezien door de ogen van deskundigen, als van huidige en voormalige aanhangers van deze religieuze beweging. Deze documentaire is een verzameling van getuigenissen over deze mensen hun ervaringen.

Deze documentaire werd uitgezonden op TVA (Quebec-Canada), en zou 575.000 kijkers aangetrokken hebben (De provincie telt ongeveer 8.215.000 inwoners en een kleine 25.000 actieve Jehovah’s Getuigen).

U kan de documentaire hier bekijken.

Jean Sébastien Lozeau is ook de schrijver van het boek: “Réveillez-moi!: Une enfance chez les témoins de Jéhovah’

141
Klik op de afbeelding om het boek te bestellen

pijl_op

balk

142. Shunning: een recent onderzoek toont aan dat “shunning”, de familiebanden vernietigt of minstens erg verstoort.

Een recent onderzoek uitgevoerd door Taze.co bij voormalige Jehovah’s Getuigen bevestigd de stelling dat het “shunning” beleid opgelegd door het Wachttorengenootschap nadelige effecten heeft op familierelaties.

“Shunning” is een extreme vorm van excommunicatie, waarbij een volgeling die volgens de leerstellingen van het Wachttorengenootschap gezondigd heeft of besloten heeft de organisatie te verlaten, sociaal volledig geïsoleerd wordt door de Jehovah’s Getuigen, van zijn familieleden en vrienden. Deze vorm van mijden, werd in 1952 geïntroduceerd en is “het” instrument van het Wachttorengenootschap om zijn volgelingen binnen de organisatie te proberen houden. Dit instrument van kerkelijke macht en tirannie, is nochtans totaal vreemd aan wat de Bijbel leert.

Dit onderzoek toont aan dat 76% van de ex-Jehovah’s Getuigen geshunt worden door hun familie en vrienden. 90% kreeg hiervoor te horen dat de reden hiervan is omdat ze de organisatie verlaten hebben. 72% procent van de Jehovah’s Getuigen doen dit omdat het Wachttorengenootschap dit eist 59% van de Jehovah’s Getuigen bevestigt dat de reden waarom ze een ex-Jehovah’s Getuigen mijden gebeurt omwille van de hoop dat ze zouden terugkeren naar de organisatie.

Deze emotionele chantage door middel van sociaal isolement is een beleid dat het Wachttorengenootschap voert om de uitgesloten persoon uit berouw of eenzaamheid te doen terugkeren naar de organisatie.

“Zo kunnen ook uitgeslotenen, die geen deel meer zijn van de christelijke gemeente — hun geestelijke familie — gaan inzien wat ze verloren hebben. De bittere gevolgen van hun zondige leven, samen met hun herinneringen aan de mooie tijd toen ze nog een goede band met Jehovah en zijn aanbidders hadden, zouden ze tot bezinning kunnen brengen.

“‘Het doet pijn, maar op lange termijn heeft het goede resultaten. Als ik het slechte gedrag van mijn zoon had gedoogd, zou hij nooit tot inkeer zijn gekomen.’” (De Wachttoren van 15 april 2015, studie-editie)

Bekijk ook het onderstaand filmpje (een regionale conventie van 2015):

Robbert Sutten zegt in het filmpje: “We began to question ourselves as parents. I mean, where did we go wrong? Were we too strict? Were we too lenient? Just what did we do that was wrong? But one thing we did for sure, and that’s in addition to multiple times with praying to Jehovah, we made sure that we cling to our spiritual routine.”

De moderator zegt vervolgens dat het kind terug gekeerd is naar Jehovah en vraagt hoe dit gebeurd is.

Brenda Sutten zegt: “Well, it was the missed association with the family. And here’s why: I had always told our kids… “I would die for you, I love you, would die for you, but if you ever leave Jehovah, I wouldn’t be there.” And they knew that we wouldn’t waver on this. But, sad to say, and as hard as it was, we had to cut off all association.”

Kommentaar: De enige reden waarom het kind terug gekomen is, is omdat het de ouders wil zien en niet omdat het plotseling terug gelooft in de leerstellingen van het Wachttorengenootschap. Het kind toont hiermee eveneens aan dat het meer liefde heeft voor de ouders dan andersom! Bemerk hoe het publiek de Suttons, nadat ze uitgesproken waren, hen een enthousiast applaus gaven, alsof ze iets buitengewoon goed gedaan hadden. Deze video geeft een beeld hoe de ouders zichzelf portretteren als slachtoffer, met zelfs totaal geen aandacht voor het trauma, toegebracht aan hun kind! Dit toont nog maar eens aan in welke mate deze organisatie een sekte is!

Hier vindt u de volledige resultaten van het onderzoek:

bron: taze.co

Lees ook onze artikelen 1112, en 13 betreft dit onderwerp

pijl_op

balk

143. Velddienst: het resultaat van het van-huis-tot-huis prediken in concrete cijfers

In artikel 5 legden we uit dat niet deelnemen aan de van-huis-tot-huis prediking een schuldgevoel oproept. Het gevoel dat de Jehovah’s Getuige bij dit werk heeft is op meerdere veronderstellingen gebaseerd.

 1. Eeuwig leven op aarde hangt NIET af van geloof alleen.
 2. U moet deze beloning “verwerven” door “werken die bij geloof horen”.
 3. Armageddon staat voor de deur, dus mensen moeten gewaarschuwd worden.
 4. Niet waarschuwen betekent “bloedschuld”.
 5. Jezus en de apostelen gaven het voorbeeld door “van-huis-tot-huis” te gaan.
 6. Alleen Jehovah’s Getuigen voeren deze opdracht uit (en “verdienen” daardoor eeuwig leven).
 7. Niet deelnemen – terwijl u dit fysiek wel kunt – betekent de dood in Armageddon.
 8. Sterven in Armageddon betekent: de eeuwige dood, geen opstanding mogelijk.

 

Het Wachttorengenootschap schrijft in de Koninkrijksdienst van juni 2012 hierover het volgende:

“Twaalf redenen om te prediken

Waarom prediken en onderwijzen we het goede nieuws? Is dat voornamelijk om oprechte mensen te helpen de weg naar het leven te gaan bewandelen? (Matth. 7:14) Dat is de eerste reden die hieronder genoemd wordt, maar het is niet de voornaamste. Welke van de volgende twaalf redenen om aan de bediening deel te nemen is volgens jou de belangrijkste?

 1. Het helpt levens te redden (Joh. 17:3).
 2. Het dient om de goddelozen te waarschuwen (Ezech. 3:18, 19).
 3. Het draagt bij aan de vervulling van een Bijbelse profetie (Matth. 24:14).
 4. Het is een uiting van Gods rechtvaardigheid. Jehovah kan er niet van beschuldigd worden dat hij de goddelozen heeft weggevaagd zonder hen in de gelegenheid te stellen tot berouw te komen (Hand. 17:30, 31; 1 Tim. 2:3, 4).
 5. We kunnen er onze schuld mee inlossen. We zijn namelijk verplicht om geestelijke hulp te geven aan met het bloed van Jezus gekochte mensen (Rom. 1:14, 15).
 6. We kunnen er bloedschuld door voorkomen (Hand. 20:26, 27).
 7. Het is een vereiste voor onze eigen redding (Ezech. 3:19; Rom. 10:9, 10).
 8. Het is een uiting van naastenliefde (Matth. 22:39).
 9. Het is een blijk van gehoorzaamheid aan Jehovah en zijn Zoon (Matth. 28:19, 20).
 10. Het maakt deel uit van onze aanbidding (Hebr. 13:15).
 11. Het is een uiting van onze liefde voor God (1 Joh. 5:3).
 12. Het draagt bij aan de heiliging van Jehovah’s naam (Jes. 43:10-12; Matth. 6:9).

Natuurlijk zijn dat niet de enige redenen waarom we aan de bediening deelnemen, want daarnaast versterkt de prediking bijvoorbeeld ons geloof en geeft ze ons ook het voorrecht Gods medewerkers te zijn (1 Kor. 3:9). Maar de belangrijkste reden voor deelname aan de bediening is nummer 12. Hoe de mensen ook reageren, de bediening draagt bij aan de heiliging van Gods naam en verschaft Jehovah een antwoord aan degene die hem hoont (Spr. 27:11). We hebben inderdaad heel goede redenen om ’zonder ophouden te onderwijzen en het goede nieuws bekend te maken’ (Hand. 5:42).” (Koninkrijksdienst juni 2012)

Niet deelnemen aan dit werk betekent voor een Jehovah’s Getuigen:

 • Ongehoorzaamheid aan Jezus!
 • Liefdeloosheid omdat u mensen niet – voldoende – hebt gewaarschuwd voor Armageddon!
 • Niet samenwerken met Gods Organisatie!
 • Hetzelfde lot ondergaan als alle andere mensen in Armageddon!
 • Alles verliezen waar u zoveel jaar – zowel fysiek als emotioneel – in hebt geïnvesteerd!

Tot welke resultaten leidt dit vele prediken werk en groeit het aantal Jehovah’s Getuigen werkelijk?

Het wachttorengenootschap gebruikt maar al te graag de cijfers om te proberen laten zien dat ze echt wel gezegend worden door Jehovah. Groei duidt op Gods zegen en als er ergens als eens een keer geen groei is, dan krijgt de volgeling de schuld. “Verborgen zonden” moeten dan bijvoorbeeld aan het licht gebracht en weggedaan worden.

Het Wachttorengenootschap wijst altijd op het aantal nieuwelingen dat gedoopt is en op de jaarlijkse groei, ondanks dat deze cijfers allang niet meer zo goed zijn als enkele tientallen jaren terug. De vraag is dus: groeit het aantal Jehovah’s Getuigen werkelijk en wat zeggen de statistieken over een langere periode?

Indien alles zo rooskleurig was geweest als het Wachttorengenootschap beweert  en de Jehovah’s Getuigen geloven en mensen werkelijk zo gelukkig maakt, dan zou het aantal in de afgelopen decennia flink moeten zijn gegroeid. De natuurlijke aanwas uit eigen kringen zou dan ruimschoots de afname door het aantal sterfgevallen moeten overtreffen. Daarnaast zou, als de boodschap werkelijk zo goed is, de enorme hoeveelheid tijd besteed aan ledenwerving buiten de eigen kringen, toch heel wat nieuwe Jehovah’s Getuigen moeten opleveren. Die ook weer niet zouden weggaan en op hun beurt voor natuurlijke aanwas zouden zorgen. In die ideale situatie zou dit alles een aanzienlijke groei moeten opleveren.

In werkelijkheid is deze situatie verre van ideaal: van substantiële groei is helemaal geen sprake. Vele ervaringsdeskundigen weten dat allang. Op de website van jwfacts.com je statistieken vinden die dit helemaal duidelijk maken.

 

Tot welke resultaten leidt dit vele prediken werk en groeit het aantal Jehovah’s Getuigen werkelijk in BELGIË en NEDERLAND?

143

Deze cijfers die uit de jaarboeken van de Jehovah’s Getuigen komen tonen aan dat in België sinds 1991 en in Nederland sinds 1989 helemaal geen aangroei is.

Bovendien is het Wachttorengenootschap zeer zwijgzaam over de vele Jehovah’s Getuigen die jaarlijks de organisatie verlaten. Jehovah’s Getuigen beweren steeds dat dit over enkelingen gaat.

Zelfs als men rekening houdt met een sterftecijfer van 1% dan hebben in België meer dan 10.000 volgelingen sinds 1991 de organisatie verlaten in Nederland meer dan 12.000 sinds 1989!

Hierbij dient eveneens opgemerkt te worden dat het Wachttorengenootschap aan creatief boekhouden doet: in de “Koninkrijksdienst” van oktober 2002 werd een oplossing aangedragen voor het probleem dat zo velen nog niet eens 1 uur prediking per maand konden rapporteren. Dat minimum, dat zoveel jaren van kracht was bij de bepaling van wie een actieve of een niet-actieve JG was, werd in de praktijk teruggebracht tot 15 minuten, waarbij een opziener per individu kan bepalen of iemand (rekening houdend met een aantal persoonlijke omstandigheden) toch genoteerd kan worden voor 15 minuten in die maand en zo dus meetelt in het cijfer. Hierdoor zijn de cijfers over actieve predikers niet meer goed te vergelijken.

Wij willen hier nog meegeven dat hiervoor aanzienlijk wat uren gepredikt wordt: in 2014 werden in België 4.266.059 en in Nederland 4.859.368 uren gepredikt.

Beste Jehovah’s Getuigen: de claim dat God hen heeft aangesteld als zijn enige “getrouwe en beleidvolle slaaf en dat alleen actieve Jehovah’s Getuigen gered zullen worden tijdens Armageddon en het aardse paradijs zullen ingaan, is volkomen onzinnig geplaatst door de zichzelf verrijkende en gruwelijk op macht beluste organisatie.

Lees ook onze artikelen 5 en 50.

pijl_op

balk

144. The silent majority speaks: Results of the 2014 Global Survey now available

jwsurvey.com doet sinds 2011, ieder jaar een onderzoek naar de gedachten en gevoelens van ontluikende ex-Jehovah’s Getuigen. In 2014 namen 5.166 mensen deel aan dit onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat het overgrote deel erg ontevreden is met de leerstellingen en praktijken van het Wachttorengenootschap.

Bekijk zelf de resultaten:

Hier kan je een infographic bekijken van de resultaten.

Heb je meer tijd, dan kan je hier de volledige resultaten bekijken.

Ook u kan een rol spelen en helpen om van het onderzoek van dit jaar een succes te maken door uw zegje te doen in de 2015 Global Survey of Jehovah’s Witnesses.

Wij willen hierbij Lloyd Evens bedanken voor het vele werk hieraan besteed!

pijl_op

balk

145. Jehovah’s Getuigen en het christendom

Als je de literatuur van het Wachttorengenootschap doorneemt en men heeft het over andere religies, merk je zo de laster, verachting en haat zowel tegenover deze kerken, als hun leiders. Veelal aarzelen ze ook niet, deze belachelijk te maken door middel van beelden.

145a

145b

145c

145d

145e

Katholieken en protestanten worden vergeleken met Ohola en Oholiba:

“Omdat Ohóliba (Juda) een nog zondiger handelwijze had gevolgd dan haar zuster, overkwam haar in 607 v.G.T. nationale rampspoed door toedoen van de Babyloniërs. Haar kinderen vielen door het zwaard of werden gevankelijk weggevoerd, en zij werd te schande gemaakt onder de natiën. Net als Ohola en Ohóliba pleegt de christenheid geestelijk overspel, een zonde in de ogen van de God die zij beweert te aanbidden. Het protestantisme, in al de vele denominaties ervan, heeft zich zelfs nog meer met de commerciële en politieke machten van de wereld afgegeven dan de oudere zuster, het rooms-katholicisme. Jehovah zal er dan ook voor zorgen dat de hele christenheid wordt vernietigd.” (De Wachttoren, 15 september 1988, blz. 21)

Katholieken en protestanten samen vormen het Babylon van vandaag: van haat gesproken!

145f

145g

145h

En wat vindt u van deze uitspraak: katholieken en protestanten zijn het beeld van het beest?

145i

En wat vindt u hiervan?

145j

145k

145l

145m

145n

En dit?

145o

145p

145q

145r

145s

145t

145u

pijl_op

balk

146. Een boodschap van 62 afvalligen van over de hele wereld die houden van Jehovah’s Getuigen.

Well done and thank you, John Cedars!

pijl_op

balk

147. Jehovah’s Getuigen: wakker worden! (11)

Wat zegt het Wachttorengenootschap over roken?

Meerdere publicaties geven aan dat het Wachttorengenootschap roken als strijdig met Bijbelse principes beschouwd. Daarom mag een Jehovah’s Getuige niet roken of aandelen bezitten in de tabaksindustrie of werken in een bedrijf met betrekking tot tabak, op straffe van uitsluiting.

Hieronder enkele relevante citaten uit de literatuur van het Wachttorengenootschap:

Standpunt van het Wachttorengenootschap:

“As a further forward step in consistent application of that Bible counsel, none who were still smoking were accepted for baptism from 1973 onward. During the following months, those who were actively involved in tobacco production or in promoting the sale of tobacco were helped to realize that they could not continue to do that and be accepted as Jehovah’s Witnesses. (jv 181 13 Recognized by Our Conduct )

Kritiek op de betrokkenheid van de katholieke kerk in de tabaksindustrie:

“Holiness, why does the Vatican still sell cigarettes?” a priest asked John Paul II during the pope’s yearly audience with the clergy of Rome. He continued: “Besides damaging health, this commerce contradicts your continual appeals in favor of the protection of health and our pastoral activity.” For Ugo Mesini, the 76-year-old priest, the fact that the Vatican sells tobacco and cigarettes containing the statement “smoking is damaging to your health” is a “counter-testimony” and a “contradiction” to the pope’s message. As reported in the Rome newspaper Il Messaggero, the pope replied that on the matter of tobacco, his “conscience is clear.” He promised, though, to speak about the Vatican’s cigarette sales with the overseeing cardinal.” (g95 10/8 28 Watching the World)

 

Citaat op de vraag of een Jehovah’s Getuigen kunnen worden betrokken bij de verkoop van sigaretten:

“3. To what degree is the person involved? Let us return to the example of a store. Probably an employee assigned to run the cash register or to fill the shelves only occasionally handles cigarettes or religious items; that is a small part of his overall work. What a contrast, though, with an employee in the same store who works at the tobacco counter!” (w99 4/15 29 Questions From Readers)

 

Citaat over investeren in “onetische” bedrijven:

By considering the background of a company, an investor can also ensure that his money will not be used to support an unethical enterprise.” (Awake!, February 8, 1962, pages 21-3.)

 

Wat doet het Wachttorengenootschap?

Het Wachttorengenootschap bezit via “The Henriette M. Riley Trust” aandelenposities in Philip Morris Companies Inc., een van ’s werelds grootste fabrikanten van sigaretten en tabaksproducten!

THE HENRIETTA M. RILEY TRUST is een Amerikaanse trust die als enige begunstigde het Wachttorengenootschap heeft. De inkomsten van deze trust worden overgedragen aan het Wachttorengenootschap in de vorm van een gift.

147

Toont dit geval niet de hypocrisie van het Wachttorengenootschap?

(Ter info: aangiften van “The Henriette M. Riley Trust”)

pijl_op

balk

148. Nadenkertje voor Jehova’s Getuigen: citaat uit de Ontwaakt van 8 januari 1985.

Wij proberen beslist geen lage aanvallen te doen op de paus of de Katholieke kerk, noch kritiseerden wij katholieken.   De Katholieke kerk neemt in de wereld een zeer vooraanstaande positie in en beweert de weg tot redding te zijn voor honderden miljoenen personen.   Elke organisatie die aanspraak maakt op die positie zou bereid moeten zijn zich te onderwerpen aan zorgvuldig onderzoek en kritiek.  Al degenen die kritiek leveren hebben de verplichting waarheidsgetrouw te zijn in het presenteren van de feiten en eerlijk en objectief te zijn in het beoordelen daarvan. In beide opzichten trachten wij naar die verplichting te handelen.” (Ontwaakt van 8 januari 1985, blz. 28)

Is dit niet wat het Wachttorengenootschap beweert: “de weg tot redding te zijn”

Is dit niet wat u als Jehovah’s Getuige zou moeten doen: eerlijk en objectief de feiten beoordelen?

Is het niet meer dan normaal dat u als Jehovah’s Getuige bereid moet zijn zich aan een zorgvuldig onderzoek te ontwerpen?

Dient u niet vrij te zijn, zich vragen te stellen?

Of wilt u niet “kritisch” zijn?

pijl_op

balk

149. Jehovah’s Getuigen en huiselijk geweld

Hieronder enkele citaten uit de lectuur van het wachttorengenootschap:

“Selma herinnert zich nog wat ze leerde van de Getuige die haar studie gaf: „Op een bepaalde dag wilde ik geen Bijbelstudie. De avond ervoor was Steve agressief geworden toen ik iets duidelijk probeerde te maken, en ik voelde me verdrietig en had medelijden met mezelf. Nadat ik de zuster had verteld wat er was gebeurd en hoe ik me voelde, vroeg ze me 1 Korinthiërs 13:4-7 te lezen. Tijdens het lezen bedacht ik dat Steve nooit zulke lieve dingen voor me deed. Maar de zuster hielp me het anders te zien door te vragen: ’Hoeveel van die lieve dingen doe jij voor je man?’ Mijn antwoord was: ’Geen een, want hij is heel moeilijk om mee te leven.’ De zuster zei vriendelijk: ’Selma, wie probeert er eigenlijk een christen te zijn? Jij of Steve?’ Toen ik doorhad dat ik m’n kijk moest veranderen, bad ik tot Jehovah of hij me wilde helpen liever te zijn voor Steve. Langzaam begonnen dingen te veranderen.” Na zeventien jaar kwam Steve in de waarheid.” (De Wachttoren van 15 februari 2012, blz. 29)

“In bepaalde extreme situaties hebben sommige christenen besloten bij hun partner weg te gaan of een echtscheiding aan te vragen zonder dat de ander hoererij heeft gepleegd. In zo’n geval bepaalt de Bijbel dat degene die weggaat ’ongehuwd moet blijven of zich anders weer met de partner moet verzoenen’ (1 Korinthiërs 7:11). Zo’n christen is dus niet vrij om een andere huwelijkspartner te zoeken (Mattheüs 5:32).”  (Blijf in Gods Liefde, blz. 220-221)

Het Wachttorengenootschap gaat verder en geeft enkele voorbeelden:

“We gaan nu enkele van die uitzonderlijke situaties bespreken.” (Blijf in Gods Liefde, blz. 220-221)

Eén van de voorbeelden zijn:

“Grove lichamelijke mishandeling. Een mishandelende partner is misschien zo gewelddadig dat de gezondheid en zelfs het leven van de ander gevaar loopt.” (Blijf in Gods Liefde, blz. 220-221)

Citaat: de Wachttoren van 15 februari 2012, blz. 29

Het is absoluut verkeerd iemand agressief te behandelen, in het bijzonder als het over je echtgenote gaat. Dat het Wachttorengenootschap dan nog probeert aan te tonen dat het slachtoffer, wil ze een goed christen zijn, de zaken anders moet bekijken en haar kijk dient te veranderen en hier bovendien nog eens 17 jaar geduld moet voor hebben tart alle verbeelding.

Bovendien is het verantwoord zichzelf 17 jaar in een dergelijke risicovolle situatie te plaatsen, en wat met de psychologisch opgelopen littekens, en wat met de kinderen die in dergelijke omstandigheden grootgebracht worden?

Citaat: Blijf in Gods Liefde, blz. 220-221

Hier gaat het Wachttorengenootschap nog verder: zelfs als de gezondheid en het leven van het slachttoffer ervan afhangt en om die reden weggaat, legt het Wachttorengenootschap een hypotheek op het hele verdere leven van die persoon: . “In zo’n geval bepaalt de Bijbel dat degene die weggaat ’ongehuwd moet blijven of zich anders weer met de partner moet verzoenen”

En wat suggereert het Wachttorengenootschap met: “grove lichamelijke mishandeling…” Elke mishandeling welke geen grove lichamelijke mishandeling is, of alles wat psychologische mishandeling is, is toegestaan?

En welke gevolgen heeft dit niet voor het slachtoffer die op een gegeven moment toch beslist terug in het huwelijk te treden? Deze persoon wordt uitgesloten, met het verlies van al haar familieleden en vrienden Jehovah’s Getuigen tot gevolg.

Zijn de doctrines van het Wachttorengenootschap dan belangrijker dan de rechten van de vrouw of de rechten van het kind?

Zijn de doctrines van het Wachttorengenootschap dan belangrijker dan het geluk van de vrouw of het geluk van het kind?

149

De Wachttoren: studie-editie van februari 2017

“Olga [1] uit Zuid-Amerika toonde haar loyaliteit aan Jehovah door zelfs onder moeilijke omstandigheden respect te tonen voor haar man. Jarenlang ergerde hij zich aan het feit dat zij een Getuige was. Hij mishandelde haar emotioneel, schold haar uit, weigerde met haar te praten en dreigde haar te verlaten en de kinderen mee te nemen.”

De Wachttoren: studie-editie van februari 2017

pijl_op

balk

150. Als wedijveren slecht is, waarom dan doet het Wachttorengenootschap mee aan een film contest?

In het jaarboek van 2002 (blz. 19) onder de titel, “Hoogtepunten van het afgelopen jaar”, lees je het volgende:

“De eerste video in de serie is getiteld Transfusion-Alternative Strategies – Simple, Safe, Effective. Hij is vooral bedoeld voor artsen en medisch studenten. Er wordt gebruik gemaakt van computeranimatie om de functie van bloedbestanddelen te illustreren.”

“Die eerste video was op tijd gereed om in aanmerking te komen voor inzending op het 34ste U.S. International Film and Video Festival, een festival dat jaarlijks wordt gehouden. Er waren in totaal 1500 inzendingen uit 33 landen. De Transfusion Alternatives-video werd in drie categorieën beoordeeld. In twee van de categorieën — Researchdocumentatie en Professioneel-educatief – eindigde de video op de tweede plaats en kreeg de Silver Screen Award. In de derde categorie, Actualiteiten, behaalde de video de eerste plaats en kreeg de Gold Camera Award. Deze prijzen tonen aan dat experts in de filmindustrie de kwaliteit, nauwkeurigheid en vakkundigheid van de video erkennen, en dit draagt bij tot de geloofwaardigheid van de boodschap van deze video.”

Op het eerste zicht lijkt dit betrekkelijk onschuldig? Maar hoe kan je een dergelijke “Award” winnen? Dit is een wedstrijd, waarbij je concurreert tegen tal van andere inzendingen en stappen voor moet ondernemen. Het is niet zo dat dit festival zomaar op je video botst en deze dan gaat beoordelen. Neen, hiervoor dien je, je video in te zenden en hier een vergoeding voor te betalen. Het U.S. International Film and Video Festival rekent je hiervoor 375$ of 475$ aan, afhankelijk van de lengte van je video. Met andere woorden, het Wachttorengenootschap betaalt geld om aan deze wedstrijd mee te doen! Wat is hier verkeerd aan volgens de leerstellingen van het Wachttorengenootschap? Het Wachttorengenootschap vertelt het ons:

“Eén manier waarop we in die strik zouden kunnen raken, is door onze dienst voor God als een soort competitie te bezien waarbij we onszelf met anderen vergelijken. Die instelling zou er gemakkelijk toe kunnen leiden dat we onze talenten te hoog aanslaan. Maar als we ons zo zouden opstellen, zouden we echt Jehovah’s rechtvaardigheid vergeten (Gal. 6:3, 4). Het juiste motief om te doen wat juist is, is onze liefde voor Jehovah. Pogingen om onze eigen rechtvaardigheid te bewijzen, zouden onze bewering dat we hem liefhebben kunnen ontkrachten. (Lees Lukas 16:15.)” (De Wachttoren van 15 oktober 2010, blz. 8)

“Vanwege de rivaliteit op uw werk of tijdens een opleiding krijgt u de neiging uw waarde af te meten naar wat anderen kunnen.” (De Wachttoren van 1 oktober 2010, blz. 3)

“We moeten heel goed oppassen dat we niet meegetrokken worden in een onchristelijke geest van wedijver doordat we anderen proberen te overtreffen (Gal. 5:26).” (De Wachttoren van 15 februari 2009, blz. 31-32)

“Iemand die hard werkt en bekwaam is, kan daar voldoening uit putten. Maar werkt iemand enkel hard om anderen de loef af te steken, dan bevordert hij wedijver en kunnen vijandige gevoelens en jaloezie de kop opsteken. Voor ons harde werk in de christelijke bediening moeten we de juiste motivatie hebben.” (De Wachttoren van 1 november 2006, blz. 14)

“Velen die hun best doen om in vergelijkingen als ’winnaar’ te voorschijn te komen, tonen dat ze graag wedijveren. Ze willen beter zijn dan anderen, en ze zijn niet tevreden tot ze dat voor hun gevoel bereikt hebben. Zulke personen zijn niet prettig in de omgang. Vriendschappen met hen verlopen moeizaam en verhoudingen zijn gespannen. Het ontbreekt zulke mensen niet alleen aan nederigheid, maar meestal passen ze ook niet de bijbelse raad toe om hun naaste lief te hebben, want door hun houding kunnen anderen zich makkelijk minderwaardig en vernederd voelen. – Mattheüs 18:1-5; Johannes 13:34, 35. .. De bijbel veroordeelt ’het aanwakkeren van wedijver’. – Galaten 5:26….. Dus als het vergelijken van onszelf met anderen – met hun prestaties of voordelen – gevoelens wakker roept die naar afgunst of wedijver neigen, pas dan op! Dit zijn negatieve emoties, die onverenigbaar zijn met Gods denkwijze.” (De Wachttoren van 15 februari 2005, blz. 18)

Degenen die zich erop beroemen geweldige leraren van medegelovigen te zijn ’liegen tegen de christelijke waarheid’, die hun egotisme veroordeelt (Galaten 5:26). Hun „wijsheid” is „aards” – kenmerkend voor zondige mensen die van God vervreemd zijn. Ze is „dierlijk”, het voortbrengsel van vleselijke neigingen. Ze is zelfs „demonisch”, want goddeloze geesten zijn trots! (De Wachttoren van 15 november 1997, blz. 18)

Het feit dat het Wachttorengenootschap, de video instuurde voor een wedstrijd toont hun echt motief: anderen te overtreffen! Het insturen van een video met het doel het winnen van een award is duidelijk wedijveren en jezelf vergelijken met anderen. Het citaat uit de wachttoren van 15 november 1997 is rechtstreeks in tegenspraak met hun handelen en veroordeelt zelfs hun trots, aan te kondigen in hun jaarboek dat ze deze awards gewonnen hebben. Wat met hun anti concurrentie, anti opscheppen retoriek? En wat een gebrek aan nederigheid en bescheidenheid, dit volgens hun eigen woorden!

pijl_op

balk

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*