Jeh. Get. 51-100

Overzicht

balk

51. Jehovah’s Getuigen worden door het Wachttorengenootschap aangemoedigd hun broeders en zusters te verklikken!

Zeer verontrustend is het feit dat dit zelfs aangemoedigd wordt in gevallen waar officiële gegevens en vertrouwelijke inlichtingen onder het beroepsgeheim vallen en de openbaarmaking bij de wet geregeld is (artsen, ziekenhuizen, advocaten, juristen, rechtbanken, enz.).

verklikkenDit heeft enerzijds voor gevolg dat als een Jehovah’s Getuige professionele hulp gaat zoeken bij een andere Jehovah’s Getuige dat deze er zich moet van bewust zijn, dat zijn geheimhouding in gevaar komt. Anderzijds als werkgever moet u er eveneens van bewust zijn als u een Jehovah’s Getuige in dienst neemt, vertrouwelijke informatie openbaar kan gemaakt worden!

Met andere woorden: de Jehovah’s Getuigen stellen zich boven de wet! “Maar als een christen, na een gebedsvolle beschouwing, van mening is dat hij met een situatie te maken heeft waarin de wet van God van hem verlangt dat hij wat hij weet rapporteert, in weerwil van de eisen van lagere autoriteiten, is dat een verantwoordelijkheid die hij voor het aangezicht van Jehovah aanvaardt. Er zijn tijden dat een christen „God als regeerder meer [moet] gehoorzamen dan mensen”“ De Wachttoren 1 september 1987, blz. 14-15

In de Wachttoren van 1 september 1987 lezen we het verhaal van Mary, een hypothetische persoon, werkzaam als medische assistente in een ziekenhuis. Ze komt voor een situatie te staan, waarbij ze niettegenstaande de verplichting van geheimhouding, toch de zaak naar buiten brengt.

Het Wachttorengenootschap schrijft vervolgens:

“Vooruitdenken

Werkgevers hebben het recht te verwachten dat hun christelijke werknemers „ten volle goede trouw [zullen] tonen”, met inbegrip van het naleven van regels inzake geheimhouding van vertrouwelijke zaken (Titus 2:9, 10).

Als er een eed wordt afgelegd, dient deze niet licht opgevat te worden. Een eed maakt een belofte plechtiger en bindend (Psalm 24:4). En in gevallen waarin de wet een vereiste met betrekking tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken bekrachtigt, wordt de kwestie nog ernstiger. Voordat een christen dus een eed aflegt of zich aan een beperking op het gebied van geheimhouding van vertrouwelijke zaken onderwerpt, of dit nu verband houdt met zijn werelds werk of anderszins, zou het verstandig zijn om, voor zover dit mogelijk is, vast te stellen welke problemen dit zou kunnen meebrengen wegens enig conflict met de bijbelse vereisten. Hoe zal men kwesties behandelen als men een broeder of een zuster als cliënt krijgt? Gewoonlijk behoren betrekkingen zoals die bij artsen, ziekenhuizen, rechtbanken en juristen tot de banen waarin zich een probleem zou kunnen voordoen. Wij kunnen caesars wet of de ernst van een eed niet negeren, maar Jehovah’s wet komt op de eerste plaats.

Ter voorkoming van het probleem hebben sommige broeders die jurist, arts, accountant, enzovoort, zijn, schriftelijke richtlijnen vastgesteld en hebben zij aan broeders en zusters die hen eventueel consulteren, gevraagd deze door te lezen voordat zij iets vertrouwelijks onthullen. Aldus wordt er vooraf overeengekomen dat mocht er ernstig kwaaddoen aan het licht komen, de kwaaddoener zal worden aangemoedigd hiermee naar de ouderlingen in zijn gemeente te gaan. Het zou als afgesproken worden beschouwd dat als hij dat niet zou doen, de raadsman zich verplicht zou voelen zelf naar de ouderlingen te gaan.

Het kan zelfs voorkomen dat een getrouwe dienstknecht van God door zijn persoonlijke, op zijn kennis van Gods Woord gebaseerde overtuiging wordt gemotiveerd de vereisten inzake geheimhouding van vertrouwelijke zaken ruim te interpreteren of zelfs te schenden wegens de superieure eisen van de goddelijke wet. Hier zijn moed en onderscheidingsvermogen voor nodig. Het doel zou niet zijn de vrijheid van iemand anders te bespieden, maar dwalenden te helpen en de christelijke gemeente rein te houden. Kleine overtredingen ten gevolge van zonde dienen over het hoofd gezien te worden. In zo’n geval ’bedekt liefde een menigte van zonden’ en dienen wij elkaar „tot zevenenzeventig maal toe” te vergeven (Matthéüs 18:21, 22). Dan is het de „tijd om zich stil te houden”. Maar als er een poging wordt gedaan grove zonden te verbergen, kan het de „tijd [zijn] om te spreken”.” De Wachttoren 1 september 1987, blz. 14-15

Jehovah’s Getuigen worden aangemoedigd alles te rapporteren wat als verboden, onrijp, demonisch, afgoderij, ongepast, werelds of opstandig gezien wordt. Hun medebroeders en medezusters verklikken noemt het Wachttorengenootschap loyaliteit!

Wij hebben enkele voorbeelden in hun literatuur opgezocht die dit aantonen:

“Het aangeven van kwaaddoen is een daad van oprechte bezorgdheid voor de kwaaddoener. Jakobus schreef: „Mijn broeders, indien iemand onder u door misleiding van de waarheid is afgebracht en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van de dwaling van zijn weg doet terugkeren, zijn ziel van de dood zal redden en een menigte van zonden zal bedekken.” — Jakobus 5:19, 20.

Waarom dus het kwaad aangeven? Omdat het goede resultaten heeft. Werkelijk, het aangeven van kwaaddoen is een daad van christelijke op beginselen gebaseerde liefde jegens God, jegens de gemeente en jegens de kwaaddoener. Wanneer elk lid van de gemeente loyaal Gods rechtvaardige maatstaven hoog houdt, zal Jehovah de gemeente als geheel rijkelijk zegenen. De apostel Paulus schreef: „Hij [Jehovah] zal u ook standvastig doen zijn tot het einde toe, opdat gij op de dag van onze Heer Jezus Christus aan geen enkele beschuldiging blootstaat.” — 1 Korinthiërs 1:8”. De Wachttoren 15 augustus 1997, blz. 30

“22 Maar als een christen nu op de een of andere wijze kwaad lijdt of ontmoedigd raakt omdat hij een zonde heeft begaan? Vertroostende bijbelse raad en de oprechte gebeden die de ouderlingen ten behoeve van hem opzenden, kunnen ertoe bijdragen hem weer geestelijk gezond te maken (Jakobus 5:13-15). Deze door heilige geest aangestelde mannen hebben ook de autoriteit om streng onderricht toe te dienen en een ieder die een verkeerde weg bewandelt of die een gevaar voor de geestelijke en morele reinheid van de gemeente vormt, terecht te wijzen (Handelingen 20:28; Titus 1:9; 2:15). Teneinde de gemeente rein te houden, kan het noodzakelijk zijn dat personen ernstig kwaaddoen melden (Leviticus 5:1). Als een christen die een ernstige zonde heeft begaan, schriftuurlijk streng onderricht en terechtwijzing aanvaardt en van oprecht berouw blijk geeft, zal hij geholpen worden. Vanzelfsprekend worden hardnekkige en onberouwvolle overtreders van Gods wet uit de gemeente gesloten. — 1 Korinthiërs 5:9-13.” Kennis 1995, blz. 138

“(Ef. 4:24) Als je weet dat een lid van de gemeente zich aan ernstig kwaaddoen schuldig maakt, waartoe zou loyaliteit jou dan moeten aanzetten? (Lev. 5:1) Als je iemand kritiek op een broeder zou horen uiten, waartoe zou loyaliteit jou dan aanzetten? (Ps. 50:20, 21; 1 Tim. 5:19) Als er zich een gelegenheid voordeed om heel wat geld te verdienen, maar er zat een mogelijk risico in dat onze christelijke broeders schade berokkend zou worden, tot welke handelwijze zou loyaliteit ons dan aanzetten? — Spr. 28:20; 1 Tim. 6:9, 10.

Welke situaties in deze tijd kunnen loyaliteit van jonge christenen op de proef stellen? Hoe was de jonge Jozef in staat om aan de druk en verleiding om immoraliteit te bedrijven, weerstand te bieden? Wat leren wij van de uitdrukking „dag aan dag” in verband met deze beproeving? Hoe zouden soortgelijke situaties op school kunnen ontstaan? (Gen. 39:7-12) Hoe kunnen de zonen van Eli voor de jonge Samuël een beproeving op zijn loyaliteit gevormd hebben? Kunnen soortgelijke beproevingen in deze tijd van binnen Gods gemeente uit over jongeren komen? — 1 Sam. 2:12-18.” Koninkrijksdienst maart 1979

“4 Jongeren bezitten over het algemeen een sterk loyaliteitsgevoel jegens vrienden. Dit kan een werkelijke beproeving vormen wanneer deze metgezellen bij onchristelijk gedrag betrokken raken. Vele jongeren komen dan voor een situatie te staan waarin zij moeten kiezen jegens wie zij loyaal zullen zijn. Zul jij ernstig kwaaddoen rapporteren of het negeren alsof het nooit is gebeurd? Oprechte bezorgdheid voor christelijke metgezellen en liefde voor God zullen je er ongetwijfeld toe bewegen de overtreding, in overeenstemming met het beginsel in Leviticus 5:1, te rapporteren. Daardoor vermijden christelijke jongeren het, door toe te geven aan een onjuist loyaliteitsgevoel, „medeplichtig aan goddeloosheid” te worden. — Deut. 13:6-8; Or-boek, blz. 180.” Koninkrijksdienst september 1982

“Je zult nog meer hulp nodig hebben. „Zorg dat je ouders het te weten komen, zorg dat de ouderlingen het onmiddellijk te weten komen — zodra het gebeurd is”, maant een jonge christen aan die voordeel heeft getrokken van dergelijke hulp. Ja, je ouders verkeren waarschijnlijk in een goede positie je te helpen. ’Geef je hart’ aan hen en laat hen precies weten hoe ernstig je problemen zijn (Spreuken 23:26). Zij kunnen er regelingen voor treffen dat je verdere hulp van de gemeenteouderlingen ontvangt als dat nodig mocht zijn. — Jakobus 5:14, 15.

Ware loyaliteit tentoonspreiden — Hoe?

Natuurlijk is het om te beginnen het beste je nooit aan deloyaal gedrag schuldig te maken. In Psalm 18:25 lezen wij: „Jegens iemand die loyaal is, zult gij [Jehovah] loyaal handelen; jegens de onberispelijke, fysiek sterke man zult gij onberispelijk handelen.” Degenen die zich loyaal aan hoge gedragsnormen houden, worden rijkelijk door Jehovah gezegend.

Je loyaliteit zou echter op nog andere manieren op de proef gesteld kunnen worden. Veronderstel bijvoorbeeld eens dat iemand uit je vriendenkring een eigenzinnige weg is ingeslagen. Zal je toelaten dat een onjuiste loyaliteit jegens die vriend je loyaliteit jegens Jehovah overschaduwt? Het zou alleen maar liefdevol zijn hem te benaderen en hem aan te sporen de kwestie aan zijn ouders of aan de ouderlingen te rapporteren. Vertel je vriend dat als hij dit niet binnen een redelijke tijdsperiode doet, je dit zelf zult moeten doen. Spreuken 27:5 luidt: „Beter is een onthulde terechtwijzing dan een verborgen liefde.” Door je vriend op deze wijze bij te staan, toon je niet alleen de echtheid van je vriendschap maar ook de diepte van je loyaliteit jegens Jehovah.” De Wachttoren 15 juni 1991, blz. 20-21

pijl_op

balk

52. BITE model, mind control en Jehovah’s Getuigen.

In het filmpje hieronder wordt aangegeven in welke mate de Jehovah’s Getuigen aan de criteria van het BITE model van Steven Hassan voldoen.

Dit BITE model laat zien hoe sekten het denkvermogen van hun volgelingen aantasten met behulp van:

I.              B             Behaviour Control              (gedragscontrole)

II.             I               Information Control            (informatiecontrole)

III.            T             Thought Control                 (gedachtencontrole)

IV.           E             Emotional Control              (emotionele controle)

Steven_Hassan
Steven Hassan

Klik hier voor de site over het BITE Model. De Nederlandse vertaling van dit BITE model vindt je terug in de rubriek sekten, artikel 12.

pijl_op

 

balk

53. Is Jehovah de naam van God?

Dit artikel is tamelijk technisch, voor sommigen onder de lezers “een-ver-van-mijn-bed show” artikel. Dit artikel is geschreven voor zij die geïnteresseerd zijn in theologie.

Wat zegt het Wachttorengenootschap zelf over de naam Jehovah?

Als we het voorwoord van de ‘New World Bible Translation’ bekijken, zien we het volgende staan:

Bron: New World Bible Translation

Bron: New World Bible Translation

Wat zegt het Wachttorengenootschap hier?

Yah,Web is een betere benadering van de naam YHWH, echter gebruiken ze de naam Jehovah ENKEL omdat de naam bekend is geworden in de 14e eeuw!

Geeft het Wachttorengenootschap hier zelf toe dat Jehovah niet de correcte naam is?

opmerking: in Wikipedia lezen we

“Het is dus nooit de bedoeling geweest de letters JHWH uit te spreken met welke klinkers dan ook. De Qere/ketiev constructie is juist uitgedacht om, zonder de heilige medeklinkertekst te veranderen, te voorkómen dat de heilige Naam werd uitgesproken. De meeste geleerden geloven dat Jehova(h) een late (ca. 1100 n.Chr.) hybride vorm is, die is ontstaan door de combinatie van de medeklinkers van JHWH met de klinkers van adonai. Deze vorm werd gebruikt in de inleiding van de eerste uitgave van de Stratenvertaling van 1637

Wat zeggen de verschillende encyclopedieën over Tetragrammaton?

Wat zegt de Online Encyclopedia?

Bron: Online Encyclopedia
Bron: Online Encyclopedia

De naam Jehovah wordt genoemd als een verkeerde uitspraak (MISPRONUNCIATION) van de Tetragrammaton.

Wat zegt de Jewish Encyclopedia?

Jehovah_God3.jpg

Bron: Jewish Encyclopedia
Bron: Jewish Encyclopedia

Tetragrammaton is een woord waarvan de uitspraak grammaticaal niet mogelijk is, gezien er in het verleden ook geen klinkers werden gebruikt. Het toevoegen van extra letters is nergens op gebaseerd en een naam MAG JE NOOIT VERTALEN. Een naam is een naam. Verder zien we hierboven staan dat het een redelijk nieuw uitgevonden naam is.

Wat zegt de Encyclopedia Britannica?

Bron: Encyclopedia Britannica
Bron: Encyclopedia Britannica

“The pronunciation ‘Jehovah’ is an error resulting among Christians from combining the consonants YHWH with the vowels of ADHONAY….The Masoretes who from the 6th to the 10th century worked to reproduce the original text of the Hebrew Bible replaced the vowels of the name YHWH with the vowel signs of Adonai or Elohim. Thus the artificial name Jehovah came into being”

Jehovah_God6

Wat zegt The New Schaff-Herzog Encyclopedia?

Bron: The New Schaff-Herzog Encyclopedia
Bron: The New Schaff-Herzog Encyclopedia

Wat zegt de Biblical Astronomer?

Bron: Biblical Astronomer
Bron: Biblical Astronomer

Taalkundig onmogelijk, maar populair, dit is het meest vergelijkbaar let wat het Wachttorengenootschap schrijft.

Wat staat in het boek Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament?

Bron: Truth in Translation
Bron: Truth in Translation

Besluit:

Is Jehovah de naam van God?

Bedenkingen:

De juiste uitspraak van het Tetragrammaton ה ו ה י ( J H W H ) is onbekend.

Waarom heeft God niet meer moeite gedaan om de juiste uitspraak van Zijn naam te behouden?

Als Hij dat wél heeft gedaan, waarom is Zijn poging dan mislukt?

Als de Joden die naam te heilig vonden om uit te spreken, waarom heeft God hen daar nooit op aangesproken?

Vond Hij die naam niet van belang?

Feiten:

De naam JHWH komt ruim 6800 keer voor in de Hebreeuwse Geschriften.

De naam komt geen enkele keer voor in de Griekse Geschriften, behalve 4x in Openbaring 19:1, 3, 4, 6 als deel van de roep: Hallelujah—jah, naar men aanneemt een verkorte vorm van Jahweh.

Er zijn naar schatting 5000 vroege afschriften gevonden van de Griekse Geschriften. (Inzicht deel 1 blz. 932)

In geen enkel afschrift staat een vermelding van die naam.

(Inzicht deel 1 blz. 1218 – links midden, waar tevens opgemerkt wordt dat dit zeer merkwaardig gevonden kan worden )

Ook de Griekse basistekst voor de NW vertaling bevat geen enkele tekst met die naam.

(Vanwaar het indrukwekkende verschil tussen OT en NT wat die naam betreft?)

(Als het er niet om gaat hoe hij uitgesproken wordt, maar dát hij uitgesproken wordt, waarom dan geen enkele vermelding in het NT, zelfs niet met JHWH? )

(Waarom zei Jezus altijd ‘Vader’ of ‘God’ of ‘Hemelse Vader’, maar nooit Jehovah, Jahweh of JHWH?)

Waarom leerde Jezus zelfs in het modelgebed te zeggen: “Onze Vader….” en niet “Vader Jehovah” ???  (in geen enkel gebed gebruikte Jezus die naam)

Bijlage 1:

Jehovah’s Getuigen en de verzonnen naam

Bekijk onderstaand filmpje:

Bijlage 2:

1. Link

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8568-jehovah

JEHOVAH:

A mispronunciation (introduced by Christian theologians, but almost entirely disregarded by the Jews) of the Hebrew “Yhwh,” the (ineffable) name of God (the Tetragrammaton or “Shem ha-Meforash”). This pronunciation is grammatically impossible; it arose through pronouncing the vowels of the “ḳere” (marginal reading of the Masorites: = “Adonay”) with the consonants of the “ketib” (text-reading: = “Yhwh”)—”Adonay” (the Lord) being substituted with one exception wherever Yhwh occurs in the Biblical and liturgical books. “Adonay” presents the vowels “shewa” (the composite under the guttural א becomes simple under the י), “ḥolem,” and “ḳameẓ,” and these give the reading (= “Jehovah”). Sometimes, when the two names and occur together, the former is pointed with “ḥatef segol” () under the י —thus, (=”Jehovah”)—to indicate that in this combination it is to be pronounced “Elohim” (). These substitutions of “Adonay”and “Elohim” for Yhwh were devised to avoid the profanation of the Ineffable Name (hence is also written , or even , and read “ha-Shem” = “the Name “).

The reading “Jehovah” is a comparatively recent invention. The earlier Christian commentators report that the Tetragrammaton was written but not pronounced by the Jews (see Theodoret, “Question. xv. in Ex.” [Field, “Hexapla,” i. 90, to Ex. vi. 3]; Jerome, “Præfatio Regnorum,” and his letter to Marcellus, “Epistola,” 136, where he notices that “PIPI” [= ΠIΠI = ] is presented in Greek manuscripts; Origen, see “Hexapla” to Ps. lxxi. 18 and Isa. i. 2; comp. concordance to LXX. by Hatch and Redpath, under ΠIΠI, which occasionally takes the place of the usual κύριος, in Philo’s Bible quotations; κύριος = “Adonay” is the regular translation;

“Jehovah” is generally held to have been the invention of Pope Leo X.’s confessor, Peter Galatin (“De Arcanis Catholicæ Veritatis,” 1518, folio xliii.), who was followed in the use of this hybrid form by Fagius (= Büchlein, 1504-49). Drusius (= Van der Driesche, 1550-1616) was the first to ascribe to Peter Galatin the use of “Jehovah,” and this view has been taken since his days (comp. Hastings, “Dict. Bible,” ii. 199, s.v. “God”; Gesenius-Buhl, “Handwörterb.” 1899, p. 311; see Drusius on the tetragrammaton in his “Critici Sacri, i. 2, col. 344). But it seems that even before Galatin the name “Jehovah” had been in common use (see Drusius, l.c. notes to col. 351). It is found in Raymond Martin’s “Pugio Fidei.” written in 1270 (Paris, 1651, iii., pt. ii., ch. 3, p. 448; comp. T. Prat in “Dictionnaire de la Bible,” s.v.)..

The pronunciation “Jehovah” has been defended by Stier (“Hebr. Lehrgebäude”) and Hölemann (“Bibelstudien.,” i.).

The use of the composite “shewa” “ḥatef segol” () in cases where “Elohim” is to be read has led to the opinion that the composite “shewa” “ḥatef pataḥ” () ought to have been used to indicate the reading “Adonay.” It has been argued in reply that the disuse of the “pataḥ” is in keeping with the Babylonian system, in which the composite “shewa” is not usual. But the reason why the “pataḥ” is dropped is plainly the non-guttural character of the “yod”; to indicate the reading “Elohim,” however, the “segol” (and “ḥirek” under the last syllable, i.e., ) had to appear in order that a mistake might not be made and “Adonay” be repeated. Other peculiarities of the pointing are these: with prefixes (“waw,” “bet,” “min”) the voweling is that required by “Adonay”: “wa-Adonay,” “ba-Adonay,” “me-Adonay.” Again, after “Yhwh” (= “Adonay”) the “dagesh lene” is inserted in , which could not be the case if “Jehovah” (ending in ה) were the pronunciation. The accent of the cohortative imperatives (), which should, before a word like “Jehovah,” be on the first syllable, rests on the second when they stand before , which fact is proof that the Masorites read “Adonay” (a word beginning with “a”).

Bibliography:

 • Schrader-Schenkel, Bibellexikon, iii. 147 et seq.;
 • Köhler, De Pronunciatione Tetragrammatis, 1867;
 • Driver, Recent Theories on the . . . Pronunciation, etc., in Studia Biblica, i., Oxford, 1885;
 • Dalman, Der Gottesname Adonaj und Seine Gesch. 1889;
 • Dillmann, Kommentar zu Exodus und Leviticus, p. 39, Leipsic, 1897;
 • Herzog-Hauck, Real-Encyc. viii., s.v. Jahve.

2. The New Jewish Encyclopedia: “It is clear that the word Jehovah is an artificial composite.”

3. Encyclopedia Judaica: “the true pronunciation of the tetragrammaton YHWH was never lost. The name was pronounced Yahweh. It was regularly pronounced this way at least until 586 B.C., as is clear from the Lachish Letters written shortly before this date.”

4. The Universal Jewish Encyclopedia: “JEHOVAH is an erroneous pronunciation of the Tetragrammaton a four lettered name of God, made up of the Hebrew letters Yod He Vav He. The word “JEHOVAH” therefore is a misreading for which there is no warrant and which makes no sense in Hebrew”

5. Webster’s Collegiate Dictionary: “Jehovah” — “False reading of the Hebrew YAHWEH.”

6. Encyclopedia Americana: “Jehovah” — “erroneous form of the name of the God of Israel.”

7. A Dictionary of the Bible by William Smith: “Whatever, therefore, be the true pronunciation of the word, there can be little doubt that it is not Jehovah.”

8. Encyclopedia Britannica: “”The pronunciation ‘Jehovah’ is an error resulting among Christians from combining the consonants YHWH with the vowels of ADHONAY….The Masoretes who from the 6th to the 10th century worked to reproduce the original text of the Hebrew Bible replaced the vowels of the name YHWH with the vowel signs of Adonai or Elohim. Thus the artificial name Jehovah came into being.”

9. Webster’s Third New International Dictionary: “Jehovah” — “Intended as a transliteration of Hebrew YAHWEH, the vowel points of Hebrew ADHONAY (my lord) being erroneously substituted for those of YAHWEH; from the fact that in some Hebrew manuscripts the vowel points of ADHONAY (used as a euphemism for YAHWEH) were written under the consonants YHWH of YAHWEH to indicate that ADHONAY was to be substituted in oral reading for YAHWEH. Jehovah is a Christian transliteration of the tetragrammaton long assumed by many Christians to be the authentic reproduction of the Hebrew sacred name for God but now recognized to be a late hybrid form never used by the Jews.”

10. New Catholic Encyclopedia: “Jehovah” — “false form of the divine name YAHWEH.

11. Link

http://www.ccel.org/ccel/schaff/encyc06/Page_116.html                                                 http://www.ccel.org/ccel/schaff/encyc06/Page_117.html

12. The New Schaff-Herzog Encyclopedia: “Jehovah” — “is an erroneous form of the divine name of the covenant God Israel.”

13.The Interpreter’s Dictionary of the Bible: “Jehovah” –“is an artificial form.”

14. Encyclopedia International: “Jehovah” –“the vowels of one word with the consonants of the other were misread as ‘Jehovah.’

15. Merits Students Encyclopedia: –“is an inaccurate reconstruction of the name of God in the Old Testament.”

16. Encyclopedia Judiacia: “YHWH” — “When Christian scholars of Europe first began to study Hebrew, they did not understand what this really meant, and they introduced the hybrid name ‘Jehovah’…THE TRUE PRONUNCIATION OF THE NAME YHWH WAS NEVER LOST. Several early Greek writers of the Christian church testify that the name was pronounced ‘YAHWEH.’ This is confirmed, at least for the vowel of the first syllable of the name, by the shorter form Yah, which is sometimes used in poetry (e.g. Exodus 15:2)… The personal name of God of Israel is written in the Hebrew Bible with the four consonants YHWH and is referred to as the ‘Tetragrammaton.’ At least until the destruction of the First Temple in 586 B.C.E. this name was regularly pronounced with its proper vowels, as is clear from the Lachish Letters, written shortly before that date.”

17. Nelson’s Bible Dictionary: “Jehovah” — “The divine name Yahweh is usually translated Lord in English versions of the Bible, because it became a practice in late Old Testament Judaism not to pronounce the sacred name YHWH, but to say instead “my Lord” (Adonai) – a practice still used today in the synagogue. When the vowels of Adonai were attached to the consonants YHWH in the medieval period, the word Jehovah resulted. Today, many Christians use the word Yahweh, the more original pronunciation, not hesitating to name the divine name since Jesus taught believers to speak in a familiar way to God.”

18. Ron Rhodes (Christian apologist and author ): “If the Jehovah’s Witnesses are correct that God must always be called by the name Jehovah, then Jesus was way out of line, for He never used this name when referring to the Father.”

19. http://www.truthseek.net/Yahweh.html

Dr. J. B. Rotherham states in the preface of his Bible concerning Jehovah: “Erroneously written and pronounced Jehovah, which is merely a combination of the sacred Tetragrammaton and the vowels in the Hebrew word for Lord, substituted by the Jews for JHVH, because they shrank from pronouncing The Name, owing to an old misconception of the two passages, Ex. 20:7 and Lev. 24:16…To give the name JHVH the vowels of the word for Lord [Heb. Adonai], is about as hybrid a combination as it would be to spell the name Germany with the vowels in the name Portugal – viz., Gormuna. The monstrous combination Jehovah is not older than about 1520 A.D.

Rotherham was ahead of his time, but now many current dictionaries and encyclopedias admit the name Jehovah is wrong, that it properly should read “Yahweh.”

 

Waar komt de naam ‘Jehovah’ vandaan?

http://en.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mart%C3%AD

Pugio Fidei van Raymond Martin. Hij was degene die de naam ‘Jehovah’ introduceerde.

*** na blz. 17-18 Gods naam en de bijbelvertalers ***

“Na verloop van tijd kwam Gods naam echter weer in gebruik. In 1278 verscheen de naam in het Latijn in het werk Pugio fidei (Dolk des geloofs), door Raymundus Martini, een Spaanse monnik. Raymundus Martini gebruikte de spelling Yohoua. Al spoedig daarna, in 1303, voltooide Porchetus de Salvaticis een werk dat getiteld was Victoria Porcheti adversus impios Hebraeos (Porchetus’ overwinning op de goddeloze Hebreeën). Hierin vermeldde ook hij Gods naam, die hij afwisselend schreef als Iohouah, Iohoua en Ihouah. Daarna, in 1518, publiceerde Petrus Galatinus een werk onder de titel De arcanis catholicae veritatis (Over geheimen der universele waarheid), waarin hij Gods naam schrijft als Iehoua.”

Als je de twee documenten leest en beseft dat de WT NIKS vermeldt over de opdracht van Raymond Martin, dan is het duidelijk dat de uitspraak

“Na verloop van tijd kwam Gods naam echter weer in gebruik” in de bovenstaande WT-pub, eigenlijk zou moeten zijn “Na verloop van tijd introduceerde men de naam Jehovah”.

Wat was precies de taak van Raymundus Martini?

http://en.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mart%C3%AD

In March 1264, he was commissioned, with the Bishop of Barcelona, Raymund de Peñaforte, and two other Dominicans, Arnold of Sagarra and Petrus Janua, to examine the Hebrew manuscripts and books which the Jews, by order of the king, were to submit to them, and to cancel passages deemed offensive to the Christian religion. This is the first instance of Dominican censorship of the Talmud in Spain.

Their report was not severe, however, since Martí declared that many passages were confirmatory of the truth of Christianity, and that the Talmud should not be burned entirely (Pugio Fidei, ii.14, §8).

he work treats of God’s omniscience, the Creation, immortality, and the resurrection of the dead, and attempts to show the falsity of the Jewish religion; the latter part of the work is valuable on account of its extracts from the Talmud, the Midrash, and other sources

In deze geest ‘ontstond’ de naam ‘Jehovah’, ter vervanging van de ‘foutief verklaarde’ Joodse uitspraak ‘Jahweh’.

pijl_op

 

balk

54. Wachten!

Wij komen even terug op een stukje dat we schreven in artikel 22:

Armageddon breekt uit:

 1. in 1874;
 2. 1878;
 3. 1914;
 4. uiterlijk 1925;
 5. 1975;
 6. wanneer mensen die 1914 bewust hebben meegemaakt nog in leven zijn;
 7. wanneer mensen die geboren zijn in 1914 nog in leven zijn;
 8. wanneer mensen die duidelijk kunnen zien dat in 1914 de tijd van het einde is begonnen nog in leven zijn;
 9. wanneer nog mensen in leven zijn die begrijpen dat we in de tijd van het einde leven.

Wachten op Armageddon

 • Hoelang hebben vele Jehovah’s Getuigen gewacht?
 • Wachten op een antwoord op al hun gebeden?
 • Wachten op de remedie van al hun kwalen?
 • Wachten op het paradijs?
 • ..

Jehovah’s Getuigen zitten al hun hele leven te wachten op de onvervulde belofte van het Wachttorengenootschap. Niet alleen dat, ze hebben heel hun leven geleefd met en naar de doctrines van het Wachttorengenootschap. Ze hebben geleefd (velen zijn reeds overleden), doch geen van de beloftes gemaakt door het Wachttorengenootschap sinds de oprichting in 1874 zijn uitgekomen. NADA!

Elke Jehovah’s Getuige die de werken van Charles Russells gelezen heeft moet de vele verklaringen gelezen hebben dat 1914 verondersteld werd als “End of this system of things”. Vervolgens de gekende leugen verteld door Rechter Rutherford: “Millions Now Living Will Never Die” kan toch voor een Jehovah’s Getuige niet ongemerkt gebleven zijn? Vervolgens werd 1975 als het jaar van Armageddon aangewezen! Beste Jehovah’s Getuigen: 1914 is reeds 100 jaar geleden, 1975 bijna 40 jaar.

Het overgrote deel die toen leefden en deze Wachttoren flaters meemaakten zijn ondertussen gestorven, sommigen verlieten gelukkig de organisatie en anderen blijven spijtig genoeg hierover zwijgen. Jammer: Jehovah’s Getuigen leven binnen een autoritaire groep, met het idee, dan enkel goed te zijn, als ze blindelings gehoorzaam zijn aan de leerstellingen van het Wachttorengenootschap. Je bent maar goed als je regelmatig de vergaderingen bijwoont, hard je best doet om van deur tot deur te prediken, “wacht op Jehovah“. Het wordt je aangeleerd dat denken aan je eigen behoeften en verlangens egoïstisch is, en het werk van “Satan” is. Je staat je hele leven op” stand-by” met maar één doel, zoveel mogelijk nieuwe volgelingen te overtuigen, zodat ze ook hun hele leven kunnen wachten.

Beste Jehovah’s Getuigen, we willen jullie even laten nadenken!

 • Hoelang gaan jullie nog wachten? Jullie hele leven? Tot wanneer het voorbij is?
 • Wanneer gaan jullie inzien wat het Wachttorengenootschap werkelijk is? Een wereldwijde zweet organisatie met religieuze window dressing!
 • Wanneer gaan jullie inzien dat wachten op Armageddon, je hele leven wachten is, tot wanneer je sterft!

Bedenk hoe je leven eruit zou kunnen zien, mocht u komaf maken van dit wachten!

 • Hoe zou je leven er kunnen uitzien, mocht je de organisatie vaarwel zeggen?
 • Wat zou je kunnen betekenen voor je vrouw en kinderen?
 • Wat zou je kunnen betekenen voor andere mensen?
 • Wat zou dit voor je carrière kunnen betekenen?
 • Ik gewezen op een mooie dochter.Ik heb haar goed opgeleid en gratis van de uitkijktoren invloed.
 • Wat zou dit voor toekomstperspectieven kunnen geven, denk aan bevredigend pensioen en dergelijke?
 • Zou je, je kinderen van een beter onderwijs kunnen voorzien?
 • Zou je een meer zinvolle relatie met je vrouw en kinderen hebben?
 • Zou je in een mooier huis wonen, in een mooiere streek?
 • Zou je in een betere, mooiere, nieuwere wagen hebben?
 • Zou ik in plaats van het Wachttorengenootschap te helpen, werkelijk anderen kunnen helpen?
 • Zou je zelf gelukkiger zijn?
 • Zou je andere kunnen gelukkiger maken?

pijl_op

balk

55. Speelt geld geen rol bij de Jehovah’s Getuigen?

In de Wachttoren van 14 december 2014 vind je na het voorblad en de inhoudsopgave, een overlijdensbericht van Guy Pierce (lid van het bestuursorgaan), overleden in maart 2014. De volgende twee bladzijden worden gewijd, hoe je geld kunt overdragen aan het Wachttorengenootschap. Je hebt een waaier aan mogelijkheden tot en met het schenken van je hele vermogen. Op bladzijde 6 vind je dan de eerste Bijbelstudie. Eerst een bladzijde gewijd aan een lid van het bestuursorgaan, vervolgens twee bladzijden die je vertellen hoe je geld moet doneren, dan pas de Bijbelstudie, ons komt het over als: het bestuursorgaan voor de Bijbel. Wij dachten dat de Wachttoren, een tijdschrift was om Gods woord te onderwijzen!

Jehovah’s Getuigen scheppen vaak op dat ze anders zijn dan andere religies, omdat ze geen tienden vragen. Dit is juist, doch dit wil niet zeggen dat het Wachttorengenootschap haar leden niet onder druk zet om financieel bij te dragen.

Op de bladzijde gewijd aan doneren aan het Wachttorengenootschap, laat de organisatie niets aan het toeval over. Zij wijzen je er regelrecht op, hoe je geld, sierraden en persoonlijke bezittingen kunt donneren. Ook schenkingen onder voorwaarden, het plannen van periodieke giften worden gesuggereerd. Het Wachttorengenootschap als begunstigde van je levensverzekering aanduiden wordt voorgesteld. Schenkingen met lijfrenten, zowel roerend als onroerend behoren tot de mogelijkheid. Zelfs het Wachttorengenootschap als rechtspersoon aanstellen van een trust wordt aangehaald. Zelfs brochures zijn ter beschikking met instructies hoe u dit allemaal kunt regelen.

Bemerk in zo’n artikel vooral de psychologische techniek van “framing”. Er worden actuele en “Bijbelse” voorbeelden voorgehouden die aantonen hoe “Jehovah” ingenomen is met al deze giften, voorbeelden waarin de geldbezitter zichzelf gemakkelijk kan herkennen.

Van insiders weten we ook, dat dergelijke onderwerpen nogal eens verwerkt worden in het aandeel: plaatselijke behoeften. Volgelingen worden dan vanaf het podium voorzichtig aangemoedigd royaler te schenken. Bemerk de woordkeuze! Er wordt nooit gesproken van onder druk zetten, maar altijd van aanmoedigen. In dergelijke aandelen wordt dan op het schuldgevoel en sentiment gewerkt. Iedereen wordt dan aangespoord te geven aan Jehovah. (Zelfs jongeren worden ertoe aangespoord een gedeelte van hun zakgeld af te staan! Ook de armen worden ertoe aangespoord te geven! Hun gift wordt dan vergeleken met “de munten van de arme weduwe”.)

schenkingOok de manier van prioriteiten stellen door het Wachttorengenootschap valt ons op: de hoeveelheid ruimte die gegeven wordt aan enerzijds een overleden CEO van het besturend lichaam, anderzijds hoe je, je eigen zuurverdiende centjes kunt afstaan aan het Wachttorengenootschap is één element, doch dat dit voorrang heeft op de wekelijkse artikelen betreffende de Bijbelstudie, doet ons de wenkbrauwen fronsen. Eens je weet hoe je de schatkist van het Wachttorengenootschap moet vullen, en er blijft tijd en aandacht over, dan kunnen we misschien eens kijken naar een artikel over de Bijbel?

Helaas valt het ons op dat de religie van het Wachttorengenootschap steeds zakelijker en cult-achtig wordt. Is dit tijdschrift daar niet het perfecte voorbeeld van? Belangrijk is op te merken dat Jezus inderdaad een spaarpot droeg voor de armen, Maar Jehovah’s Getuigen doen niet mee aan charitatieve werken, en dit ondanks hun aanzienlijke ontvangen giften en hun aanzienlijke winsten. Het Wachttorengenootschap wenst dat de volgelingen hun ondersteunen en niet andersom!

De mannier van denken (handelen) zorgt ervoor dat slachtoffers gecreëerd worden binnen de groep van volgelingen. Volgelingen (kinderen en ouderen) die het niet breed hebben en onder druk gezet worden te doneren aan een religie in plaats van hun eigen familie op het droge te houden, is onverantwoord! Dit kan volgens ons in sommige gevallen beschouwd worden als kinder- of ouderenmishandeling. Bijbels is dit in alle gevallen absoluut niet!

Welke reden kunnen we aanhalen om te geloven dat deze religie er één is op basis van de Bijbel? Dit heeft absoluut niets te maken met de boodschap van de Bijbel! Is dit geen Cult of bedrijf, vermomd als een religie? Hoelang moet het nog duren, dat slachtoffers zichzelf gaan ondersteunen?

pijl_op

balk

56. Angst voor Armageddon

In artikel 8 kon u lezen hoe het Wachttorengenootschap angst aanwakkert bij haar volgelingen. In dit artikel gaan we verder met hoe het Wachttorengenootschap, Armageddon, levendig in gedachten houdt bij haar volgelingen.

De dood wordt door het Wachttorengenootschap gezien als vernietiging. Wanneer het einde komt wachten extreme onaangenaamheden voor zij die niet absoluut gehoorzaam zijn en zich niet volledig houden aan wat hun opgedragen wordt. Hun ogen zullen uit hun kassen rotten en ze zullen afslachting door de hand van God ondergaan. Armageddon wordt levendig in gedachten gehouden, door middel van tekeningen zoals die welke zijn ontworpen om kleine kinderen van Jehovah’s Getuigen bang te maken. (“From Paradise Lost to Paradise Regained“, 1958, blz. 208-09). Veel angst is gebaseerd op de intense schaamte en wanhoop die zeker zal worden beleefd als de Jehovah’s Getuige zijn vrienden ziet overleven terwijl zijzelf zullen sterven.

Het Wachttorengenootschap heeft met Armageddon een krachtige tool in handen. De motieven van het Wachttorengenootschap voor het gebruik van indoctrinatie van angsten heeft tot doel de daden en het gedrag van de Jehovah’s Getuigen te beheersen. Vele voormalige Jehovah’s Getuigen die er nu van overtuigd zijn dat hun religie niet de waarheid is, hebben nog steeds een ongelofelijke angst te worden gedood door God als Armageddon begint.

De reden dat deze leer zo effectief is, is omdat veel mensen meer schrik hebben van het sterven op zich, meer dan van de dood zelf. Ook hebben mensen schrik om een gewelddadige of pijnlijke dood te sterven. Ook hebben mensen de inherente wil om te leven. Te worden bedreigd met uitsterven geeft het gevoel dat het leven zinloos wordt. Het Wachttorengenootschap is zich er terdege van bewust, van de kracht van deze angst.

“It is this fear of death that has held the human race in mental slavery to all manner of superstitions and omens. The Bible speaks of “all those who for fear of death were subject to slavery all through their lives.” (Victory Over Death-Is It Possible for You? blz.7)

De vele grafische tekeningen die het Wachttorengenootschap gebruikt in haar litteratuur spreken boekdelen. Het handboek voor kinderen From Paradise Lost to Paradise Regainedis een uitgave gericht op kinderen. De tekeningen zijn niet alleen angstaanjagend voor volwassenen, laat staan voor kinderen. (Op het internet vindt je getuigenissen van leerkrachten die moesten tussenkomen, omdat klasgenootjes van kinderen van Jehovah’s Getuigen vertelden dat ze zouden vernietigd worden door Armageddon!)

armageddon1

Margaret Thaler Singer schrijft het volgende commentaar (regelmatig van toepassing op Jehovah’s Getuigen): “Most of the groups work hard to prevent defections: some ex-members cite warnings of heavenly damnation for themselves, their ancestors, and their children. Since many cult veterans retain some residual belief in the cult doctrines, this alone can be a horrifying burden.”  (“Coming out of the Cults” in Psychology Today, januari 1979)

Het Wachttorengenootschap leert dat, ongeacht hoe goed iemand is geweest, het alleen zijn/haar gedrag is op het ogenblik van Armageddon, dat telt.

“Ja, als christenen moeten wij allen volharden, hetzij tot het einde van dit samenstel van dingen of tot het einde van ons leven. Er is geen andere mogelijkheid om Jehovah’s goedkeuring voor redding te ontvangen. Wij bevinden ons in een wedloop om het leven, en wij moeten die „met volharding . . . lopen” tot wij de finish hebben gehaald” (de Wachttoren 15 september 1993, blz. 9)

pijl_op

balk

57. De terreur van zwart-wit-denken

In artikel 3 hebben we het gehad over “gedachten beheersing” of “gedachten controle”, door sommigen ook wel “gedachten hervorming” genoemd. Dit heeft betrekking op het forceren van de overtuiging dat alleen de organisatie de juiste “waarheid” leert. Dit wordt ondersteund door geladen taal en zwart-wit-denken. In dit artikel gaan we op dit laatste component verder in.

Enkele voorbeelden van zwart-wit-denken:

 • je bent aardig of niet aardig,
 • je bent goed of slecht,
 • het is een geweldige film of het is een vreselijke film,
 • het Wachttorengenootschap is goed, al het andere is slecht,
 • wie niet voor ons is, is tegen ons.

Een middenweg is er niet:

 • je wereld is Zwart of Wit.
 • Hel of Hemel.

zwart-wit-denken

Deze manier van denken wordt ook wel zwart-wit-denken genoemd. Het is een starre manier van denken die heftige emotionele reacties kan oproepen. Zijn dit vooral positieve gevoelens, dan is er (meestal) geen probleem. Verval je in negativiteit en heftige nare gevoelens, dan wordt dit een gevaarlijk verhaal.

Grootste gevaar is de invloed op je zelfbeeld. Je voelt je een mislukkeling als je niet volmaakt bent. Maak je een fout, dan straf je jezelf genadeloos af. Je bent waardeloos, je hebt gefaald of je bent nergens goed in. Je wordt onzeker en je kan in een negatief denkpatroon belanden. Een negatief denkpatroon versterkt je negatieve gevoel, met als gevolg: je ellendige, uitzichtloze situatie is een feit.

Zwart-wit-denken roept vaak vervelende gevoelens op. Sommige mensen die daar last van hebben denken vaak aan zelfmoord om van die gevoelens af te komen. Het is denken in uitersten, dus in termen van goed of fout. Dit soort gedachten kan schuldgevoelens bij je oproepen of gevoelens van falen. Een ander probleem dat zich gaat stellen als je gaat zwart-witdenken is dat je in het extreme, alleen op het negatieve gaat letten en niet op het positieve. Veelal ga je dit dan ook gaan overdrijven (alles loopt mis, niemand vindt me leuk, ik doe het ook nooit goed).

We geven hieronder enkele voorbeelden hoe het Wachttorengenootschap het zwart-witdenken, het hun volgelingen met de paplepel ingiet. Denk hierbij ook aan de kinderen van Jehovah’s Getuigen die ruwweg de eerste twintig jaar van hun leven worden gehersenspoeld in zwart-wit-denken. Alles is alleen maar goed of fout geweest!

“Als we Jehovah’s werk niet meer actief ondersteunen, dan beginnen we Satan te volgen. Er bestaat geen middenweg” (De Wachttoren 15 juli 2011, blz.19)

“Either you are serving Jehovah God or Satan the Devil. Regardless of your answer, if you follow the unrighteous ways of the world you cannot be serving the true God, Jehovah.” (You Can Live Forever in Paradise on Earth, blz. 208)

“Are you so different from the majority of mankind that you can say that they are serving the Devil but that you are serving the true God? There is a people who are that different, and everyone knows they are different and no part of the world. They are Jehovah’s witnesses.” (Watchtower 1968 Mar. 1, blz. 136)

pijl_op

 

balk

58. Beschouwen de leden van het Besturend Lichaam zich als de leiders van de Jehovah’s Getuigen?

De literatuur van het Wachttorengenootschap geeft ons tegenstrijdige verklaringen:

“Het Besturende Lichaam vertrouwt op de leiding van Gods heilige geest. De leden ervan zien zichzelf niet als de leiders van Jehovah’s volk.” (Getuigenis, bt, blz. 110)

“Het Besturende Lichaam vertrouwt voor leiding op de Universele Soeverein, Jehovah, en op het Hoofd van de gemeente, Jezus(1 Korinthiërs 11:3; Efeziërs 5:23). De leden ervan zien zichzelf niet als de leiders van Gods volk. Ze blijven samen met alle andere gezalfde christenen,” (brochure: Wie doen nu Jehovah’s wil? blz. 20)

pionUit deze twee citaten zou men kunnen concluderen dat het Wachttorengenootschap het Besturend Lichaam niet beschouwd als de leiders van de Jehovah’s Getuigen. Echter, in de onderstaande publicaties staat dat het Besturende Lichaam “de leiding neemt”.

“De getrouwe en beleidvolle slaaf wordt in deze tijd vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam, dat de leiding neemt in de wereldwijde Koninkrijksprediking en dit werk coördineert.” (De Wachttoren 15 februari 2009, blz. 28)

“Het Hoofd, Jezus Christus, geeft de leden van het lichaam wat nodig is voor goede samenwerking, coördinatie en geestelijke voeding (Ef. 4:15, 16; Kol. 2:19). In overeenstemming hiermee is het Besturende Lichaam georganiseerd om de leiding te nemen, waarbij zij zich op hun beurt laten leiden door Jehovah’s heilige geest.” (De Wachttoren 15 mei 2008, blz. 29)

“Voor ons in deze tijd zijn het degenen die het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen vormen, die wij kunnen gadeslaan, alsook andere gezalfde opzieners en mannen van de „grote schare” die onder ons de leiding nemen.” (De Wachttoren 15 september 1989, blz. 21)

“Hoewel de leden van het Besturende Lichaam net als hun medechristenen slaven van Jehovah en van Christus zijn, onderricht de bijbel ons: „Weest gehoorzaam aan hen die onder u de leiding nemen en weest onderdanig, want zij waken over uw ziel als mensen die rekenschap zullen afleggen, opdat zij dit met vreugde en niet met zuchten mogen doen, want dit zou voor u schadelijk zijn.” – Hebreeën 13:17.” (De Wachttoren 15 maart 1998, blz. 21)

“Plaatselijke ouderlingen en leden van het Besturende Lichaam nemen de leiding onder ons; daarom dienen wij hen te respecteren en te bidden dat God hun de wijsheid moge schenken die zij nodig hebben om de gemeente te besturen.” (De Wachttoren 15 december 1989, blz. 21)

“So we can observe the faithful men today who take the lead among us, particularly those of the governing body of the ‘faithful and discreet slave’.” (Watchtower 15 juni 1969 blz. 367 par.3)

Begrijpen, wie begrijpen kan! Enerzijds lijkt het erop dat de leden van het Besturend Lichaam zich willen voordoen als nederige medeaanbidders, anderzijds vragen ze de Jehovah’s Getuigen hun te beschouwen als “degenen die de leiding nemen” en hun te gehoorzamen!

Hier dient opgemerkt te worden dat als men het oneens is met de leerstellingen van het Wachttorengenootschap zoals verwoord in de literatuur van het Wachttorengenootschap, men verdreven wordt uit de organisatie als “afvallige”, ongeacht of men loyaal is aan Jehovah, Jezus en de woorden van de Bijbel.

Aan u om uit die verwarrende verklaringen te komen!

pijl_op

balk

59. Wie stelt de leden aan van het Besturend Lichaam? (1)

In een artikel van De Wachttoren van 15 december 1971 kan u de buitengewoon verbazingwekkende bewering lezen dat Jezus Christus persoonlijk de leden van het Besturend Lichaam benoemt, en dit op dezelfde manier als hij zijn apostelen benoemd heeft:

“the governing body of the ‘slave’ class is not appointed by any man. It is appointed by the same one who appointed the twelve apostles in the first century C.E., namely, Jesus Christ the Head of the true Christian congregation and the Lord and Master of the ‘faithful and discreet slave’ class.—John 15:16, 19.” (Watchtower 15 december 1971 blz. 755-762)

“doch omdat het besturende lichaam van de „slaaf”-klasse niet door een mens wordt aangesteld. Het wordt aangesteld door dezelfde die de twaalf apostelen in de eerste eeuw G.T. aanstelde, namelijk Jezus Christus, het Hoofd van de ware christelijke gemeente en de Heer en Meester van de „getrouwe en beleidvolle slaaf”-klasse. -Joh. 15:16, 19.” (De Wachttoren van 1 april 1972, blz. 211-218)

besturende_lichaam

bron: www.jw.org – Besturende lichaam in de eerste eeuw

Wij hebben geen weet of deze fabelachtige bewering ooit ingetrokken of aangevuld werd in latere literatuur van het Wachttorengenootschap. Dus dit moet op dit ogenblik de officiële leerstelling van het Wachttorengenootschap zijn over hoe de leden van het Besturend Lichaam worden benoemd.

Uiteraard, wordt er aan de volgelingen van het Wachttorengenootschap geen specifieke informatie gegeven hoe Jezus communiceert met het Besturend Lichaam om hen te laten weten welke leden toegevoegd moeten worden of verwijderd moeten worden van het Besturend Lichaam (Idem hoe Jezus schijnbaar het Besturend Lichaam in 1971 verkoos).

Deze belangrijke details worden aan uw verbeelding overgelaten!

pijl_op

balk

60. Wie stelt de leden aan van het Besturend Lichaam? (2)

Als het correct is dat Jezus een “Getrouwe en Beleidsvolle slaafklasse” heeft aangesteld in 1919 moeten we ons volgende vraag stellen: waarom en hoe is het bestuur van deze behoorlijk grote klasse overgegaan op slechts enkele leden van een “Besturend Lichaam”?

We gaan terug naar 1971. Het Besturend Lichaam (op dat ogenblik nog gekozen door de leden/aandeelhouders) bepaalde dat ze voortaan los stonden van het Wachttorengenootschap en niet meer democratisch gekozen konden worden. Met andere woorden: dit was een machtsovername! Het “los staan” van het Besturend Lichaam en het Wachttorengenootschap is een puur juridische constructie. Het Wachttorengenootschap wordt nu een “wettelijk instrument” genoemd waar het Besturende Lichaam gebruik van maakt. Het Besturend Lichaam bepaald nu alles wat er gebeurd. Het Besturende Lichaam heeft zichzelf voor onbepaalde tijd de macht toegeëigend over het Wachttorengenootschap en daarmee over de hele geloofsgemeenschap van Jehovah’s Getuigen.

Om even op onze vraag in vorig artikel terug te komen: Na deze bekendmaking in 1971 mag men dus gerust stellen dat Jezus geen nieuwe bestuurders aanstelde!

Nieuwe leden werden voortaan alleen aangesteld op uitnodiging van het Besturend Lichaam zelf (uiteraard alleen leden die op één lijn denken, eenheid is van het allerhoogste belang voor deze organisatie). Hierdoor houdt het zichzelf in stand, heeft aan niemand verantwoording af te leggen. Zelfs niet aan de Getrouwe en Beleidsvolle slaaf, en dat terwijl ze zegt deze slaaf te vertegenwoordigen. Er bestaat geen enkele vorm van controle op dit Besturend Lichaam, iemand die te lastige vragen stelt wordt geëxcommuniceerd.

We herhalen de vraag: Wie stelt de leden aan van het Besturend Lichaam? Door wie is het Besturende Lichaam aangesteld?

Was het Jezus, of …?

 

Huidige leden vanhet Besturend Lichaam Aanstelling
Gerrit Lösch 1994
M. Stephen Lett 1999
David H. Splane 1999
Samuel F. Herd 1999
Geoffrey Jackson 2005
Anthony Morris 2005
Marc Sanderson 2012

pijl_op

 balk

61. Is het Besturende Lichaam (“getrouwe en beleidvolle slaaf”) in 1919 door Jezus aangesteld?

Volgens het Besturend Lichaam kwam Jezus in 1918 onzichtbaar naar de aarde om zijn slaven te inspecteren. “Uit alle religies koos hij de Bijbelonderzoekers, zoals Jehovah’s Getuigen toen bekend stonden, vanwege het juiste geestelijke voedsel (Bijbels onderricht) dat zij te rechter tijd uitdeelden. Hij stelde hen vervolgens in 1919 aan over al zijn bezittingen.”  (De Wachttoren, 15 maart 1990, blz.15)

In vers 47 (Mattheüs 24:45-47) wordt een aanstelling vermeld van deze “slaaf” over alle bezittingen van Jezus. Deze aanstelling zou volgens de organisatie inhouden dat hun een beheer zal worden toevertrouwd over het werk dat Jezus in Mattheüs 28:19 noemde, namelijk het maken van discipelen en het uitdelen van “geestelijk voedsel” (Bijbelse waarheden) aan de overige “huisknechten” (de “grote schare” en de individuele leden van de “kleine kudde”).

Deze aangestelde “getrouwe en beleidvolle slaaf” wordt vertegenwoordigd door het Besturend Lichaam dat momenteel uit 7 leden bestaat. “Die getrouwe en beleidvolle slaaf wordt in onze tijd vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen, dat als publiciteitsinstrument het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap heeft.    Heel passend is die getrouwe en beleidvolle slaaf ook Gods communicatie-kanaal genoemd.” (De Wachttoren, 1 september 1991, blz. 18)

Hieronder enkele voorbeelden van het Besturend Lichaam waar zij claimen Gods (Jehovah’s) communicatiekanaal te zijn:

Laten wij nu eens ondubbelzinnig vaststellen wat Jehovah’s communicatiekanaal voor onze tijd is, zodat wij ons in zijn gunst mogen blijven verheugen. Luister  eens naar het geïnspireerde antwoord  hierop  in Mattheüs 24:45-47 (NW): “Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf….. waarlijk, ik zeg u, dat hij hem zal aanstellen over al zijn bezittingen.” Heeft hij dat gedaan? Ja, vooral sinds 1919 heeft hij het gezalfde overblijfsel als samengesteld lichaam over alle zichtbare Koninkrijks-belangen aangesteld. ……. Volgens de beschrijving in 1 Korinthe 12:18 (NW), “heeft [God] de leden in het lichaam geplaatst, elkeen zoals het hem behaagde.” Het is van levensbelang dat wij dit erkennen en op de aanwijzingen van de “slaaf” acht geven zoals wij naar de stem Gods zouden luisteren, omdat het een voorziening van Hem is.” (De Wachttoren, 1 september 1957, blz.392, par.7)

“Vooral aangestelde ouderlingen dienen waardering te hebben voor haar voedzame geestelijke voedsel dat door God via de getrouwe slaaf wordt verschaft. Jaren geleden misten enkele ouderlingen die waardering. Eén waarneemster merkte op dat deze mannen de artikelen in De Wachttoren bekritiseerden en niet bereid waren dit tijdschrift als Gods kanaal der waarheid te erkennen, terwijl zij altijd trachtten anderen te beïnvloeden net zo te denken als zij’. Loyale ouderlingen trachten anderen echter nooit te beïnvloeden om ook maar iets van het geestelijke voedsel waarin God via de getrouwe slaaf voorziet, te verwerpen.” (De Wachttoren, 15 november 1992 blz. 19)

“Die getrouwe en beleidvolle slaaf wordt in onze tijd vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen, dat als publiciteitsinstrument het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap heeft. Heel passend is die getrouwe en beleidvolle slaaf ook Gods communicatie-kanaal genoemd.” (De Wachttoren, 1 september 1991, blz. 18)

“Op Jehovah vertrouwen betekent ook vertrouwen op het hedendaagse zichtbare kanaal waarvan hij al tientallen jaren onmiskenbaar gebruik maakt om zijn voornemens te dienen. Dan zullen ware christenen als nooit tevoren hun vertrouwen moeten stellen op medeaanbidders die door Jehovah en zijn regerende Koning zijn gemachtigd om de leiding te nemen. Deze getrouwe mannen zullen Gods volk leiden. Het negeren van hun leiding zou op ramp-spoed kunnen uitlopen.” (De Wachttoren, 1 juni 2003, blz. 21)

“Theocratische aanstellingen [van ouderlingen] zijn afkomstig van Jehovah via zijn Zoon en Gods zichtbare aardse kanaal, „de getrouwe en beleidvolle slaaf” en zijn Besturende Lichaam.” (De Wachttoren, 15 januari 2001, blz. 16)

“Omdat Jehovah God ons zijn geest niet los van zijn Woord doet toekomen, en wij kunnen niet hopen heilige geest te ontvangen indien wij het aardse kanaal negeren waarvan Jehovah zich in deze tijd bedient, „de getrouwe en beleidvolle slaaf”, vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Zonder hulp van deze „slaaf” zouden wij noch in staat zijn de volle strekking van wat wij lezen te begrijpen, noch weten hoe wij het geleerde zouden moeten toepassen.” (De Wachttoren, 15 juli 1987, blz. 19)

“We kunnen niet verwachten een goede band met Jehovah op te bouwen als we degenen negeren die door Jezus zijn aangesteld om zorg te dragen voor zijn bezittingen. Zonder de hulp van “de getrouwe en beleidvolle slaaf” zouden we de volledige draagwijdte van wat we in Gods Woord lezen niet kunnen begrijpen en zouden we ook niet weten hoe we het moeten toepassen. (De Wachttoren, 15 september 2010, blz. 8)

Via de “getrouwe slaaf” en zijn hedendaagse Besturende Lichaam leidt God zijn georganiseerde volk om in geestelijk opzicht voedsel, kleding en beschutting beschikbaar te stellen aan allen die van deze voorzieningen gebruik willen maken. (Kennis die tot eeuwig leven leidt “ (1995) blz. 161)

“Ongeacht waar wij op aarde leven, Gods Woord blijft met betrekking tot ons gedrag en onze geloofsovertuiging als een licht op ons pad en een lamp voor onze voet dienst doen (Ps.119:105). Maar ten einde christenen in alle natiën te helpen de bijbel te begrijpen en die op juiste wijze in hun leven toe te passen, heeft Jehovah God ook zijn zichtbare organisatie verschaft, de “getrouwe en beleidvolle slaaf”, die bestaat uit personen die door de heilige geest gezalfd zijn. Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven,ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen. – Vergelijk Handelingen 8:30-40.” (De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27)

“Het is zoals Petrus het onder woorden bracht toen sommigen van de discipelen over Jezus’ leer struikelden: „Heer, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven” (Joh.6:68). De Heer Jezus Christus heeft die “woorden” nog steeds, en hij doet ze de mensen toekomen via de ene “getrouwe en beleidvolle slaaf”-organisatie die hij thans op aarde gebruikt. Ze is als de “goede boom” die volgens Jezus’ beschrijving “voortreffelijke vruchten” voortbrengt (Matth.7:17). De enige andere keus die voor de mensen openstaat, is zich te verbinden met Satans politieke “wilde beest” en “Babylon de Grote”, het wereldrijk van valse religie(Openb.13:1; 17:5).Geen  enkele opgedragen christen zou daarnaar willen terugkeren! – 2 Petr.2:22; Joh.14:6.” (De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 31)

Via zijn Woord en via „de getrouwe en beleidvolle slaaf” voorziet Jehovah in rijk geestelijk voedsel (Matth.24:45) “ (Koninkrijksdienst januari 2005, blz. 1 par.2)

Gods aangestelde kanaal: Houd in gedachte dat onze hemelse Vader een aangesteld communicatiekanaal heeft, “de getrouwe en beleidvolle slaaf”. Die “slaaf” heeft de verantwoordelijkheid te bepalen welke inlichtingen beschikbaar gesteld worden aan het huisgezin van gelovigen, alsook wanneer het doorgeven ervan “te rechter tijd” is. Dit geestelijke voedsel is alleen via de theocratische organisatie verkrijgbaar. We dienen ons altijd tot Gods aangestelde kanaal te wenden voor betrouwbare inlichtingen, niet tot een netwerk van internetgebruikers. – Matth.24:45.” (Koninkrijksdienst september 2002, blz. 8 par. 5)

“”Theocratie” betekent “bestuur door God”, die liefde is. Wij trekken voordeel van zijn bestuur door zijn autoriteit te aanvaarden en ons bij grote en kleine beslissingen door zijn richtlijnen te laten leiden. “De getrouwe en beleidvolle slaaf” vertegenwoordigt theocratisch bestuur hier op aarde (Matth.24:45-47). Samenwerking met de organisatie die door de “slaaf” wordt gebruikt, is van wezenlijk belang willen wij Jehovah’s zegen verkrijgen. (Vergelijk Hebreeën 13:17.)” (Koninkrijksdienst juni 1995, blz. 1 par. 4)

“Wij dienen ons ervan te  vergewissen dat wij  niet naar iets luisteren wat gaat “buiten de dingen die geschreven staan”  in de Heilige Schrift en in het geestelijke voedsel dat door de “getrouwe en beleidvolle slaaf” wordt verschaft. – 1 Kor. 4:6; Matth.24:45-47″  (Koninkrijksdienst maart 1980, blz. 3 vragenbus)

“Daarbij komt nog dat zij als discipelen van Jezus Christus niet alleen Jehovah’s zichtbare organisatie erkennen maar ook de autoriteit van Jezus Christus zoals die door “de getrouwe en beleidvolle slaaf” wordt uitgeoefend (Matth.24:45-47; Hand.1:8).” (Koninkrijksdienst mei 1986, blz. 8 vragenbus)

Wie weigert de uit Jehovah’s Woord of van zijn organisatie afkomstige raad ter harte te nemen en de terechtwijzing in de wind slaat, verwerpt de raad van de Almachtige God.” (De Wachttoren, 1 juli 1958, blz. 410)

“Jehovah’s Getuigen zijn er thans zeer dankbaar voor dat de duidelijke feiten aantonen dat het God heeft behaagd, hen te gebruiken….. Zij hebben dit werk verricht omdat Jehovah zijn machtige hand had uitgestrekt, hun lippen had aangeroerd en zijn woorden in hun mond had gelegd. Uit alles blijkt dat zij het hebben gedaan omdat hij hen over de natiën en over de koninkrijken had aangesteld. [ red: dit geldt volgens de leer alleen voor de “Getrouwe en beleidvolle slaaf”, vertegenwoordigd door haar Besturende Lichaam.] “ (De Wachttoren, 1 april 1959, blz. 204)

“…men dient te beseffen dat Jehovah alleen de zachtmoedigen inzicht geeft en niet de eigenzinnigen. Wanneer wij Jehovah en de organisatie van zijn volk liefhebben, zullen wij niet achterdochtig zijn, maar zoals de bijbel zegt, “alles geloven”, ook bijvoorbeeld alles wat er in het tijdschrift De Wachttoren staat,…”  (Bekwaam gemaakt tot de predikingsdienst, blz. 156)

“Wees dus gehoorzaam en doe Jehovah’s werk zoals hij het verricht wil hebben, want het enige wat telt, is de door middel van zijn organisatie aangegeven manier!” (De Wachttoren, 1 juli 1956, blz. 295)

De wil van de slaaf is daarom Jehovah’s wil. Opstand tegen de slaaf staat gelijk aan opstand tegen God.” (De Wachttoren, 15 augustus 1956, blz. 374)

“Het Besturende Lichaam publiceert in vele talen. Dit geestelijke voedsel is gebaseerd op Gods Woord. Wat er wordt onderwezen, is dus van Jehovah afkomstig en niet van mensen.” (De Wachttoren, 15 september 2010, blz. 13)

“In deze tijd van het einde heeft Christus “al zijn bezittingen” – alle aardse belangen van het Koninkrijk – toevertrouwd aan zijn “getrouwe en beleidvolle slaaf”, vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam, een groep gezalfde christelijke mannen (Matth.24:45-47). De gezalfden en hun metgezellen, de “andere schapen”, erkennen dat ze door de leiding van het hedendaagse Besturende Lichaam te volgen, in feite hun Leider, Christus, volgen.” (De Wachttoren, 15 september 2010, blz. 23)

“Tegenwoordig behoren de meeste gemeenteouderlingen tot de andere schapen. Ze worden aangesteld na gebed en onder leiding van de heilige geest, dus ook zij kunnen geacht worden onder Christus’ toezicht of leiding te staan (Hand.20:28). Ze erkennen echter dat Christus een kleine groep gezalfde christelijke mannen als een Besturend Lichaam gebruikt om leiding te geven aan zijn discipelen op aarde.” (De Wachttoren, 15 september 2010, blz. 27)

Uw houding ten opzichte van de met tarwe te vergelijken gezalfde “broedersvan Christus en de wijze waarop u hen bejegent, zal de factor zijn op grond waarvan bepaald zal worden of u in de “eeuwige afsnijding” zult heengaan of “het eeuwige leven” zult ontvangen.” (De Wachttoren, 1 november 1981, blz. 26)

“Allen die de bijbel willen begrijpen, dienen in te zien dat de “rijkgevarieerde wijsheid van God” uitsluitend bekend kan worden via Jehovah’s communicatiekanaal, de getrouwe en beleidvolle slaaf (De Wachttoren, 1 oktober 1994, blz. 8)

“De bijbel is daarom een boek van organisatie dat aan de christelijke gemeente als organisatie, niet aan individuele personen toebehoort, ongeacht hoe oprecht zulke personen ook mogen geloven dat zij de bijbel kunnen uitleggen.  Om deze reden kan de bijbel niet op de juiste wijze worden begrepen zonder Jehovah’s zichtbare organisatie in gedachten.” (De Wachttoren, 15 januari 1968, blz. 43)

“Maar als wij ons van Jehovah’s organisatie zouden verwijderen, zouden wij nergens anders terechtkunnen voor redding en ware vreugde.” (De Wachttoren, 15 september 1993 blz. 22)

“Om het leiderschap van Christus te aanvaarden, is het derhalve noodzakelijk de organisatie die persoonlijk door hem wordt geleid, te gehoorzamen. Door te doen wat de organisatie zegt, doet men wat hij zegt, terwijl men door de organisatie te weerstaan, hem weerstreeft.

Een van de hinderpalen waardoor men ervan wordt weerhouden, gehoorzaam en onderdanig te zijn, is de neiging van onvolmaakte menselijke schepselen een oordeel te vellen over de juistheid en over andere hoedanigheden van de instructies die aan hen worden doorgegeven. In plaats dat zij deze als van Christus, die ze door middel van de organisatie heeft gegeven, beschouwen, overleggen zij bij zichzelf of met anderen wat zij zullen doen.” (De Wachttoren, 15 juli 1959 blz. 434 par.7,8)

“Die getrouwe slaaf is het kanaal dat Jezus gebruikt om zijn ware volgelingen in deze tijd van het einde te voeden. Het is heel belangrijk dat we weten wie de getrouwe slaaf is. Onze geestelijke gezindheid en onze met God hangen af van dit kanaal band.” (De Wachttoren, 15 juli 2013 blz. 20 par. 2)

“Hij laat ons via zijn organisatie weten wat zijn voornemen is en wat hij van ons verwacht. Je kunt Jehovah’s rust ingaan door hem en zijn organisatie te gehoorzamen.

Maar als je de raad van de getrouwe en beleidvolle slaaf alleen serieus neemt als jij het belangrijk vindt, werk je Jehovah’s voornemen tegen. Dan komt je band met Jehovah in gevaar.” (De Wachttoren 15 juli 2011 blz. 28 par.16,17)

“De gezalfden en hun metgezellen, de “andere schapen”, erkennen dat ze door de leiding van het hedendaagse Besturende Lichaam te volgen, in feite hun Leider, Christus, volgen.” (De Wachttoren, 15 september 2010  blz. 23 par. 8)

“….aangezien de „eenheid” gehandhaafd dient te worden, moet een rijpe christen met betrekking tot geloof en kennis in eenheid en volledige harmonie met medegelovigen zijn. Als het op begrip van de bijbel aankomt, propageert hij geen persoonlijke meningen en vindt niet dat anderen er net zo over moeten denken. In plaats daarvan heeft hij het volste vertrouwen in de waarheid zoals die door Jehovah God via zijn Zoon, Jezus Christus, en „de getrouwe en beleidvolle slaaf” wordt onthuld.” (De Wachttoren, 1 augustus 2001 blz. 14 par. 8)

“Gehoorzaamheid aan Jehovah is vaak neergekomen op gehoorzaamheid aan zijn vertegenwoordigers. Door zich aan de slaafklasse te onderwerpen, geven Gods dienstknechten ook blijk van hun onderworpenheid aan de Meester, Jezus Christus.” (De Wachttoren, 1 oktober 2002 blz. 17-19 par. 1 en 7)

Conclusie:

Behoorlijk zware claims! Maar wat is het bewijs van hun aanstelling? Het bewijs is dat het wel door God moet zijn aangesteld! Met zoveel volgelingen moet het toch wel Gods zegen hebben? Het Besturend Lichaam wijst steeds naar de enorme toename in aantallen. Dat moet dan toch wel het bewijs zijn van hun aanstelling?

Maar wat was dan het bewijs toen er, begin vorige eeuw, nog maar een handje vol Bijbelonderzoekers waren?

De aanvankelijke volgelingen stelden dus eenvoudig geloof in hun claims! (Iets aannemen zonder bewijs, noemt het Besturend Lichaam echter lichtgelovigheid)

Worden dan een heleboel lichtgelovigen samen… een bewijs?

pijl_op

balk

62. Zaken over bloedtransfusie die niet aan Jehovah’s getuigen worden verteld!

Wij komen nog eens terug op artikel 7 (Verbod op bloedtransfusie). In een rapport (reeds van 1999 – zie puntje 12) kan men lezen dat bloedtransfusies ongeveer een 10.000 levens redden per dag. Trekken we dit door naar de groep van Jehovah’s Getuigen, zou dit betekenen dat 10 levens per dag of (3650 per jaar) zouden kunnen gered worden, mochten deze bloedtransfusies willen aanvaarden!

Wij hebben het artikel zo opgebouwd dat dit een vraagstelling naar de Jehovah’s Getuigen is, met de hoop dat we hun denkvermogen kunnen activeren. Wij hebben daarom per vraag niet alleen de problematiek ondersteund, maar ook telkens een bijlage bijgevoegd, zodat u de argumentatie werkelijk kunt tonen, als u daar de kans toe krijgt.

Hier volgen een aantal vragen over het gebruik van bloed die u aan een Jehovah’s Getuige kunt stellen:

1. Het Wachttorengenootschap leert dat “orgaantransplantaties” en “weefseltransplantaties” aanvaardbaar zijn voor Jehovah’s Getuigen, zonder dat ze de Bijbelse principes overtreden?

“De Getuigen geloven niet dat de bijbel zich rechtstreeks uitlaat over orgaantransplantaties; beslissingen ten aanzien van de transplantatie van een hoornvlies, nier of ander weefsel moeten daarom door de individuele Getuige genomen worden.” (Brochure: Hoe kan bloed uw leven redden? 1990, blz. 28)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

2. Heeft het Wachttorengenootschap toegegeven dat: “Bloed is een orgaan, en een bloedtransfusie is in feite een orgaantransplantatie.”? (Ontwaakt 22 augustus 1999 blz. 31) De Engelstalige versie stelt het nog duidelijker: “Blood is an organ of the body, and a blood transfusion is nothing less that an organ transplant.” (Awake 22 augustus 1999 blz. 31)

Bron: Awake! August 22,1999
Bron: Awake! August 22,1999

“Wanneer artsen een hart, een lever of een ander orgaan transplanteren, zal het immuunsysteem van de ontvanger het vreemde weefsel gewoonlijk herkennen en afstoten. Toch is ook transfusie een weefseltransplantatie. Zelfs bloed dat de kruisproef „goed” heeft doorstaan, kan het immuunsysteem schade toebrengen.” (Brochure: Hoe kan bloed uw leven redden? 1990, blz. 8)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

3. Als bloedtransfusie niets anders is als een “orgaantransplantatie” of een “weefseltransplantatie”, die door Jehovah’s Getuigen aanvaard worden, waarom blijven ze dan nog steeds bloedtransfusies weigeren?

4. Worden Jehovah’s Getuigen verteld door het Wachttorengenootschap dat het aanvaarden van bloedtransfusies of één van de vier hoofdbestanddelen (rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes, plasma) een overtreding is van Gods wet?

“En dus weigeren de Getuigen, in overeenstemming met de medische feiten, transfusies van vol bloed of van een van de vier hoofdbestanddelen.” (De Wachttoren 15 juni 2004, blz. 22)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

“Tegenwoordig wordt meestal geen volbloed getransfundeerd maar een van de hoofdbestanddelen: (1) rode bloedcellen; (2) witte bloedcellen; (3) bloedplaatjes; (4) plasma (serum), het vloeibare bestanddeel. Jehovah’s Getuigen zijn de mening toegedaan dat het accepteren van volbloed of een van die vier hoofdbestanddelen een overtreding van Gods wet is.” (De Wachttoren 15 juni 2000, blz. 29)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

5. Waarom wordt dan door het Wachttorengenootschap aan de Jehovah’s Getuigen verteld dat het gebruik van alle bestanddelen van bloedplasma toegelaten is, zelfs als bloedplasma verboden is?

“The Main Components of Blood – Plasma: about 55 percent of the blood. It is 92 percent water; the rest is made up of complex proteins, such as globulinsfibrinogens, andal bumin.” (Awake, 22 oktober 1990, blz. 1)

Bron: Awake!
Bron: Awake!

“Naar hun religieuze begrip is het de Getuigen echter niet volledig verboden gebruik te maken van componenten zoals albumine, immunoglobuline en preparaten (Brochure: Hoe kan bloed uw leven redden? 1990, blz. 22)

Bron: Save Life
Bron: Save Life

Bemerk: “Hemophiliac preparations” are made from “fibrinogens.” (Academic American Encyclopedia, vol. 17, blz. 210)

Bron: Academie American Encyclopedia
Bron: Academie American Encyclopedia

6. Vindt het Wachttorengenootschap dat fracties afgeleid uit primaire bloedcomponenten aanvaardbaar, gezien dat plasma-eiwitten (fracties) uit het bloed van een zwangere vrouw in de afzonderlijke bloedsomloop van haar foetus kunnen komen? (De Wachttoren 15 juni 2004, blz. 30)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

“Aanvaarden Jehovah’s Getuigen injecties met een bloedfractie, zoals immunoglobuline of albumine? Sommigen van hen doen ditSommige substanties uit het plasma komen echter wel door deze barrière in de bloedsomloop van de foetus. Zijn daar plasma-eiwitten zoals immunoglobuline en albumine bij? Ja, met sommige hiervan is dit inderdaad het geval.” (De Wachttoren 1 juni 1990, blz. 30-31)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

7. Als fracties van bloedbestanddelen aanvaardbaar zijn voor Jehovah’s Getuigen op basis dat plasma fracties overgaan van de moeder op de baby in de baarmoeder, waarom beweert het Wachttorengenootschap dan dat transfusies van witte bloedcellen onaanvaardbaar zijn, gezien onderzoek aantoont dat witte bloedcellen eveneens overgaan van de moeder naar het kind via de moedermelk?

“The most important members of the white cell family are the granulocytes, lymphocytes, andmonocytes.” (Encyclopedia Americana International Edition, vol. 4, 1999ed.)

Bron: Encyclopedia Americana, Vol. 4
Bron: Encyclopedia Americana, Vol. 4

“Both T- and B-lymphocytes are present in the human milk and colostrum and are part of the immunologic system in human milk.” (Breastfeeding – A Guide for the Medical Profession, 4th edition, by Ruth A. Lawrence (Mosby – Year Book, Inc. 1994), blz. 154)

Bron: Breastfeeding - A guide for the Medical Profession
Bron: Breastfeeding – A guide for the Medical Profession

8. Beweert het Wachttorengenootschap dat autotransfusie (eigen bloedopslag voor later gebruik) van bloed voor Jehovah’s Getuigen verboden is in overeenstemming met Gods wet?

“Staan Jehovah’s Getuigen het gebruik van autoloog bloed (autotransfusie) toe, bijvoorbeeld door iets van hun eigen bloed te laten opslaan en het later weer in hun lichaam te laten brengen?…. Jehovah’s Getuigen echter kunnen deze procedure NIET accepteren. Wij beseffen reeds heel lang dat zulk opgeslagen bloed beslist niet langer deel uitmaakt van de persoon. Het is volledig uit zijn lichaam verwijderd en daarom dient men zich ervan te ontdoen, zoals Gods wet voorschrijft: „Gij dient het als water op de aarde uit te gieten.” – Deuteronomium 12:24. “ (De Wachttoren 1 maart 1989, blz. 30)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

9. Waarom worden dan hemofilie Jehovah’s Getuigen verteld dat het aanvaarden van transfusies van factor VIII gepoold opgeslagen bloed niet indruist tegen Gods wet?

“Verder worden uit de Verenigde Staten zo’n zeventig miljoen eenheden geconcentreerde bloedstollingsfactor VIII geïmporteerd, die worden gebruikt om Britse hemofiliepatiënten te behandelen. Iedere partij van deze factor VIII wordt vervaardigd uit plasma dat men van maar liefst 2500 donors verzameld heeft.” (De Wachttoren 15 juni 1985, blz. 30)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

“Naar hun religieuze begrip is het de Getuigen echter niet volledig verboden gebruik te maken van componenten zoals albumine, immunoglobuline en preparaten (Brochure: Hoe kan bloed uw leven redden? 1990, blz. 27)

Bron: Sava Life
Bron: Sava Life

“Wat kan er echter gezegd worden over het laten inspuiten van een serum ter bestrijding van een ziekte, zoals dit gebeurt bij difterie, tetanus, virushepatitis, hondsdolheid, hemofilie en resus-incompatibiliteit? Deze kwestie schijnt in het „grijze vlak” te liggen…. hun geweten zou hun dit toestaan(De Wachttoren 15 juni 1978, blz. 31-32)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

10. Gezien de Jehovah’s Getuigen het gebruik van factor VIII afgeleid van opgeslagen bloed toestaan, waarom beweert het Wachttorengenootschap dan dat het doneren van bloed een overtreding is van Gods wet?

“since God’s Word indicates that it is wrong to take a blood transfusion, it is also wrong to give one’s blood for transfusion.” (Watchtower 15 september 1961 blz. 561)

Bron: the Watchtower
Bron: the Watchtower

11. Als de straf voor het overtreden van Gods wet inzake bloed het overlijden van die persoon inhoudt, waarom heeft Jehovah de Israëlieten deze wet laten overtreden (1 Samuel 14: 31-34)? Als wat God bedoeld met “zich onthouden van bloed” (handelingen 15: 28-29) betrekking heeft op menselijke bloedtransfusies (in plaats van alleen het eten van bloed van offerdieren), waarom is er dan geen melding gemaakt van bloedtransfusies in de Bijbel? Als we weten dat er bewijs bestaat over de toepassing dat bloed werd overgedragen van een gezonde persoon naar een oude of zieke persoon, reeds tweeduizend jaar voor Christus, waarom zwijgt dan het Heilig Schrift over deze praktijk, en zegt het enkel iets over het fysiek eten van bloed?

Blood transfusion makes its entre’e – The idea of using blood from a health person to transfer youth and vitality to an old or sick one is very ancientIt existed in Egyptian medicine as early as two thousand years before Christ. Similar speculations are found in classical antiquity, as with Ovid: Draw only the swords and quick, the changed blood drains from his body – I fill his veins with the younger…” (The Illustrated History of Surgery, by Knut Haeger, 1988, 1990ed., blz. 135)

Bron: The Illustrated History Of Surgery by Knut Haeger
Bron: The Illustrated History Of Surgery by Knut Haeger

12. Wat is het risico op besmetting bij bloedtransfusie?

“As the chart shows, the likelihood of infection from a two-unit blood transfusion is substantially less than the chance of being murdered or of being killed in an auto accident during the year… That change reflects an impressive improvement in the blood supply. In 1983 the AIDS virus was present in as many as 1 out of 100 units of blood. Today the odds are an estimated 1 in 676,000. Hepatitis C contamination has fallen from a similarly high prevalence to about 1 in 103,000 units… Transfusions save nearly 10,000 lives a day…” (Consumer Reports, September 1999, blz. 61-63)

Bron: Consumer Reports, September 1999
Bron: Consumer Reports, September 1999

13. Blijft dan nog de vraag: waarom liet het Wachttorengenootschap tot 1950 bloedtransfusie wel toe? Vanwaar de wijziging in de leerstelling, (zie artikel 7)

pijl_op

balk

63. Tijdelijk artikel: Alle leugens leiden uiteindelijk tot de “waarheid” – TRUTH BE TOLD

Eerste vertoning in Europa:

Amsterdam:

20/12 om 17.00 u in

IJkantine, 1033 Amsterdam

 ***

Vertoning in Gent voorzien:

27/12

Locatie en tijdstip nog niet bekend

 ***

Gelegenheid om activisten zoals John Cedars (JWsurvey) en Patrick Haeck te ontmoeten. Er wordt tevens voorzien in een vertoning van Truth Be Told – een gloednieuwe documentaire van Gregorio Smith over de gevolgen van ‘opgroeien bij Jehovah’s Getuigen’. Dit zijn de allereerste vertoningen van deze documentaire in Europa!

Aanmelden vereist via info@xjg.be met vermelding van jouw mailadres a.u.b.

Truth_be_told

Truth_be_told_bis

pijl_op

balk

64. Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid?

In artikel 18 hadden we het over de redenen tot bezorgdheid voor de veiligheid van het kind in de situatie als één ouder besluit om een Jehovah’s Getuige te worden. Maar wat als het tot een echtscheiding komt? In dit geval wordt de probleemstelling alleen maar groter.

Kan u zich voorstellen welke bezorgdheid er ontstaat als het ouderschap van de kinderen toegewezen wordt aan uw partner die een Jehovah’s Getuige is? Meestal is de echtscheiding reeds het gevolg dat het geloofssysteem van de Jehovah’s Getuigen ervoor gezorgd heeft dat de partners van elkaar vervreemd zijn. De reden van bezorgdheid is terecht. Als uw echtgeno(o)t(e) die Jehovah’s Getuige is, het ouderschap krijgt zal dit een enorme invloed hebben op de relatie met uw kinderen. De angst om “vernietigd” te worden in Armageddon bijvoorbeeld, is een fundamentele leerstelling van het Wachttorengenootschap. Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat uw kinderen aan deze angst worden blootgesteld, dat ze samen met u zullen vernietigd worden tijdens Armageddon, gezien zij door met u om te gaan, beschouwd zullen worden als afvallige. Wij hebben bijvoorbeeld een getuigenis gehoord van een vijf jaar oud dochtertje, dat ze bang was omdat haar, in de Koninkrijkszaal, verteld was dat haar papa slecht is omdat hij Jehovah niet dient en daarom zal omkomen in Armageddon.

Het is hartverscheurend om dergelijke getuigenissen te horen: te horen hoe families verscheurd worden door deze destructieve religie. Het Wachttorengenootschap beweert echtscheidingen te ontmoedigen als er geen “hoererij” bij betrokken is. Dit is ook een leerstelling die het Wachttorengenootschap handhaaft als beide partners Jehovah’s Getuigen zijn. Echter, als één van de partners geen Jehovah’s Getuige is gaat het Wachttorengenootschap andere leerstellingen gebruiken zoals “als er sprake is van bedreiging op de fysieke gezondheid” of “als er een absolute bedreiging is op het geestelijk leven” van de echtgenoot. In dit geval kan de Jehovah’s Getuigen partner de echtscheiding verkrijgen omdat de niet Jehovah’s Getuigen partner “het onmogelijk maakt voor de Jehovah’s Getuige zijn/haar ware aanbidding na te streven”. Het excuus voor het verkrijgen van een echtscheiding (beweren dat de kritiek op haar/zijn religie haar/zijn geestelijk leven in gevaar brengt) is dus gemakkelijk gemaakt.

Als iemands geestelijke leven absoluut gevaar loopt. Een partner probeert het de ander misschien constant onmogelijk te maken de ware aanbidding te beoefenen, of probeert hem of haar er misschien zelfs toe te dwingen op de een of andere manier Gods geboden te overtreden. In dat geval zal de bedreigde huwelijkspartner moeten beslissen of een scheiding van tafel en bed de enige manier is om „God als regeerder meer [te] gehoorzamen dan mensen”. –  Handelingen 5:29.” (Blijf in Gods Liefde 2008, blz. 221)

Als het ouderschap van uw kinderen toegewezen wordt aan de Jehovah’s Getuigen partner zullen zich onvermijdelijk conflictsituaties voordoen. (lees onze artikelen 14,15,16,17 en 29). Zij zullen bijvoorbeeld aangeleerd worden dat verjaardagen en feestdagen vieren door God veroordeeld wordt. Als ze ooit een bloedtransfusie (artikel 7) nodig hebben zal u niet alleen moeten vechten voor het recht dit toe te staan, maar zal u ook moet vechten om dit aan uw kinderen uitgelegd te krijgen. Zij zijn immers door de Jehovah’s Getuigen uitgelegd, dat het beter is om te sterven door het weigeren van een transfusie, dan om het risico te lopen hun kansen voor de toekomstige opstanding na de dood te verliezen. Ook als u andere religieuze overtuigingen hebt kan u uw kinderen hier niet bij betrekken. Hen is aangeleerd dat alle andere religieuze overtuigingen slecht zijn, en dat God iedereen zal vernietigen aan het “einde van de wereld” die geen Jehovah’s Getuigen is. Uw kinderen zullen angst hebben hierover zelfs maar te luisteren naar u, laat staan dat u ze bijvoorbeeld meeneemt naar een kerk. Waarschijnlijk heeft de indoctrinatie van het Wachttorengenootschap er nu al voor gezorgd dat uw kinderen nu al schrik hebben te zullen sterven in Armageddon als u het ouderschap krijgt.

Twee probleemstellingen doen zich voor als u vecht voor het ouderschap van uw kinderen:

Uw partner zal gratis kunnen rekenen op de assistentie van de advocaten van het Wachttorengenootschap, terwijl u duizenden Euro’s zult moeten uitgeven aan advocaten die veelal weinig of niets afweten van de vernietigende of misleidende leerstellingen van het Wachttorengenootschap.

Ook ligt dit onderwerp (hangt af land tot land) voor rechters zeer gevoelig. Zij moeten immers opletten dat ze een bepaalde religie niet gaan bevoordelen tegenover een andere. Daarom raden we u aan de nadruk te leggen op de levensstijl van de Jehovah’s Getuigen en hoe het Wachttorengenootschap beleid zorgt voor een ongezonde omgeving dat de psychologische en emotionele gezondheid van uw kinderen en uw persoonlijke relatie als ouder met uw kinderen in gevaar brengt.

Verder is het ook belangrijk te beseffen dat de strijd om het ouderschap ook bemoeilijkt wordt door wat het Wachttorengenootschap noemt “de theocratische oorlog strategie” (dit betekent ook liegen voor de rechtbank). “Theocratische oorlog strategie” is de term die de Jehovah’s Getuigen gebruiken “om de waarheid te verbergen in belang van de organisatie”.

“No sooner had she appeared on the street than a Communist officer asked her if she had seen a woman with a red blouse. No, she replied… Did she tell a lie? No, she did not. She was not a liar. Rather, she was using theocratic war strategy, hiding the truth by action and word for the sake of the ministry. …A great work is being done by the witnesses even in lands where their activity is banned. The only way they can fulfill the command to preach the good news of God’s kingdom is by use of theocratic war strategy. …So in time of spiritual warfare it is proper to misdirect the enemy by hiding the truth. …Today God’s servants are engaged in a warfare, a spiritual, theocratic warfare, a warfare ordered by God against wicked spirit forces and against false teachings. …At all times they must be very careful not to divulge any information to the enemy that he could use to hamper the preaching work.” (Watchtower 1 mei 1957, blz. 285-286)

Bron: The Watchtower
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

 

Ook belangrijk om weten is dat de Jehovah’s Getuigen een andere definitie hebben van liegen dan wij kennen. In hun eigen naslagwerk “Inzicht in de Schrift”, deel 2, blz. 178-179 staat onder “leugen”: “Het tegenovergestelde van waarheid. Liegen omvat in het algemeen het spreken van onwaarheid tegenover een persoon die het recht heeft de waarheid te weten, met de bedoeling hem of iemand anders te bedriegen of te benadelen. …Hoewel boosaardig liegen in de Bijbel duidelijk wordt veroordeeld, wil dit nog niet zeggen dat men verplicht is waarheidsgetrouwe inlichtingen te geven aan personen die er geen recht op hebben ze te weten. Jezus Christus gaf de raad: „Geeft wat heilig is niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat die ze nimmer onder hun poten vertrappen en zich omkeren en u openrijten” (Mt 7:6). Daarom weerhield Jezus zich er bij bepaalde gelegenheden van, volledige informatie te verstrekken of bepaalde vragen rechtstreeks te beantwoorden wanneer daardoor onnodig schade zou worden aangericht (Mt 15:1-6; 21:23-27; Jo 7:3-10). Ongetwijfeld moet de handelwijze die Abraham, Isaäk, Rachab en Elisa volgden toen zij personen die geen  aanbidders van Jehovah waren, om de tuin leidden of hun bepaalde feiten onthielden, in hetzelfde licht worden bezien. — Ge 12:10-19; hfdst. 20; 26:1-10; Joz 2:1-6; Jak 2:25; 2Kon 6:11-23.”

Een Jehovah’s Getuige zal dus moeiteloos en flagrant liegen tegenover ‘personen die geen aanbidders van Jehovah’ zijn, in dit geval om ‘het eeuwige welzijn van hun kinderen’ te beschermen. Ze hebben maar één doel in dit geval: de kinderen meekrijgen naar de Koninkrijkszaal en ze opvoeden als Getuigen. Als het ouderschap van de kinderen hier gedrang komen zijn ze gerust bereid te liegen, of zoals zij het noemen “theocratische oorlogvoering” te hanteren. (zie ook in de Engelstalige versie: Inzicht in de Schrift, deel 2, blz 244-245): “Lie. The opposite of truth. Lying generally involves saying something false to a person who is entitled to know the truth. …While malicious lying is definitely condemned in the Bible, this does not mean that a person is under obligation to divulge truthful information to people who are not entitled to it.”

Bron: Liberty Life, Insight on the scriptures
Bron: Liberty Life, Insight on the scriptures

Dit houdt in dat bij een rechtszaak om het ouderschap, de Jehovah’s Getuige of de advocaat van het Wachttorengenootschap zich gerechtvaardigd voelt een valse getuigenis onder ede af te leggen om de reputatie van de organisatie te beschermen en/of om het ouderschap over de kinderen te verkrijgen met het doel hen te kunnen opvoeden ‘in de waarheid” (dit aldus de indoctrinatie van het Wachttorengenootschap).

In de handleiding “Preparing for Child Custody Cases“, merk je duidelijk de theocratische oorlogvoering. Hier worden Jehovah’s Getuigen aangemoedigd bepaalde praktijken van hun religie te ontkennen of te minimaliseren om op die manier een vertekend beeld van de Jehovahs Getuigen hun levensstijl aan de rechtbank te geven. Zie bijvoorbeeld op blz. 42-43: het beleid dat het Wachttorengenootschap voert om jongeren in de fulltime “pionier” dienst te krijgen wordt gebagatelliseerd en men wil de indruk geven dat kinderen van Jehovah’s Getuigen dezelfde normale doelen en dromen als andere kinderen hebben.

We geven hieronder enkele voorbeelden van wat er in de publicaties staat van het Wachttorengenootschap en wat er op blz. 43 van de handleiding staat:

 • “Ja, het is niet eenvoudig je evenwicht te bewaren in schoolclub-activiteiten”
 • “is het goed jezelf af te vragen: Zal ik na de training te moe zijn om ook maar iets anders te doen”
 • “Een christelijke man die op zijn tienerjaren terugkeek, zei: „Ik dacht dat ik drie bezigheden met elkaar kon verenigen: huiswerk, training met de atletiekclub en geestelijke activiteiten. Maar het was wel steeds het geestelijke aspect van mijn leven dat werd opgeofferd wanneer de drie in conflict kwamen.”
 • “Beide jonge mannen betreuren het dat zij de belangrijkheid van geestelijk onderricht hadden veronachtzaamd”
 • “Dit beginsel geldt ook voor clubs waarvan de activiteiten op het intellectuele vlak liggen. Niets kan de voordelen van godvruchtige toewijding overtreffen.”
 • “Denk ook eens aan de morele gevaren. Biedt het je gezonde omgang met vrienden die in moreel opzicht een goede invloed op je uitoefenen?”
 • “Zou de invloed van teamgenoten of clubleden een ongunstige uitwerking op je kunnen hebben?”
 • “Hoe denk je erover je tijd te gebruiken om anderen geestelijk te helpen? Het is interessant dat sommige jonge getuigen van Jehovah in Japan de bediening tot hun carrière maken terwijl zij nog op school zijn. Zij kopen hun tijd voor en na de lesuren uit om anderen te helpen de Schepper te leren kennen” (Ontwaakt 8 december 1986, blz. 16, 17,18)
Bron: Awake
Bron: Awake – Ontwaakt
 • “Hoed je ook voor andere listen van Satan. Sport, muziek en dansen”
 • “Satan heeft echter op bedrieglijke wijze de zienswijze gepropageerd dat deze dingen geen kwaad kunnen”
 • “Indien religie en politiek deel uitmaken van Satans stelsel, is het dan niet dwaas te geloven dat het amusement dat door de wereld wordt gepropageerd, vrij is van zijn invloed?” (De Wachttoren 1 augustus 1986, blz. 14)
Bron: The Watchtower
Bron: The Watchtower – De Wachttoren
 • “Ouders, de kans dat uw kinderen grote waarde zullen hechten aan geestelijke zaken is niet erg groot als u daar weinig waarde aan hecht. Houd hun dus de doeleinden van pionieren en van de zendingsdienst of Betheldienst voor ogen. Help hen te beseffen dat de bediening een carrière met een toekomst is en dat wereldse carrières geen werkelijke toekomst bieden.” (De Wachttoren 15 augustus 1987, blz. 20)
Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

 

 • “Moet ik naar de universiteit gaan en carrière proberen te maken als arts, jurist of wetenschapper?”
 • “Of dien ik als een Jehovah God toegewijde jongere de volle-tijdbediening als carrière in mijn leven te kiezen en zo ’mijn Schepper te gedenken in mijn jongelingsdagen’?”
 • “Hij ging van de universiteit af, nam een parttimebaan, werd gedoopt en kwam weldra in aanmerking om pionier – prediker in volle-tijddienst – te worden. Zo begon Harry aan een nieuwe carrière”
 • “Anderen moedigden hem aan een veelbelovende wereldse carrière op te bouwen die financiële zekerheid zou bieden”
 • “moedigden hem aan eveneens de volle-tijdbediening te overwegen”
 • “Dit motiveerde mij de volle-tijdbediening als loopbaan in mijn leven te kiezen”
 • “De aanstekelijke pioniersgeest was ook op de nog jongeren overgeslagen. Tegen de tijd dat zij naar de middelbare school moesten, hadden zij zich vrijwel allemaal de pioniersdienst ten doel gesteld”
 • “Zij en de andere jongeren in de gemeente hebben nooit meer serieus aan iets anders gedacht.” (De Wachttoren 15 april 1986, blz. 28, 29, 30)
Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“This can be used to show that they are normal. Identify and interview young people from local congregations who have been raised as Jehovah’s Witnesses and, in the eyes of the presiding overseer, are spiritually minded but also enjoy the normal healthy things that young people do. They don’t have to be competitive to enjoy sports. Be careful that they don’t get the impression that they are in a demonstration at the circuit assembly, when they would show that the first things in life are service and going to the Kingdom Hall. Show hobbies, crafts, social activity, sports, and especially plans for the future. Be careful they don’t all say that they are going to be pioneers. Plans can be trade, getting married and having children, journalism, and all kinds of other things. Maybe you can show an interest in art and the theater. They must be clean, moral, honest, but with the interests that you would expect from other young people.” (Preparing for Child Custody, blz. 43)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

 

Met dit voorbeeld bemerkt u dat Jehovah’s Getuigen kinderen (en ouders) werkelijk opgeleid worden een totaal andere indruk te geven van hun levenswijze aan de rechtbank dan van wat verteld wordt in de Koninkrijkszaal. Daarom zal u de literatuur van het Wachttorengenootschap moeten gebruiken om hun werkelijke levensstijl aan te tonen (wat zij met alle mogelijke middelen gaan proberen weerleggen). Hier vindt u nog andere voorbeelden.

UW STRATEGIE

Uw doel moet zijn om een zo volledig mogelijke documentatie aan de rechtbank (rechter) te bezorgen die aantoont indien uw Jehovah’s Getuigen partner het ouderschap van uw kinderen toegewezen krijgt, haar/zijn Jehovah’s Getuigen overtuigingen en levensstijl er zullen voor zorgen dat uw kinderen van u vervreemden en de psychische, emotionele, fysieke en sociale gezondheid van uw kinderen in gevaar brengt. Uw argument dient te zijn dat het ouderschap toegewezen aan een niet-Jehovah’s Getuigen in het beste belang van de kinderen is, en dat dit een betere mogelijkheid biedt om een goede relatie met beide ouders te hebben, een betere mogelijkheid biedt om er een evenwichtige levensstijl op na te houden die hun sociale, educatieve, beroeps- en economische potenties zou maximaliseren.

Hieronder verschillende citaten uit de literatuur van het Wachttorengenootschap die u kunnen helpen.

*** Hoe de levensstijl van de Jehova’s Getuigen ervoor zorgen dat uw kinderen geïsoleerd worden van de buitenwereld en op die manier hun emotionele, psychische, fysieke en sociale ontwikkelingen geremd (gehinderd) worden. ***

 

Het Wachttorengenootschap bouwt bij de Jehovah’s Getuigen een angst voor de wereld, door te beweren dat “leven buiten de Jehovah’s organisatie” onder controle staat van Satan. Daarom geloven Jehovah’s Getuigen dat deelnemen aan de wereldse politiek, religie, muziek, sport, dansen hun onder Satans’ invloed brengt.

Het Wachttorengenootschap ontmoedigt kinderen zich te associëren met niet-Jehovah’s Getuigen leeftijdsgenootjes, die deelnemen aan buitenschoolse of naschoolse activiteiten. Het Wachttorengenootschap ontmoedigt jongeren een hogere opleiding te volgen of een fulltime carrière buiten de wachttoren religie na te streven. Dit heeft voor gevolg dat jonge volwassenen opgevoed als een Jehovah’s Getuige het moeilijk hebben in de maatschappij omdat zij steeds ontmoedigd werden hun sociale, educatieve en professionele vaardigheden te ontwikkelen.

ALLE LEVEN BUITEN JEHOVAH’S ORGANISATIE IN ONDER SATANS’ CONTROLE

“Volgens de bijbel is Satan de god van dit samenstel van dingen, zodat de natiën, of ze dit nu wel of niet beseffen, hèm dienen…. Het is overeenkomstig Satans wens georganiseerd – ten einde de mensheid onder zijn heerschappij te houden…. De wereld onderschrijft Satans onrechtvaardige maatstaven, waardoor ze hem tot haar god maakt…. . Het is de satanische „lucht” die door de hedendaagse wereld ingeademd wordt, de geest of algemene geestelijke neiging waardoor zijn hele goddeloze samenstel van dingen wordt gekenmerkt, de satanische denkwijze waarvan elk aspect van het leven buiten Jehovah’s organisatie doortrokken is…. Aldus zal Satans wereld Jehovah’s rechtvaardige oordeel moeten ondergaan” (De Openbaring — Haar grootse climax is nabij! 1988, blz. 228-234)

Bron: Revelation Climax - De Openbaring
Bron: Revelation Climax – De Openbaring

WERELDSE SPORT, MUZIEK, DANS, Politiek, RELIGIE EN ENTERTAINMENT ZIJN ONDER INVLOED VAN SATAN

“Hoed je ook voor andere listen van Satan. Sport, muziek en dansen zijn bijvoorbeeld een voornaam onderdeel van het amusement van zijn wereld geworden…. Satan heeft echter op bedrieglijke wijze de zienswijze gepropageerd dat deze dingen geen kwaad kunnen… Indien religie en politiek deel uitmaken van Satans stelsel, is het dan niet dwaas te geloven dat het amusement dat door de wereld wordt gepropageerd, vrij is van zijn invloed?” (De Wachttoren 1 augustus 1986, blz. 14)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“De muziek, films, video’s en tv-programma’s van de wereld zijn erop gericht een sterke aantrekkingskracht op jongeren uit te oefenen. Ze propageren de corrupte leringen van demonen! Maar dient dit ons te verbazen? Sta hier eens bij stil. Indien valse religie en politiek een deel van Satans wereld zijn – en daar bestaat geen twijfel over — getuigt het dan van gezond verstand te geloven dat het door de wereld gepropageerde amusement vrij is van demonische invloed? Jullie, jongeren, moeten in het bijzonder op jullie hoede zijn dat ’de wereld om je heen je niet in haar vorm perst’.” (De Wachttoren 15 mei 1994, blz. 18)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

JEHOVAH’S GETUIGEN WEIGEREN ONNODIGE ASSOCIATIE MET NIET-JEHOVAH’S GETUIGEN OM DEEL TE NEMEN AAN BUITENSCHOOLSE OF NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Zij hopen dat hun kinderen niet naar een carrière in de sport, maar naar een loopbaan als bedienaren van God zullen streven. Daarom moedigen ouders die Getuigen zijn, hun kinderen ertoe aan de uren na schooltijd voornamelijk te gebruiken voor het nastreven van geestelijke belangen en niet om in een sport uit te blinken. Wij geloven dat jeugdige getuigen van Jehovah zich door deelname aan georganiseerde sport aan ongezonde omgang blootstellen… Mochten jonge Getuigen er behoefte aan hebben in hun vrije tijd van wat extra ontspanning te genieten, dan zullen hun ouders hen aanmoedigen die ontspanning te zoeken met geloofsgenoten (Jehovah’s Getuigen en de school 1985, blz. 19 – Engelstalige versie 1983, blz. 23)

Bron: School and Jehovah's Witnesses - Jehovah's Getuigen en de School

Bron: School and Jehovah’s Witnesses – Jehovah’s Getuigen en de School

“Sommigen in de gemeente hebben misschien de neiging wereldse kennissen en ongelovige familieleden die geen belangstelling voor de waarheid hebben uit te nodigen voor gezellige bijeenkomsten, denkend dat dit hen zal aanmoedigen de waarheid te aanvaarden. Is dit echter verstandig en in overeenstemming met de Schrift?…. Waarom zouden wij onnodig sociaal contact hebben met mensen die nog wereldse wegen nastreven en die geen aanbidders van Jehovah zijn geworden?…. Zij zien niet in dat aanwezig zijn op gezellige bijeenkomsten met wereldse, beginselloze mensen hun geloof kan verzwakken en hen kan verderven…. “

“Everyone wanting to practice the truth should search out associates who are devoted to Jehovah and who will help him to walk in the truth and contribute to his progress in serving God” (Koninkrijksdienst & Our Kingdom Ministry juni 1989)

Bron: Our Kingdom Ministry - Koninkrijkdienst 1988
Bron: Our Kingdom Ministry – Koninkrijkdienst

“Wat valt er te zeggen over het lidmaatschap van schoolclubs?…. Ja, het is niet eenvoudig je evenwicht te bewaren in schoolclub-activiteiten…. Denk ook eens aan de morele gevaren. Biedt het je gezonde omgang met vrienden die in moreel opzicht een goede invloed op je uitoefenen? Over welke onderwerpen zouden de gesprekken gaan? Zou de invloed van teamgenoten of clubleden een ongunstige uitwerking op je kunnen hebben?…. Hoe denk je erover je tijd te gebruiken om anderen geestelijk te helpen? Het is interessant dat sommige jonge getuigen van Jehovah in Japan de bediening tot hun carrière maken terwijl zij nog op school zijn.” (Ontwaakt 8 december 1986, blz. 16,18)

Bron: Awake - Ontwaakt
Bron: Awake – Ontwaakt

 

HET WACHTTORENGENOOTSCHAP ONTMOEDIGT JONGEREN EEN HOGERE OPLEIDING TE VOLGEN OF EEN FULLTIME CARRIERE BUITEN DE WACHTTOREN RELIGIE NA TE STREVEN

Terwijl schooladviseurs één soort carrière in het vooruitzicht zullen stellen, kunnen christelijke ouders de nadruk leggen op doeleinden die zullen beantwoorden aan de groeiende belangstelling van het kind om Jehovah te dienen, zoals pionieren, Bethel en de zendingsdienst.” (De Wachttoren 1 augustus 1986, blz. 29)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“Ouders, de kans dat uw kinderen grote waarde zullen hechten aan geestelijke zaken is niet erg groot als u daar weinig waarde aan hecht. Houd hun dus de doeleinden van pionieren en van de zendingsdienst of Betheldienst voor ogen. Help hen te beseffen dat de bediening een carrière met een toekomst is en dat wereldse carrières geen werkelijke toekomst bieden.” (De Wachttoren 15 augustus 1987, blz. 20)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

Welke carrière zul je kiezen?…. Moet ik naar de universiteit gaan en carrière proberen te maken als arts, jurist of wetenschapper?…. Of dien ik als een Jehovah God toegewijde jongere de volle-tijdbediening als carrière in mijn leven te kiezen en zo ’mijn Schepper te gedenken in mijn jongelingsdagen’?…. Hij ging van de universiteit af, nam een part-timebaan, werd gedoopt en kwam weldra in aanmerking om pionier – prediker in volle-tijddienst –  te worden. Zo begon Harry aan een nieuwe carrière…. De aanstekelijke pioniersgeest was ook op de nog jongeren overgeslagen. Tegen de tijd dat zij naar de middelbare school moesten, hadden zij zich vrijwel allemaal de pioniersdienst ten doel gesteld…. Zij en de andere jongeren in de gemeente hebben nooit meer serieus aan iets anders gedacht.” (De Wachttoren 15 april 1986, blz. 28-30)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

Welke loopbaan moet ik kiezen?…. De voornaamste verplichting voor christenen in deze tijd is het prediken van de Koninkrijksboodschap (Matthéüs 24:14). En jongeren die deze verplichting ernstig opvatten, voelen zich gedrongen een zo volledig mogelijk aandeel aan dat werk te hebben — zelfs als zij zich van nature niet tot de prediking aangetrokken voelen….. In plaats van een wereldse baan voor hele dagen te zoeken, hebben duizenden er de voorkeur aan gegeven als volle-tijdprediker (pionier) te dienen.…. Emily, die een carrière als directiesecretaresse opgaf om pionierster te worden, zegt…. Ja, de volle-tijddienst is de meest bevredigende en opwindende loopbaan die je je maar kunt denken…. De meeste pioniers voorzien met part-timewerk in hun onderhoud…. zo vragen sommigen zich af, toch niet verstandig zijn als een jongere eerst een universitaire graad behaalt en zich misschien later aan de bediening wijdt?…. Is een universitaire graad echter altijd de enorme hoeveelheid tijd en geld die erin gaat zitten waard?…. Een [academische] graad is niet langer een garantie voor succes op de arbeidsmarkt”, aldus het Amerikaanse Ministerie van Arbeid…. Zou een universitaire opleiding een stimulans vormen om je geestelijke doeleinden te verwezenlijken of juist een ontmoediging? Bedenk dat een hoog inkomen geen prioriteit is voor een christen…. Welke uitwerking zou het op jou hebben als je in een sfeer van intense wedijver en zelfzuchtig materialisme terechtkwam?…. De druk om goed mee te komen, heeft sommige christelijke jongeren ertoe gebracht geestelijke activiteiten te verwaarlozen , waardoor zij een gemakkelijke prooi werden voor de wereldse denkwijze die door de universiteiten wordt gepropageerd…. Met het oog op deze feiten hebben veel christelijke jongeren besloten geen universitaire opleiding te volgen…. Maar dikwijls zijn er praktijk- of beroepsopleidingen, technische scholen en verkorte academische studies die je veelgevraagde vaardigheden bijbrengen tegen een minimuminvestering van tijd en geld.” (Ontwaakt 8 mei 1989, blz. 12-14)

Bron: Awake! - Ontwaakt!
Bron: Awake! – Ontwaakt!

Een hogere opleiding — een voorbereiding waarop?…. Wanneer je afstudeert, heb je toekomstdromen. Jammer genoeg zullen de meeste van je aspiraties in duigen vallen” (Ontwaakt 8 januari 1987, blz.15)

Bron: Awake! - Ontwaakt!
Bron: Awake! – Ontwaakt!

Misschien maak je plannen voor de volletijddienst als pionier. Geen carrièrekeuze zou in werkelijkheid grotere voldoening kunnen schenken… Wat valt er te zeggen over het volgen van aanvullend onderwijs terwijl je op kamers of misschien op een campus woont? Zou dat verstandig zijn met het oog op Paulus’ waarschuwing dat ’slechte omgang nuttige gewoonten bederft’?” (De Wachttoren 1 september 1999, blz. 16-17)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

*** Hoe de levensstijl van de Jehova’s Getuigen ervoor zorgen dat uw kinderen van u, als niet-Jehovah’s Getuigen ouder vervreemden. ***

Kinderen van Jehovah’s Getuigen worden geleerd alle blootstelling aan religieuze overtuigingen van hun niet-Jehovah’s Getuige ouder te vermijden en te geloven dat Jehovah God hun ouder zal doden omdat hij/zij de religie van het Wachttorengenootschap afwijst.

Jehovah’s Getuigen worden aangeleerd om iedereen die de Wachttoren organisatie “verwerpt” te haten, te mijden en te ontwijken (shunning). Kinderen opgevoed als Jehovah’s Getuigen worden verplicht onnodige communicatie te beperken met hun niet-Jehovah’s Getuige ouder, die de leerstellingen van het Wachttorengenootschap bekritiseert.

Als de Jehovah’s Getuige het ouderschap krijgt over haar/zijn kinderen wordt deze ouder aangemoedigd om de kinderen psychologisch te vervreemden van hun niet-Jehovah’s Getuige ouder door ze tijdens een bezoek te trainen de gedachte en handelingen te verwerpen van de niet-Jehovah’s Getuige ouder.

ALLE RELIGIES BEHALVE DE JEHOVAH’S GETUIGEN ZULLEN WORDEN VERNIETIGD

Het Wachttorengenootschap leert dat alle andere religies, vooral sekten van het christendom (wat zij noemen: “christendom’) vernietigd zullen worden door Jehovah God in de toekomstige slag van “Armageddon”. De leerstelling zegt dat alle “slechte” mensen (allen die niet loyale Jehovah’s Getuigen zijn) zullen sterven en alleen Jehovah’s Organisatie zal gered worden om eeuwig te leven in een paradijs op aarde. Op die manier wordt de niet-Jehovah’s Getuige ouder gezien als een “slechte” persoon die Armageddon niet zal overleven in het aardse paradijs. Het verstrekken van volgende documentatie met Wachttorenartikelen zal uw claim versterken, dat als uw kinderen opgevoed worden als een Jehovah’s Getuige: de leerstellingen die zij dan zouden worden onderwezen de gezondheid van uw relatie met hen in gevaar brengt.

“ÉÉN punt dat veel mensen thans moeilijk kunnen begrijpen, is dat er slechts één ware religie kan zijn en ook is. Waarom komen zij tegen dit feit in opstand? Omdat dit zou inhouden dat alle andere religies vals zijn, en hierbij zou ook hun eigen religie zijn inbegrepen…. dan zullen te midden van de grootste verdrukking die de wereld ooit heeft gekend, alle valse religies worden uitgewist en zal alleen de ene ware religie blijven bestaan” (De Wachttoren 15 januari 1976, blz. 47)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“Wij onderkennen Babylon de Grote als de valse religie in haar totaliteit. Zij is „de moeder van de hoeren” omdat alle afzonderlijke valse religies in de wereld, met inbegrip van de vele sekten in de christenheid, als haar dochters zijn, die haar nabootsen door geestelijke hoererij te bedrijven…. Als het voornaamste deel van Babylon de Grote zal de christenheid een levenloze woestenij worden… De christenheid, die zich eens luchthartig verheugde…. dat ze overwonnen en aan haar lot overgelaten is” (De Openbaring – Haar grootse climax is nabij! 1988, blz. 244, 270)

Bron: Revelation Climax - De Openbaring
Bron: Revelation Climax – De Openbaring

“DAT WIJ EEN AFSCHUW HEBBEN VAN de smaad die Babylon de Grote, en de christenheid in het bijzonder, op de naam van de ene ware en levende God, Jehovah, heeft geworpen…. DAT WIJ EEN AFSCHUW HEBBEN VAN het feit dat de christenheid vasthoudt aan Babylonische leerstellingen…. DAT WIJ EEN AFSCHUW HEBBEN VAN anti-God filosofieën en gebruiken… WIJ ZIJN VASTBESLOTEN onbevreesd voorwaarts te gaan en Jehovah’s bekendgemaakte oordelen tegen Babylon de Grote te verkondigen, alsook te waarschuwen voor Gods snel naderbij komende oorlog van Armageddon” (De Wachttoren 15 april 1989, blz. 18-19)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

JEHOVAH’S GETUIGEN MOETEN BLOOTSTELLING AAN ANDERE RELIGIES MEIDEN ALS “VERGIF”

“Sommigen hebben zich aan mogelijke geestelijke bezoedeling blootgesteld door hun radio of televisie op religieuze programma’s af te stemmen…. Vals-religieuze propaganda uit welke bron maar ook moet gemeden worden als gif! (De Wachttoren 1 november 1987, blz. 19-20)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“Een aanbidder van God die de wens koestert Hem te behagen, zal echter voorzichtigheid betrachten en een wijze keus doen, teneinde het te vermijden zich vocale en instrumentale muziek aan te schaffen die door vals-religieuze overtuigingen is geïnspireerd of waarin immoraliteit en demonisme een belangrijke rol spelen.” (De Wachttoren 1 juni 2000, blz. 27)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

REDDING IS ALLEEN TE VINDEN IN DE WACHTTOREN RELIGIE

“En hoewel het getuigenis thans de uitnodiging omvat om voor redding naar Jehovah’s organisatie te komen, zal de tijd ongetwijfeld komen dat de boodschap een hardere klank krijgt, als een „luide strijdkreet”  (De Wachttoren 15 november 1981, blz. 21 Engelse versie)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“Een derde vereiste is dat wij met Gods kanaal verbonden zijn, met zijn organisatie…. Om eeuwig leven in het aards paradijs te ontvangen, moeten wij die organisatie identificeren en God dienen als een deel ervan. Het vierde vereiste heeft te maken met loyaliteit…. Wilt u aan dit vereiste voldoen door anderen over Gods koninkrijk te vertellen?” (De Wachttoren 15 februari 1983, blz. 12-13 Engelse versie)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“De situatie van Gods huidige dienstknechten zal zijn als die waarin Noach en zijn gezin zich bevonden tijdens de Vloed. Opgesloten binnen de ark met rondom de kolkende wateren van vernietiging, waren zij waarschijnlijk van ontzag vervuld vanwege deze demonstratie van goddelijke macht en zullen zij innig gebeden hebben…. Tijdens de grote verdrukking zal het al net zo gebiedend noodzakelijk zijn dat wij de leiding van de heilige geest volgen en Jehovah’s instructies gehoorzamen die ons door middel van zijn organisatie bereiken.” (De Wachttoren 15 september 1991, blz. 17)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

ENKEL GODS VOLK (JEHOVAH’S GETUIGEN) ZULLEN ARMAGEDDON OVERLEVEN

“Before this earth can become a paradise, wicked people must be removed. …This will happen at Armageddon, which is God’s war to end wickedness. …This means that no wicked ones will be left to spoil the earth. Only God’s people will survive.” (What Does God Require of Us? 1996, blz. 10)

Bron: What does God require of us?
Bron: What does God require of us?

“Wat de mensen in onze tijd betreft, niet allen die Jehovah’s levengevende water aangeboden krijgen, aanvaarden het (Jesaja 6:10). In Armageddon zullen allen die hebben verkozen in een geestelijk levenloze en zieke toestand te blijven, ’aan het zout worden overgegeven’, dat wil zeggen, voor eeuwig vernietigd worden (Openbaring 19:11-21). Maar zij die vol geloof van dit water hebben gedronken, kunnen de hoop hebben in leven te blijven en de uiteindelijke vervulling van deze profetie mee te maken.” (De Wachttoren 1 maart 1999, blz. 21)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“Allen die de hoop koesteren „verborgen [te] worden op de dag van Jehovah’s toorn” moeten ’rechtvaardigheid en zachtmoedigheid zoeken’ en ’Jehovah’s rechterlijke beslissing volbrengen’ in plaats van deze te kritiseren (Zef. 2:2, 3). Allen die de hoop koesteren door Jehovah’s aangestelde Rechter als „schapen” beschouwd te worden met de hoop in de „grote verdrukking” gespaard te worden, moeten zich „rechtvaardigen” betonen door Christus’ gezalfde „broeders”, de „getrouwe en beleidvolle slaaf”-klasse, actief te helpen en te ondersteunen (Matth. 25:33, 40, 46; 24:45-47). De enigen aan wie de bijbel de hoop schenkt de „grote verdrukking” te overleven, zijn Christus’ „broeders” (De Wachttoren 1 april 1982, blz. 30-31 Engelse versie)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

JEHOVAH’S GETUIGEN DIENEN IEDEREEN TE HATEN, TE MIJDEN EN TE ONTWIJKEN (SHUNNING) DIE DE WACHTTOREN RELIGIE VERWERPT

Wanneer een gedoopte persoon wordt uitgesloten uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen, is er een strikte regel waar men niet om heen kan en die onverbiddelijk wordt toegepast: men mag met zo iemand niet meer spreken. Dit mag noch op straat, noch in het openbaar, en zelfs niet wanneer deze persoon zich in de “Koninkrijkszaal” bevindt. Ouders moeten hun kinderen dus leren ‘niet te groeten’ en ‘geen woord te richten tot een uitgesloten persoon’ en om zo min mogelijk contact te hebben met een familielid die zich in zo’n onmenselijke situatie bevindt en die niet meer onder één dak met hen woont.

De ‘normale contacten’ met familieleden die uitgesloten zijn en die onder één dak leven, mogen wel nog onderhouden worden, maar men zal toch vermijden ‘een geestelijk gesprek’ te hebben. De Jehovah’s Getuigen die een uitgesloten minderjarig kind hebben zullen het kind ook mogen ‘helpen met een Bijbelstudie’ zolang het nog bij hen woont. Omdat kinderen zich nauwelijks realiseren wat er eigenlijk gebeurt, is het heel triestig te moeten constateren dat men in feite zijn kinderen leert om onbeleefd te zijn. Men ondermijnt hun menselijk gevoel ten opzichte van uitgesloten wezens die nog maar kort geleden hun grote broer of zus waren en die, wegens het hakmes van de uitsluiting, ineens “verworpelingen” zijn geworden.

Zelfs als een niet-Jehovah’s Getuige ouder die nooit Jehovah’s Getuige is geweest maar “de Jehovah’s organisatie verwerpt” of “kritiek uit” of “zich verzet tegen de leerstellingen van het Wachttorengenootschap” zal zij/hij “gehaat” en “vermeden” worden als vergif! U kan volgende citaten gebruiken van de Wachttoren literatuur om de rechtbank aan te tonen hoe het shunning beleid van het Wachttorengenootschap uw kinderen psychologisch zou vervreemden van u en verplicht zouden worden u te zien als “vergif”.

 

HET WACHTTOREN BELEID BETREFT “GODDELIJKE HAAT”

“Meer dan dat, wij moeten degenen haten die er opzettelijk blijk van geven Jehovah en het goede te haten…. Wij haten hen niet in de betekenis dat wij hun kwaad willen aandoen of wensen dat hun kwaad overkomt, maar in de betekenis dat wij hen mijden zoals wij gif of een giftige slang zouden mijden, aangezien ze ons in geestelijk opzicht zouden kunnen vergiftigen.” (De Wachttoren 15 juni 1980, blz. 8 Engelse versie)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“Godvruchtige haat is een krachtige bescherming tegen kwaaddoen…. Doen wij dat?…. Tot degenen die van hun haat jegens Jehovah blijk geven door tegen hem op te staan, behoren de afvalligen. Afvalligheid is in werkelijkheid opstand tegen Jehovah….. Anderen beweren in de bijbel te geloven, maar zij verwerpen Jehovah’s organisatie en doen actief moeite haar werk te belemmeren…. Wanneer zij moedwillig zulke slechtheid verkiezen nadat zij te weten zijn gekomen wat juist is, wanneer het slechte zo ingeworteld raakt dat het een onlosmakelijk deel van hun persoonlijkheid is, dan moet een christen degenen die zich onlosmakelijk aan het slechte gehecht hebben, (in de bijbelse zin van het woord) haten.” (De Wachttoren 1 oktober 1993, blz. 19)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

 

HET WACHTTOREN BELEID BETREFT “SHUNNING”

“Haar ouders waren uit de gemeenschap gesloten. Met haar was dat niet gebeurd, maar zij trok zich vrijwillig uit de gemeenschap terug door een brief te schrijven…. Zij verhuisde, maar jaren later keerde zij terug en bemerkte toen dat de plaatselijke Getuigen niet met haar wilden spreken…. De betrokkenen aldus te mijden, zou ook passend zijn met betrekking tot degenen die de gemeente verwerpen.… . Door ook personen uit de weg te gaan die zich opzettelijk van de gemeente hebben teruggetrokken, worden christenen beschermd tegen mogelijke kritische, niet van waardering blijk gevende en zelfs afvallige opvattingen…. En stel u ook eens voor hoe de broers en zusters van de kwaaddoener of zijn grootouders zich voelden. Maar als zij loyaliteit jegens hun rechtvaardige God boven genegenheid voor familie stelden, zou dat leven reddend voor hen kunnen zijn…. Een man die wordt uitgesloten of die zich terugtrekt, kan dus best nog bij zijn christelijke vrouw en getrouwe kinderen wonen. Respect voor Gods oordelen en de door de gemeente ondernomen actie zal de vrouw en kinderen ertoe brengen te erkennen dat hij door zijn handelwijze de geestelijke band die er tussen hen bestond, heeft veranderd. Maar aangezien het feit dat hij werd uitgesloten, geen einde maakt aan hun bloedband of de huwelijksverhouding, kunnen de normale gezinsgenegenheden en -contacten voortduren. De situatie is anders als de persoon die is uitgesloten of zich heeft teruggetrokken, een familielid buiten de directe gezinskring is en niet in hetzelfde huis woont. Het zou misschien mogelijk zijn praktisch geen contact met het familielid te hebben. Zelfs al zouden enkele familieaangelegenheden contact vereisen, dan zou dat stellig tot een minimum beperkt gehouden worden, in overeenstemming met het goddelijke beginsel „niet langer in het gezelschap te verkeren…. is, en met zo iemand zelfs niet te eten” (De Wachttoren 15 april 1988, blz. 26-28)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren
Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

 

“In the case of where a father or mother or son or daughter is disfellowshipped, how should such person be treated by members of the family in their family relationship? …God’s law does not allow a marriage partner to dismiss his mate because his mate becomes disfellowshiped or apostatizes. …A father may not legally dismiss his minor child from his household because of apostasy or disfellowshiping, and a minor child or children may not abandon their father or their mother just because he becomes unfaithful to God and his theocratic organization. …Of course, if the children are of age, then there can be a departing and breaking of family ties in a physical way, because the spiritual ties have already snapped. If children are of age and continue to associate with a disfellowshiped parent… Then they must consider how far their spiritual interests are being endangered by continuing under this unequal arrangement… Satan’s influence through the disfellowshiped member of the family will be to cause the other member or members of the family who are in the truth to join the disfellowshiped member in his course or in his position toward God’s organization. To do this would be disastrous, and so the faithful family member must recognize and conform to the disfellowship order. How would or could this be done while living under the same roof or in personal, physical contact daily with the disfellowshiped? In this way: By refusing to have religious relationship with the disfellowshiped. …But to have religious communion with the disfellowshiped person—no, there would be none of that! The faithful marriage partner would not discuss religion with the apostate or disfellowshiped and would not accompany that one to his (or her) place of religious association and participate in the meetings with that one. …Hurt to such one would not be authorized, but there would be no spiritual or religious fellowshipingThe same rule would apply to those who are in the relation of parent and child or of child and parent.” (The Watchtower  15 november 1952, blz. 703-704)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“Ja, als iemand ervoor kiest Jehovah en de levenswijze die in de bijbel wordt uiteengezet de rug toe te keren, doet dat getrouwe familieleden in de regel heel veel pijn. „Ik hou heel veel van mijn zus”, zegt Irene. „Ik zou er alles voor overhebben als ze maar terugkeerde tot Jehovah! ” Maria zegt over haar broer, die Jehovah verliet om een immorele levenswijze te volgen: „Ik heb het er heel moeilijk mee, omdat hij in alle andere opzichten een fantastische broer voor me is. Ik mis hem vooral op grote familiefeesten.” (De Wachttoren 1 september 2006, blz.17)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren
Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“Dat vormt een beproeving voor een christen wanneer een huwelijkspartner, een kind, een ouder of een andere nauwe verwant wordt uitgesloten of zich uit de gemeente heeft teruggetrokken…. wat in beginsel evenzeer van toepassing is op degenen die zijn uitgesloten als op degenen die zich hebben teruggetrokken…. We vermijden dus ook sociale omgang met een uitgesloten persoon.  Dat zou betekenen dat we niet samen met hem naar een picknick, een feest, een sportwedstrijd of het theater gaan, en niet samen gaan winkelen of thuis of in een restaurant een maaltijd gebruiken…. Familieleden buiten het huisgezin: „De situatie is anders als de persoon die is uitgesloten of zich heeft teruggetrokken, een familielid buiten de directe gezinskring is en niet in hetzelfde huis woont”, zegt De Wachttoren van 15 april 1988, blz. 28. „Het zou misschien mogelijk zijn praktisch geen contact met het familielid te hebben. Zelfs al zouden enkele familieaangelegenheden contact vereisen, dan zou dat stellig tot een minimum beperkt gehouden worden”  (Koninkrijksdienst augustus 2002, blz. 3-4)

Bron: Our Kingdom Ministry - Koninkrijksdienst
Bron: Our Kingdom Ministry – Koninkrijksdienst

“En wij weten allemaal uit eigen ervaring in de loop der jaren dat een eenvoudig „Hallo” dat tot iemand wordt gezegd, de eerste stap kan zijn die tot een gesprek en misschien zelfs tot een vriendschap leidt. Zouden wij die eerste stap willen doen met betrekking tot iemand die uit de gemeenschap is gesloten?” (De Wachttoren 15 september 1981, blz. 25 Engelse versie)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren
Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

HET WACHTTOREN BELEID BETREFT HET LEZEN VAN BRIEVEN VAN “AFVALLIGEN”

“Wat zult u bijvoorbeeld doen als u een brief of lectuur ontvangt, er een blik in werpt en onmiddellijk ziet dat het geschrevene van een afvallige afkomstig is? Zult u het uit nieuwsgierigheid lezen, alleen maar om te zien wat de persoon te zeggen heeft?…. Als wij uit nieuwsgierigheid de lectuur zouden lezen van iemand die wij als een afvallige kennen, zou dit er dan niet op neerkomen dat wij deze vijand van de ware aanbidding regelrecht bij ons thuis uitnodigen om rustig te gaan zitten en zijn afvallige denkbeelden aan ons kenbaar te maken?…. Welnu, als wij zo resoluut zouden optreden om onze kinderen tegen blootstelling aan pornografie te beschermen, dienen wij dan niet te verwachten dat onze liefdevolle hemelse Vader ons op soortgelijke wijze zou waarschuwen en tegen geestelijke hoererij, met inbegrip van afval, zou beschermen? Hij zegt: Houd u er verre van!” (De Wachttoren 15 maart 1986, blz. 12-13)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

DE JEHOVAH’S GETUIGE OUDER WORDT AANGELEERD HOE KINDEREN PSYCHOLIGISCH VERVREEMDEN VAN HUN NIET-JEHOVAH’S GETUIGE OUDER

In een artikel getiteld: ” Gezinsproblemen opgelost door Bijbelse raad” in de wachttoren van 1 november 1986 worden richtlijnen gegeven hoe de Jehovah’s Getuige ouder, zijn of haar kinderen moet leren de overtuigingen en praktijken van de niet-Jehovah’s Getuige ouder te verwerpen, tijdens de bezoeken. Zij stelt dat de fundamentele reden dat Jehovah’s Getuigen vechten voor het ouderschap over hun kinderen is om ze te indoctrineren in de overtuigingen en de levensstijl van de Jehovah’s Getuigen religie. Een voorbeeld van hoe deze indoctrinatie leidt tot vervreemding van de niet-Jehovah’s Getuige ouder is te zien op blz. 28 van het artikel waarin wordt gesteld :

“Maar als de ongelovige nu probeert een godvruchtige opleiding te ondergraven?  Voorbereiding op de bezoeken is de sleutel! Een christelijke moeder wier voormalige echtgenoot een afvallige werd, berichtte: „Voorafgaande aan het bezoek besprak ik altijd met de kinderen hoe Jehovah hun gedrag zou beschouwen. Wij maakten er een gewoonte van situaties uit te beelden. Ik zei dan: ’Wat zal je antwoorden als je vader dit of dat zegt?”

Het artikel geeft nog een aantal voorbeelden hoe bezoekrecht en ouderschapsrecht kunnen gebruik worden om de kinderen te indoctrineren.

Vervolgens staat er:

“Wanneer het kind zich niet meer in het christelijke huisgezin bevindt, heeft die ouder een beperkte geestelijke zeggenschap over het kind (De Wachttoren 1 november 1986, blz. 27-28)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren
Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

Gebruik dit artikel, samen met de in vorige paragrafen geciteerde bewijzen om voor de rechter aan te tonen dat indien uw Jehovah’s Getuigen partner het ouderschap van uw kinderen toegewezen krijgt, haar Jehovah’s Getuigen overtuigingen en levensstijl er zullen voor zorgen dat uw kinderen van u vervreemden en de psychische, emotionele, fysieke en sociale gezondheid van uw kinderen in gevaar brengt. (Lees ook onze artikelen over shunning)

 

*** De levensstijl van de Jehovah’s Getuigen schaadt de mentale en fysieke gezondheid ***

 

De Jehovah’s Getuigen zijn niet toegestaan voor zich zelf te denken of conclusies te maken over de doctrines of praktijken die strijdig zijn met de door het Wachttorengenootschap opgelegde leerstellingen. Alle Jehovah’s Getuigen weten dat bij het uiten van een meningsverschil, scherpe kritiek van De Wachttoren leiding komt en dat dit hun status binnen de organisatie in gevaar brengt. Zo moet elke Jehovah’s Getuige ouder die het ouderschap krijgt over de kinderen, alle leerstellingen van het Wachttorengenootschap ondersteunen bij het opvoeden van haar/zijn kinderen.

Jehovah’s Getuigen geloven dat het beter is om hun kinderen te laten sterven door het weigeren van bloedtransfusies, dan hun leven te beschermen en ongehoorzaam te zijn in wat zij zeggen “Gods wet”. Kinderen opgevoed als Jehovah’s Getuigen worden van jongs af aan geleerd dat het aanvaarden van een bloedtransfusie zou veroorzaken dat ze hun toekomstige kans op opstanding en het eeuwig leven zouden verliezen. Ze worden getraind om te vechten tot de dood om bloedtransfusies te weigeren, ook al zijn deze bevolen door een rechtbank.

 

JEHOVAH’S GETUIGEN MOETEN “ONAFHANKELIJK DENKEN” EN “TWIJFEL VERMIJDEN”, DIT ZIEN ALS EEN TACTIEK VAN SATAN

Het Wachttorengenootschap eist onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van haar leerstellingen en claimt dat “onafhankelijk denken” en “twijfel” over haar beleid een bewijs zijn van “trots” en “verkeerd denken” is, gepromoot door Satan, de duivel, en veroordeeld door Jehovah God.

Vermijd een onafhankelijke denkwijze…. heeft Satan de wijze waarop God de dingen doet, in twijfel getrokken. Hij heeft tot een onafhankelijke denkwijze aangemoedigd…. Hoe treedt zo’n onafhankelijke denkwijze aan het licht? Een veel voorkomende manier is dat men de raad in twijfel trekt die door Gods zichtbare organisatie wordt verschaft…. Strijd voeren tegen een onafhankelijke denkwijze…. Toch wijzen sommigen erop dat de organisatie al eerder veranderingen heeft moeten aanbrengen, en daarom betogen zij: „Hieruit blijkt dat wij zelf een beslissing moeten nemen ten aanzien van datgene wat wij zullen geloven.” Dit is een onafhankelijke denkwijze. Waarom is zo’n instelling gevaarlijk? Een dergelijke denkwijze vormt een bewijs van trots.…. Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: „Waar hebben wij om te beginnen de bijbelse waarheid geleerd? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de leiding van Gods organisatie stellen?” Neen, dat kunnen wij niet!” (De Wachttoren 15 januari 1983, blz. 22,27 Engelstalige versie)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

Het is dus erg belangrijk nooit onze stem te verheffen in bittere kritiek op de organisatie van de Heer of de aangestelde vertegenwoordigers ervan….. Tot degenen die Jehovah’s onderwijs verachten, behoren ook personen die kritiek hebben op en klagen over Jehovah’s reine organisatie en de regels die ze heeft vastgesteld om de vrede en goede orde te handhaven…. Zij menen dat ieder de vrijheid vergund moet worden zich te richten naar wat hij op eigen houtje in de bijbel leest en de persoonlijke interpretatie die hij daaraan geeft, in plaats van deel uit te gaan maken van een verenigde groep mensen die worden opgeleid om naar de verheven beginselen en vermaningen van Gods Woord te leven en te handelen.”  (De Wachttoren 15 mei 1984, blz. 17-18 Engelstalige versie)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

Nog een sluwe tactiek van de Duivel is twijfels in de geest te zaaien…. Als er ook maar een zweem van twijfel omtrent Jehovah, zijn Woord of zijn organisatie in uw hart heeft post gevat, wees er dan snel bij die uit te bannen voordat de twijfel uitgroeit tot iets waardoor uw geloof verwoest zou kunnen worden…. Aarzel vervolgens niet de hulp van liefdevolle opzieners in de gemeente in te roepen…. Zij zullen u helpen de bron van uw twijfels, misschien trots of een verkeerde denkwijze, op te sporen. Heeft het lezen over of luisteren naar afvallige ideeën of wereldse filosofie giftige twijfels doen rijzen?… . Elimineer alles waardoor zulke twijfels worden gevoed.  – Markus 9:43. Blijf dicht bij Jehovah en zijn organisatie.” (De Wachttoren 1 februari 1996, blz. 23-24)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

JEHOVAH’S GETUIGEN GELOVEN DAT HET BETER IS TE STERVEN DAN EEN BLOEDTRANSFUSIE TE AANVAARDEN.

Jehovah’s Getuigen weigeren bloedtransfusies op basis van de foute interpretatie door het Wachttorengenootschap van het boek Genesis 9:3-4, Leviticus 17:13-14, en Handelingen 15:28-29. Hoewel deze passages het eten van bloed verbieden, zeggen ze totaal niets over een verbod op orgaantransplantaties, waaronder bloed dat eveneens een orgaan is van het lichaam en dient om het verloren bloed via een transfusie in de aderen te vervangen. (*) De Jehovah’s Getuigen staan alle andere orgaantransplantaties toe, maar toch zijn bloedtransfusies taboe. Deze inconsequentie in hun positie is moeilijk te verenigen met het feit dat de Bijbel totaal niets tegen bloedtransfusies in de aderen zegt. En toch, los van het feit dat medisch aangetoond is dat bloed niet in het metabolisme komt (verteerd) blijven de Jehovah’s Getuigen volhouden dat bloedtransfusies onder hetzelfde verbod valt als het eten van bloed zoals vermeld in de Geschriften.

(*)“Bloed is een orgaan, en een bloedtransfusie is in feite een orgaantransplantatie.”? (Ontwaakt 22 augustus 1999 blz. 31) De Engelstalige versie stelt het nog duidelijker: “Blood is an organ of the body, and a blood transfusion is nothing less that an organ transplant.” (Awake 22 augustus 1999 blz. 31)

Bron: Awake! - Ontwaakt!
Bron: Awake! – Ontwaakt!

Bovendien beweren zij dat iedereen die zonder enige schroom een bloedtransfusie aanvaardt, dat doet met het risico op het verlies van het eeuwige leven. Bijgevolg geven de gelovige, trouwe Jehovah’s Getuigen de voorkeur aan de dood, eerder dan te zondigen tegen de leerstelling van het Wachttorengenootschap over bloedtransfusies. Hoewel een Jehovah’s Getuigen misschien tegenover de rechtbank kan verklaren dat zijn of haar weigering om een bloedtransfusie te aanvaarden gebaseerd is op “eigen research” over het onderwerp, weet hij of zij dat de straf voor het verwerpen van de leerstelling van de Wachttorengenootschap betreffende bloed zou leiden tot verstoting uit de organisatie (bv uitsluiting van het lidmaatschap). Bijgevolg is de beslissing van de Getuige om bloed te weigeren fundamenteel gebaseerd op zijn of haar wens om Jehovah’s Getuige te blijven – niet op de vraag of de leerstelling van de Wachttorengemeenschap betreffende bloedtransfusies logisch is of in overeenstemming met de Geschriften.

“Ja, zelfs in voorbije eeuwen begrepen mensen dat Gods wet het tot zich nemen van bloed, zowel via de aderen als via de mond, verbood. Indien mensen in deze tijd dit zouden beseffen, zou het hen wellicht helpen het standpunt te begrijpen dat Jehovah’s Getuigen innemen, een standpunt dat in overeenstemming is met Gods standpunt. Hoewel ware christenen een hoge waarde toekennen aan het leven en medische hulp waarderen, respecteren zij het leven als een geschenk van de Schepper, zodat zij niet proberen het leven in stand te houden door bloed tot zich te nemen.” (De Wachttoren 15 juni 1991, blz. 10)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“His principle is that his laws come ahead of suffering, even as in blood transfusion God’s law take precedence over the life of a creature.” (The Watchtower 15 februari 1961, blz. 118)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“In view of the seriousness of taking blood into the human system by a transfusion, would violation of the Holy Scriptures in this regard subject the dedicated, baptized receiver of blood transfusion to being disfellowshiped from the Christian congregation? The inspired Holy Scriptures answer yes. …the receiver of a blood transfusion must be cut off from God’s people by excommunication or disfellowshiping. If the taking of a blood transfusion is the first offense of a dedicated, baptized Christian due to his immaturity or lack of Christian stability and he sees the error of his action and grieves and repents over it and begs divine forgiveness and forgiveness of God’s congregation on earth, then mercy should be extended to him and he need not be disfellowshiped. He needs to be put under surveillance and to be instructed thoroughly according to the Scriptures upon this subject, and thereby be helped to acquire strength to make decisions according to the Christian standard in any future cases. If, however, he refuses to acknowledge his nonconformity to the required Christian standard…he must be cut off there from by disfellowshipping.” (The Watchtower 15 januari 1961, blz. 63-64) 

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“Wat gebeurt er, vroegen zij zich af, als een Getuige wankelt en een bloedtransfusie aanvaardt? Zou hij verstoten worden door de Getuigen-gemeenschap? Het antwoord zal afhangen van de feitelijke situatie, want Gods wet overtreden is beslist een ernstige zaak, iets wat de gemeenteouderlingen moeten onderzoeken.… Ongetwijfeld zal zo’n Getuige zich ellendig voelen en zich zorgen maken over zijn verhouding met God. Zo iemand heeft wellicht hulp en begrip nodig…. Het duidelijke bijbelse gebod laat geen ruimte voor compromissen (Handelingen 15:28, 29). Het overtreden van die goddelijke wet zou voor een Getuige net zo onaanvaardbaar zijn als het door de vingers zien van afgoderij of hoererij.” (De Wachttoren 15 februari 1997, blz. 20)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

DE WACHTTOREN VERSPREIDT FOUTIEVE INFORMATIE OVER DE RISICO’S VAN TRANFUSIES EN HET ZOGEZEGDE SUCCES VAN ALTERNATIEVE THERAPIE.

Hoewel elke medische procedure risico’s met zich meebrengt, worden de Jehovah’s Getuigen er dikwijls toe gebracht te geloven dat het risico om ernstige ziekten op te lopen of zelfs te overlijden door een bloedtransfusie groter zijn dan dat om te overlijden door het gebruik van minder betrouwbare therapie waarbij geen bloed gebruikt wordt. Hoewel, zoals het volgende citaat uit het artikel van het consumentenrapport van september 1999 stelt, zijn de risico’s op het besmet geraken met ziektes beduidend lager dan vroeger:

“As the chart shows, the likelihood of infection from a two-unit blood transfusion is substantially less than the chance of being murdered or of being killed in an auto accident during the year… That change reflects an impressive improvement in the blood supply. In 1983 the AIDS virus was present in as many as 1 out of 100 units of blood. Today the odds are an estimated 1 in 676,000. Hepatitis C contamination has fallen from a similarly high prevalence to about 1 in 103,000 units… Transfusions save nearly 10,000 lives a day…” (Consumer ReportsSeptember 1999, blz. 61-63)

Bron: Consumer Reports
Bron: Consumer Reports

Hoewel bloedtransfusies veel veiliger zijn dan pakweg 30 jaar geleden, blijven Jehovah’s Getuigen in alle gevallen het gebruik van alternatieve therapieën in plaats van bloedtransfusies promoten. Een van de meest gebruikelijke alternatieve therapieën welke aangeraden wordt is het gebruik van middelen die het volume van plasma vergroten. Hoewel deze kunnen helpen in geval van ernstig bloedverlies wanneer volume een zorg is, zijn deze zogenaamde “expanders” geen dragers van zuurstof en er bestaan geen alternatieve therapieën die de zuurstofdragende cellen, welke verloren gegaan zijn in gevallen van ernstig bloedverlies, wanneer een lage bloedwaarde en lage hematocriet waarde levensbedreigend zijn voor het slachtoffer. In dergelijke gevallen kan niets anders dan een bloedtransfusie een leven redden. Toch worden Jehovah’s Getuigen misleid in het geloof dat alternatieve therapieën alle problemen oplossen zoals het volgende artikel van de Wachttorengenootschap illustreert:

“Mensen betwisten vaak de weigering van Jehovah’s Getuigen om een bloedtransfusie te accepteren. Tijdens het vraaggesprek fantaseerde een van de studenten allerlei hypothetische noodsituaties in een poging het schriftuurlijke verbod in Handelingen 15:20, 29 te omzeilen.

Student: „Maar veronderstel nu dat er iemand bij het ziekenhuis wordt binnengereden. Er zijn nog maar een paar seconden te leven. De enige mogelijkheid is een bloedtransfusie. Wat is dan uw antwoord? Ik bedoel, dat is moord wanneer u hem dat niet laat accepteren.”

Getuige: „Die situatie bestaat niet. In welke situatie maar ook dat iemand. . . laten we zeggen van de snelweg hier binnen wordt gebracht. . . en er is sprake van extreem bloedverlies, dan heeft elke eerste-hulpafdeling in elk ziekenhuis de beschikking over bloedplasma-vervangende middelen die….

Student: „Maar plasma vervangt geen bloed.”

Getuige: „De totale hoeveelheid vloeistof in de aderen moet op peil worden gehouden. Het is niet zozeer het bloed als zodanig dat dan nodig is, maar de totale hoeveelheid vloeistof moet aangevuld worden. Dat doen deze bloedvervangende middelen. Ze worden gebruikt bij noodsituaties en aanbevolen door organisaties van de burgerbescherming ingeval er geen bloed beschikbaar is. En ze voldoen – ze hebben reeds bij duizenden Getuigen van Jehovah voldaan.” “ (Ontwaakt 22 februari 1976, blz. 15)

Bron: Ontwaakt!
Bron: Awake! – Ontwaakt!

“Aan de andere kant blijven de meesten die, om religieuze en/of medische redenen, bloed weigeren en een alternatieve medische behandeling aanvaarden, in leven en herstellen heel voorspoedig. Zo kunnen zij wellicht nog jaren leven…” (De Wachttoren 15 juni 1991, blz. 12)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

DOOR DE RECHTBANK BEVOLEN TRANSFUSIES WORDEN VERWORPEN DOOR OUDERS EN KINDEREN.

Het is niet ongebruikelijk dat ouders die zelf Jehovah’s Getuigen zijn, de rechtbank er van trachten te overtuigen dat wanneer ze het ouderschap over de kinderen toegewezen krijgen, ze de partner die geen Jehovah’s Getuigen is, de toelating zouden geven een bloedtransfusie toe te staan wanneer de kinderen dat nodig zouden hebben. Echter, zelfs indien dit het geval zou zijn, is er geen zekerheid gezien de minderjarige kinderen door het Wachttorengenootschap “gebrainwashed” werden om een door de rechtbank opgelegde transfusie met alle steun die zij kunnen verzamelen “aan te vechten”. Alsook de toelating door de ouder die geen Jehovah’s Getuigen is wil niet zeggen dat de kinderen dit aanvaarden gezien zij geloven dat zij daardoor het eeuwige leven zullen verliezen. Veel van dergelijke gevallen waarin jonge minderjarigen zich verzetten tegen door de rechtbank opgelegde transfusies worden in artikelen van het Wachttorengenootschap gehuldigd als helden voor het geloof. Deze artikelen gaan samen met artikelen waarin ouders instructies krijgen over hoe zij hun kinderen kunnen trainen om hun standpunt te verdedigen tegenover rechters, dokters en verpleegsters die zouden proberen om hun een bloedtransfusies op te dringen. Zoals bijvoorbeeld in de uitgave van 22 November 1970 van “Ontwaakt” een artikel  verscheen over een ouder die met geweld haar pasgeboren meisjesbaby meenam uit het ziekenhuis om een bloedtransfusie te voorkomen.  Deze vrouw werd gehuldigd en voorgesteld als een moedige moeder die de God Jehovah eerde.

“Een dokter trachtte het voor elkaar te krijgen dat een pasgeboren baby, een meisje, een gedwongen bloedtransfusie zou worden gegeven. De moeder, mevrouw L. DeWaal, een van Jehovah’s getuigen, smeekte de arts de alternatieve, veilige en lichte behandeling, namelijk foto- of lichttherapie, toe te passen. Hij weigerde woedend. Moedig haalde de moeder, geassisteerd door haar familie, de baby uit het ziekenhuis, ofschoon twee dokters hen met geweld probeerden vast te houden…… In een op 3 april gehouden interview met The Telegram vertelde hij over nog een geval… … Voordat de dokter een transfusie gaf, kwamen de ouders naar het ziekenhuis van Kingston en namen het kind mee. De artsen in Toronto besloten zich aan de wensen van de ouders ten aanzien van bloedtransfusie te houden en, ironisch genoeg,” zo zei Dr. Delahaye, „bleef het kind in leven”. Ironisch genoeg bleef ook de baby van mevrouw DeWaal in leven. Ironisch genoeg is dat ook gebeurd met elke andere baby van Jehovah’s getuigen die uit het ziekenhuis is weggehaald om een wisseltransfusie te vermijden. Niet zo ironisch echter is het feit dat zes kinderen van Jehovah’s getuigen in Canada van hun ouders zijn afgenomen, een gedwongen bloedtransfusie kregen en dood werden teruggebracht…. Eunice Devina werd beschermd door een moeder die zich verplicht voelde met een arts van mening te verschillen. Uit het feit dat zij zich nu normaal ontwikkelt tot een tevreden en flink groeiend mensenkind, blijkt dat de beslissing van haar moeder gerechtvaardigd was.” (Awake 22 november 1970, blz. 12-15)

Bron: Awake! - Ontwaakt!
Bron: Awake! – Ontwaakt!
Bron: Awake! - Ontwaakt!
Bron: Awake! – Ontwaakt!

Hoe krachtig dient een christen zich te verzetten tegen een bloedtransfusie die door een rechtbank is verordend of geautoriseerd?… Als een christen wordt gevraagd zich te onderwerpen aan iets wat een overtreding van Gods hogere wet zou zijn, komt de goddelijke wet eerst; ze heeft voorrang…. De hoogste wet van het universum — Gods wet — eist dat christenen zich onthouden van bloed…. Gods wet moet gehoorzaamd worden!” (De Wachttoren 15 juni 1991, blz. 31)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

“In sommige landen bestaan er voor wat omschreven zou kunnen worden als ’een minderjarige met oordeel des onderscheids’, soortgelijke rechten als voor volwassenen. Gebaseerd op leeftijd of op rijpheid van denken of beide kan een jongere als rijp genoeg beschouwd worden om ten aanzien van medische behandelingen zelf te beslissen. Zelfs waar dit niet bij de wet zo is, kunnen rechters of functionarissen veel gewicht toekennen aan de wensen van een jongere die in staat is duidelijk zijn vaste besluit ten aanzien van bloed tot uitdrukking te brengen. Omgekeerd zal, wanneer een jongere zijn geloofsovertuigingen niet duidelijk en op rijpe wijze kan uiteenzetten, de rechtbank van mening kunnen zijn dan maar te moeten beslissen wat het beste lijkt, zoals zij dat wellicht voor een baby zouden doen…. Een twaalfjarig meisje werd behandeld voor leukemie. Een kinderbeschermingsorganisatie bracht de zaak voor de rechter zodat er een bloedtransfusie opgedrongen zou kunnen worden. De rechter concludeerde: „L. heeft dit hof duidelijk en op een zakelijke manier verteld dat als er geprobeerd wordt haar een bloedtransfusie te geven, zij zich daar met alle kracht die zij kan opbrengen, tegen zal verzetten. Zij heeft gezegd, en ik geloof haar, dat zij zal gillen en vechten en dat zij de naald uit haar arm zal trekken en zal proberen de zak met bloed boven haar bed kapot te maken. Ik weiger een bevel te geven dat dit kind aan zo’n beproeving zou onderwerpen . … betekent het onderrichten van onze kinderen betreffende Gods volmaakte wet aangaande bloed niet in eerste instantie dat wij hun vrees voor bloed inprenten…. e fundamentele reden waarom christenen bezwaar maken tegen transfusies niet is dat het bloed verontreinigd is maar dat het kostbaar is voor onze God en Levengever. Dat dienen onze kinderen te weten, met daarbij dat de mogelijke medische gevaren van bloed ons religieuze standpunt alleen maar meer kracht verlenen.  Als u kinderen hebt, bent u er dan zeker van dat zij instemmen met het op de bijbel gebaseerde standpunt aangaande transfusies en dat kunnen uitleggen? Geloven zij echt dat dit standpunt Gods wil is? Zijn zij ervan overtuigd dat een overtreding van Gods wet zo ernstig zou zijn dat een christen daarmee zijn vooruitzicht op eeuwig leven op het spel zou zetten? Verstandige ouders zullen deze zaken met hun kinderen doornemen, of zij nu nog erg jong zijn of al bijna volwassen. Ouders zouden oefenperiodes kunnen houden waarin elk kind vragen gesteld krijgt zoals een rechter of dokter in een ziekenhuis die zou kunnen stellen.” (De Wachttoren 15 juni 1991, blz. 16-18)

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

Net zoals de hierboven geciteerde artikelen van het Wachttorengenootschap bevat de uitgave van “Ontwaakt” van 22 mei 1994,12 bladzijden met gedocumenteerde verhalen van Jehovah’s Getuigen “Jongeren die God op de Eerste Plaats Stellen” door bloedtransfusies te weigeren en zelfs de strijd aan te gaan tegen dokters, verpleegsters en vonnissen van de rechtbank voor hun recht om te sterven voor hun religieuze overtuigingen. Bijgevolg respecteert een Jehovah’s Getuige die een rechtbank tracht te overtuigen om hem of haar het ouderschap te verlenen met het idee dat hij of zij de niet-Getuige van Jehovah ouder het recht zal geven om een bloedtransfusie toe te staan, totaal de strikte leerstelling van het Wachttorengenootschap. Men verzwijgt echter welke indoctrinatie de kinderen zullen ondergaan wanneer zij worden opgevoed als Jehovah’s Getuige betreffende dit onderwerp. (lees ook de artikelen 62 en 7)

HET GEBRUIK VAN LIJFSTRAFFEN OP JEHOVAH’S GETUIGEN KINDEREN

Bron: Awake! - Ontwaakt!
Bron: Awake! – Ontwaakt!
Bron: The Watchtower - De WAchttoren
Bron: The Watchtower – De WAchttoren

pijl_op

balk

65. Spiritisme en het standpunt van het Wachttorengenootschap.

In het boek “Redeneren aan de hand van het schrift, blz. 392” kan je de definitie lezen die het Wachttorengenootschap geeft aan spiritisme: Spiritisme Definitie: Het geloof dat iets onstoffelijks van de mens na de dood van het fysieke lichaam voortleeft en in contact kan treden met de levenden, gewoonlijk via iemand die als medium dienst doet. Sommige mensen geloven dat in elk stoffelijk voorwerp en alle natuurverschijnselen geesten huizen. Tovenarij is het gebruik maken van krachten waarvan wordt erkend dat ze van boze geesten afkomstig zijn. De bijbel veroordeelt alle vormen van spiritisme.”

Het Wachttorengenootschap wijst dus duidelijk spiritisme af.

Hoe verklaar je volgende citaten uit de literatuur van het Wachttorengenootschap?

“8:3. And another angel. – Not the “voice of the Lord, ” mentioned in the preceding chapter, but the corporate body  – the Watch Tower Bible and Tract Soceity, which Pastor Russell formed to finish his work. This verse shows that, though Pastor Russell has passed beyond the veil, he is still managing every feature of the Harvest work. “The Watch Tower Bible and Tract Soceity is the greatest corporation in the world, because from the time of its organization until now the Lord has used it as His channel through which to make known the Glad Tidings.” (The Finished Mystery, blz. 144)

“8:3. En een andere engel. – Niet de “stem van de Heer,” genoemd in het voorgaande hoofdstuk, maar het collectieve lichaam – het Wacht Toren Bijbel en Tractaat Genootschap, wat Pastoor Russel vormde om zijn werk te voltooien. Dit vers toont aan dat, hoewel Pastoor Russell aan de andere kant van het graf is gegaan, hij nog steeds elk aspect van het Oogstwerk leidt. (The Finished Mystery, blz. 144)

Hoewel het Wachttorengenootschap officieel spiritisme afwijst, blijkt hier dat Pastor Russell zelfs na zijn dood nog leiding bleef geven aan het Wachttorengenootschap!

The_Finished-Mystery

Niemand van de tempelklasse zal zoo dwaas zijn te beweren, dat een broeder (of broeders) die zich vroeger onder hen bevond, en die gestorven en naar den hemel gegaan is, nu de heiligen op aarde onderricht en hen leidt in betrekking tot hun werk. Zulk een gevolgtrekking doet denken aan de “zonde van Samaria”. (De Wachttoren, juli 1934, blz. 99)

Hier beweert het Wachttorengenootschap het tegenovergestelde!

“Vanaf de tijd van de apostel Johannes en tot in de dag des Heren verkeerden gezalfde christenen in het onzekere omtrent de identiteit van de grote schare. Het is derhalve passend dat een van de 24 oudere personen, die een afbeelding vormen van de gezalfden die reeds in de hemel zijn, Johannes’ denken zou stimuleren door een toepasselijke vraag te stellen. „En een van de oudere personen nam het woord en zei tot mij: ‘Wie zijn dezen die in de lange witte gewaden gehuld zijn, en waar zijn zij vandaan gekomen?’ Daarop zei ik onmiddellijk tot hem: ‘Mijn heer, gíj weet het’” (Openbaring 7:13, 14a ). Ja, die oudere persoon kon het antwoord te weten komen en het aan Johannes doorgeven. Dit suggereert dat reeds uit de doden opgewekte personen die tot de groep van de 24 oudere personen behoren, betrokken zouden kunnen zijn bij het doorgeven van goddelijke waarheden in deze tijd”. (De Openbaring: Haar Grootse Climax is Nabij! 1988, blz. 124-125)

De_openbaring

Hier beweert het Wachttorengenootschap weer het tegenovergestelde van wat hiervoor geciteerd werd!

Welke vragen dient u zich te stellen?

Is het Pastor Russell die het Wachttorengenootschap leidt? (1917)

Is het dwaasheid te geloven dat doden leiding geven aan het Wachttorengenootschap? (1934)

Of moeten we geloven dat gestorven gezalfden de “Goddelijke Waarheden doorgeven? (1988)

Of moeten we hier spreken van spiritisme?

En, wordt het Wachttorengenootschap “door God geleid“?

Aanverwant artikel:

Het Wachttorengenootschap gebruikte spiritist Johannes Greber om de Nieuwe Wereld Vertaling te ondersteunen!

pijl_op

balk

66. OPROEP: Alle leugens leiden uiteindelijk tot de “waarheid” – TRUTH BE TOLD

Deel dit evenement!

De première van de Amerikaanse documentaire Truth be Told vindt plaats op 27 december in Gent. In deze film praten voormalige Jehovah’s Getuigen openhartig over de door de sektarische religie toegebrachte schade. Ze onthullen hun ervaringen over de effecten van het van-deur-tot-deur-prediken, de zogenoemde uitsluitingsregel en het leed dat ontstaat door de beperkende regels van de organisatie.

De première gaat gepaard met een get together voor voormalige Jehovah’s Getuigen uit België. Dit is de eerste keer dat een dergelijk evenement georganiseerd wordt én openbaar is voor pers en publiek. Op zaterdag, 27 december wordt er in 

Restaurant ‘t Boerenhof

Gentstraat 2

9041 Gent – Oostakker

Van 16.00 uur tot 20.00 uur aandacht besteed aan het veroorzaakte leed en hoe je je als ex-sektelid kunt redden in de wereld. Dit evenement wordt georganiseerd door de Studie- en adviesgroep Sekten (SAS).

Het doel van de bijeenkomst is om aan duizenden ex-Jehovah’s Getuigen in België alleen al, te tonen dat ze niet alleen zijn en dat ze niet slecht zijn. Personen die uit de organisatie willen, raken hun sociale omgeving integraal kwijt. Zij worden verstoten, uitgesloten door hun ouders, broers, zussen, vrienden. Geen van hen wil meer contact met een uitgeslotene. Een uitgeslotene staat vanaf dat moment alleen in de wereld.

Bij een uitsluiting wijst de organisatie van Jehovah’s Getuigen met de beschuldigende vinger naar de uitgeslotene. Hierdoor denkt de uitgeslotene vaak dat hij of zij slecht is. Gespecialiseerde therapie die afgestemd werd op mensen met een sekte ervaring kan helpen bij het verwerken van schuldgevoelens en angsten. Tijdens de bijeenkomst wordt naast het bieden van hulp, ook de geraffineerde praktijken en indoctrinatie van de organisatie uitgelegd.

Programma:

– Wat zijn de plannen in België om de mensonwaardige praktijken van Jehovah’s Getuigen bij de correctionele rechtbank aan te klagen? Patrick Haeck (www.sas-sekten.be )

– Wat wordt er internationaal gedaan om de wantoestanden in religieuze gemeenschappen zoals Jehovah’s Getuigen openbaar te maken? Lloyd Evans (www.jwsurvey.org )

– ‘Het grote belang van verwerking door middel van coaching/counselling en gesprekstherapie’ Johan Detraux, godsdienstpsycholoog en medewerker van oa IACSSO en SAS (www.iacsso.be )

– Primeur: Voorstelling van een nieuwe documentaire uit de VS, met als titel ‘Truth Be Told’ (72 min). www.hereliesthetruth.com

– Gelegenheid tot kennismaking met verhalen van Belgische ex-Getuigen die slachtoffer werden van ‘shunning’ door Jehovah’s Getuigen.

Noot aan de redactie:

Contactpersoon: Patrick Haeck, pat@sas-sekten.be <+32 475 73 36 39>

Niet elke aanwezige wil geïnterviewd worden. Interviewees zijn bekend bij de organisator. Voor een interview dient er contact opgenomen te worden met de organisator.

Aanmelden kan via pat@sas-sekten.be

pijl_op

balk

67. Kan het Wachttorengenootschap daadwerkelijk claimen namens God te spreken?

Wij hopen dat dit artikel vooral gelezen wordt door Jehovah’s Getuigen zelf. Wij beginnen met enkele citaten uit “De Wachttoren”:

“Indien gij op de verkeerde weg zijt en het niet weet, zoudt gij het dan op prijs stellen wanneer u door een andere persoon de goede weg gewezen zou worden? Of zoudt gij kwaad zijn? Zoudt gij deze persoon als onverdraagzaam beschouwen? Zoudt gij denken dat hij van haat blijk gaf jegens degene die u de eerste maal in de verkeerde richting heeft gestuurd? Zoudt gij hem geloven indien hij u kon aantonen waar gij verkeerd was door u naar uw eigen wegenkaart te verwijzen? Of zou trots of halsstarrigheid u ervan weerhouden uw fout te erkennen en u onverzettelijk op de verkeerde weg doen voortgaan? Gij zult waarschijnlijk wel niet zo dwaas zijn.” (De Wachttoren, 1 juni 1952, blz. 171)

“Stel dat u geopereerd moet worden vanwege een levensbedreigende aandoening. Dan wilt u graag een chirurg die u volledig kunt vertrouwen, want u legt tenslotte uw leven in zijn handen. Zou het dan niet verstandig zijn om na te gaan wat zijn reputatie als arts is? Zo is het ook verstandig om uw religie grondig te onderzoeken. Als u lid bent van een religieuze organisatie, legt u als het ware uw geestelijke leven in handen van die organisatie, en daarmee ook uw vooruitzicht op redding.” (De Wachttoren, 1 juli 2013, blz. 3)

“De Katholieke Kerk neemt in de wereld een zeer vooraanstaande positie in en beweert de weg tot redding te zijn voor honderden miljoenen personen. Elke organisatie die aanspraak maakt op die positie zou bereid moeten zijn zich te onderwerpen aan zorgvuldig onderzoek en kritiek.” (De Wachttoren, 8 januari 1985, blz. 28)

Ja, beste Jehovah’s Getuigen, u leest het goed: het Wachttorengenootschap schrijft hier dat ze zelf van mening is dat iedere organisatie die aanspraak maakt op de “positie van redding voor miljoenen mensen” aan een zorgvuldig onderzoek zou moeten worden onderworpen. Terecht, want uw inzet is uw huidig en eeuwig leven!

Wanneer u onderzoek doet naar een product, dan kom je deugdelijkheid van het product te weten. Indien dit product te wensen over laat, een gezondheidsrisico kan betekenen, of zelfs dodelijk kan zijn, dan zult u dit waarschijnlijk niet aanschaffen. Ook als de beschrijving van het product bewust informatie achterhoudt en het tegendeel beweert van wat de feiten uit het verleden aantonen, zal u niet snel geneigd zijn de fabrikant te vertrouwen.

In dit artikel is de fabrikant het Wachttorengenootschap. Wat wij vragen is de geschiedenis van deze organisatie aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, en dit door enkel hun literatuur (hun eigen woorden) te gebruiken. Zo kan u zelf uitmaken dat het Wachttorengenootschap het gedurende haar hele bestaan niet zo nauw genomen heeft met de waarheid, en dit er op vertrouwend dat slechts weinigen onderzoek zullen doen naar haar verleden.

Voor de laatste generaties is het veelal onbekend welke offers vele Jehovah’s Getuigen gebracht hebben. Sommigen hebben zelfs tevergeefs het leven verloren omdat ze trouw de leerstellingen van het Wachttorengenootschap volgden, omdat achteraf deze leerstellingen vervangen werden door anderen.

Met de informatie op deze website hopen wij u te helpen om dit voor u zelf na te gaan. Wij weten immers dat de meeste Jehovah’s Getuigen van vele informatie niet op de hoogte zijn, en ze daarom dit niet doelbewust verzwijgen. Wij proberen zoveel mogelijk bronnen te gebruiken uit de literatuur van het Wachttorengenootschap zelf.

Een vraag die u zichzelf moet stellen: kan God liegen? Als u God aanbidt, zou Hij dan verkeerde informatie doorgeven? Een organisatie die met zijn eigen literatuur aantoont het niet zo nauw te nemen met de waarheid, volgelingen misleidt met verkeerde informatie en uitspraken doet in de naam van God, die achteraf niet juist blijken te zijn; kan dit “Gods eigen organisatie” zijn?

Het Wachttorengenootschap beweert: “Gods organisatie” te zijn, Zijn enige kanaal voor communicatie met de aarde. Het Wachttorengenootschap claimt dat men zonder deze organisatie zelfs de Bijbel niet kan begrijpen. Het Wachttorengenootschap claimt dat de enige mogelijkheid om gered te worden is, zich aansluiten bij de organisatie!

Wij zijn er ons van bewust dat vele informatie in deze website veelal onbekend en zelfs schokkend is voor Jehovah’s Getuigen. Het is niet onze bedoeling iemand te kwetsen, maar wij vinden dat één ieder absoluut het recht heeft op alle mogelijke informatie, en op basis daarvan zelf moet kunnen uitmaken of de claims van het Wachttorengenootschap al dan niet gerechtvaardigd zijn.

“..zij namen het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aan en onderzochten dagelijks zorgvuldig de Schriften of deze dingen zo waren.” (Handelingen 17:11)

pijl_op

balk

68. Jehovah’s Getuigen, opstanding en afterlife overtuigingen.

Miljoenen christenen kijken uit naar een leven na de dood, waar ze zullen worden beloond met een hemelse opstanding, terwijl de geesten van de te goddelozen zullen worden gestraft in de hel. Jehovah’s Getuigen daarentegen geloven niet in een onsterfelijke ziel en de meesten kijken uit naar een aardse opstanding. Bijna iedereen zal worden opgewekt en een tweede kans krijgen om hun trouw aan God te bewijzen. Dit maakt dat Jehovah mensvriendelijker lijkt dan de God van de meeste christenen. De vraag is, hoe komt het Wachttorengenootschap aan een dergelijke interpretatie van de Bijbel?

Is deze leerstelling van het Wachttorengenootschap logisch? Deze leerstelling komt wel erg onder druk te staan als we kijken naar het aantal mensen die ooit hebben geleefd. Wij hebben in hun recentelijke literatuur geen cijfer gevonden die een werkelijk aantal geeft. Doch in een oudere publicatie vinden we het volgende terug: “DE SCHATTINGEN over het aantal mensen dat ooit op aarde heeft geleefd, variëren van 14 miljard tot 20 miljard. Ongeacht welk cijfer juist is, twee feiten zijn zeker: (1) Jehovah God weet precies hoeveel mensen er ooit hebben geleefd, en hij bezit de macht om iedereen ten aanzien van wie hij dit wil, tot het leven terug te brengen; (2) de huidige weergaloos grote wereldbevolking van ongeveer 4,4 miljard personen vormt klaarblijkelijk slechts een klein deel van het totale aantal mensen dat ooit heeft geleefd. De conclusie is onontkoombaar: verreweg het merendeel der mensen is dood en is voor toekomstig leven van de opstanding afhankelijk. Maar waarom zijn zij gestorven? En welke hoop bestaat er dat zij ooit weer zullen leven?” (De Wachttoren, 15 juni 1982)

Gaan we echter zoeken naar een wetenschappelijke schatting dan blijkt het werkelijke aantal boven de 100 miljard mensen te liggen.

Onze planeet zou dus worden overbevolkt, zelfs als maar de helft van het aantal mensen zou worden opgewekt! Als antwoord hierop zou het Wachttorengenootschap kunnen beweren dat Jehovah;

 • de planeet groot genoeg kan maken voor 100 miljard mensen,
 • ons aantal zou kunnen verkleinen zodat de aarde groot genoeg is,
 • ons misschien zou kunnen transporteren naar een planeet groot genoeg voor die 100 miljard mensen.

Wij zouden kunnen aannemen dat alles mogelijk is, gezien Jehovah almachtig is, maar dit zou de Wachttorenleerstelling wel echt gekunsteld maken. Waarom heeft Jehovah dan bij het maken van de aarde geen rekening gehouden met de opstanding? Een alwetende God zou dit toch gepland hebben, zeker in het geval dat deze doctrine van het Wachttorengenootschap waar zou zijn? Indien we rekening houden met de complexiteit die dit teweeg zou brengen, moet men dan niet toegeven dat een hemelse (niet-fysieke, niet-materiële) opstanding een eenvoudigere oplossing lijkt?

Het is zo dat het Wachttorengenootschap niet gelooft in een onsterfelijke ziel. Doch een mens zou dan nog steeds naar de hemel kunnen gaan? Naar hun beweringen is het merendeel van de gezalfde “slaafklasse” van de Jehovah’s Getuigen (ook wel genoemd de 144.000) er al. Men zou zich eveneens kunnen afvragen waarom Jehovah niet iedereen naar de hemel roept in plaats van iedereen op deze drukke aarde te laten leven? Of is er niet genoeg plaats in de hemel? Een alwetende God zou toch met een betere oplossing moeten komen?

Men kan debatteren over Bijbelse interpretaties, maar als u even redeneert, vindt u dan niet dat de leerstelling over de opstanding te ver gezocht is (net als veel andere leerstellingen van het Wachttorengenootschap)?

Vele atheïsten vinden dat God, zoals hij beschreven is in de Bijbel te wreed is om onze aanbidding te verdienen, als hij dan al bestaat. Ook kan men zich de vraag stellen of een eeuwige kwelling gerechtvaardigd is, voor een leven in zonde geleefd te hebben? Voor de Jehovah’s Getuigen is het simpel, als je niet bereid bent Jehovah absoluut te gehoorzamen, dan is er geen plaats in het eeuwige hellevuur maar wordt je gewoon ronduit gedood. Probleem opgelost!

Jehovah’s Getuigen beweren dat God iedereen moet doden die zich niet aan de regels houdt, omdat ze het leven moeilijk zouden maken voor de gelovigen in het paradijs. Doch als je de complexiteit bekijkt die Jehovah dient op te lossen in de vorige paragrafen: waarom is hij dan niet krachtig genoeg de goddelozen te verplaatsen naar een andere wereld? Als Jehovah, de almachtige God werkelijk bestaat, dan kon hij dit toch moeiteloos doen?

Bovendien stellen wij ons eveneens de vraag waarom Jehovah ervan houdt favorieten te hebben? Zijn beste kinderen gaan naar de hemel, zijn goede kinderen krijgen het eeuwige leven in het paradijs (zolang ze hem gehoorzamen), en zijn meest moeilijke kinderen worden gewoon aan de kant geschoven, zodat hij er geen moeilijkheden meer mee heeft. Is dit in de betekenis van het woord, echt een God?

pijl_op

balk

69. Muziek: voor het Wachttorengenootschap lijkt alle muziek slecht!

Zelfs muziek van Wagner is spiritueel slecht voor Jehovah’s Getuigen. Is er nog een deel van het leven van een Jehovah’s Getuige dat het Wachttorengenootschap niet controleert?

Lees het volgende uit “De Wachttoren” van 15 januari 1983:

“Kan muziek een bedreiging vormen?

’HOE zou muziek nu een bedreiging kunnen vormen?’ vraagt u zich misschien af. ’Per slot van rekening is muziek slechts geluid.’ Dat is waar, maar geluiden kunnen een krachtige invloed op ons uitoefenen. Wie schrikt er niet op bij een schreeuw in het holst van de nacht? En wat denkt u van aanstekelijk gelach? Als één persoon in een zaal schatert, barst vaak de hele menigte in een bulderend gelach los.

De macht van muziek

Vervang die geluiden nu eens door muziek. Afhankelijk van het soort van lied of muziek zullen er al gauw voeten tikken, lichamen meedeinen, vingers knippen en stemmen neuriën. Een heel publiek kan aangestoken worden! Waardoor? Door de klank van muziek.

Als illustratie: Eens diende de al eerder genoemde David als musicus aan het hof van koning Saul. De jongeman was ’geoefend in het spelen’ op de harp en zijn muziek kalmeerde de gekwelde Saul. — 1 Sam. 16:18-23.

Muziek wekt de emoties op. Een hele zaal komt soms overeind als een jazzband een vertrouwde melodie inzet. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen in vervoering geraken als zij naar de Ouverture 1812 van Tsjaikovski luisteren. De strijd woedt fel, kanonnen bulderen en overwinningsklokken luiden: zij beelden zich bijna in dat zij erbij aanwezig zijn. Ja, muziek bezit macht.

eeuwenlang hebben politici en heersers van die macht gebruik gemaakt om het hart van mensen te bespelen. Hoe dan wel? Door middel van volksliederen en patriottische gezangen. Denk eens aan de wijze waarop Hitler en de nazi-partij het volkslied Deutschland, Deutschland über alles hebben gebruikt om de massa’s het pad van dood en verderf op te sturen! Merkwaardig genoeg was dit volkslied gebaseerd op klassieke muziek, gecomponeerd door Haydn. In antwoord daarop zongen de Engelsen vurig hun God Save the King. Hitler was trouwens ook verzot op de muziek van Wagner.

De overredingskracht van muziek trad ook in bijbelse tijden duidelijk aan het licht. Het verslag in Exodus vertelt ons dat toen Mozes op de berg Horeb was om van Jehovah de tafelen der Wet in ontvangst te nemen, de Israëlieten ongeduldig werden en Mozes’ broer Aäron opdroegen een andere god voor hen te maken — een gegoten beeld van een kalf. Vervolgens brachten zij in een religieus feest offers aan deze afgod. En toen? „Daarna ging het volk zitten om te eten en te drinken. Voorts stonden zij op om zich te vermaken.” — Ex. 32:1-6.

Toen Mozes en Jozua van de berg afdaalden, hoorden zij geschreeuw in de Israëlitische legerplaats. Jozua dacht dat het strijdrumoer was. Maar Mozes interpreteerde het geluid correct. Het was gezang, maar niet het gezang dat men hoort na een machtige krijgsverrichting of een nederlaag. Het was „het geluid van ander gezang”. Mozes kon aan het ongewone geluid horen dat de muziek iets sinisters had. Wat was het dan? Het volk zong en danste om het gouden kalf. Zij waren bezig met teugelloze afgoderij, vergezeld van zang en dans. De muziek nam een belangrijke plaats in bij hun valse, immorele aanbidding. — Ex. 32:7-25.

Die gebeurtenis bevat een paar lessen voor christenen in deze tijd: in de eerste plaats dat u door muziek beïnvloed kunt worden. De hedendaagse wereld is sterk op muziek ingesteld. Maar mogen rauwe klanken en andere populaire muziek, met een seksueel tintje dat tot een losse moraal aanmoedigt, op gezellige bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen ten gehore worden gebracht? Laat dat nooit het geval zijn! De afgelopen jaren is er echter een tendens geweest wat laks te zijn in dit opzicht; er zijn zelfs ouderlingen en ouders die het vergoelijken. In sommige vormen van deze muziek wordt immoraliteit, opstandigheid, drugmisbruik en zelfs spiritisme verheerlijkt.

Wil dit zeggen dat er van muziek altijd een negatieve invloed uitgaat? Zeker niet. Zoals reeds gezegd, werd muziek gebruikt bij de heilige aanbidding van Jehovah. En toen Jezus zijn illustratie van de terugkeer van de verloren zoon vertelde, zei hij dat de vader dit vierde met „concertklanken en gedans”. — Luk. 15:25.

Kan muziek een filosofie overbrengen?

In onze hedendaagse tijd speelt muziek een veel indringender rol in het dagelijks leven. De laatste tientallen jaren is er een enorme wereldomvattende industrie uit de grond geschoten die elk jaar honderden miljoenen platen en cassettes aflevert. Terwijl men zo’n honderd jaar geleden zo af en toe eens muziek hoorde als men naar een rechtstreekse uitvoering luisterde of zelf musiceerde, kan men thans dagelijks muziek beluisteren. En dus is de vraag op z’n plaats: Kan muziek een filosofie overbrengen? Kan muziek iemands denkwijze of levensstijl beïnvloeden?

De sleutel tot het antwoord ligt voor de hand als wij denken aan de reclame op radio en televisie. Veel commerciële reclame gaat vergezeld van muziek. Zo wordt met behulp van muziek de naam van het produkt in de geest gegrift — zelfs bij kinderen en kleuters.

In het oude Israël werd muziek op soortgelijke wijze gebruikt, maar met een veel nobeler doel. De psalmen werden met muzikale begeleiding gezongen, wat de mensen ongetwijfeld hielp de tekst te onthouden. Zo vertelt het bijbelse verslag ons bijvoorbeeld dat bij de inwijding van de tempel van Salomo de levitische zangers, en ook anderen, werden bijeengebracht, „met cimbalen en met snaarinstrumenten en harpen . . . en samen met hen priesters ten getale van honderd twintig die op de trompetten bliezen — . . . de trompetters en de zangers [lieten] als één man één geluid . . . horen om Jehovah te loven en te danken”. Hier was muziek bezielend en opbouwend. Ze diende tot lof van Jehovah. — 2 Kron. 5:12, 13.

Waarschijnlijk zongen en speelden zij bij die gelegenheid Psalm 136, en de muziek zal hen beslist geholpen hebben zich de woorden te herinneren. Dit ter illustratie van het punt dat muziek een boodschap kan overbrengen. Ze kan ook het middel zijn om een produkt of een filosofie aan te prijzen of om een levensstijl aan te bevelen, en dan speelt het geen rol of de muziek al dan niet van woorden vergezeld gaat. Dit geldt thans niet alleen voor moderne maar ook voor klassieke muziek.

De Encyclopaedia Britannica vermeldt bijvoorbeeld in de biografie van Ludwig van Beethoven, „alom beschouwd als de grootste componist die ooit heeft geleefd”: „Hij onthulde sterker dan een van zijn voorgangers hoezeer de muziek bij machte is om ook zonder de hulp van een gesproken tekst een levensfilosofie over te brengen.” Zijn overbekende Zesde symfonie, de Pastorale, is hier een voorbeeld van. Duidelijk brengt ze Beethovens liefde voor de natuur over. Ja, muziek kan ons ontroeren en invloed uitoefenen op onze emoties.

Een ander voorbeeld vormen de werken van de Oostenrijkse componist Gustav Mahler, nu zeer in trek onder de liefhebbers van klassieke muziek. Een musicoloog verklaart dat deze componist ’geobsedeerd werd door de dood’ en beschrijft „de onverdroten speurtocht naar enige zin in het leven waarvan Mahlers leven en muziek doortrokken zouden zijn”. Sprekend over zijn Eerste symfonie kenschetst de schrijver de inhoud ervan met de woorden: „De vreugde van het leven wordt overschaduwd door een geobsedeerd zijn door de dood.” Hij vervolgt: „De Tweede symfonie begint met de doodsobsessie . . . en bereikt haar hoogtepunt in een belijdenis van het christelijke geloof in onsterfelijkheid. . . . Het religieuze element in deze werken is zeer betekenisvol.” Nu rijst dus de vraag: Zouden Mahlers religieuze verwarring, obsessies en neurose van invloed kunnen zijn op de luisteraar?

Een ander geval hebben wij in Stravinsky’s Le sacre du printemps. In deze balletmuziek wordt een heidens ritueel uitgebeeld waarbij een jonge maagd zich dooddanst om de god van de lente gunstig te stemmen. Dit ritueel wordt hier, zoals een commentator schreef, „weergegeven in muziek waarvan als kenmerk onmiddellijk de krachtige ritmiek opvalt — de hypnotische, dwingende kracht van ritmische patronen”. Het effect is opzienbarend en misschien wel verontrustend. In feite „was het erop berekend de Europese zekerheden der muziektraditie omver te werpen”.

Dus zelfs bij klassieke muziek zou u even moeten stilstaan en u moeten afvragen: Zal ik, als ik me al te zeer blootstel aan een bepaalde soort van muziek, de kans lopen gedeprimeerd of overprikkeld te raken? Zal de filosofie van de componist zo duidelijk tot uiting komen dat mijn denken er misschien negatief door beïnvloed wordt? Als zijn muziek het geloof in de Schepper en in Zijn grote werken niet ondermijnt, kan de invloed van de componist natuurlijk neutraal blijken te zijn of zelfs heel positief. Daarnaast is het mogelijk naar muziek te luisteren zonder ooit te weten wat de componist heeft bedoeld. In dat geval zal de eventuele betekenis volkomen afhankelijk zijn van de verbeeldingskracht van de luisteraar.

Kan men deze criteria nu ook aanleggen voor moderne muziek? Is moderne muziek opbouwend of verlagend? Zou ze een bedreiging voor de christelijke moraal en de geestelijke gezindheid kunnen vormen? In ons volgende artikel zullen deze en andere punten onder de loep worden genomen.

[Illustratie op blz. 5]

Muziek kan sinistere doeleinden dienen

[Illustraties op blz. 6]

Is al hun muziek opbouwend?

MAHLER

WAGNER

STRAVINSKY

(De Wachttoren van 15 januari 1983, blz. 4-7)

 

“Hedendaagse tendensen in de muziek — Kunnen ze u beïnvloeden?

HOE staat het nu met moderne muziek — rock, punk, funk, rythm and blues, country and western en alle andere uiteenlopende genres waarmee wij thans overspoeld worden? Kunnen die, met of zonder tekst, uw denkwijze beïnvloeden of uw geestelijke gezindheid ondermijnen?

Bill Mullane, een ex-rockmusicus uit New Jersey (VS), legde het als volgt uit: „Toen ik in een rockgroep op de basgitaar speelde, was het hele effect fysiek. De aanhoudende dolzinnige beat en de agressieve stijl kregen je te pakken. Als musicus ging ik er helemaal in op. Als ik dan zag hoe het publiek reageerde en meegesleept werd door dezelfde primitieve driften, wilde ik hen nog sterker beïnvloeden. Zo’n sound is dat. Het brengt je helemaal in de ban. Natuurlijk was ik in die tijd vaak onder de invloed van drugs, zoals zo velen in het publiek. Daardoor wordt het genotsgevoel nog versterkt. Weet je, het is alsof je alle teugels afwerpt. Je kunt net zo gek doen als je maar wilt en je remmingen vergeten.

Daarom zijn de jonge mensen, denk ik, zo weg van veel van de verschillende sounds die je tegenwoordig hoort. Zij vereenzelvigen zich ermee en met de boodschap ervan. Als ik terugkijk, besef ik dat erin wordt weerspiegeld hoe zij de wereld en het hedendaagse leven bezien. Per slot van rekening hangt er een nucleaire dreiging over de mensheid. Wie weet hoe lang we nog leven? Daarom nemen zij een houding aan van: ’Leef nu het nog kan. Haal uit het leven wat eruit te halen is.’”

Die opmerking over zich ermee vereenzelvigen, voert ons naar de kern van de zaak. (Vergelijk 1 Korinthiërs 15:32.) Is het passend wanneer een ware christen zich wil vereenzelvigen met de meeste tendensen in de hedendaagse muziek? Onlangs berichtte de Toronto Star, een Canadees nieuwsblad: „Seks en sadisme smelten samen in het concert van The Tubes [een rockgroep uit San Francisco].” De schrijver vervolgde zijn commentaar met de woorden: „Wat voor The Tubes een satire op de maatschappij is, kan voor ieder ander wel eens gewoon puur sadomasochisme, seks in knechtschap, godslastering en perversie zijn.” Wat kan het christendom daarmee gemeen hebben?

In de New York Post stond een artikel getiteld „De satanische wereld van de Rolling Stones”. Het besloeg een hele pagina en beschreef hoe sterk die groep bij drugs betrokken is. De houding van de Rolling Stones ten aanzien van drugs, seks en Satan klinkt luid en duidelijk in hun muziek door. Kunt u zich met een dergelijke houding verenigen en u toch met Christus vereenzelvigen? — 2 Kor. 6:14, 15.

Muziek en spiritisme

Helaas zijn dit niet de enige gevaren die in veel hedendaagse muziek schuilen en die een gewetensvol christen in aanmerking moet nemen. De apostel Paulus drong er bij christenen op aan: „Doet de volledige wapenrusting van God aan, opdat gij pal kunt staan tegen de kuiperijen [„listige daden”, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures] van de Duivel; want wij hebben [een] strijd . . . tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten” (Ef. 6:11, 12). Wij mogen deze waarschuwing nooit te licht opvatten. Demonische invloeden vieren hoogtij, en hoe zijn mensen, en vooral de opgroeiende generatie, nu gemakkelijker beet te nemen dan met muziek?

Nu blijkt dat veel moderne groepen diep in spiritisme en occulte praktijken verwikkeld zijn. Anderen proberen oosterse godsdiensten en filosofie via hun muziek te bevorderen. Bijvoorbeeld:

Robert Palmer, een jazzcriticus die voor The New York Times schreef onder de kop „Jazzalbum doordrenkt van hekserij”, gaf onder meer het volgende commentaar op de zwarte jazzgroep The Art Ensemble of Chicago: „De leus van The Art Ensemble of Chicago is ’Geweldige zwarte muziek — Van oertijd tot toekomst’ . . . Maar er is hier sprake van meer dan één soort zwartheid. Er is . . . de zwartheid van vodou-bezweringen, uitgesproken in het holst van de nacht. Het is niet zozeer een boosaardige zwartheid, maar dit is niet de soort plaat die je zelfs op het wildste feestje op zou zetten. . . . Het is een schimmige expeditie naar het hartje van de duisternis.” Zou u als discipel van Christus dat soort muziek in uw collectie willen hebben?

Zou het, met het oog op wat Paulus tegen de christenen in Efeze over goddeloze geestenkrachten zei, redelijk zijn dat een hedendaagse christen platen in zijn persoonlijke collectie heeft waarin demonisme en spiritisme worden verheerlijkt? Als hij weet dat sommige groepen diep verwikkeld zijn in occulte studies en praktijken, zou hij dan veilig kunnen aannemen dat niets van die invloed doorsijpelt in de tekst, in de beat of zelfs op de hoes van de grammofoonplaat?

Er is bijvoorbeeld een groep die een nummer speelt dat „Mr. Crowley” heet. Wie is Mr. Crowley? Een twintigste-eeuwse satanaanbidder en bevorderaar van moderne hekserij! In veel gevallen moet één blik op de hoes voldoende zijn voor een christelijke getuige van Jehovah om te beslissen of hij de plaat al dan niet zal kopen, vooral wanneer er hekserij en demonisme op staan afgebeeld, of symbolen van heidendom en het occulte.

Gordon Grant, die vroeger in nachtclubs optrad en eens de kost verdiende door in Los Angeles (VS) jazz en daarna rock te spelen, verklaarde: „Alle groepen waarmee ik te maken had, waren enigermate in spiritisme verwikkeld. De begroetingswoorden als je een nieuweling ontmoette, waren: ’Wat is je sterrenbeeld?’ Zij namen astrologie serieus en je teken van de dierenriem was belangrijk.” Wilt u vereenzelvigd worden met astrologie en andere demonische praktijken? — Deut. 18:10-13.

Muziek en immoraliteit

De apostel Paulus gaf nog meer rechtstreekse raad in zijn brief aan de Efeziërs, die thans evenzeer van toepassing is, ook op het gebied van muziek. Hij vermaande: „Laat hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht [waaronder seksuele hebzucht of begeerte] onder u zelfs niet ter sprake komen, zoals het heiligen past; ook geen schandelijk gedrag . . . noch ontuchtig gescherts.” — Ef. 5:3-5.

Ouders en jongeren: Hebben jullie de tekst van sommige van de platen die te koop zijn — of die misschien al bij jullie thuis liggen — gecontroleerd? Misschien vinden jullie de muziek pakkend, of misschien houden jullie van de beat. In het begin bekommer je je niet om de woorden en al gauw neurie je mee met de melodie. Zelfs op sommige ijsbanen wordt dit soort muziek gedraaid. Zou het voor Jehovah’s Getuigen juist zijn daar te schaatsen op de klanken van die muziek? ’Maar waarin schuilt het gevaar dan?’ vraag je je misschien af.

In hun muziek presenteren populaire groepen hoererij en drugs als een levenswijze. Ja, hun muziek draagt hun levensstijl over. „Ik wil zien hoe je in bed bent” en „Ze is vurig, ze is sexy”, zijn de teksten op een nieuwe plaat. Een beroemde zanger brengt zijn standpunt al op de hoes onder woorden: „Ik kan niets verkeerds zien in seks tussen mensen die er onderling in toestemmen. . . . Ik geloof niet in al te moralistische filosofieën.” Bestaat er ook maar enige geestelijke overeenstemming tussen ware christenen en de zienswijzen die uit zulke teksten en een dergelijke filosofie spreken? Mogen Christus’ volgelingen zich met deze van God ’vervreemde denkwijze’ vereenzelvigen? — Ef. 4:18; vergelijk Genesis 39:7-12.

Muziek en de oudere generatie

De oudere generatie kan gemakkelijk denken dat dit alles alleen voor de jongeren en hun muziek geldt. Maar wat te denken van de hits van twintig en dertig jaar geleden, waar nog steeds nostalgisch naar geluisterd wordt? In „Big Spender” werd een prostituée uitgebeeld die haar best deed een klant te „strikken”. „Fever” was een maar dunnetjes verholen beschrijving van intense seksuele begeerte. „Never on Sunday” was ook een liedje van een prostituée. Hoevelen zullen in die tijd van zulke melodieën genoten hebben, zonder ook maar één moment stil te staan bij datgene waarover gezongen werd?

Zo zouden wij nog heel wat voorbeelden kunnen geven waaruit blijkt hoe geraffineerd Satans listige plannen zijn om ons er — door middel van muziek — toe te brengen onze geest te vullen met ontaarde gedachten en filosofieën die wij normaal onmiddellijk zouden verwerpen. Wat wordt daardoor geïllustreerd? Dat wij allemaal, jong en oud, eens ernstig moeten beschouwen naar wat voor muziek wij luisteren. Het kan zijn dat wij ons, zonder het te beseffen, hebben vereenzelvigd met de „lage poel van liederlijkheid” van deze wereld. — 1 Petr. 4:4.

Voor elke christen is dit stof tot nadenken — voor een ouderling in een gemeente, een ouder, een jongere of een kind. Gebrek aan ruimte belet ons alle beschikbare bewijzen op te sommen voor het omlaaghalende effect van sommige „ernstige” en moderne muziek. Maar elke gewetensvolle christen zou er goed aan doen zijn smaak op muziekgebied en ook de platencollectie die hij heeft, eens aan een onderzoek te onderwerpen en in harmonie met een gezonde schriftuurlijke redenatie te handelen.

Wat kan een christen doen?

Toen Paulus in Efeze predikte, was zijn bediening zo succesvol dat veel beoefenaars van het occulte het christendom aanvaardden en stappen deden om hun toekomstige geestelijke gezindheid te behoeden. Het verslag zegt: „Ja, vrij velen van hen die magische kunsten hadden beoefend, brachten hun [spiritistische] boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van iedereen. En men berekende de gezamenlijke prijs ervan, die een waarde van vijftigduizend zilverstukken bleek te vertegenwoordigen. Aldus bleef het woord van Jehovah op machtige wijze groeien en de overhand nemen.” — Hand. 19:18-20.

Zal Jehovah’s Woord ook in uw geval blijven groeien en de overhand nemen? Zult u, indien dat nodig is, stappen doen om als een waardig lid van Jehovah’s heilige volk beschouwd te kunnen worden? (Ef. 5:3) Toen dit punt onlangs ronduit werd voorgelegd aan een grote groep volle-tijddienaren van Jehovah, werden verscheidene vuilnisemmers vol platen ingeleverd en vernietigd, eenvoudig wegens de immorele inhoud, de demonische tendens of het bevorderen van de ontaarde levensstijl van deze wereld. De belangrijke factor daarbij was niet de waarde in termen van geld maar de mogelijke nadelige uitwerking op geestelijke waarden.

Sommigen vinden misschien dat wij specifieker moeten zijn over bepaalde moderne groepen of soorten muziek. De apostel Paulus zegt echter: „Vast voedsel behoort . . . bij rijpe mensen, bij hen die door gebruik hun waarnemingsvermogen hebben geoefend om zowel goed als kwaad te onderscheiden” (Hebr. 5:14). Een rijpe christen zal er, als hij zijn door de bijbel geoefende geweten laat spreken, geen moeite mee hebben te onderscheiden welke soorten muziek aanvaardbaar zijn. Jehovah’s Getuigen hebben geen talmoedische lijst van verboden nodig om hun gedrag te bepalen, noch een „Index” van verboden muziek. Laat een ieder onderscheidingsvermogen gebruiken bij zijn streven zijn hemelse Vader in alle dingen te behagen, met inbegrip van zijn keuze van muziek. — Ef. 5:18-20; Fil. 1:9-11.

[Illustratie op blz. 9]

Propageren uw grammofoonplaten spiritisme, drugs of immoraliteit?”

(De Wachttoren van 15 januari 1983, blz. 7-10)

pijl_op

balk

70. Schaken: zelfs hier onthoudt het Wachttorengenootschap zich niet het nodige commentaar te geven!

In een artikel van “Ontwaakt” van 22 juli 1973 onder de titel “Wat voor spel is schaken” leest men het volgende:

“Sterke geest van wedijver

schakenDoor echter de geestelijke vermogens van twee mensen tegenover elkaar te plaatsen, en het kanselement geen ’kans’ meer te gunnen, roept het schaakspel onwillekeurig een geest van wedijver wakker onder zijn beoefenaars. Het schaakspel is zelfs reeds meermalen gekarakteriseerd als een ’gevecht op intellectueel niveau’. Zo merkte bijvoorbeeld de onttroonde wereldkampioen Boris Spassky op: „Van nature ben ik niet strijdlustig. . . . Maar bij het schaken moet je een vechter zijn, wat ik dan ook noodgedwongen ben geworden.”

Dit verklaart ten dele waarom er in de hoogste regionen van de schaakwereld geen vrouwelijke schakers voorkomen — de meer dan tachtig schaakgrootmeesters van de wereld zijn allemaal mannen. Actrice Sylvia Miles merkte hierover op: „Als beroepsschaakspeler moet je een ’killer’ zijn. Als de geest van wedijver bij Amerikaanse vrouwen ooit zo sterk wordt, denk ik wel dat we enkele belangrijke vrouwelijke spelers rijk zullen worden.”

De geest van wedijver kan bij schaken hevig oplaaien, zoals wel blijkt uit de wijze waarop schaakspelers zich soms gedragen en uitlaten. “Er bestaat geen vergelijk met andere sporten als het erom gaat te pogen de psyche van je tegenstander te verwoesten”, aldus schaakspeler S. Marguiles. „Ik heb iemand nog nooit horen zeggen dat hij de partij van zijn tegenstander had gewonnen. Hij had hem altijd overrompeld, onder de voet gelopen, verslagen, verpletterd of vernietigd.

Weliswaar zullen spelers met wie men bekend is, misschien niet zulke taal gebruiken, maar toch kan de geest van wedijver onplezierige gevolgen hebben, zoals de New York Times vorige zomer berichtte: „De meeste gezinnen kunnen de onvermijdelijke conflicten die bij het spelen rijzen tot het schaakbord beperkt houden. Maar in sommige huisgezinnen blijft de spanning na een schaakmat lang hangen.”

Natuurlijk verschilt schaken in dit opzicht niet veel van andere wedstrijdspelen. Personen die God wensen te behagen, dienen ongeacht welk spel zij spelen, ervoor op te passen dat zij niet het bijbelse beginsel overtreden: „Laten wij niet egotistisch worden, onderlinge wedijver aanwakkerend, elkaar benijdend.” — Gal. 5:26.

Er is echter nog iets anders in verband met schaken dat onze aandacht verdient. Dat is het militaire karakter van het spel.

Verwant aan oorlog

Het is duidelijk dat veel van het schaakspel een militaire bijbetekenis heeft. De figuren van de andere partij vormen de „vijandelijke stelling”, die „aangevallen” of „bestormd” moet worden, met het doel de „vijandelijke” koning tot „overgave” te dwingen. Zo zeggen Horowitz en Rothenberg in hun boek The Complete Book of Chess onder het kopje „Schaak is oorlog”: „De functies die aan [de schaakstukken] worden toegeschreven, de uitdrukkingen die worden gebruikt om deze functies te beschrijven, het uiteindelijke doel, de gerechtvaardigde wreedheid waarmee dat doel wordt nagestreefd — het komt allemaal neer op niet minder dan oorlog.”

Algemeen wordt aanvaard dat het schaakspel zijn oorsprong gevonden heeft in een spel dat rond 600 G.T. in India werd gespeeld en dat tsjatoeranga of „het legerspel” werd genoemd. De vier elementen van het Indiase leger — strijdwagens, olifanten, cavalerie en infanterie — werden voorgesteld door de figuren die zich in de loop van de eeuwen ontwikkelden tot torens, lopers, paarden en pionnen. De New York Times van 31 augustus 1972 merkte hierover op:

“Het schaakspel is vanaf zijn oorsprong, 1400 jaar geleden, een oorlogsspel geweest. Het schaakbord is het slagveld geweest voor gevechten tussen koninklijke hoven, legers, ja, tussen alle soorten van botsende ideologieën. De meest gebruikelijke opstelling — afkomstig uit de Middeleeuwen — wordt gevormd door twee identieke verzamelingen, bestaande uit koning, koningin, paarden, lopers, torens en pionnen.

Andere conflicten die men heeft uitgebeeld zijn die tussen christenen en barbaren, tussen Amerikanen en Britten, tussen cowboys en Indianen en tussen kapitalisten en communisten. . . . Volgens zeggen is nu een Amerikaans ontwerper bezig met het vervaardigen van een schaakspel dat de oorlog in Vietnam moet uitbeelden.”

Waarschijnlijk zullen de meeste hedendaagse schakers zich bij het spelen niet zien als legeraanvoerders. Houdt het spel evenwel niet duidelijk verband met oorlog? Het woord „pion” is van oorsprong een Frans woord, dat ’voetganger, voetsoldaat’ betekende. In Europa reden in de feodale periode de ridders te „paard”. De loper werd vroeger — en nu nog in Engelssprekende landen — met de naam bisschop aangeduid, waarmee hij een parallel vormde met de werkelijke bisschoppen, die een actieve rol speelden bij het voeren van de toenmalige oorlogen. Ook functie.

Reuben Fine, een schaakspeler met een internationale reputatie, schreef dan ook in zijn boek The Psychology of the Chess Player: „Zonder meer is het duidelijk dat schaken een vervanging in spelvorm is voor de kunst van het oorlog voeren.” Het tijdschrift Time schreef: „Schaken is ontstaan als een oorlogsspel. Het is een volwassen, op intellectueel niveau gebracht equivalent van de manoeuvres die kleine jongens met speelgoedsoldaatjes uitvoeren.”

Hoewel sommige schaakspelers wellicht bezwaar zullen hebben tegen zo’n vergelijking, zullen anderen onmiddellijk de overeenkomst toegeven. De New York Times schreef zelfs over een geroutineerd schaakspeler: „Wanneer de heer Lyman naar het schaakbord kijkt, veranderen de vierkante ruiten somtijds in de heuvels, dalen en verborgen paden van een bebost jachtterrein of de omgeploegde grond van een Engels slagveld.”

Als iemand de ingewikkelde bewegingen beschouwt waarmee de elkaar bestrijdende schaakstrijdmachten hun positie ten koste van de ander trachten te versterken, dringt zich wellicht bij hem de vraag op of het schaakspel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de militaire strategie. Volgens V. R. Ramachandra Dikshitar is dit inderdaad het geval geweest. In zijn boek War in Ancient India wijdt hij een uitvoerige beschouwing aan deze kwestie en komt tot de conclusie: „De beginselen van het schaakspel verschaften de richtlijnen voor de progressieve ontwikkeling van de vorm en samenstelling van het leger.”

De noodzaak van voorzichtigheid

Er zijn enkele schaakspelers geweest die het gevaar van dit spel hebben onderkend. Toen de religieuze hervormer John Huss zich in de gevangenis bevond, betreurde hij het, aldus de Encyclopaedia Britannica, „dat hij had geschaakt, omdat hij zijn tijd had verdaan en bovendien het gevaar had gelopen ten prooi te vallen aan agressieve neigingen”. De buitengewone boeiendheid van het schaakspel kan tot gevolg hebben dat een groot deel van iemands aandacht en tijd door dit spel in beslag wordt genomen ten koste van belangrijker zaken, klaarblijkelijk een van de redenen waarom Huss er spijt van had dat hij schaak had gespeeld. En bij het spelen zelf bestaat het gevaar dat de ’onderlinge wedijver wordt aangewakkerd’ en er zelfs vijandige gevoelens worden opgewekt, iets waar de bijbel christenen voor waarschuwt.

Bovendien vinden volwassenen het wellicht onjuist als hun kinderen met oorlogsspeelgoed spelen of spelletjes doen met een militair karakter. Zou het dan consequent zijn als zij zelf wel een spel zouden spelen dat volgens de mening van sommigen ’een op intellectueel niveau gebracht equivalent is van de manoeuvres die kleine jongens met speelgoedsoldaatjes uitvoeren’? Welke uitwerking, zo zou elk van ons zich kunnen afvragen, heeft het spelen van schaak op mij? Een gezonde uitwerking?

Schaken is onbetwist een boeiend spel. Er kunnen echter vraagtekens bij geplaatst worden en voor elkeen die schaakt, is het goed aan deze vraagtekens aandacht te schenken.” (Ontwaakt van 22 juli 1973, blz. 13 & 14)

Bemerk in dit artikel vooral de psychologische techniek van “framing”. Er worden actuele en “Bijbelse” voorbeelden voorgehouden, voorbeelden waarin de Jehovah’s Getuigen zichzelf gemakkelijk kunnen herkennen. Ook het gebruik van drogredenen door het Wachttorengenootschap in dit artikel is opvallend. Let vooral op de laatste zin: dit wordt door een Jehovah’s Getuige begrepen als “beter niet doen”!

Ook over kaartspelen heeft het Wachttorengenootschap het nodige commentaar. In een artikel van “Ontwaakt” van 8 januari 1979, blz. 8 lees je o.a. :

kaarten“Maar als de uitnodiging wordt gehoord, ’Iemand zin in kaarten?’, is het goed te bedenken dat kaartspelen net als iedere andere vorm van vermaak veel tijd kunnen opslokken. Wanneer enig amusement of vermaak uitgroeit boven het verschaffen van wat ontspanning, dan wordt de daarvoor gebruikte tijd, verspilde tijd — tijd, waarin belangrijkere zaken aandacht hadden moeten krijgen. Als gevolg ondervinden de betrokken personen vaak zowel materieel als geestelijk schade. Als iemand dit blijft beseffen en zelfbeheersing oefent, zal hij niet toelaten dat dit vermaak voor hemzelf en voor anderen tot een strik wordt.” (Ontwaakt van 8 januari 1979, blz. 8)

pijl_op

balk

71. Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen Kerstmis, Nieuwjaar, verjaardagen of om het even welke religieuze of politieke feestdag?

Kerstmis

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen Kerstmis? Het wordt nochtans aangenomen dat Jezus fysiek de Joodse feestdagen vierde.

Jehovah’s Getuigen geloven dat de vroegere Christenen de geboorte van Christus niet vierden. Ook kan het hun niet schelen wanneer Hij is geboren. Eveneens zeggen ze dat de vroegere Christenen niet weten wanneer Hij is geboren. Ook beweren ze dat verjaardagen vieren, Jehovah niet gelukkig maakt.

Jehovah’s Getuigen zien Kerstmis als een verjaardag en zij geloven dat God niet wil dat verjaardagen gevierd worden.

Waarom kan een Jehovah’s Getuige Kerstmis niet vieren? Het Wachttorengenootschap vertelt de Jehovah’s Getuigen dat Kerstmis vieren slecht is en dat ze trouw het Besturend Lichaam moeten geloven. Zij geloven dat ze Jehovah gelukkig maken door Kerstmis niet te vieren, meer nog zij geloven en dat Jehovah zegt dat ze Kerstmis niet mogen vieren.

De waarheid is dat God (Jehovah) niets zegt over Kerstmis in de Bijbel. Meer, de Bijbel zwijgt in alle talen over het vieren van Kerstmis!

Feit is, dat Kerstmis, net als andere feestdagen vieren verboden is, en leidt tot excommunicatie met shunning als gevolg.

Nieuwjaar

Jehovah’s Getuigen geloven dat Nieuwjaar vieren een gebruik is dat gebaseerd is op heidense tradities. Daarom vieren ze nog Nieuwjaarsavond, nog Nieuwjaarsdag.

Zij geloven dat Julius Caesar (Romeinse heerser) deze feestdag gemaakt heeft 46 jaar voor Christus. De Romeinen wijdden deze dag aan Janus, de god van poorten en doorgangen en van alle begin. De maand januari werd genoemd naar Janus, die twee gezichten had – het ene naar voren en het andere naar achteren kijkend. Daarom zijn Nieuwjaarsgebruiken gebaseerd op heidense tradities.

Verjaardagen

Wij verwijzen hierbij naar een perfect artikel op de website van de Wachttorenkijker.

Opmerking:

Vroeger werd wel Kerstmis, Nieuwjaar en verjaardagen gevierd tot er “nieuw licht’ kwam en zo maakt het Wachttorengenootschap van iets onschuldigs, iets strafbaars en plots voor God iets afkeurenswaardig.

“Even though Christmas is not the real anniversary of our Lord’s birth, but more properly the annunciation day or the date of his human begetting (Luke 1:28), nevertheless, since the celebration of our Lord’s birth is not a matter of divine appointment or injunction, but merely a tribute of respect to him, it is not necessary for us to quibble particularly about the date. We may as well join with the civilized world in celebrating the grand event on the day which the majority celebrate – “Christmas day.””  (The Watchtower, 1st  December 1904 p364)

Christmas morning @ Bethel 1926
Christmas morning @ Bethel 1926

kertmisgroeten

71a

71b

71c

pijl_op

balk

72. Aardbevingen, volgens het Wachttorengenootschap, voortekenen van het einde der tijden!

Het Wachttorengenootschap heeft altijd al een bijzondere nadruk gelegd op de woorden van Jezus in Mattheüs 24 dat het einde der tijden zou gekenmerkt worden door aardbevingen. Aangezien zij over bewijzen beschikken dat er een belangrijke toename is in het aantal aardbevingen, beschouwen zij dat als bewijs dat zij het bij het rechte eind hebben met hun kritische datum van 1914. Jammer genoeg voor het Wachttorengemeenschap, heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat als er al iets zou zijn, dit net het tegenovergestelde is. Dit heeft het Wachttorengemeenschap evenwel niet tegengehouden om aan haar trouwe volgelingen valse voorspellingen te doen en foute voorstellingen voor te spiegelen van de ondergang. Laat ons eens kijken welk beeld het Wachttorengemeenschap geeft over aardbevingen:

“Maar Jezus voorzei „grote aardbevingen” (Lukas 21:11). Is de frequentie daarvan werkelijk veranderd? … Sinds 1914 is het jaargemiddelde van gemelde zware aardbevingen omhooggeschoten tot meer dan 11 maal het cijfer dat gedurende de duizend jaar vóór 1914 gold.” (Ontwaakt van 22 februari 1985, blz. 9)

“Grote aardbevingen volgen elkaar ongeveer 20 maal zo snel op als gemiddeld in de 2000 jaar vóór 1914.” (Overleving en daarna een nieuwe aarde, 1984, blz. 23)

“Dit betekent dat vergeleken met de voorafgaande 2000 jaar het jaargemiddelde sedert 1914 twintigmaal zo hoog ligt.” (Redeneren aan de hand van de Schrift,1993, blz. 257)

Wat zeggen de seismologen?

Professor Charles Richter in National History, December 1969, p. 44.

“Certain religious groups have picked this rather unfortunate time to insist that the number of earthquakes is increasing. In part they are misled by the increasing number of small earthquakes that are being catalogued and listed by newer, more sensitive stations throughout the world. It is worth remarking that the number of great earthquakes from 1896 to 1906 was greater than in any ten-year interval since.”

“Bepaalde religieuze groepen hebben net dit enigszins ongelukkig tijdstip uitgekozen om halsstarrig vol te houden dat het aantal aardbevingen toeneemt. Deels zijn zij misleid door de toename van het aantal kleine bevingen dat geregistreerd en gecatalogeerd wordt door veel nieuwere en meer gevoelige stations over de hele wereld. Het is belangrijk aan te stippen dat het aantal grote aardbevingen van 1896 tot 1906 hoger lag dan in gelijk welk interval van tien jaar dat er op volgde.”

Professor N. N. Ambraseys, privé brief gedateerd 9 augustus 1985.

“Most certainly, there has been no increase in the seismic activity of the Mediterranean during this century. Quite the contrary, in the Eastern Mediterranean the activity of this century has been abnormally low when compared with that of the 10th-12th and 18th centuries.”

Absoluut zeker is er geen stijging geweest in de seismische activiteit in het Middellandse Zeegebied gedurende deze eeuw. In tegendeel, in het oosten van het gebied is de activiteit deze eeuw abnormaal laag in vergelijking met die van de 10e, 12e en 18e eeuw.”

Seweryn J. Duda, Professor Geofysica, University of Hamburg. Privé brief gedateerd 7 juli 1986.

“There are indications that worldwide seismic activity – if expressed in terms of earthquakes with magnitude 7 or over-has decreased steadily in the time from the beginning of the 20th century until now.”

“Er zijn aanwijzingen dat de wereldwijde seismische activiteit – indien uitgedrukt in termen van aardbevingen met een kracht van 7 of meer, geleidelijk gedaald is in de loop van de 20e eeuw tot nu.”

pijl_op

balk

73. 1914 – Tenhemelopneming?

In 1914 verwachtte het Wachttorengenootschap grote dingen. Het Wachttorengenootschap was er van overtuigd dat hun werk op aarde klaar was en dat 1914 het jaar zou worden waarin zij de “tenhemelopneming” zouden ervaren. Daarbij zouden alle “Ware Christenen” door God in de Hemel worden opgenomen. Dit vooraleer andere gebeurtenissen die geassocieerd worden met het einde van de wereld, plaats zouden vinden. Zij geloofden hier zo sterk in dat het Wachttorengenootschap in 1914 een trip organiseerde naar Jeruzalem opdat zij de eersten zouden zijn om deze tenhemelopneming te ervaren.

De onderstaande foto werd genomen vanaf de top van de Olijfberg, welke Jeruzalem overziet. Waarom de Olijfberg? De Olijfberg is belangrijk omwille van het geloof dat wanneer de Messias aankomt door de gouden poort, de mensen die begraven zijn op de Olijfberg, of zich daar bevinden, eerst aan bod zullen komen.

Bron: The Watchtower - De Wachttoren
Bron: The Watchtower – De Wachttoren

Bemerk hoe Rechter Rutherford aan Charles Taze Russell’s rechterhand zit.

pijl_op

balk

74. 1 oktober 1914: het einde van de tijden der heidenen?

2 oktober 1914: broeder Russell stapte de eetzaal van Bethel binnen en liet de Bethelfamilie weten – „De tijden der heidenen zijn geëindigd, hun koningen hebben hun dag gehad.” 

Tijdens de dagen die 1 oktober 1914 vooraf gingen hadden de Bijbelonderzoekers een aftelkaart bij zich, waarop ze elke voorbije dag konden afvinken. Zij waren in het gedacht dat ze op die datum naar “gene zijde van het voorhangsel” oftewel naar de hemel zouden worden geroepen.

Einde der wereld AFTELKAART
Einde der wereld AFTELKAART

Bekijk volgend filmpje:

Het einde:

“… the battle of the great day of God Almighty … The date of the close of that “battle” is definitely marked in Scripture as October 1914. It is already in progress, its beginning dating from October, 1874.” (Zion’s Watch Tower 1892 Jan 15 p.23)

“The seventh trumpet sounds from Aug. 1840, until “the time of trouble,” or day of wrath is ended. Hence, it doubtless ends with the times of the Gentiles, and this forty years of conquest; and therefore, sounds until A. D. 1914; at the end of which, Babylon the great, will have fallen, and the “dragon” be bound: that is, the nations will be subdued, and “the prince of this world cast out.” (Three Worlds and the Harvest of This World (Barbour & Russell, 1877) p.27)

Commentaar:

Beste Jehovah’s Getuige, wordt het niet tijd wakker te worden?

pijl_op

balk

75. 1914: het einde van “Bevriende Naties” en het einde van “de tijden der heidenen”?

Op dit ogenblik zijn we 100 jaar verder sedert 1914, een tiende van het duizendjarig rijk van Jezus op aarde? En, zijn de gebeurtenissen die het Wachttorengenootschap voorspelde voor 1914 (of daarna) ook uitgekomen? Neen, niemand kan ontkennen dat dit niet is gebeurd!

Voor 1914 deed het Wachttorengenootschap een aantal voorspellingen. Het Wachttorengenootschap verwachtte Armageddon. De eerste wereldoorlog, toch een belangrijke gebeurtenis, werd bijvoorbeeld niet voorspeld!

Hebben we de Goddelijke veroordelingen zich zien manifesteren zoals het Wachttorengenootschap voorspelde?

Hebben we de kerken van het christendom zien ten onder gaan zoals voorspeld door het Wachttorengenootschap?

Hebben we het einde gezien van “Bevriende Naties” zoals voorspeld door het Wachttorengenootschap? Een beetje opzoekingswerk op Google toont ons eerder aan dat het aantal Naties sinds 1914 verdrievoudigd is. Hier kan je de conclusie uit trekken dat voor ongeveer twee derden van de Staten op aarde, 1914 eerder een tijdstip is van het begin en niet van het einde.

Hoe komt het Wachttorengenootschap op de datum van 1914? Zij gebruiken de profetie van Daniël over de komst van de Messias en zetten die om in zeven jaar. Vervolgens heeft het Wachttorengenootschap uitgerekend dat zeven jaar gelijk staat met 2.520 dagen (er van uitgaande dat er 12 maanden van dertig dagen zijn in een jaar, waardoor een jaar van het Wachttorengenootschap gelijk staat met 360 dagen in plaats van 365). Het Wachttorengenootschap zet dan die 2.520 dagen terug om naar jaren en telt die op bij de datum van 607 voor de gangbare jaartelling, wat beschouwd wordt als het tijdstip van de val van Jeruzalem. Voilà, simpel, zo komen ze aan het jaar 1914!

Doch, elke autoriteit op het valk van de Babylonische geschiedenis zal u verzekeren dat de val van Jeruzalem eigenlijk plaats vond in 586/587 voor de gangbare jaartelling, wat twintig jaar na de 607 voor de gangbare jaartelling is, die het Wachttorengenootschap hanteert. (Indien het Wachttorengenootschap de correcte datum voor de val van Jeruzalem zou hanteren, zouden ze uitkomen op 1934.) Voor de geïnteresseerden, klik hier & hier.

Hieronder enkele citaten van het Wachttorengenootschap wat betreft 1914. Bemerk dat zij aanvankelijk verwachtten dat 1914 het tijdstip was dat “de tijden der heidenen” in dat jaar zou eindigen, in tegenstelling tot hun huidige overtuiging dat dit het tijdstip was dat “de tijden der heidenen in dat jaar zou beginnen!

“The Millennium of peace and blessing would be introduced by forty years of trouble, beginning slightly in 1874 and increasing until social chaos should prevail in 1914…” (The Watchtower Reprints, oktober 1890, blz. 1243)

“The date of the close of that ‘battle’ is definitely marked in Scripture as October, 1914. It is already in progress, its beginning dating from October, 1874.” (The Watchtower Reprints, 15 januari 1892, blz.1355)

“We see no reason for changing the figures — nor could we change them if we would. They are, we believe, God’s dates, not ours. But bear in mind that the end of 1914 is not the date for the beginning, but for the end of the time of trouble.” (The Watchtower Reprints, 15 juli 1894, blz. 1677)

“The culmination of the trouble in October, 1914, is clearly marked in the Scriptures; and we are bound therefore to expect a beginning of that severe trouble not later than 1910; — with severe spasms between now and then..” (The Watchtower Reprints, 15 september 1901, blz. 2876)

“Question. — If the ‘Times of the Gentiles’ can be changed as suggested in the July Tower, so that the anarchy will follow 1914 A.D., instead of preceding it, might not similar changes be made in respect to all the various lines of prophetic time proof set forth in Millennial Dawn, Vols. II and III?

Answer. — You are entirely in error. Not a figure, not a date, not a prophecy is in any sense or degree affected by the article to which you refer. Indeed the harmony and unity of the whole is the more fully demonstrated… The harmony of the prophetic periods of the correctness of out Bible chronology. They fit together like the cog-wheels of a perfect machine. To change the chronology even one year would destroy all this harmony, — so accurately are the various proofs drawn together in the parallels between the Jewish and Gospel ages.” (The Watchtower Reprints, 15 augustus 1904, blz.3415)                                      

Bemerk 1914 en niet daarna!

“THINGS YOU OUGHT TO KNOW AS CHRISTIAN BIBLE STUDENTS

DO YOU KNOW THAT

 • We are now living in “the Time of the End” of this Gospel age?
 • Our epoch is “the Day of God’s Preparation” for the Millennial age?
 • The “Days of Waiting” are ended and the “Cleansing of the Sanctuary” — the Church, — the separating of its Wheat and Tares, is now in progress?
 • This is the reason for the beginning of the Return of Divine Favor to Fleshly Israel — blinded for centuries — to permit the gathering of an elect class from among the Gentiles?
 • This favor is gradually taking shape and known as Zionism?
 • Immanuel’s Kingdom is now in process of establishment?
 • The Great Pyramid in Egypt is a Witness to all these event of the ages and of our day –  testifying in symbols?
 • The Pyramid’s downward passage under “A Draconis” symbolizes the course of Sin? Its First Ascending Passage symbolizes the Jewish age? Its grand Gallery symbolized the Gospel age? Its Upper Step symbolized the approaching period of tribulation and anarchy, “Judgments,” upon Christendom? Its King’s Chamber the Divine Nature, etc., of the Overcoming Church — the Christ, Head and Body? Its Ante-Chamber the Correction in Righteousness of the “Great Company” etc.? Its Queen’s Chamber those of Israel and the world who attain Restitution?

All these interesting topics with ten Pyramid illustrations can be had in “Thy Kingdom Come” [Studies in the Scriptures vol III]” (The Divine Plan of the Ages, 1905, end notes)

“In this chapter we will present the Bible evidence proving that the full end of the times of the Gentiles, i.e., the full end of their lease of dominion, will be reached in A.D. 1914; and that date will be the farthest limit of the rule of imperfect men…

Firstly, That at that date the Kingdom of God, for which our Lord taught us to pray, saying, “Thy Kingdom come,”will obtain full, universal control, and that it will then be “set up,” or firmly established, in the earth, on the ruins of present institutions.

Secondly, It will prove that he whose right it is thus to take the domination will then be present as earth’s new Ruler…

Thirdly, It will prove that some time before the end of A.D. 1914 the last member of the divinely recognized Church of Christ, the “royal priesthood,” “the body of Christ,” will be glorified with the Head…

Fourthly, It will prove that from that time forward Jerusalem shall no longer be trodden down by the Gentiles…

Fifthly, it will prove that by that date, or sooner, Israel’s blindness will begin to be turned away…

Sixthly, It will prove that the great “time of trouble such as never was since there was a nation,” will reach its culmination in a world-wide reign of anarchy…

Seventhly, It will prove that before that date God’s Kingdom, organized in power, will be in the earth and then smite and crush the Gentile image (Dan. 2:34) – and fully consume the power of these kings.” (The Time Is at Hand (SS-2), 1907 ed., blz. 76-78)

“That the deliverance of the saints must take place some time before 1914 is manifest, since the deliverance of fleshly Israel, as we shall see, is appointed to take place at that time, and the angry nations will then be authoritatively commanded to be still, and will be made to recognize the power of Jehovah’s Anointed. Just how long before 1914 the last living members of the body of Christ will be glorified, we are not directly informed; but it certainly will not be until their work in the flesh is done; nor can we reasonably presume that they will long remain after that work is accomplished. With these two thought in mind, we can approximate the time of the deliverance.” (Thy Kingdom Come” (Studies in the Scriptures Vol.3) (1908) blz. 228)

“That the deliverance of the saints will take place some time after 1914 is manifest, since the deliverance of fleshly Israel, as we shall see, is appointed to takeplace thereafter, and the angry nations will then be authoritatively commanded to be still, and will be made to recognize the power of Jehovah’s Anointed. Just how long after 1914 the last living members of the body of Christ will be glorified, we are not directly informed; but it certainly will not be until their work in the flesh is done; nor can we reasonably presume that they will long remain after that work is accomplished. With these two thought in mind, we can approximate the time of the deliverance.” (Thy Kingdom Come (Stud ies in the Scriptures Vol.3) (1937) blz. 228)                                                   

Bemerk: dit is een klassiek voorbeeld hoe het Wachttorengenootschap zomaar hun kijk op de zaken verandert!

“The ‘battle of the great day of God Almighty’ (Rev. 16:14), which will end in A.D. 1914 with the complete overthrow of earth’s present rulership, is already commenced.” (The Time Is at Hand (SS-2), 1907, blz. 101)

“As already pointed out, we are by no means confident that this year, 1914, will witness as radical and swift changes of dispensation as we have expected.” (The Watchtower Reprints, 1 januari 1914, blz. 5373)

“While it is possible that Armageddon may begin next Spring, yet it is purely speculation to attempt to say just when.” (The Watchtower Reprints, 1 september 1914, blz. 5527)

“Studying God’s Word, we have measured the 2520 years, the seven symbolic times, from that year 606 B.C. and have found that it reached down to October, 1914, as nearly as we were able to reckon. We did not say positively that this would be the year.” (The Watchtower Reprints, 1 november 1914, p.5565)

“All of the Lord’s people looked forward to 1914 with joyful expectation. When that time came and passed there was much disappointment, chagrin, and mourning, and the Lord’s people were greatly in reproach. They were ridiculed by the clergy and their allies in particular, and pointed to with scorn, because they had said so much about 1914, and what would come to pass, and their ‘prophecies’ had not been fulfilled.” (Light, 1930 ed. blz.  194)

Bemerk: het Wachttorengenootschap gebruikt de derde persoon meervoud zij – they in plaats van de eerste persoon meervoud wij – we. Dit ook is een klassieke praktijk van het Wachttorengenootschap gebruikt om afstand te doen van vroegere mislukte voorspellingen.

“There was a measure of disappointment on the part of Jehovah’s faithful ones on earth concerning the years 1914, 1918, and 1925, which disappointment lasted for a time. Later the faithful learned that these dates were definitely fixed in the Scriptures; and they also learned to quit fixing dates for the future and predicting what would come to pass on a certain date.” (Vindication I, 1931 ed., p. 338-339)

“Plotseling kwam er echter een eind aan de Eerste Wereldoorlog. De oorlog ging niet, zoals de Bijbelonderzoekers hadden verwacht, in wereldrevolutie en anarchie of de strijd van Armageddon over. En de oprechte aanbidders van Jehovah, die in het nieuwe verbond waren opgenomen, dat Hij door tussenkomst van zijn Middelaar Jezus Christus met hen had gesloten, bevonden zich nog steeds in het vlees op aarde. Maar zij waren nog steeds in gevangenschap aan Babylon de Grote en haar politieke, militaire en rechterlijke minnaars!” (’s Mensen redding uit wereldbenauwdheid nabij! 1975, blz.97)

“Jesaja’s profetie over de verandering van de aard der dieren vindt dus haar vervulling vanaf het naoorlogse jaar 1919 G.T. Dit kenmerkte het begin van een periode van onderricht in het geschreven Woord van God, waarbij men van het standpunt uitging dat de bijbelse profetieën het beste begrepen kunnen worden nadat ze in vervulling zijn gegaan. Onze vroegere zienswijzen moesten dus gecorrigeerd worden, en het in leven gebleven overblijfsel van het geestelijke Israël moest zich aan de naoorlogse werkelijkheden en gelegenheden aanpassen. De prediking van „dit goede nieuws van het koninkrijk” moest nu niet over een komende hemelse regering handelen, maar over Gods Messiaanse koninkrijk, dat nu in de hemel was opgericht, nadat de „bestemde tijden der [heidense] natiën” in de herfst van 1914 waren geëindigd. De leden van het bevrijde overblijfsel moesten voortaan getuigen van de Here God zijn, die in 1914 zijn grote macht had opgenomen om door middel van het koninkrijk van zijn Christus te gaan regeren (Matthéüs 24:14; Lukas 21:24; Openbaring 11:15-17). Dit herziene programma van bijbelonderricht had een diepgaande uitwerking op het overblijfsel. Daardoor werd hun werk in de juiste richting gestuwd. (’s Mensen redding uit wereldbenauwdheid nabij! 1975, blz. 190)

“1914 — Verwachtingen en werkelijkheid

In 1876 schreef C. T. Russell het eerste van vele artikelen waarin hij wees op het jaar 1914 als het einde van de tijden der heidenen waarover Jezus Christus had gesproken (Luk. 21:24, KJ). In het tweede deel van Millennial Dawn, uitgegeven in 1889, zette broeder Russell op beredeneerde wijze bijzonderheden uiteen die de lezers in staat zouden stellen de schriftuurlijke basis te begrijpen voor wat er werd gezegd, en het voor zichzelf na te gaan. Gedurende een periode van bijna veertig jaar voorafgaande aan 1914 verspreidden de Bijbelonderzoekers miljoenen exemplaren van publikaties waarin de aandacht werd gevestigd op het einde van de tijden der heidenen. Ook enkele andere religieuze publikaties namen nota van de bijbelse chronologie die op het jaar 1914 wees, maar welke andere groep behalve de Bijbelonderzoekers gaf er voortdurend internationale publiciteit aan en leefde op een manier waaruit bleek dat zij geloofden dat de tijden der heidenen in dat jaar zouden eindigen?

Naarmate 1914 naderde, namen de verwachtingen toe. Wat zou het betekenen? Broeder Russell schreef in The Bible Students Monthly (Deel VI, No. 1, uitgegeven begin 1914): „Indien wij de correcte datum en chronologie hebben, zullen de tijden der heidenen dit jaar — 1914 — eindigen. Wat betekent dit? Dat weten wij niet met zekerheid. Onze verwachting is dat de actieve heerschappij van de Messias zal beginnen omstreeks de tijd dat het verlenen van macht aan de heidenen zal eindigen. Onze verwachting, juist of onjuist, is dat er wonderbaarlijke manifestaties van Goddelijke oordelen zullen zijn tegen alle onrechtvaardigheid, en dat dit het einde zal betekenen van vele instellingen van de huidige tijd, zo niet alle.” Hij beklemtoonde dat hij in 1914 niet het „einde van de wereld” verwachtte en dat de aarde eeuwig blijft bestaan, maar dat de huidige ordening van dingen, waarvan Satan de heerser is, zal verdwijnen.

In The Watch Tower van 15 oktober 1913 had gestaan: „Volgens de beste chronologische berekeningen waartoe wij in staat zijn, is het omstreeks die tijd — of het nu oktober 1914 is of later. Zonder te dogmatiseren, zien wij uit naar bepaalde gebeurtenissen: (1) De beëindiging van de tijden der heidenen — de oppermacht van de heidenen in de wereld — en (2) De installering van het koninkrijk van de Messias in de wereld.”

Hoe zou dit gebeuren? Het scheen de Bijbelonderzoekers destijds redelijk toe dat het de verheerlijking zou omvatten van al degenen die door God waren uitgekozen om met Christus in het hemelse koninkrijk te delen en die zich nog op aarde bevonden. Maar wat dachten zij toen dit in 1914 niet gebeurde? In The Watch Tower van 15 april 1916 stond: „Wij geloven dat de datums heel juist zijn gebleken. Wij geloven dat de tijden der heidenen zijn geëindigd.” Er werd echter eerlijk aan toegevoegd: „De Heer had niet gezegd dat de Kerk in haar geheel in 1914 zou worden verheerlijkt. Wij waren slechts tot die conclusie gekomen, en hebben ons kennelijk vergist.”

Hierin leken zij enigszins op Jezus’ apostelen. De apostelen kenden de profetieën betreffende Gods koninkrijk en dachten dat zij ze geloofden. Maar soms koesterden zij verkeerde verwachtingen omtrent de wijze waarop en wanneer deze in vervulling zouden gaan. Dit leidde voor sommigen tot teleurstelling. — Luk. 19:11; 24:19-24; Hand. 1:6.

Toen oktober 1914 verstreek zonder dat de verwachte verandering tot hemels leven plaatsvond, wist broeder Russell dat er harten getoetst zouden worden. In The Watch Tower van 1 november 1914 schreef hij: „Laten wij in gedachte houden dat wij in een tijd van beproeving leven. De Apostelen ondergingen iets soortgelijks in de periode tussen de dood van onze Heer en Pinksteren. Na de opstanding van onze Heer verscheen Hij een paar maal aan Zijn discipelen, en vervolgens zagen zij Hem vele dagen niet. Toen raakten zij ontmoedigd en zeiden: ’Het heeft geen zin om te wachten’; ’Ik ga vissen’, zei er één. Twee anderen zeiden: ’Wij gaan met je mee.’ Zij stonden op het punt om het vissersbedrijf weer op te nemen en het vissen naar mensen op te geven. Dit was een tijd waarin de discipelen op de proef werden gesteld. En ook nu leven wij in zo’n tijd. Mochten sommigen menen de Heer en Zijn Waarheid te moeten loslaten en ermee te moeten ophouden offers te brengen voor de Zaak van de Heer, dan is hun belangstelling voor de Heer niet louter een uitvloeisel geweest van de liefde voor God in hun hart maar van iets anders, waarschijnlijk de hoop dat de tijd kort was; de wijding was slechts voor een bepaalde tijd.”

Dat was met sommigen kennelijk het geval. Hun gedachten en verlangens waren in de eerste plaats gericht geweest op het vooruitzicht veranderd te worden tot hemels leven. Toen dit op het verwachte moment niet gebeurde, sloten zij hun geest voor de betekenis van de verbazingwekkende dingen die wel plaatsvonden in 1914. Zij verloren alle kostbare waarheden uit het oog die zij uit Gods Woord hadden geleerd, en zij begonnen de spot te drijven met de mensen die hen hadden geholpen deze waarheden te leren kennen.

Nederig onderzochten de Bijbelonderzoekers de Schrift opnieuw om hun zienswijze door Gods Woord te laten corrigeren. Hun overtuiging dat de tijden der heidenen in 1914 waren geëindigd, veranderde niet. Geleidelijk gingen zij duidelijker zien hoe het Messiaanse koninkrijk was begonnen — dat het in de hemel was geïnstalleerd toen Jehovah Jezus Christus, zijn Zoon, autoriteit schonk; ook dat hiermee niet gewacht behoefde te worden totdat Jezus’ medeërfgenamen tot hemels leven waren opgewekt, maar dat zij later met hem verheerlijkt zouden worden. Bovendien gingen zij inzien dat de verbreiding van de invloed van het Koninkrijk niet vereiste dat eerst de getrouwe profeten uit de oudheid zouden worden opgewekt, maar dat de Koning thans levende loyale christenen als vertegenwoordigers zou gebruiken om mensen uit alle natiën de gelegenheid te bieden om als aardse onderdanen van het Koninkrijk eeuwig te leven.

Toen dit grootse beeld zich voor hun ogen ontvouwde, had dit nog meer beproeving en zifting tot gevolg. Maar degenen die Jehovah werkelijk liefhadden en het een vreugde vonden hem te dienen, waren heel dankbaar voor de dienstvoorrechten die zich voor hen openden. — Openb. 3:7, 8.” (Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods koninkrijk, 1993, blz.632)

pijl_op

balk

76. 1914 – Deze Generatie zal niet sterven?

Betreft haar Interpretatie van Mattheüs 24:34 (“Voorwaar, ik zeg U dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan voordat al deze dingen geschieden.”) heeft het Wachttorengenootschap verschillende keren haar mening moeten herzien.

Zeer geruime tijd heeft de doctrine van het Wachttorengenootschap geleerd dat de generatie die getuige was van Jezus zijn tweede komst op aarde in 1914, niet zou komen te sterven voor de dag des oordeels. Naargelang de tijd voorbij ging werd het meer en meer duidelijk dat het Wachttorengenootschap haar visie hierover zou moeten wijzigen, aangezien de tijd waarin deze voorspellingen moesten uitkomen, op begon te geraken. Op dit moment is het wel bewezen dat nog maar enkele, geboren in 1914 of vroeger, nog in leven zijn.

In de begin jaren 1940 was de definitie van een generatie voor het Wachttorengenootschap 37 jaar. Het Wachttorengenootschap kwam aan dit getal door de datum van de vernietiging van Jeruzalem in AD 70 (70 jaar na de geboorte van Christus) te verminderen met het overlijden van Jezus Christus in 33 AD. Eén jaar na 1951 (1914 + 37) is er van uit de hemel gebeld en ontving het Wachttorengenootschap nieuw licht en herzag het haar definitie van een generatie naar 70 tot 80 jaar (drie maal twintig plus 10, wat als een levensverwachting beschouwd werd in die tijd).

Eén jaar na 1994 (1914 + 80) had het Wachttorengenootschap geen andere keuze meer dan haar definitie van de levensverwachting opnieuw te herzien. Deze keer kwam het Wachttorengenootschap af met het getal van 120. Die 120 jaar komt door parallellen tussen het heden en de tijd waarin de zondvloed toesloeg in de tijd van Noach.

We geven hieronder enkele citaten uit de literatuur van het Wachttorengenootschap. In het eerste citaat hieronder zal u merken dat het Wachttorengenootschap begint met een generatie die gelijk is aan 37 jaar.

“By keeping the people ignorant they led them into having Jesus killed on a torture stake at Calvary. Thirty-seven years later this willfully cultivated ignorance led to its fatal consequences, the destruction of the city of Jerusalem with an enormous loss of human lives, just as Jesus had predicted, and the breaking up of the Jewish nation till this day. And now in this “time of the end” the revived nation of Israel with capital at the modern city of Jerusalem chooses to go on in the steps of its forefathers . . .”” (Watchtower, 1 september 1950 blz. 277)

“The length of time is indicated by him when he said, “Truly I say to you that this generation will by no means pass away until all these things occur.” (Matt. 24:34) The actual meaning of these words is, beyond question, that which takes a “generation” in the ordinary sense, as at Mark 8:12 and Acts 13:36, or for those who are living at the given period.” (Watchtower,  1 juli  1951, blz. 404)

“Counting from the end of the “appointed times of the nations” in 1914, we are 37 years into the “time of the end”of this world. (Luke 21:24, Dan. 12:4) During these crucial years Jehovah’s witnesses have sought shelter and strength in him, and they can confess for themselves that he is a “well-proved help in trouble”. If it were not for this, they would not be here today nor increasing in numbers. But we are entering the most serious and trialsome years of this “time of the end”. The final conflict of Armageddon draws near.” (Watchtower, Feb 15, 1951 p 179) “WHEREAS the “appointed times of the nations” ended in 1914, it is now 37 years that we have been in the “time of the end” of Satan’s world.” (Watchtower, 1april 1951, blz. 214)

De ommezwaai naar 70/80 jaar:

“Webster’s unabridged dictionary gives, in part, this definition of generation: “The average lifetime of man, or the ordinary period of time at which one rank follows another, or father is succeeded by child; an age. A generation is usually taken to be about 33 years.” But the Bible is not so specific. It gives no number of years for a generation. And in Matthew 24:34, Mark 13:30 and Luke 21:32, the texts mentioning the generation the question refers to, we are not to take generation as meaning the average time for one generation to be succeeded by the next, as Webster’s does in its 33-year approximation; but rather more like Webster’s first-quoted definition, “the average lifetime of man.” Three or even four generations may be living at the same time, their lives overlapping. (Ps. 78:4; 145:4) Before the Noachian flood the life span was hundreds of years. Down through the centuries since, it has varied, and even now is different in different countries. The Bible does speak of a man’s days as being threescore and ten or fourscore years; but it assigns no specific number of years to a generation. – Ps. 90:10.” (Watchtower, 1 September 1952 blz. 542-543)

“To try to say how many years before its end would be speculative. The texts merely set a limit that is sufficiently definite for all present practical purposes. Some persons living A.D. 1914 when the series of foretold events began will also be living when the series ends with Armageddon. All the events will come within the span of a generation. There are hundreds of millions of persons living now that were living in 1914, and many millions of these persons could yet live a score or more years. Just when the lives of the majority of them will be cut short by Armageddon we cannot say.” (Watchtower, 1 september 1952, blz. 542-543)

“[…] But what “generation” did Christ have in mind?

Was Jesus using the word “generation” in a symbolic way? No we should not say that the word “generation” here has a symbolic meaning and that it refers, for example, to persons of the spiritual body of Christ exclusively, or only to the true Christian organization itself.                                                                           

The word “generation” at Matthew 24:34 is to be viewed in an ordinary sense, as at Acts 13:36 and Mark 8:12. Acts 13:36 speaks of David’s very own generation, a literal generation. The generation of persons living in Jesus’ time, person who sought a sign, according to Mark 8:12, was a literal generation. That a symbolic application to a “generation” of wicked persons is not meant at Matthew 24:34 is apparent when we read the preceding verse: “Likewise also you, when you see all these things, know that he is near at the doors.” It is the generation of persons who “see all these things” to whom Jesus refers in verse 34, irrespective of whether such persons are righteous or wicked. Since Jesus was foretelling conditions prevailing now at the world’s time of the end, the generation now living is the one to which he pointed forward in his prophecy of the last days.    Bible prophecies indicate that Christ was installed as the King of God’s heavenly kingdom in 1914. Without delay, the newly enthroned Potentate waged ware against the Devil and his demons, resulting in their ouster from the heavens. (Rev. 12:7-9) The “generation” of Matthew 24:34 includes persons alive at the time that the war in heaven began in 1914. All who were living or who came on the scene around that time are part of that generation. Members of that generation will see the end of this world.                                                                                               

It should be noted, however, that the world’s end does not come after the end of that generation. It comes within that generation. Jesus himself said that the generation would not pass away “until all these things occur.” “now learn from the fig tree as an illustration this point: Just as soon as its young branch grows tender and it puts forth leaves, you know that summer is near. Likewise also you, when you see all these things, know that he is near at the doors.” (Matt. 24:32, 33) The happenings that he foretold do not indicate that the end would come in the next generation; they are ‘the sign of his presence’ and of the impending end of the old world. The generation living in 1914, millions of whom are still alive on earth, will be living when the end comes at Armageddon.” (Awake! 22 september 1962, blz. 27 ‘This Generation Will Not Pass’)

“By that expression Jesus was not referring to the entire church or congregation of his faithful disciples, from the day of Pentecost of 33 C.E. until the glorification in heaven of the last member of Christ’s congregation. True, the apostle Peter wrote to the Christian congregation and said: “You are ‘a chosen race [génos].'” (1 Pet. 2:9) But that race or generation would by now be a race or generation over nineteen hundreds of years old. The life length of such a generation would not be a brief time, and so it would not be confined to a limited time of tremendous urgency.However, the expression “this generation” was used by Jesus to mark a very limited period of time, the life-span of members of a generation of people living during the time that certain epoch-making events occurred. According to Psalm 90:10, that life-span could be of seventy years or even of eighty years.

Into this comparatively short period of time must be crowded all the things that Jesus prophesied in answer to the request for a “sign when all these things are destined to come to a conclusion.” (Mark 13:4) Because of its being a part of the “sign,” the preaching of the “good news” first in all the nations must be a special preaching that is carried on to a finish during the lifetime of “this generation.” It must, therefore, be an urgent work, which fact is one reason why it must be done “first.” “(Watchtower 15 december 1967,  blz. 751 “In All the Nations the Good News Has to Be Preached First”)

“By foretelling that this good news of the established kingdom must first be preached, Jesus indicated urgency. And so Jehovah’s witnesses must be urgent about preaching the good news, for the remaining time is reduced. Satan is working hard, for he knows that he has but a short period of time left. (Rev. 12:12) How much more so should Jesus’ true followers be working extra hard, since they too know that the time left for preaching this good news of the Kingdom is getting ever shorter! It is not reasonable to expect that present favorable conditions for preaching the good news will continue indefinitely. Besides, did not Jesus say that this generation will not pass away until all things are fulfilled? A generation, according to Psalm 90:10, is from seventy to eighty years. The generation that witnessed the end of the Gentile Times in 1914 does not have many more years left.—Luke 21:24, 32-36. “(Watchtower 1 december 1968,  blz. 715 Putting First the Preaching of the Good News)

“The Last Days of This Wicked System of Things

THE Bible speaks of the time in which we are living as the “last days” or the “time of the end.” (2 Timothy 3:1; Daniel 11:40) The facts show that this is a limited period that has a definite beginning and a definite end. It began in 1914 when Jesus Christ was enthroned as king in the heavens. It will end when God destroys this present wicked system of things. What a relief it will be when the organizations and persons that cheat and oppress, and all who endanger the security of their fellowmen, are gone!

How soon will that be? God’s own Son, Jesus Christ, gives the answer. After drawing attention to the many things that mark the period from 1914 onward as the “time of the end,” Jesus said: “This generation will by no means pass away until all these things occur.” (Matthew 24:34) Which generation did he mean?                  

Jesus had just referred to persons who would “see all these things.” “These things” are the events that have taken place since 1914 and those yet to occur down to the end of this wicked system. (Matthew 24:33) Persons born even as much as fifty years ago could not see “all these things.” They came on the scene after the foretold events were already under way. But there are people still living who were alive in 1914 and saw what was happening then and who were old enough that they still remember those events. This generation is getting up in years now. A great number of them have already passed away in death. Yet Jesus very pointedly said: “This generation will by no means pass away until all these things occur.” Some of them will still be alive to see the end of this wicked system. This means that only a short time is left before the end comes! (Psalm 90:10 [89:10, Dy]) So now is the time to take urgent action if you do not want to be swept away with this wicked system.” (The Truth That Leads To Eternal Life (book, 1968) chap. 11 blz.  94-95 The Last Days of This Wicked System of Things)

“Oppassen voor ongeduld

Geen enkel mens kan de datum van het einde van het huidige goddeloze samenstel berekenen. „Van die dag of het uur”, zo zei Jezus, „weet niemand iets af, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon, dan de Vader.” — Markus 13:32, 33.

Zou het teken zich echter ook gedurende vele mensengeslachten kunnen voordoen? Nee. Het teken moet zich gedurende één specifiek geslacht voordoen. Hetzelfde geslacht dat het begin van het teken heeft meegemaakt, zal ook de climax ervan meemaken in „een verdrukking . . . zoals er sedert het begin der schepping . . . niet is voorgekomen”. De drie geschiedschrijvers Matthéüs, Markus en Lukas hebben Jezus’ verzekering hieromtrent opgetekend. — Markus 13:19, 30; Matthéüs 24:13, 21, 22, 34; Lukas 21:28, 32.

Het gevaar bestaat evenwel dat men ongeduldig wordt. Sedert het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 zijn er reeds 74 jaar verstreken. Van menselijk standpunt uit bezien, lijkt dit misschien een erg lange tijd. Maar sommige met arendsogen begiftigde christenen die de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn nog steeds springlevend. Hun geslacht is niet voorbijgegaan.” (De Wachttoren, 15 oktober 1988, blz. 4)

Impressum in “Awake” van maart 1988 tot 22 oktober 1995:

“Most important, this magazine builds confidence in the Creator’s promise of a peaceful and secure new world before the generation that saw the events of 1914 passes away.”

Impressum in “Awake” van 8 november 1995:

“Most important, this magazine builds confidence in the Creator’s promise of a peaceful and secure new world that is about to replace the present wicked, lawless system of things.”

Op een vroegere website kon je onder te titel God’s Purpose Soon to Be Realized – How Close Are We?” het onderstaande lezen:

“How long a time period would these last days prove to be? Jesus said regarding the era that would experience the “beginning of pangs of distress” from 1914 onward: “This generation will by no means pass away until all these things occur.” (Matthew 24:8, 34-36) Thus, all the features of the last days must take place within the lifetime of one generation, the generation of 1914. So some people who were alive in 1914 will still be alive when this system comes to its end. That generation of people is now very advanced in years, indicating that there is not much time left before God brings this present system of things to an end.”

Ondanks dat bovenvermeld citaat te lezen was op de website van het Wachttorengenootschap begin 2006, zegt het Wachttorengenootschap sinds 1995 dat het onverstandig is te speculeren over de lengte van een generatie. Doch onthoudt zich niet te zeggen dat het zou kunnen 12 jaar zijn, de periode dat Noah moest wachten voor de zondvloed.

“”Waakt voortdurend”!

Na de gebeurtenissen te hebben voorzegd die zouden voorafgaan aan een tijd van „grote verdrukking”, zei Jezus verder: „Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen” (Mattheüs 24:3-36; Markus 13:3-32).

Wij hoeven niet de precieze tijd te weten wanneer gebeurtenissen zich zullen voordoen. Wij moeten veeleer waakzaam zijn, een sterk geloof ontwikkelen en druk bezig blijven in Jehovah’s dienst, in plaats van ons bezig te houden met het berekenen van een datum. Jezus besloot zijn uitvoerige profetie door te zeggen: „Blijft toezien, blijft wakker, want gij weet niet wanneer de bestemde tijd is. . . . Waakt daarom voortdurend . . . Wat ik echter tot u zeg, zeg ik tot allen: Waakt voortdurend” (Markus 13:33-37).

In de duisternis van de wereld van vandaag loert het gevaar. Wij moeten wakker blijven! — Romeinen 13:11-13.

Het is niet slechts zaak dat wij aandacht schenken aan de geïnspireerde profetieën over deze laatste dagen van een goddeloos samenstel, maar wij moeten ons geloof voornamelijk verankeren in het kostbare offer van Christus Jezus en de daarop gebaseerde schitterende beloften van God (Hebreeën 6:17-19; 9:14; 1 Petrus 1:18, 19; 2 Petrus 1:16-19). Omdat Jehovah’s dienstknechten verlangend uitzien naar het einde van dit goddeloze samenstel, hebben zij soms gespeculeerd over de tijd wanneer de „grote verdrukking” zou uitbreken en deze speculaties zelfs in verband gebracht met berekeningen omtrent de duur van een geslacht sinds 1914. Wij zullen evenwel niet „een hart van wijsheid bekomen” door erover te speculeren hoeveel jaren of dagen er wel met een geslacht gemoeid zijn, maar door erover na te denken hoe wij ’onze dagen tellen’ wat het vreugdevol loven van Jehovah betreft (Psalm 90:12). In plaats van een maatstaf te verschaffen voor het meten van tijd heeft de term „geslacht” zoals die door Jezus werd gebruikt, voornamelijk betrekking op tijdgenoten in een bepaalde historische periode, met hun identificerende kenmerken.

In overeenstemming met het bovenstaande schreef Robert Wohl, hoogleraar in de geschiedenis, in zijn boek The Generation of 1914: „Een historisch geslacht wordt niet bepaald door chronologische grenzen . . . Het is geen door datums afgebakende zone.” Hij wees er echter op dat de Eerste Wereldoorlog „een overweldigend gevoel van een breuk met het verleden” had veroorzaakt en voegde hieraan toe: „Zij die de oorlog hadden overleefd, konden zich nooit meer losmaken van de overtuiging dat er in augustus 1914 een wereld was geëindigd en een andere was begonnen.” Hoe waar is dat! Het vestigt de aandacht op de kern van de zaak. Dit mensen-„geslacht” of deze generatie sinds 1914 heeft ontstellende veranderingen meegemaakt. Het heeft gezien hoe de aarde doordrenkt werd met het bloed van miljoenen. Oorlog, genocide, terrorisme, misdaad en wetteloosheid zijn wereldwijd uitgebroken. Hongersnood, ziekte en immoraliteit teisteren onze aarde. Jezus profeteerde: „Ook gij, wanneer gij [zijn discipelen] deze dingen ziet geschieden, weet dan dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat alle dingen geschieden.” — Lukas 21:31, 32.

Ja, de volledige zege van het Messiaanse koninkrijk is nabij! Wordt er dan iets mee gewonnen door uit te zien naar datums of te speculeren over de letterlijke duur van een „geslacht”? Verre van dat! Habakuk 2:3 zegt duidelijk: „Het visioen is nog voor de bestemde tijd, en het blijft voorthijgen naar het einde, en het zal geen leugen vertellen. Zelfs al zou het op zich laten wachten, blijf er vol verwachting naar uitzien; want het zal zonder mankeren uitkomen. Het zal niet te laat komen.” Jehovah’s dag van afrekening komt snel naderbij. — Jeremia 25:31-33; Maleachi 4:1.

Toen Christus’ Koninkrijksregering in 1914 begon, werd Satan neergeslingerd naar de aarde. Dit heeft ’wee voor de aarde’ betekend, „want de Duivel is tot u neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft” (Openbaring 12:12). Die tijd is inderdaad kort in vergelijking met de duizenden jaren van Satans heerschappij. Het Koninkrijk is nabij, en ook Jehovah’s dag en uur voor de voltrekking van het oordeel aan dit goddeloze geslacht! — Spreuken 3:25; 10:24, 25  

Het „geslacht” dat voorbijgaat

Laten wij eens nauwlettender aandacht schenken aan Jezus’ verklaring in Mattheüs 24:34, 35: „Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan voordat al deze dingen geschieden. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.” Jezus’ volgende woorden tonen aan dat ’niemand die dag en dat uur weet’. Wat belangrijker is, hij geeft te kennen dat wij de strikken moeten vermijden die ons in dit geslacht omringen. Bijgevolg zegt Jezus vervolgens: „Want net zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de vloed waren, zij aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:36-39). Hier vergeleek Jezus het geslacht van zijn tijd met dat in Noachs tijd. — Genesis 6:5, 9; voetnoot.

Dit was niet de eerste keer dat de apostelen hoorden hoe Jezus ’geslachten’ met elkaar vergeleek, want enkele dagen eerder had hij over zichzelf gezegd: „De Zoon des mensen . . . moet . . . veel lijden ondergaan en door dit geslacht verworpen worden. En net zoals het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen” (Lukas 17:24-26). In Mattheüs 24 en Lukas 17 wordt dus dezelfde vergelijking getrokken. In Noachs tijd bestond „dit geslacht” uit „alle vlees . . . [dat] zijn weg op de aarde verdorven” had en dat in de Vloed vernietigd werd. In Jezus’ tijd was het afvallige joodse volk dat Jezus verwierp, „dit geslacht”. — Genesis 6:11, 12; 7:1.

In de uiteindelijke vervulling van Jezus’ profetie in deze tijd heeft „dit geslacht” derhalve kennelijk betrekking op de volken der aarde die het teken van Christus’ tegenwoordigheid zien maar in gebreke blijven hun wegen te corrigeren. In tegenstelling hiermee weigeren wij, als Jezus’ discipelen, ons door de levensstijl van „dit geslacht” te laten vormen. Hoewel wij in de wereld zijn, moeten wij er geen deel van zijn, „want de bestemde tijd is nabij” (Openbaring 1:3; Johannes 17:16). De apostel Paulus spoort ons aan: „Blijft alle dingen zonder gemurmureer en tegenspraak doen, opdat gij onberispelijk en onschuldig moogt worden, kinderen van God zonder smet te midden van een krom en verdraaid geslacht, onder wie gij schijnt als lichtgevers in de wereld.” — Filippenzen 2:14, 15; Kolossenzen 3:5-10; 1 Johannes 2:15-17.

Willen wij ’als lichtgevers schijnen’, dan moeten wij niet slechts een reine christelijke persoonlijkheid tentoonspreiden, maar bovenal Jezus’ profetische opdracht vervullen: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Geen mens kan zeggen wanneer dat einde er zal zijn, maar wij weten dat het einde van „dit geslacht” van goddeloze mensen zal komen wanneer het getuigenis naar Gods tevredenheid „tot de verst verwijderde streek der aarde” is gegeven. — Handelingen 1:8.

“Die dag en dat uur”

Wanneer het wereldomvattende getuigenis is voltooid in de mate waarin Jehovah zich dit heeft voorgenomen, zal zijn ’dag en uur’ voor de verwijdering van het samenstel van deze wereld aanbreken. Wij hoeven de datum niet van tevoren te weten. In navolging van Jezus’ voorbeeld gaf de apostel Paulus dan ook de aansporing: „Wat nu de tijden en de tijdperken betreft, broeders, daarover behoeft u niets geschreven te worden. Want gij weet zelf heel goed dat Jehovah’s dag precies zo komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zeggen: ’Vrede en zekerheid!’, dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over hen komen zoals het barenswee over een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen.” Merk op waarop Paulus speciaal de aandacht vestigt: ’Het is wanneer zij zeggen.’ Ja, wanneer er gesproken wordt over „vrede en zekerheid”, wanneer Gods oordeel het minst wordt verwacht, zal het plotseling voltrokken worden. Hoe passend is Paulus’ raad: „Laten wij dan ook niet doorslapen zoals de overigen, maar laten wij wakker blijven en onze zinnen bij elkaar houden”! — 1 Thessalonicenzen 5:1-3, 6; zie ook vers 7-11; Handelingen 1:7.

Betekent onze nauwkeuriger zienswijze met betrekking tot „dit geslacht” dat Armageddon verder weg is dan wij hadden gedacht? Beslist niet! Hoewel wij nooit ’de dag en het uur’ geweten hebben, heeft Jehovah God het altijd geweten, en hij verandert niet (Maleachi 3:6). Het is duidelijk dat de wereld steeds dieper wegzinkt naar de uiteindelijke vernietiging. Het is meer dan ooit zaak om wakker te blijven. Jehovah heeft ons „de dingen [onthuld] die binnenkort gebeuren moeten”, en als reactie hierop moeten wij er blijk van geven dat wij ons volledig bewust zijn van de dringendheid ervan. — Openbaring 1:1; 11:18; 16:14, 16.

Naarmate de tijd dichterbij komt, moeten wij wakker blijven, want Jehovah staat op het punt rampspoed over heel Satans samenstel te brengen! (Jeremia 25:29-31) Jehovah zegt: „Ik zal mij stellig grootmaken en mij heiligen en mij doen kennen voor de ogen van vele natiën; en zij zullen moeten weten dat ik Jehovah ben” (Ezechiël 38:23). Die beslissende „dag van Jehovah” komt naderbij! — Joël 1:15; 2:1, 2; Amos 5:18-20; Zefanja 2:2, 3.” (De Wachtoren, 1 november 1995, blz. 16-20)

“In Noachs tijd verklaarde Jehovah: „Mijn geest zal niet voor onbepaalde tijd ten aanzien van de mens werkzaam zijn, omdat hij toch vlees is. Bijgevolg zullen zijn dagen honderd twintig jaar bedragen” (Genesis 6:3). De uitvaardiging van dit goddelijke besluit in 2490 v.G.T. markeerde het begin van het einde voor die goddeloze wereld. Bedenk eens wat dat betekende voor de mensen die toen leefden! Nog maar 120 jaar en Jehovah zou „de geweldige watervloed over de aarde [brengen] om alle vlees waarin de levenskracht werkzaam is, van onder de hemel te verderven”. — Genesis 6:17.

Noach ontving de waarschuwing voor de komende catastrofe tientallen jaren van tevoren en hij was zo verstandig die tijd te gebruiken om voorbereidingen te treffen voor overleving. „Nadat [Noach] een goddelijke waarschuwing was gegeven aangaande dingen die nog niet werden gezien”, zegt de apostel Paulus, heeft hij „godvruchtige vrees aan de dag gelegd en een ark gebouwd tot redding van zijn huisgezin” (Hebreeën 11:7). Hoe staat het met ons? Er zijn ongeveer negentig jaar verstreken sinds in 1914 de laatste dagen van dit samenstel van dingen zijn begonnen. We leven beslist in „de tijd van het einde” (Daniël 12:4). Hoe moeten we reageren op waarschuwingen die ons zijn gegeven? „Wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid”, zegt de bijbel (1 Johannes 2:17). Nu is het daarom de tijd om met een intens gevoel van dringendheid Jehovah’s wil te doen.” (De Wachttoren, 15 december 2003, blz. 14-19)

pijl_op

balk

77. 1914: wat probeert het Wachttorengenootschap verborgen te houden?

Het is zo dat weinig Jehovah’s Getuigen (nog) in het bezit zijn van lectuur van het Wachttorengenootschap uit de tijd van rond 1914. Bovendien voor de Nederlandstalige Jehovah’s Getuigen geldt dit eens te meer, gezien het Wachttorengenootschap pas na de tweede wereldoorlog haar literatuur op regelmatige basis in het Nederlands liet verschijnen. De Jehovah’s Getuige dient dus af te gaan op wat er in veel latere literatuur over die tijd geschreven werd door het Wachttorengenootschap. Hierdoor heeft zij/hij niet de mogelijkheid om de beweerde feiten te controleren. En waarom zou zij/hij dit doen? Het is immers “Gods Organisatie” en die spreekt altijd de waarheid!

Wat geloven de huidige Jehovah’s Getuigen? Zij geloven dat het Wachttorengenootschap al decennia lang volgende zaken voorspelde dat in 1914:

 • de “laatste dagen” van dit samenstel van dingen zouden beginnen;
 • Gods koninkrijk onzichtbaar in de hemel zou worden opgericht;
 • de tweede tegenwoordigheid van Christus zou beginnen;
 • de 2520 jarige “tijden der heidenen” zouden eindigen.

Waarom geloven de huidige Jehovah’s Getuigen dit? Het Wachttorengenootschap heeft dit door de jaren heen aan haar volgelingen voorgehouden en:

 • Er kan toch geen enkele andere organisatie tippen aan zoveel inzicht in de Bijbelse profetieën; is dit geen bewijs van goddelijke zegen?
 • Is dit niet de reden waarom in 1919 de “ernstige bijbelonderzoekers” (toen zo bekend), door Jezus werden aangesteld als “getrouwe en beleidsvolle slaaf-klasse“?
 • Zijn zij niet die als enige getuigden van de oprichting van Gods Koninkrijk in 1914?
 • Hadden zij niet decennia van te voren naar 1914 gewezen als het jaar dat de tweede tegenwoordigheid van Christus zou beginnen en de “tijd van het einde” zou beginnen?

In de Wachttoren van 15 september 1998, blz.15 lees je het volgende:

“Op soortgelijke wijze bracht een profetie ernstige Bijbelonderzoekers in de negentiende eeuw er door goddelijke leiding toe verwachtingen te koesteren. Door de “zeven tijden” uit Daniël 4:25 met “de tijden der heidenen” in verband te brengen, verwachtten zij dat Christus in 1914 Koninkrijksmacht zou ontvangen.” (De Wachttoren, 15 september 1998, blz. 15)

Beste Jehovah’s Getuigen: de lectuur van het Wachttorengenootschap uit die tijd tonen helaas andere feiten. Uit die lectuur blijkt dat het Wachttorengenootschap helemaal niet leerde dat Gods Koninkrijk in 1914 zou worden opgericht, noch dat dan de “laatste dagen” zouden beginnen, noch dat Jezus in dat jaar de troon zou bestijgen! Het Wachttorengenootschap leerde dat Jezus in 1874 i.p.v. 1914 op zijn troon was geplaatst, evenals het leerde dat de opstanding van de heiligen in 1878 was begonnen i.p.v. 1918. En volgens Russell was de “tijd van het einde” begonnen in 1799 i.p.v. 1914. Al deze jaartallen werden tot ver na Russell zijn dood in 1916 door het Wachttorengenootschap onderwezen.

In The Watchtower van 1 november 1922 leest u op blz. 333 (vertaald):

“Bijbelse profetieën tonen aan dat men kon verwachten dat de Heer in het jaar 1874 voor de tweede maal zou verschijnen. De profetieën die in vervulling zijn gegaan, tonen zonder enige twijfel aan dat hij inderdaad in 1874 is verschenen. De vervulling van de profetieën blijkt tevens uit de waarneembare feiten en deze feiten zijn onloochenbaar. Alle trouwe wachters zijn bekend met deze feiten zoals die in de Schriften worden vermeld en door de uitleg van de speciale dienstknecht van de Heer (Russell, red.) zijn verklaard.” (The Watchtower, 1 november 1922, blz. 333)

Het Wachttorengenootschap wil u laten denken dat het begin van de tweede tegenwoordigheid van Jezus in verband staat met 1914. NERGENS VINDT U DIT VERBAND! Het enige wat Russell over 1914 leerde, was dat in dat jaar, op 1 augustus, de “tijden der heidenen” zouden eindigen; en dit zelfs per vergissing, omdat hij de verwoesting van Jeruzalem plaatste in het jaar 606 v.GT. waardoor 2520 jaar later zou uitkomen in 1915.

Deze rekenfout werd pas in 1942 ontdekt, en omdat 1914 al die jaren zo was benadrukt en ook omdat wereldoorlog 1 dat jaar uitgebroken was (hetgeen een gekenmerkt jaar veel geloofwaardiger maakte), behield men toch het jaar 1914.

Men besloot dit dan maar te corrigeren door het jaar van Jeruzalem’s vernietiging te verplaatsen naar 607 v.GT. Op die manier zou de 2520 jaar toch weer in 1914 eindigen. Er was voor deze verandering geen historisch bewijs. (zie The Kingdom is At Hand,1944, blz. 175 voor de wijziging).

In de brochure “Millions Now Living Will Never Die” (1920) blz.15, leest u (vertaald):

“De datum van Zedekia’s afzetting en de vestiging van Nebukadnezar’s heidense overheersing, hetgeen de eerste Heidense wereldregering was, is door zowel wereldse historici als de Schrift bepaald op B.C. 606.  In het jaar A.D. 1  waren er 606 jaren van die periode verstreken. 1914 jaren optellend bij de 606 zou een totaal van 2520 jaren maken, waardoor de periode van Heidense overheersing zou eindigen in het jaar 1914.” (Millions Now Living Will Never Die” (1920) blz.15)

Het Wachttorengenootschap leerde absoluut niet voor 1914 dat het jaar 1914 het begin was van “de laatste dagen” of de “tijd van het einde”

Sommige lezers die zich niet konden voorstellen dat de grote dag nog zolang op zich zou laten wachten, vroegen of het jaartal 1914 geen vergissing was. In The Watchtower van 15 juli 1894, blz. 226 leest u (vertaald):

“Wij zien geen reden om de berekeningen te wijzigen — en al zouden we dat willen, dan zou het onmogelijk zijn. Het zijn, naar wij geloven, Gods jaartallen, niet die van ons. Maar houd in gedachten dat het einde van 1914 niet de datum is voor het begin, maar van het einde van de tijd der moeilijkheden. Wij zien geen reden om onze mening, zoals die in de Watchtower van 15 januari 1892 staat, te herzien.” (The Watchtower, 15 juli 1894, blz. 226)

1914 werd door het Wachttorengenootschap aanzien als de uiterste grens. De laatste dagen, reeds begonnen in 1799 zouden in 1914 eindigen en Christus was al op de troon gezet in 1874 en de hemelse opstanding was in 1878 begonnen.

“Het door de schriften met zekerheid aangegeven jaar waarin die ‘strijd’beëindigd wordt is oktober 1914. Hij is reeds aan de gang en is begonnen in oktober 1874.” (Zion’s Watch Tower, 15 januari 1892, vertaalld)

“In de komende zesentwintig jaar zullen alle tegenwoordige regeringen omvergeworpen en ontbonden worden.” “Met het oog op dit krachtige bijbelse bewijsmateriaal betreffende de tijden der heidenen, zien wij het als een vaststaande waarheid dat het definitieve einde van de koninkrijken dezer wereld en de volledige oprichting van het Koninkrijk Gods voltooid zullen zijn tegen het einde van A.D. 1914.” (The Time is At Hand, 1889, blz. 98 & 99, vertaald)

“In dit hoofdstuk bespreken wij het bijbelse bewijs dat het volledige einde van de tijden der heidenen, d.w.z. het volledige einde van de hun toegestane periode van heerschappij, zal aanbreken in A.D. 1914, en dat dát jaar de uiterste grens van de heerschappij van onvolmaakte mensen zal vormen.” (The Time is At Hand, 1889, blz. 77 & 78, vertaald)

Hierna wordt volgende opsomming gegeven:

“Ten eerste:

Dat in dat jaar het Koninkrijk Gods, waarvoor onze heer ons leerde bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’, volledige, universele macht zal hebben verkregen, en dat het dan ‘opgericht’ ofwel vast op aarde zal zijn gevestigd.

Ten tweede:

Daarmee wordt aangetoond dat hij wiens recht het is aldus de heerschappij op te nemen, dán tegenwoordig zal zijn als de nieuwe Heerser der aarde; en dat niet alleen, maar dat hiermee ook wordt aangetoond dat hij een aanzienlijke tijd vóór dat jaar tegenwoordig zal zijn, want het omverwerpen van deze heidense regeringen is het directe gevolg van het feit dat hij hen in stukken zal slaan als een pottenbakkersvat (Ps.2:9; Openb.2:27) en in hun plaats zijn eigen rechtvaardige regering zal vestigen.

Ten derde:

Daarmee wordt aangetoond dat enige tijd vóór het einde van A.D. 1914 het laatste lid van de door God erkende Kerk van Christus, de ‘koninklijke priesterschap’, ‘het lichaam van Christus’, zal worden verheerlijkt met het Hoofd, want ieder lid zal met Christus als mede-erfgenaam met hem in het Koninkrijk moeten regeren, en het kan niet volledig worden ‘opgericht’ zonder het volledige aantal deelnemers.                                                                    

Ten vierde:

Daarmee wordt aangetoond dat vanaf die tijd Jeruzalem niet langer door de heidenen vertreden zal worden, maar tot eer zal herrijzen uit het stof van het goddelijke misnoegen, want de ‘tijden der heidenen’ zullen vervuld of voleindigd zijn.

Ten vijfde:

Daarmee wordt aangetoond dat in dat jaar, of eerder, Israëls blindheid zal beginnen te verdwijnen, want hun ‘gedeeltelijke blindheid’ zou slechts voortduren ‘totdat de volheid der heidenen is binnengekomen’, of met andere woorden: totdat het volledige aantal van degenen onder de heidenen die leden zullen zijn van het lichaam of de bruid van Christus, volledig verkozen zal zijn.

Ten zesde:

Daarmee wordt aangetoond dat de grote ‘tijd van moeilijkheden zoals er nog nooit is geweest zolang er natiën zijn’ zijn hoogtepunt zal vinden in een wereldwijd heersen van anarchie.

Ten zevende:

Daarmee wordt aangetoond dat vóór dat jaar Gods Koninkrijk, toegerust met macht, op aarde zal zijn gevestigd en dan het heidense beeld zal treffen en verbrijzelen en de macht van deze koningen volledig zal verteren.”

Conclusie: het Wachttorengenootschap leerde betreft 1914:

 • Gods Koninkrijk zou niet alleen onzichtbaar in de hemel, maar vast op aarde zijn gevestigd.
 • Dat het in stukken slaan van de heidense regeringen een aanzienlijke tijd vóór 1914 zou beginnen.
 • Dat tegen het einde van 1914 alle 144.000 gezalfden naar de hemel zouden zijn gegaan.
 • Dat de aardse stad Jeruzalem niet langer door heidenen vertreden zou zijn.
 • Dat de blindheid van het letterlijke Israël zou verdwijnen.
 • Dat de Grote Verdrukking zijn hoogtepunt zou vinden (armageddon).
 • Dat vóór het einde van 1914 het beeld uit Daniël 2 volledig verbrijzeld zou zijn.

1914 was een met zekerheid aangegeven jaar, er was krachtig Bijbels bewijsmateriaal, was het een vaststaande waarheid en was het de uiterste grens van menselijke heerschappij. Het waren aangetoonde feiten, door Jezus verschaft via zijn speciale dienstknecht. Het waren niet “onze” jaartallen, maar Gods jaartallen.

Vraag:

welke voorspelling omtrent het jaar 1914 is uitgekomen?

Geen enkele!

Bron: The Watchtower van 15 juli 1894 blz. 226
Bron: The Watchtower van 15 juli 1894 blz. 226

pijl_op

balk

78. 1914: enkele beweringen die aantonen hoe het Wachttorengenootschap met haar lectuur haar lezers op het verkeerde been zet!

Case 1:

Lees onderstaand citaat uit een artikel van Ontwaakt van 22 mei 1973:

“De nauwkeurige voorspellingen van Jezus aangaande onze tijd

Van alle mannen die door God zijn gebruikt om te profeteren, is Jezus de markantste. Op grond van zijn woorden, tezamen met die van Daniël en Johannes, hebben Jehovah’s Getuigen tientallen jaren van tevoren* naar 1914 verwezen als het jaar dat het begin zou kenmerken van “het besluit van het samenstel van dingen”.” (Ontwaakt, 22 mei 1973, blz. 8)

Het sterretje na het woord “tevoren” verwijst naar een voetnoot die zegt: “* Zie bijvoorbeeld de Bible Examinar, Deel XXI, No.1, oktober 1876 de bladzijden 27,28”

In de Bible Examinar, Deel XXI, no. 1 VAN OKTOBER 1876, blz. 27 & 28 lezen we volgende citaten:

“Als drie-en een halve tijd gelijk is aan 1260 jaren, dan zouden zeven tijden twee keer zoveel zijn, oftewel 2520 jaren. Aan het begin van onze Christelijke tijdrekening zouden er 606 jaren van die tijd verstreken zijn (70 jaar gevangenschap, en 536 vanaf Cyrus tot Christus) hetgeen, afgetrokken van 2520, laat zien dat de zeven tijden zullen eindigen in A.D. 1914; wanneer Jeruzalem voor altijd bevrijd zal zijn en de Jood over zijn Bevrijder zal zeggen, “Zie, dit is onze God, we hebben op Hem gewacht en Hij zal ons redden.” Wanneer heidense regeringen aan stukken geslagen zullen zijn; wanneer God al zijn woede over de natiën zal hebben uitgegoten, en zij hem erkennen, Koning der Koningen en Heer der Heren. (Bible Examiner, oktober 1876, blz. 27 (rechter kolom, 2e paragraaf, vertaald)

“Als de tijden der heidenen eindigen in 1914, (en er zijn vele andere en nog duidelijker bewijzen die op die zelfde tijd wijzen) en ons wordt verteld dat het met woede uitgegoten zal worden; een tijd van moeilijkheden zoals nooit geweest is, noch ooit zal komen; een dag van wraak, etc., hoe lang daarvóór zal de kerk ontsnappen?  zoals Jezus zegt, “zie erop toe dat gij waardig gerekend mag worden te ontsnappen aan de dingen die over de wereld komen.”                                                

Broeders, het door Jezus opnemen van zijn Bruid, is kennelijk één van de eerste daden in het oordeel; want het oordeel moet beginnen bij het huis van God.” (Bible Examiner, oktober 1876, blz. 28, vertaald)

Bron: Bible Examiner
Bron: Bible Examiner
Bron: Bible Examiner
Bron: Bible Examiner

Zoals in ons vorig artikel reeds aangehaald, wie van de Jehovah’s Getuigen heeft dit ooit nagekeken wat in der tijd in dat tijdschrift stond? En waar zou hij/zij een exemplaar van het tijdschrift vandaan moeten toveren? En, als het Wachttorengenootschap zo iets schrijft dan moet het toch waar zijn? (u kan deze citaten ook hier lezen)

Beste Jehovah’s Getuigen, staat hier dat 1914 het begin zou kenmerken van “het besluit van het samenstel van dingen”? NEEN: Russell leerde dat uiterlijk in 1914 het aardse Jeruzalem bevrijd zou zijn en dat Gods woede over de natiën zou zijn uitgegoten. De heidense regeringen zouden in stukken geslagen zijn, en dat allemaal uiterlijk in 1914. 1914 was niet het begin, maar het einde van alle ellende – Armageddon zou achter de rug zijn.

Nadat hier dus nogmaals gewezen wordt op een verdrukking voor 1914 zoals die er nooit tevoren geweest is, en ook nooit meer komen zal (u beter bekent als “de Grote Verdrukking”) wordt er vervolgens geleerd dat vóór die tijd de Bruid van Christus naar de hemel zou gaan, zodat ze konden ontsnappen aan de wraak van God. De 144.000 zouden dus compleet zijn en in de hemel opgenomen vóór het einde van 1914.

Betreft 1914 gaat u verder op blz. 27 & 28 niets meer vinden.

Heeft het Wachttorengenootschap dit soort methoden nodig om ons te doen geloven dat ze tientallen jaren van tevoren naar 1914 hebben verwezen als het begin van “het besluit van het samenstel van dingen”? — zoals Ontwaakt! letterlijk zei. De feiten tonen aan dat niets van alles dat ze hebben voorspeld, is uitgekomen. Slechts door achteraf de betekenis van 1914 aan te passen hebben ze dat jaartal weten te handhaven. Een jaartal waar de hele verdere leer van het genootschap op gebaseerd is. Het genootschap leerde dat 1914 het einde zou zijn van “het besluit van het samenstel van dingen” (ook wel “de tijd van het einde” genoemd – welke volgens het genootschap al in 1799 was begonnen). Omdat deze voorspelling niet uitkwam is dit vele jaren na 1914 veranderd in het begin van “het besluit van het samenstel van dingen”.

Waar het Wachttorengenootschap in het citaat uit een artikel van Ontwaakt van 22 mei 1973 naar verwijst: Dat er naar 1914 werd verwezen is op zich waar, maar wel een halve waarheid. Dat er werd gezegd dat de tijden der heidenen zouden eindigen in 1914 is waar, maar wel een verdraaiing van de feiten (men bedoelde toen de letterlijke vernietiging der natiën in 1914). Dat er decennia van tevoren naar 1914 werd verwezen als het begin van “het besluit van het samenstel van dingen” is een grove leugen.

Nu u dit gelezen hebt geven we hieronder een citaat uit de Wachttoren van 15 februari 2004, die aantoont hoe arrogant het Wachttorengenootschap durft te zijn:

“Van welke methoden [maakt het genootschap?] gebruik om hun doel te bereiken? Vaak nemen ze hun toevlucht tot verdraaiingen, halve waarheden en aperte leugens… Zulke boosaardige tegenstanders zouden onwaarheden vertellen met de bedoeling anderen te bedriegen.” (De Wachttoren, 15 februari 2004, blz.17)

Case 2:

Vaak wordt door het Wachttorengenootschap gerefereerd naar een artikel dat op 30 augustus 1914 verscheen in “New York World”. Steeds wekt het Wachttorengenootschap de indruk dat dit artikel bevestigt dat een “buitengewone voorspelling” betreft 1914 was uitgekomen.

Bron: The World Magazine
Bron: The World Magazine

Als u dit artikel leest zal u merken dat Russell beschrijft dat zijn verwachtingen de komst van Armageddon betroffen in 1914. Dit verzwijgt het Wachttorengenootschap in haar literatuur wanneer ze naar dit artikel verwijst.

In de uitgave van 1 juli 1984, blz.5, staat het artikel: “1914 – een gekenmerkt jaar – waarom?”

Bron: De Wachttoren
Bron: De Wachttoren

Daar leest u: “Toen het nieuws over de oorlog Mary bereikte, dacht zij: ‘Het is uitgekomen! Wat de Bijbelonderzoekers zeiden, is precies uitgekomen….'”. Als bewijs staat er een afbeelding bij van de zondagsbijlage van “The New World”. De krantenkop zegt (vertaald) “Einde van alle koninkrijken in 1914 25 jarige profetie van “Millennial Dawner”

(*)

Inderdaad, dat is wat de Millennial Dawners, zoals de volgelingen van Russell ook werden genoemd, 25 jaar lang hadden voorspelt. Ze voorspelden het einde van alle koninkrijken vóór het einde van 1914. Die profetie kwam niet uit. De koninkrijken bestaan tot op de dag van vandaag. Later werd de profetie afgezwakt tot “1914 was een gekenmerkt jaar”. (Zie ook het bijschrift naast de afbeelding.) Nooit was door Russell gewezen op 1914 als het begin van de tijd van het einde. Omdat in 1914 niet gebeurde wat zo lang was voorspeld, werden de voorspelde zaken verplaatst van het zichtbare naar het onzichtbare rijk, de hemel. Jezus was nu niet in 1874, zoals Russell leerde, maar in 1914 op de troon gaan zitten. De koninkrijken waren nu niet letterlijk aan hun einde gekomen, maar aan hun tijd van regeren zonder inmenging van God was een einde gekomen. God had nu een koninkrijk opgericht. Dit alles natuurlijk onzichtbaar in de hemel.

Slechts selectief enkele delen van het artikel belichten en daarmee de onjuiste indruk wekken als zouden de voorspellingen voor 1914 zijn uitgekomen kan slechts als opzettelijk misleidend worden aanzien, aangezien het Wachttorengenootschap overduidelijk over het origineel beschikt en op de hoogte is van de werkelijke inhoud.

Beste Jehovah’s Getuigen, U moet de woorden vertrouwen van een organisatie die het nog nooit bij het juiste eind had. U moet de woorden vertrouwen van een profeet die beweert dat “Het einde nabij is”. U moet niet de woorden van Jezus vertrouwen, toen hij sprak over mensen die in zijn naam zouden zeggen dat ‘het einde nabij was’, en waarschuwde: “Gaat hen niet achterna!” (Lukas 21:8) U moet wel geloven dat uw God Jehovah zijn volk leidt d.m.v. dwaling, keer op keer nieuw licht gevend op zaken die u eerder al als nieuw licht had geaccepteerd, het vorige nieuwe licht corrigerend.

Geen enkele voorspelling van Russell aangaande 1914 uitgekomen. Kan dit dan een bewijs zijn van goddelijke leiding, zoals het Wachttorengenootschap beweert? Ook liegt het Wachttorengenootschap tegenwoordig over het ware verhaal over de verwachtingen die de Bijbelstudenten over 1914 hadden. Kan een God, die onwaarheden zou moeten verafschuwen, dit goedkeuren. Is het niet duidelijk dat het Wachttorengenootschap niet door God kan gebruikt worden, maar eerder door haar handelswijze Gods naam belastert?

 

(*)Doorgaans wordt ook vermeden de daadwerkelijke titel van het artikel te vermelden: “Het einde van alle koninkrijken in 1914”, wat een verwijzing is naar Russell’s voorspellingen in Studies in the Scriptures, dat in 1914 alle aardse koninkrijken vernietigd zouden worden, en wat ook in het artikel geciteerd wordt. Mogelijk om de aandacht niet op deze titel te vestigen werden in diverse publicaties de afbeeldingen van het artikel precies onder de titel afgesneden, zoals in Ontwaakt! van 22 april 1974, of De Wachttoren van 15 september 1974. In “De Wachttoren van 15 augustus, maar dan zonder verwijzing in de tekst zelf van het artikel waar het bijgeplaatst is. Daar waar de titel wel genoemd wordt, wordt echter de relatie met de Armageddon-verwachting vermeden, en gesuggereerd dat de voorspelling betrekking had op de oprichting van het koninkrijk in de hemel

Bron: Ontwaakt! van 22 april 1974
Bron: Ontwaakt! van 22 april 1974
Bron: De Wachttoren van 15 september 1974
Bron: De Wachttoren van 15 september 1974
Bron: De Wachttoren van 15 augustus 1989
Bron: De Wachttoren van 15 augustus 1989

pijl_op

balk

79. 1918: Het Wachttorengenootschap voorspelde de ondergang van het Christendom!

Volgens het Wachttorengenootschap zou 1918 een behoorlijk onprettige ervaring worden indien je lid was van een andere religie, dan die van het Wachttorengenootschap. Gelukkig voor de Paus en uiteraard ons cultureel erfgoed, bleek het jaar niet zo rampzalig als het Wachttorengenootschap had voorspeld. Kerken en hun gelovigen zouden vernietigd worden.

Wat schreef het Wachttorengenootschap hierover? Lees volgende citaten:

“Also, in the year 1918, when God destroys the churches wholesale and the church members by millions, it shall be that any that escape shall come to the works of Pastor Russell to learn the meaning of the downfall of ‘Christianity.’” (The Finished Mystery (SS-7), 1917, blz. 485)

“The parallel, therefore, would establish definitely that the harvest would close forty years thereafter; to wit, in the spring of A.D. 1918. If this be true, and the evidence is very conclusive that it is true, then we have only a few months in which to labor before the great night settles down when no man can work.” (The Watchtower Reprints, October 1, 1917, blz. 6149)

“The data presented in comments on Rev. 2:1 prove that the conquest of Judea was not completed until the day of the Passover, A.D. 73, and in the light of the foregoing Scriptures, prove that the Spring of 1918 will bring upon Christendom a spasm of anguish greater even than that experienced in the Fall of 1914. Reexamine the table of the Parallel Dispensations in STUDIES IN THE SCRIPTURES, Vol. 2, pages 246 and 247; change the 37 to 40, 70 to 73, and 1914 to 1918, and we believe it is correct and will be fulfilled ‘with great power and glory.’ (Mark 13:26)” (The Finished Mystery (SS-7), 1917, blz. 62)

“It seems conclusive that the hour of Nominal Zion’s travail is fixed for the Passover of 1918. (See Rev. 3:14.) That will be 7 years prior to 1925. At that time there is every reason to believe the fallen angels will invade the minds of many of the Nominal Church people, driving them to exceedingly unwise conduct and leading to their destruction at the hands of the enraged masses, who will later be dragged to the same fate.” (The Finished Mystery (SS-7), 1917, blz. 128)

“Brother Russell put the question to three prominent brethren, all of whom replied that they did not know, but were willing to wait and see. When he called upon me I said, ‘Since the year 73 A.D. saw the complete overthrow of nominal Natural Israel in Palestine, so in the parallel year 1918, I infer we should look for the complete overthrow of nominal Spiritual Israel; i.e., the fall of Babylon.’ (Rev.18.) Brother Russell replied; ‘Exactly. That is exactly the inference to draw.’ The conclusion of the Church’s career comes first. (Rev. 3:14.)” (The Finished Mystery (SS-7), 1917, blz. 129)

“The people who are the strength of Christendom shall be cut off in the brief but terribly eventful period beginning in 1918 A.D. A third part are ‘burned with fire in the midst of the city.’ Fire symbolizes destruction. One large part of the adherents of ecclesiasticism will die from pestilence and famine. (Deut. 32:24.) …After 1918 the people supporting churchianity will cease to be its supporters, be destroyed as adherents, by the spiritual pestilence of errors abroad, and by the famine of the Word of God among them. The Sword of the Spirit (Eph. 6:17), which is the Word of God, will be wielded in the hands of ‘Present Truth’ believers in such a manner as to cause conscientious supporters of ecclesiasticism to cease to be supporters. “ (The Finished Mystery (SS-7), 1917, blz. 398-399)

“The trouble is due to the dawning of the Day of Christ, the Millennium. It is the Day of Vengeance, which began in the world war of 1914 and which will break like a furious morning storm in 1918. – Lam. 4:18.” (The Finished Mystery (SS-7), 1917, blz. 404)

“What will the year of 1918 bring forth? This question is upon the lips of every class of men. The world looks and hopes for those things which constitute its highest ideals–peace, plenty, health and happiness. The Christian looks for the year to bring the full consummation of the church’s hopes. “ (The Watchtower Reprints, January 1, 1918, blz. 6191)

“That the harvest began in 1878, there is ample and convincing proof. The end of the harvest is due in the spring of 1918.” (The Watchtower Reprints, May 1, 1918, blz. 6243)

“The doom of Babylon is sealed and has been announced. God has smitten her with plagues (Revelation 16:20,21); and her destruction will follow shortly.” (The Watchtower Reprints, May 1, 1918, blz. 6243)

“There was a measure of disappointment on the part of Jehovah’s faithful ones on earth concerning the years 1914, 1918, and 1925, which disappointment lasted for a time. Later the faithful learned that these dates were definitely fixed in the Scriptures; and they also learned to quit fixing dates for the future and predicting what would come to pass on a certain date.” (Vindication I, 1931, blz. 338-339)

pijl_op

balk

80. De verwoesting van Jeruzalem: 607 v.GT of 587 v.GT?

Dit artikel is tamelijk technisch, maar volledigheidshalve belangrijk!

Indien Jeruzalem niet in 607 v.GT. verwoest is, dan zijn de 2520 jaar durende “tijden der heidenen” niet begonnen in 607 v.GT. en zijn ze niet geëindigd in het jaar 1914 GT.

Bijgevolg is er dan helemaal niemand in 1919 als “getrouwe en beleivolle slaaf” aangesteld.

Dit betekent dat het “Besturend Lichaam ZICHZELF heeft aangesteld.

Alle archeologische bewijzen tonen aan dat Jeruzalem verwoest werd in het jaar 587 v.GT.

Het Wachttorengenootschap blijft volhouden dat dit in 607 v.GT. plaatsvond, dus 20 jaar eerder.

Het Wachttorengenootschap noemt het jaar 607 v.GT. honderden keren in haar literatuur, zodat u bijna niet meer zou kunnen twijfelen!

Beste Jehovah’s Getuigen, willen jullie dit a.u.b. doornemen!

We verwijzen hiervoor naar onderstaande links, waarbij dit aangetoond wordt op verschillende manieren, zelfs gebruikmakend met uitsluitend de lectuur die gebruikt wordt door het Wachttorengenootschap!

1e bewijsvoering:

2e bewijsvoering:

3e bewijsvoering:

 

Besluit:

607niet

1914: Een jaartal waar de hele verdere leer van het Wachttorengenootschap op gebaseerd is!

pijl_op

balk

81. Het Wachttorengenootschap: intellectueel oneerlijk?

In een poging om hun geloof in het Bijbelse scheppingsverslag kracht bij te zetten, aarzelt het Wachttorengenootschap niet om intellectueel oneerlijk te zijn. De geciteerde wetenschapper “Rama Singh” in het openingsartikel van “Ontwaakt, van januari 2015” schrijft nu een “open brief” aan de redacteur van het tijdschrift “Ontwaakt” waarin hij rechtzetting en excuses eist.

Zie hieronder de Nederlandse versie van het artikel in de “Ontwaakt”: ·(Let ook op de tweede geciteerde wetenschapper! Enkel zijn voornaam wordt genoemd, Gerard. Gerard valt door de mand als zijnde zelf een Jehovah’s Getuige)

“SOMMIGE mensen gaan er misschien van uit dat iemand die wetenschappelijk onderlegd is ‘evolutie’ kiest en iemand die gelovig is ‘schepping’.

Maar in de praktijk ligt het anders. Rama Singh, hoogleraar biologie aan de McMaster-universiteit in Canada, zegt: ‘De weerstand tegen evolutie is niet beperkt tot religieus fundamentalisme, we komen die weerstand tegen bij heel veel geschoolde mensen.’

Neem bijvoorbeeld Gerard Hertel, hoogleraar insectenkunde, die tijdens zijn studie evolutie onderwezen kreeg. Hij zegt: ‘Op mijn tentamens gaf ik de leraren de antwoorden die ze verwachtten – maar zelf geloofde ik het niet.’” (Ontwaakt, januari 2015 blz. 3)

Zie hieronder de paragraaf waaruit het citaat werd genomen:

The opposition to evolution goes beyond religious fundamentalism and includes a great many people from educated sections of the population, including biologists, nonbiologists, and the lay public. This essay will focus on the lack of belief in evolution in this latter group; opposition from religious fundamentalism has been covered in many places (Kitcher 1982; Futuyma 1983; Montagu 1984; Young 1985; Gould 1999; Dawkins 2006; Coyne 2009). There are several reasons why facts of evolution are not easily comprehensible by the general masses.(Bron: http://www.nrcresearchpress.com/doi/full/10.1139/g11-046#.VLvrfkeG9WJ )

Bron: Awake! - Ontwaakt!
Bron: Awake! – Ontwaakt!

 

Lees hier het volledige verhaal:

http://jwalumni.org/2015/01/17/rama-singh-awake/

http://jwsurvey.org/cedars-blog/watchtower-again-misquotes-scientist-to-argue-against-evolution-and-this-time-its-personal

 

 

 

UPDATE  1/05/2015

In een open brief maakte Rama Singh volgend verzoek aan het Wachttorengenootschap:

Rama Singh
Rama Singh

“So I am asking you first to remove the misquotation from your article immediately and second print an unconditional apology for what I consider is a deliberate damaging action on your part to my reputation.”

Zie ook volgend artikel van Rama Singn in the Hamilton Spectator.

Op het eerste verzoek heeft het Wachttorengenootschap ingegaan. De digitale versie van “Ontwaakt” van januari 2015 werd aangepast:

voorheen

“SOMMIGE mensen gaan er misschien van uit dat iemand die wetenschappelijk onderlegd is ‘evolutie’ kiest en iemand die gelovig is ‘schepping’.

Maar in de praktijk ligt het anders. Rama Singh, hoogleraar biologie aan de McMaster-universiteit in Canada, zegt: ‘De weerstand tegen evolutie is niet beperkt tot religieus fundamentalisme, we komen die weerstand tegen bij heel veel geschoolde mensen.’

Neem bijvoorbeeld Gerard Hertel, hoogleraar insectenkunde, die tijdens zijn studie evolutie onderwezen kreeg. Hij zegt: ‘Op mijn tentamens gaf ik de leraren de antwoorden die ze verwachtten – maar zelf geloofde ik het niet.’” (Ontwaakt, januari 2015 blz. 3)

aangepast

“SOMMIGE mensen gaan er misschien van uit dat iemand die wetenschappelijk onderlegd is ‘evolutie’ kiest en iemand die gelovig is ‘schepping’.

Maar in de praktijk ligt het anders.

Veel geschoolde mensen – onder wie diverse wetenschappers – twijfelen aan die theorie.

Neem bijvoorbeeld Gerard Hertel, hoogleraar insectenkunde, die tijdens zijn studie evolutie onderwezen kreeg. Hij zegt: ‘Op mijn tentamens gaf ik de leraren de antwoorden die ze verwachtten – maar zelf geloofde ik het niet.’” (aangepaste digitale versie Ontwaakt, januari 2015, blz. 3)

Op het tweede verzoek, namelijk de onvoorwaardelijke verontschuldiging, is het Wachttorengenootschap niet ingegaan, en het is uiterst twijfelachtig dat dit nog zal gebeuren!

Schrijft het Wachttorengenootschap niet in haar jaarboek van 2011, blz. 13 het volgende?

“In summary, the Writing Department insists on using only material that is accurate and truthful, even regarding seemingly insignificant details. As a result, ‘the faithful and discreet slave’ can consistently supply spiritual food that brings honor to ‘the God of truth,’ Jehovah.- Ps. 31:5.” (Yearbook 2011, blz. 13)

pijl_op

balk

82. Wie is “de Getrouwe en Beleidvolle slaaf”?

Inleiding:

De Jehovah’s Getuigen zien Charles Taze Russell als de grondlegger van hun religie. Hij werd door de Bijbelonderzoekers* gezien als “de Getrouwe en Beleidvolle slaaf”. Eind de jaren 1920 werd de leer gewijzigd door Joseph Franklin Rutherford, toen de president van het Wachttorengenootschap. Sindsdien bestond “de Getrouwe en Beleidvolle slaaf” niet meer uit één man, maar waren het alle gezalfde christenen.

* De naam “Jehovah’s Getuigen” dateert pas van 1931.

De leer van het Wachttorengenootschap zegt dat deze “Getrouwe en Beleidvolle slaaf” in 1919 door Jezus werd aangesteld (Praktisch werd het bestuur van het Wachttorengenootschap gezien als de vertegenwoordiging van alle gezalfden. Dit betekende niet meer of niet minder dan dat Joseph Franklin Rutherford alle touwtjes in handen had! Het Bestuur van het Wachttorengenootschap, lees Joseph Franklin Rutherford dus, had nu autoriteit over alle Bijbelonderzoekers! Dit bestuur, lees Joseph Franklin Rutherford bepaalde voortaan wat moest geloofd worden.

In de Wachttoren van 15 juni 2009, blz. 24, par. 19 lezen we het volgende:

“Welke uitwerking moeten bovenstaande feiten hebben op de alsmaar in aantal toenemende leden van de grote schare, die voor eeuwig op aarde hopen te leven? Als onderdeel van de bezittingen van de Koning* geven ze graag hun volledige medewerking aan de regelingen van het Besturende Lichaam, dat „de getrouwe en beleidvolle slaaf” vertegenwoordigt. Ze hebben waardering voor het geestelijke voedsel waarin onder leiding van het Besturende Lichaam wordt voorzien. Maar hoewel ze de slaaf als klasse respecteren, passen ze tegelijkertijd op dat ze afzonderlijke personen die zeggen tot die slaaf te behoren, niet op een voetstuk plaatsen. Geen enkele christen die echt met Gods geest is gezalfd, zal zo’n behandeling wensen of verwachten.” (de Wachttoren van 15 juni 2009, blz. 24, par. 19) * Alle gedoopte vallen onder “de aardse bezittingen van de meester”.

Pas in de jaren 1970 werd de vertegenwoordiging overgedragen aan een Besturend Lichaam, zoals we het nu kennen! In een artikel van de Wachttoren van 1 april 1972 (Watchtower van 15 december 1971) lezen we de buitengewoon verbazingwekkende bewering dat Jezus Christus persoonlijk de leden van het Besturend Lichaam benoemt, en dit op dezelfde manier als hij zijn apostelen benoemd heeft:

“doch omdat het besturende lichaam van de „slaaf”-klasse niet door een mens wordt aangesteld. Het wordt aangesteld door dezelfde die de twaalf apostelen in de eerste eeuw G.T. aanstelde, namelijk Jezus Christus, het Hoofd van de ware christelijke gemeente en de Heer en Meester van de „getrouwe en beleidvolle slaaf”-klasse. -Joh. 15:16, 19.” (De Wachttoren van 1 april 1972, blz. 211-218)

Vanaf die datum bepaalde voortaan dit Besturend Lichaam de leer van Jehovah’s Getuigen en dit op basis van hun aanstelling over “alle aardse bezittingen van de meester”.

De nieuwe leer zoals omschreven in de Wachttoren van 15 juli 2013:

De kader op blz. 22:

kader22

“De Getrouwe en Beleidvolle slaaf” bestaat voortaan uit enkel de leden van het Besturend Lichaam. In paragraaf 9 op blz. 22 lezen we het volgende:

“Vormen alle gezalfde christenen op aarde samen de getrouwe slaaf? Nee. De realiteit is dat niet alle gezalfden een rol spelen bij het uitdelen van geestelijk voedsel aan geloofsgenoten wereldwijd.”

Het huidige Besturend Lichaam staat inderdaad niet toe dat alle gezalfden een rol spelen bij “de aanstelling over de bezittingen van de meester”. Decennia lang werd geloofd dat alle gezalfden, als groep, in 1919 werden aangesteld om het beheer uit te oefenen over de bezittingen van de meester. Nochtans hadden ze geen enkele invloed op dit beheer. Integendeel wanneer zij iets wilden beheren, werden zij op hun plaats gezet. Dit behoorde uitsluitend tot het privilege van het Besturend Lichaam! Ook is het zo dat het Besturend Lichaam niet eens weet wie tot de groep van gezalfden behoren. Uit de leer die decennia lang onderwezen werd mogen we uitmaken dat het Besturend Lichaam geen notie had wie “de Getrouwe en Beleidvolle slaaf” was. De leer stelde dat zij als Besturend Lichaam, die groep vertegenwoordigden. Er werd trouwens geen lijst van gezalfden bijgehouden, hoe zouden zij enige invloed kunnen uitgeoefend hebben? Zie de Wachttoren van 15 augustus 2011, blz. 22 waar we lezen:

“Het Besturend Lichaam houdt geen lijst bij van alle deelnemers, want het onderhoudt geen wereldwijd netwerk van gezalfden.”

De enige verklaring van het Wachttorengenootschap voor deze wijziging die we terugvinden is het feit dat deze groep gezalfden aan dit werk in het verleden niet hadden deelgenomen!

“In 1919 koos Jezus bekwame gezalfde broeders uit om zijn getrouwe en beleidvolle slaaf te zijn;” Vreemd? Pas nadat iemand zich een tijdlang van zijn taak gekweten heeft, kan je oordelen of iemand getrouw en beleidvol is. Dit is immers geen functie, maar eerder een omschrijving van een kwaliteit die je hebt. (Een sportman is slechts kampioen als hij als eerste over de meet gaat. Dit moet je verdienen! Het Wachttorengenootschap claimt zelf dat de beloning pas wordt uitgedeeld aan het einde van hun aardse loopbaan. Waarom claimen ze dan aan het begin van hun race in 1919 gekozen te zijn als “de Getrouwe en Beleidvolle Slaaf“?

“Hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen”: hun beloning, “de aanstelling over al hun bezittingen”, gaan ze pas ontvangen als ze naar de hemel gaan!

Jezus gaf opdracht om geestelijk voedsel uit te delen aan de leden van zijn huisgezin. Paragraaf 4 op blz. 21 zegt dat de vervulling van die illustratie niet met Pinksteren 33 (eerste eeuw) begon, “maar in deze tijd van het einde”. Paragraaf 6 en zeven zegt dat de vervulling begon “na het begin van de laatste dagen in 1914?” Deze uitleg zegt bijgevolg dat Jezus pas na 1914 opdracht gaf het huisgezin van voedsel te voorzien.

Begrijpen wie begrijpen kan?

Volgens dit gedeelte in Mattheüs 24 ging de meester weg om later bij zijn tehuiskomst een slaaf aan te treffen die bezig was met het aan hem opgedragen werk. Indien van te voren vaststond wie de slaaf zou zijn (hij werd gekozen in 1919), waarom dan de vraag wie “werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf” zou zijn (de Nieuwe Wereldvertaling)? Wij begrepen uit vers 42 dat Jezus AL zijn slaven gebood om waakzaam te zijn en met het opgedragen werk bezig te blijven, tijdens zijn afwezigheid (“want gij weet niet op welke dag uw heer komt”).

Wat met de bewering van het Wachttorengenootschap: “enige getrouwe beleidvolle slaaf”. Wat met de bewering dat het nu al vast staat dat deze slaaf zijn beloning zal ontvangen? Is dit lef of arrogantie?

Wat met het volgende: Ongeveer een eeuw lang beweert deze slaaf aangesteld te zijn “over alle bezittingen van de meester”. Op 15 juli 2013 blijkt nu, dat die aanstelling nog moet komen? Het was toch op basis van deze aanstelling dat de slaaf autoriteit claimde “over het huisgezin van de meester”! En op basis hiervan werden medeslaven die hem niet gehoorzaamden uitgesloten, daar zij de liefde van Jezus niet langer waardig waren!

Wat met het volgende: het Wachttorengenootschap beweert dat Jezus hen gekozen heeft in 1919 “als de enige, getrouwe en beleidvolle slaaf. Op welke basis koos Jezus hen dan? Hoe ging Jezus dan weg om nadien tijdens de grote verdrukking weer te komen? Jezus werd toch in 1914 aangesteld als koning? In de Wachttoren van 15 december 2009, blz. 24, par. 20 lezen we immers: “Sinds 1914 leven we in de periode van Christus parousia, zijn tegenwoordigheid.”? Waar krijgen we hier van het Wachttorengenootschap, antwoord op?

De leden van het Besturend Lichaam krijgen hun aanstelling over alle bezittingen van de meester pas tijdens de grote verdrukking, als ze worden opgenomen in de hemel (punt 3 in de kader op blz. 22). Wij verstaan hieronder dat in 1919 het Besturend Lichaam gekozen is door Jezus als de “Getrouwe en Beleidvolle slaaf”, doch zonder deze aan te stellen over al zijn bezittingen. M.a.w., het Besturend Lichaam kreeg slechts opdracht voedsel uit te delen aan het huisgezin van de meester!

Wat met het volgende: “De getrouwe slaaf moet bestaan uit gezalfde christenen op aarde.” (blz.21, par. 8) De leerstelling zegt dat de gezalfde christenen zullen regeren als koningen, na hun ‘ten hemel opname’. Gezien de leden van het Besturend Lichaam uit gezalfden bestaat en gezien ze hun beloning pas ontvangen na hun ‘ten hemel opname’, wat is dan hun “aanstelling over alle bezittingen van de meester”? Gezien ze als gezalfden gaan regeren als koningen, welke meerwaarde geeft dan deze aanstelling?

Hier geeft het Wachttorengenootschap zelf antwoord op, op blz. 25, par. 19: NIETS! In deze paragraaf lezen we: “Krijgt de getrouwe slaaf een grotere beloning in de hemel dan de andere gezalfden?  Nee.Wij verstaan hieronder (anders dan wat de illustratie zegt) dat er geen beloning is voor de “getrouwe en beleidvolle slaaf”. Immers, wat ze ontvangen is NIET op basis van hun status als “getrouwe en beleidvolle slaaf, maar op basis van het feit dat ze gezalfd zijn!

Wat dan met de profetie (zo ziet het Wachttorengenootschap Mattheüs 24:45-47)? In deze nieuwe uitleg is het punt betreft de beloning NIET vervuld!

Conclusie:

De aanstelling “over alle bezittingen van de meester valt weg in 1919, deze wordt verplaatst naar de toekomst. Wat blijft over? Het jaar 1919 en de opdracht om “voedsel uit te delen aan het huisgezin van de meester”. Welke autoriteit kan je dan nog vinden uit de illustratie van Jezus in Mattheüs 24:45-47? Moeten wij hieronder niet verstaan dat het Besturend Lichaam hooguit nog de knecht van het huisgezin is?

Bovendien behoudt Jezus de mogelijkheid om de slaaf te straffen indien deze een “boze” slaaf zou blijken te zijn! Dit zal de toekomst uitwijzen. Gezien deze slaaf nog niet is aangesteld over alle bezittingen, kan deze ons inzien ook geen autoriteit hebben om gehoorzaamheid af te dwingen van zijn medeslaven en kon hij ook niet honderdduizenden medeslaven uitsluiten!

Benieuwd wat de meester bij zijn thuiskomst zal aantreffen?

 • Een slaaf die voedsel uitdeelde, dat nadien moest teruggenomen worden omdat het niet goed bleek te zijn?
 • Een slaaf die dwong verkeerd voedsel te eten?
 • Een slaaf die iedereen strafte als ze niet wilde eten?
 • Een slaaf die zijn huisgezin herhaaldelijk dwong verkeerd voedsel te eten?
 • Een slaaf die voedsel steeds maar verving door “nieuw licht” die dan achteraf dan ook weer vervangen moest worden?
 • Een slaaf die zijn medeslaven uitsloot?
 • Een slaaf die de pretentie heeft dit op de meester af te schuiven omdat dit voedsel door hem verschaft werd?
 • Een slaaf die de pretentie heeft dat de meester dit niet duidelijk had gecommuniceerd?
 • Een slaaf die de pretentie heeft zijn beloning reeds opgeëist te hebben?
 • Een slaaf die verantwoording opeiste over zijn medeslaven om te mogen meegeteld worden in zijn huisgezin?

Over één ding kan de slaaf alvast fier zijn!

Kijk eens, hoeveel en hoe mooie Koninkrijkzalen ik heb gebouwd!

pijl_op

balk

83. Jehovah’s Getuigen voor de correctionele rechtbank – Hulp gevraagd!

Wij verwijzen naar artikel 45: Jehovah’s Getuigen voor de Correctionele Rechtbank? Nooit eerder gezien!

Hebben Jehovah’s Getuigen het recht om dwang uit te oefenen – eigenlijk vormen van geestelijke marteling – om haar leden te dwingen om NIET te vertrekken?

Vindt u ook dat de uitsluitingsregeling een daad van onmenselijkheid is die niet door de beugel kan en zelfs een strafrechtelijke overtreding is, lees dan onderstaande mail die In Ieders Belang vzw vandaag mocht ontvangen:

Pour nos amis Francophone

For our English speaking friends

 

Beste vrienden,

Intussen werd er achter de schermen al heel veel werk geleverd en behoorlijk geïnvesteerd om de klacht tegen Jehovah’s Getuigen, vanwege hun beleid van de ‘shunning’ die volgt op uitsluiting, op een juiste manier voor de rechtbank te krijgen. En intussen zijn we zover!

Hoe kan JIJ helpen?

Door met jouw verhaal naar buiten te komen! Welke verhalen? Belgische EN buitenlandse verhalen, over:

 • Je werd ‘uitgesloten’ en verloor vrienden, familie, … kreeg een depressie … iets gruwelijks overkwam je hierdoor … je werd eenzaam …
 • Je had als non-JG contact met een ‘uitgeslotene’ en je kreeg meteen je deel van de ‘shunning’
 • Je partner, kind, vriend, … werd JG en je verloor alle contact omdat je je verzette tegen de doctrine van JG
 • Je bent JG en verloor contact met je kinderen omdat ze werden ‘uitgesloten’
 • Je bent homo, gay, lesbienne, … en je werd ‘uitgesloten’ omdat je je hebt geout. Vertel dan beslist over de impact hiervan op je vriendenkring bij Jehovah’s Getuigen! Ook als je je nog niet hebt geout en nog niet werd uitgesloten, kan het waardevol zijn om te praten over je vrees voor de impact van ‘uitsluiting’
 • Je zat in een onmogelijke relatie en verbrak die. Je leerde een nieuwe vriend(in) kennen en werd op slag uitgesloten. Of je durft er niet mee naar buiten komen uit vrees voor de impact van ‘uitsluiting’ op jouw sociaal leven.
 • Je werd als kind seksueel misbruikt en werd later ‘uitgesloten’ wegens laster omdat je vertelde over wat jou overkwam … of, je was dermate psychologisch geradbraakt dat je intieme gevoelsleven verstoord raakte en een normale relatie onmogelijk maakte. Je werd hiervoor afgestraft met ‘uitsluiting’
 • Je kwam in je puberteitsjaren en ‘experimenteerde’ met dingen waarvoor je werd ‘uitgesloten’
 • Je werd ‘uitgesloten’ op basis van valse beschuldigingen die door twee getuigen werden aangebracht

Bij de verhalen die je hierboven leest kan ik NU al meerdere namen plaatsen. Je zou versteld staan van hoeveel gruwelijke verhalen ik al aanhoorde en hoeveel er nog verzwegen blijven. Neen! Je bent NIET alleen. Je zal enkele alleen blijven als je hierover niet praat. Kom er dus aub mee naar buiten!

ALS NIEMAND PRAAT DAN BESTAAT OOK JOUW SITUATIE NIET!

Met de verhalen die we nu al hebben, in combinatie met het bewijsmateriaal dat de Getuigen meerdere keren per jaar publiceren, konden we hooggeplaatste mensen uit de gerechtelijke kringen er al toe bewegen om spontaan te zeggen dat we hiermee MOETEN doorgaan!  Het ‘gewicht’ dat onze rechtszaak zal krijgen zal mee afhangen van jouw verhaal!

Ja! Je hebt een advocaat nodig. Daarvoor dient de vraag naar 100 €. Mijn advocaten zijn helemaal ingewerkt in de materie en jouw verhaal kan alleen maar naadloos aansluiten op het bestaande dossier. Als 100 € een probleem is voor jou, dan ben ik graag bereid die kosten zelf te dragen. Maar je begrijpt wat er gebeurt als er 100 verhalen binnenkomen en iedereen zegt dat ze die 100 € niet over hebben … Dit zijn de kosten die vermoedelijk gepaard zullen gaan met het neerleggen van jouw klacht.

Voor zover je mijn advocaten, die na die 100 € ook JOUW advocaten worden, geen opdracht geeft tot verdere daden zal dit vermoedelijk de enige kost blijven. Voel je echter vrij om hen aan het werk te zetten als je meent dat dit nodig is.

Ben je gebonden door de 100 € of het invullen van de documenten in bijlage? Neen! Je kan dit ten allen tijde stoppen door een eenvoudig mailtje of telefoontje naar mij.

Mag je méér geven dan 100 €? Uiteraard mag dat! Zelfs zonder dat je de documenten in bijlage invult! De rekening waarop dit geld gestort wordt blijft exclusief voorbehouden aan de rechtszaak en kan op eenvoudig verzoek geverifieerd worden door mensen die geld hebben gestort. Elke betaling aan advocaten of de rechtbank zal enkel door overschrijving gebeuren zodat alles transparant blijft voor iedereen die hierover vragen heeft (we weten uit ervaring hoe delicaat het is als we het over geld hebben J).

Zullen we deze rechtszaak winnen?

Mocht ik het antwoord op deze vraag kennen, dan zou ik het zeggen. Maar, neen, ik ben niet 100% zeker. In rechtszaken weet je nooit wat er precies zal gebeuren. Maar, laat ons zeggen dat we een ijzersterk dossier hebben dat mijn advocaten ‘twinkling eyes’ bezorgt en hen nu al doet zeggen ‘Oh! DIT wil ik pleiten!’ J.

Wordt jouw naam bekend gemaakt?

Niet als JIJ dat niet wil. Dan houden we jouw verhaal voorlopig achter de hand zonder de klacht als dusdanig neer te leggen. Maar, als onze advocaten de klacht neerleggen dan is jouw naam bekend. Niet dat het dossier dan onmiddellijk toegankelijk is voor de tegenpartij, maar op termijn en tegen dat de procedure is gestart, zal dat wél het geval zijn en zal men ook jouw naam kunnen zien.

NIEMANDS naam zal naar de pers gecommuniceerd worden! De pers wordt op de hoogte gebracht van de grond van de klacht, maar niet van wie er slachtoffer werd. De pers zal enkel weet krijgen van jouw klacht als jij zelf naar de pers stapt of dit kortsluit met mij om het te vertellen bij mijn contacten met de pers. Het invullen van de documenten in bijlage is dus voor mij GEEN vrijbrief om over jouw leven te vertellen.

Wanneer start de procedure voor de correctionele rechtbank? Als de klacht deze maand wordt neergelegd dan is het realistisch om te verwachten dat we, na het voltooien van de nodige onderzoeksdaden, twee jaar verder zijn.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel niet mij te bellen of te mailen!

Mag ik jouw verhaal en bijdrage verwachten?

Om maar met een cliché te eindigen: EENDRACHT MAAKT MACHT!

Met vriendelijke groeten,

Patrick

PS: aarzel niet dit artikel door te sturen aan anderen. Er zitten geen geheimen aan vast J.

Patrick Haeck

pat@sas-sekten.be

www.sas-sekten.be

Wil u Patrick spreken, stuur hem dan een email.

Getuigenverklaring 

GetuigenverklaringVerklaring

Getuigenverklaring

 *****

Mes très chers amis,

Depuis quelque temps, ‘dans les coulisses’, beaucoup de travail et des investissements considérables ont été fait à la plainte contre les Témoins de Jéhovah en raison de leur politique de « l’ostracisme après être excommunié », et au niveau de l’introduire correctement devant tribunal pénal. Et maintenant, nous sommes prêts!

Comment pouvez-vous nous aider?

En sortant avec votre histoire! Quelles histoires seront très utile? Histoires belges et étrangers concernant:

 • Vous avez été «excommunié» et vous avez perdu des amis, famille, … vous avez eu une dépression … quelque chose de terrible est arrivé à vous comme résultat de … vous étiez solitaire …
 • Vous avez eu contact comme non-TJ avec un «excommunié» et vous avez immédiatement eu votre part de “l’ostracisme”
 • Votre partenaire, enfant, ami, … est devenue TJ et vous avez perdu contact avec lui parce que vous opposez la doctrine des TJ
 • Vous êtes TJ et vous avez perdu contact avec vos enfants parce qu’ils ont été «excommuniés»
 • Vous êtes gay, lesbienne, … et vous avez été «exclu» parce que vous vous avez démasqué. Veuillez raconter certainement de l’impact sur vos amis chez les Témoins de Jéhovah! Même si vous ne vous avez pas démasqué et vous n’êtes pas exclu, il peut être intéressant de parler de vos craintes de l’impact de «l’excommunication»
 • Vous étiez dans une relation impossible et qui a éclaté. Vous avez connaissance avec une nouvelle amie et vous êtes excommunié instantanément. Ou, vous n’osez pas en sortir par peur de l’impact de «l’excommunication» sur votre vie sociale.
 • Vous avez été victime de l’abus sexuelle comme enfant et vous êtes «excommunié» à base de la diffamation parce que vous avez raconté ce qui est arrivé à vous … ou, vous êtes tellement psychologiquement cassé que vous avez une vie émotionnelle intime bouleversé et une relation normale est devenu impossible. Pour ça, vous êtes puni avec «excommunication»
 • Vous êtes venu dans votre puberté et vous aviez ‘expérimenté’ avec des choses pour lesquelles vous êtes «excommunié»
 • Vous avez été «excommunié» à base des fausses accusations qui ont été faites par deux témoins

A côté les histoires que vous pouvez lire ci-dessus, je peux placer plusieurs noms. Vous seriez étonné de voir combien d’histoires d’horreur que j’ai déjà entendu et combien encore qui restent caché. Non! Vous n’êtes pas toute seul. Vous resterez seuls si vous ne racontez pas à ce sujet. Venez donc à l’extérieur avec votre histoire !

SI PERSONNE N’EN PARLE PAS, VOTRE SITUATION N’EST PAS LA NON PLUS!

Uniquement à base des histoires que nous avons déjà maintenant, couplés avec la preuve que les témoins publient plusieurs fois par an, nous avons pu bouger des gens importants dans les milieux judiciaires de nous encourager spontanément en disant que nous « devons continuer » cette complainte ! Le «poids» que notre poursuite obtiendra dépendra fortement de votre histoire aussi!

Oui! Vous avez besoin d’un avocat. Par conséquent, la question de € 100. Mes avocats sont tous incorporés dans la matière et intégrer votre histoire dans le fichier existant est très simple. Si € 100 vous pose un problème, je suis prêt à supporter ces coûts moi-même. Mais vous pouvez vous réaliser ce qui se passe quand il ya 100 histoires qui disent qu’ils n’ont pas € 100 … Ce sont les coûts qui impliqueront probablement le dépôt de votre plainte.

Dans la mesure où mes avocats, qui, après votre 100 € seront également vos avocats, ne sont pas demandés par vous pour des autres mesures ou services, ça restera probablement le seul coût. Toutefois, n’hésitez pas à les mettre au travail si vous croyez que cela est nécessaire.

Êtes-vous lié par le 100 € ou par remplissage des documents joints? Non! Vous pouvez arrêter chaque coopération à tout moment par un simple e-mail ou par téléphone envers moi.

Pouvez-vous donner plus que 100 €? Bien sûr, c »est bien possible! Même sans que vous remplissez les documents joints! Le compte sur lequel cet argent est déposé est exclusivement réservé au procès et peut être vérifié à la demande de chaque personne qui a déposé de l’argent. Tout paiement aux avocats ou le tribunal ne se fera que par virement bancaire afin que tout restera transparent à toute personne qui a des questions sur (nous savons bien par expérience quelles problèmes potentiels sont liés à de l’argent).

Est-ce que nous allons gagner cette affaire?

Si je connaissais la réponse à cette question, je voudrais le dire immédiatement. Mais, non, je ne suis pas sûr 100%. Dans des cas judiciaire vous ne savez jamais exactement ce qui va se passer. Mais, disons que nous avons un cas très forte et que mes avocats ont des « yeux scintillantes » qui me racontent déjà « Oh! CETTE je veux faire valoir! “.

Est-ce que votre nom sera annoncé?

Pas si vous ne voulez pas. Dans ce cas, nous gardons votre histoire provisoirement en réserve sans le déposer comme plainte. Mais, si nos avocats déposeront la plainte, votre nom est bien connu. Le fichier ne sera pas immédiatement accessible à la contrepartie, mais à la fin et vers le temps que la procédure est lancé, votre nom sera visible.

Pourtant, aucun nom sera communiqué à la presse! La presse sera informée de la base de la plainte, mais sans leur raconter qui a été victime. La presse sera être informer de votre plainte uniquement si vous l’avez raconté vous-même à la presse. Donc, remplir les documents n’est pas un permis pour moi de parler de votre vie.

C’est quand, le démarrage de la procédure devant la Cour pénale?

Si la plainte est déposée ce mois-ci, c’est plutôt réaliste de compter deux ans d’ici, après avoir terminé les mesures d’enquête nécessaires.

Si ils restent des questions ou des incertitudes, n’hésitez pas de m’appeler ou de m’envoyer une message!

Puis-je m’attendre à votre histoire et votre contribution?

Juste pour se retrouver avec un cliché: L’UNION FAIT LA FORCE!

Avec mes meilleures salutations,

Patrick

PS: Mes excuses pour les fautes contre le Français … je suis Flamand J. N’hésitez pas de corriger le contient avant de le transférer …

P.S: N’hésitez pas de transmettre ce message à des autres. Il n’y a pas des secrets dedans J.

Patrick Haeck

pat@sas-sekten.be

www.sas-sekten.be

Envoyez un email à Patrick, si vous voulez lui parler.

Témoignage écrit

PDF

Déclaration

PDF

*****

Dear friends,

Behind the scenes, a lot of work and a lot of investments have been realized with a view on the proper filing of a lawsuit before criminal court against Jehovah’s Witnesses in Belgium and because of their shunning policy following on being disfellowshipped (DF). And yes! We are completely ready to launch it.

How can you help?

By talking about your DF experiences! Both Belgian histories and histories from abroad ARE acceptable. Tell the judge about … :

 •  You have been disfellowshipped and you’ve lost friends, family, … got a depression … something really bad happened to you as a result of DF… you feel abandoned …
 • You are a non-JW having some contact with someone disfellowshipped and you instantly received your part of shunning
 • Your partner/son/daughter/friend became a JW and contact was disturbed or broken because you opposed the JW doctrine
 • You are one of Jehovah’s Witnesses and you were separated from your children because of their being disfellowshipped
 • You are homo, gay, lesbian,  … and you were disfellowshipped for outing. If so, tell about the impact this had on your JW friends. Even if you didn’t out yourself and you’re not DF yet, it can be useful to talk about your fear for the impact of being DF.
 • You were in an impossible relationship and you broke up. You have a new (girl)friend and as a result were DF. Or you don’t talk about her/him because you fear the impact of being DF on your social life.
 • You were molested as a child en later on DF for slander because you talked about what happened to you. You were emotionally and psychologically that broken that a normal intimate life in a normal relationship became impossible. As a result, you were DF …
 • You were a teenager and experimented with ‘forbidden things’ for which you were DF
 • You were DF as a result from false accusations by 2 witnesses

Next to the above stories, it’s very easy to put lots of names. You would be surprised to learn how many cruel stories I could hear and how many are still hidden. NO! You are NOT alone! You will only feel alone if you decide not to talk about it. So, please, come forward!

IF NOBODY TALKS, YOUR SITUATION DOES NOT EXIST NEITHER!

High ranked people in the Belgian judicial world were moved to insist on us to go on with this lawsuit, only because they could have an eye on our file containing some stories and a lot of proves that were printed by Jehovah’s Witnesses several times a year.  The weight of the lawsuit depends on the amount of stories telling that shunning is not only a printed matter, but a forced and realistic matter.

Yes, you will need a Belgian lawyer. For that reason, 100 € can be transferred. My lawyers are completely drilled in the JW-stuff and your story has just to be connected to the file and cover the costs for the deposit of your complaint. If 100 € is a problem for you, please let me know. I’m happy to cover the costs myself, but you will understand if only 100 stories contain this message, I’ll be in trouble. As far as you do not ask my lawyers, who become your lawyers too after paying 100 €, to render any supplementary service, most probably this will remain the only cost for you. But, of course, feel free to contact them as soon as there is a need to do so.

Are you legally bound by paying 100 € or by filling out the forms attached to this message? No! With a simple telephone call or email to me, you can stop any cooperation immediately.

Is it allowed to transfer more than 100 €? Absolutely! Filling out the forms is not even required. The bank account mentioned in the forms is exclusively dedicated to the lawsuit. By simple request, anybody who donated money can check what happened with that money. For this, ALL payments to the court or the lawyers will be exclusively executed by bank transfer and never cash. Every payment will be documented by an invoice or a court decision. Transparency is very important to all of us.

Will we win this lawsuit?

If I knew the answer to this question, I would tell you immediately. But no, I’m not sure for 100%. In court you never know what will be the outcome. But, just to inform you, we have a very strong record making my lawyers having ‘twinkling eyes’ and a strong desire to plea the case.

Will your name be announced?

Not if you object. In that case, we will withhold your story to the court and not deposit it as a complaint. But, if our lawyers deposit your forms than your name is known. The record is not immediately accessible for the counterpart, but once the lawsuit is brought to court, they will see your name.

NO names will be communicated to the press. The press will be informed about the ground of the complaint, but without mentioning the victims’ names. The press will only know your name if you tell them so by going to the press yourself or by joining me on a press event. Filling out the forms in attachment is no license to me to reveal your name nor to reveal your story.

When will be the launch of the procedure before criminal court? If we deposit the complaint this month yet, and after proper research and investigation, we think it will be within 2 years.

If you have any questions or you need more explanation, please come back to me!

Can I await your story and contribution?

And to end with a cliché: unity is strength !

Kind regards,

Patrick

PS: Don’t hesitate to transfer/share this mail. There are no secrets hidden in it J

Sorry for any mistakes in my English J … If something is not clear (enough), please PM me.

Patrick Haeck

pat@sas-sekten.be

www.sas-sekten.be

Send an email to Patrick if you want to talk with him.

Written testimony

PDF

Declaration

PDF

pijl_op

balk

84. Het Wachttorengenootschap zegt dat het een ernstige zonde is personen te raadplegen die de toekomst voorspellen!

waarzeggenWe konden evengoed als titel voor dit artikel gebruiken: Het Wachttorengenootschap voorspelt de toekomst van hen die de toekomst voorspellen. Het Wachttorengenootschap zegt dat zij die de toekomst voorspellen niet de aarde zullen beërven! Voorspelt het Wachttorengenootschap hiermee haar eigen toekomst?

In de Wachttoren van 1 maart 1987 leest u het volgende:

“Door aandacht te schenken aan astrologen of anderen die beweren de toekomst te kunnen voorspellen, loopt men het risico dat men in ernstige geestelijke problemen geraakt en uiteindelijk een slaaf wordt van „de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:12). Zulke personen raadplegen, wordt door God dan ook als een ernstige zonde opgevat; degenen die zulke dingen beoefenen, zijn verfoeilijk in zijn ogen en zullen zijn koninkrijk niet beërven. – Openbaring 22:15.” (De Wachttoren, 1 maart 1987, blz. 6)

Het Wachttorengenootschap heeft een lange lijst van voorspellingen die nooit zijn uitgekomen. Wij verwijzen hiervoor naar eerdere artikels 19, 22, 74, 75, 77, 78, 79

De literatuur van het Wachttorengenootschap staat vol van voorspellingen. We geven hieronder een voorbeeld van een ander type van voorspelling:

Jehovah’s Getuigen die de organisatie verlaten wacht hun de vernietiging!

“Afvalligen die liefde veinzen, zijn net zo gevaarlijk voor ons geloof als onder water verborgen klippen dat zijn voor schepen of zwemmers. Valse leraren kunnen edelmoedig lijken, maar ze zijn als waterloze wolken in de zin dat ze geestelijk leeg zijn. Zulke personen zijn zo onvruchtbaar als dode bomen in de late herfst. Net als ontwortelde bomen wacht hun de vernietiging. We doen er verstandig aan afvalligen te mijden.” (De Wachttoren, 15 december 2008, blz. 29)

Een vraag die we ons moeten stellen:

Als het Wachttorengenootschap weet dat de toekomst voorspellen een ernstige zonde is, waarom blijft het Wachttorengenootschap keer op keer de toekomst voorspellen?

Er is hier geen logisch antwoord voor vandaar dat we de vraag beantwoorden met een tegenvraag:

Waarom zijn sommige mensen verslaafd aan drugs of alcohol? Ze weten dat ze hun lichaam kapot maken, maar niettegenstaande dat blijven ze toch doordoen!

 

pijl_op

balk

85. Evolutionisme, creationisme.

Wat schrijft het Wachttorengenootschap?

De onjuistheden en onwaarheden in onderstaande literatuur zegt ons iets over zowel de intellectuele eerlijkheid van het Wachttorengenootschap, als over de vaardigheden waarover haar volgelingen beschikken om kritisch te kunnen denken, die dit aanvaarden.

Het Wachttorengenootschap wil laten lijken dat het een evenwichtig beeld schetst als het gaat over het debat evolutionisme en creationisme. Dit is niet zo: de literatuur van het Wachttorengenootschap probeert de lezers volledig te zwaaien in de richting van het creationisme. Ze gaan zelfs zo ver dat ze evolutionisme een leugen noemen, een leugen gecreëerd door Satan.

In een poging om hun geloof in het Bijbelse scheppingsverslag kracht bij te zetten, aarzelt het Wachttorengenootschap niet om bepaalde auteurs of wetenschappers te citeren met citaten die bewust uit hun context zijn gehaald (zie ook ons artikel 81).

Oordeel zelf:

Bekijk het onderstaand filmpje. Dit filmpje gaat over de brochure: Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven 2010 (Engelstalig: The Origin of Life—Five Questions Worth Asking 2010)

Hieronder een citaat uit het boek: Leven – Hoe is het ontstaan? Door evolutie of door schepping? 1985 (Engelstalige boek: Life—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation? 1985):

evolutionisme“Wij dienen het feit onder de ogen te zien dat de evolutietheorie de doeleinden van Satan dient. Hij wil dat mensen zijn handelwijze, en die van Adam en Eva, navolgen door tegen God in opstand te komen. Dit is vooral thans het geval, want de Duivel heeft nog maar „een korte tijdsperiode” (Openbaring 12:9-12). Wanneer men in evolutie gelooft, zou dit derhalve betekenen dat men de belangen van de Duivel bevordert en zijn ogen sluit voor de wonderbaarlijke voornemens van de Schepper. Hoe dienen wij hier dus over te denken? Wij zijn verontwaardigd als iemand ons op bedrieglijke wijze geld afhandig wil maken. Wij dienen veel heviger verontwaardigd te zijn over de leerstelling van de evolutie, en over degene bij wie ze haar oorsprong vindt, aangezien het de bedoeling is ons van eeuwig leven te beroven. – 1 Petrus 5:8.” (Leven – Hoe is het ontstaan? Door evolutie of door schepping? 1985 blz. 248, par. 8)

Lees betreft dit boek ook dit artikel van Jan Haugland.

In de ontwaakt van 22 juni 1998, blz. 8 lezen we het volgende:

“DE EVOLUTIE leert dat een reeks veranderingen ons geleidelijk tot een hogere diersoort heeft gevormd. Daar staat tegenover dat de bijbel zegt dat wij een volmaakt begin hebben gehad, naar Gods beeld, maar dat kort daarna de onvolmaaktheid haar intrede deed en de mensheid aan een lange weg bergafwaarts begon.” (Ontwaakt, 22 juni 1998, blz. 8)

Voor ons is het onbegrijpelijk dat het Wachttorengenootschap een creationistische visie blijft opdringen, en nog meer dat wie die visie niet deelt, niet verder deel kan uitmaken van de organisatie met shunning als gevolg. Niet alleen zijn de meeste creationistische argumenten dermate onnozel, maar worden zoveel citaten dermate uit hun context gehaald, dat onze opgroeiende jeugd met internetverbinding, door middel van één muisklik kan constateren dat ze niet waar zijn.

Beste Jehovah’s Getuigen, lees ter aanvulling van dit artikel ook ons artikel: Evolutionisme, creationisme en intelligent design in het onderwijs.

pijl_op

balk

86. Krijgt de media aandacht voor het beleid van het Wachttorengenootschap inzake kindermishandeling?

Reeds decennia lang verdedigt het Wachttorengenootschap zich door gebruik te maken van het eerste amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten. Verslaggever Trey Bundy onthult vertrouwelijke memo’s van het Wachttorengenootschap die ouderlingen van de plaatselijke gemeenten instrueren, zelfs in geval van kindermisbruik, de zaak binnenhuis te houden.

Bekijk volgend filmpje (PBS NewsHour) en hoor het van de slachtoffers zelf:

Lees hier het volledig artikel van Trey Bundy op de Reveal Website:

Wij hopen dat dankzij het doorzettingsvermogen van onderzoeksjournalisten zoals Trey Bundy in de toekomst zal leiden dat slachtoffers van kindermishandeling beter beschermd zullen worden.

Noot:

“Amendement I van de Grondwet van de Verenigde Staten is een onderdeel van de Bill of Rights, die in 15 december 1791 werd toegevoegd aan de constitutie. Het artikel verbiedt het Congres om wetten aan te nemen die een staatsgodsdienst creëren of één godsdienst boven een ander plaatsen, het recht op vrijheid van godsdienst verbieden, de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid belemmeren of de vrijheid van vereniging hinderen.

Het amendement zelf legt deze beperkingen expliciet op aan de wetgevende macht, maar in de loop der jaren hebben verschillende rechtbanken bepaald dat de verboden ook gelden voor de uitvoerende en rechterlijke macht. Het Federale Hooggerechtshof besliste dat het Eerste Amendement onder de bepalingen van het veertiende amendement ook van toepassing is op de door deelstaten genomen beslissingen.” (Wikipedia)

pijl_op

balk

87. Jehovah’s Getuigen: wakker worden! (1)

pijl_op

balk

88. Jehovah’s Getuigen: wakker worden!  (2)

FACTS FOR SHAREHOLDERS OF THE
Watch Tower Bible and Tract Society
November 15 Brooklyn, New York 1917
page 2
(Instructions pertaining to the Election of the WTBTS)

facts_shareholders

pijl_op

balk

89. Krijgt de media aandacht voor het beleid van het Wachttorengenootschap inzake kindermishandeling? (2)

Wij zijn verheugd dat nu ook “ABC NEWS NIGHT LINE” deze problematiek in een mooie reportage onder de aandacht bracht. De houding die het Wachttorengenootschap inneemt betreft kindermishandeling is onverantwoord en deze zal maar stoppen na de nodige publieke bekendheid.

Bekijk de reportage:

Lees hier het artikel.

pijl_op

balk

90. Persoonlijke ambitie, slagen in het leven, zelfs dit wordt gestigmatiseerd door het Wachttorengenootschap!

Naast het stigmatiseren van het hoger onderwijs (zie ons artikel 29) wordt door het Wachttorengenootschap het verlangen naar persoonlijk succes aanzien als iets waarop moet worden neergekeken. Individualisme wordt aanzien als iets egoïstisch en arrogant. Ambitie wordt door het Wachttorengenootschap als iets slecht, en vergeleken met psychopathie.

In een sectie voor tieners vind je op de website van Jw.org een werkblad voor jongeren getiteld “Pas op voor ambitie”. Het Wachttorengenootschap gebruikt hier het karakter Absalom. In het Oude testament was hij een op macht beluste, psychopathische narcist die niets uit de weg ging om op de troon van zijn vader te geraken.

In de plaats van het accent te leggen op de duidelijke psychopathie van deze Bijbelse figuur wijt het Wachttorengenootschap zijn acties op ambitie. Zij vragen aan de tieners bij het lezen van het verhaal te veronderstellen of ze erbij zijn. Vervolgens vragen ze wat ze geleerd hebben over “het gevaar van ambitie”. Vervolgens worden vragen gesteld zoals “Wanneer zou ambitie een probleem kunnen worden”, “hoe kun je verkeerde trots vermijden?” Dergelijke geladen vragen doen veronderstellen dat Absalom ‘s daden gewoon het product zijn van zijn ambitie en trots. Het werkblad is er duidelijk op gericht ambitie als gevaarlijk te stigmatiseren.

Het Wachttorengenootschap probeert de dag van vandaag nog steeds om te ambitieuze jongeren in hun gelederen en het ondernemen van actie te demotiveren. In dit werkblad doet het Wachttorengenootschap dit door ambitie te vergelijken met de gruwelijke daden van een psychopathische moordenaar.

Onlangs op JW Broadcasting kon je een interview zien tussen Anthony Morris III en Philip Brumley, die door het Wachttorengenootschap naar de universiteit gestuurd werd om het diploma rechten te behalen. Dit interview is een lange tirade waar gewezen wordt op de gevaren van het hoger onderwijs :

“Something happened that I was not prepared for. When a person goes to law school the instructors, law professors, essentially tell the class: you’re the hope of humanity. You happened to be born in the best country on this planet. You happen to be among the few in this country who have the circumstances to be able to attend law school. You are the future presidents, governors, senators, judges.

But not only that you are also the future social activists, the one’s who are going to protect the disenfranchised, the poor, the one’s who need their rights protected. If you do well, civilization will do well. If you do poorly, humanity may not survive. Now that may sound like a grandiose statement, but when you hear that repeated over a 4 year period, it can start creeping into your mind.

Another thing that happened related to that was there is a fierce spirit of competition in law school. And I brought with me the notion of ‘this is a bethel assignment’, so I want to do well, not just well, but very well. And David, in the first year I scored rather poorly, and that shocked me. I thought I have to do better than this.

A deep spirit of competition came into my being where I would devote whatever time was required to do well, and, in one sense it worked because when I graduated, I graduated cumlaude which means top 10% of the class, but both the spirit of competition and the thought that somehow you were special because you had this training had marked my personality.”  

Hij geeft toe dat een felle concurrentie rechtstreeks bijdroegen aan zijn succes, waar trouwens het Wachttorengenootschap nu de vruchten van plukt, maar hij kan niet nalaten ook een sterke waarschuwing te geven:

“It wasn’t until I got out of law school that my wife Elizabeth sat me down one day and in so many words told me, ‘you’re not the man I married.’ And I was taken aback, ‘what do you mean?’ she pointed out the character flaws that had developed in me: ambition, egotism, selfishness, combativeness, being argumentative and the more I listened to her the more I realized she was absolutely right. I had allowed these defects to creep into my personality.” 

Net als het werkblad stigmatiseert hij ambitie. Hij koppelt dit begrip aan een lijst van karakter gebreken. Op het ogenblik dat jongeren op een punt staan iets van hun toekomst te willen maken, gebruikt het Wachttorengenootschap hulpmiddelen zoals JW.org en JW.Broadcasting om erg beïnvloedbare mensen te beïnvloeden. Hen overtuigen dat het maken van iets van jezelf, of het proberen om de wereld om je heen beter te maken, af te schilderen als iets zelfzuchtig en egoïstisch, maakt het makkelijker hen te stuwen in de richting hoe het, het Wachttorengenootschap uitkomt.

Beste Jehovah’s Getuigen: zonder de ambities van mensen die voor ons kwamen, hadden we nooit zover gestaan als we nu staan, alleen door te geloven dat we iets meer kunnen, kunnen we onze horizon verbreden en ontdekken we nieuwe zaken!

Het is triest te zien hoe het Wachttorengenootschap blind is voor de waarheid. Hoe kan het ook: ze zijn te druk bezig met de groei van hun imperium en de bescherming van hun belangen om te beseffen wat de wereld eigenlijk volbracht heeft. Neen, in plaats hiervan kunnen ze alleen maar leren hoe alles gedoemd is en dat zij alleen de moeite waard zijn!

Stel je voor dat mensen zoals Albert Einstein, Plato en Aristoteles een mentaliteit gehad zouden hebben zoals het Wachttorengenootschap adviseert? Wat als ze hun talenten hadden gebruikt om het belang van Armageddon te verspreiden over de hele wereld? En hebben jullie zich al eens afgevraagd hoe anders ons leven er zou uitgezien hebben moesten deze mensen nooit succes gehad hebben? Wordt het niet tijd van in de plaats u te laten leiden door fatalistische opvattingen zoals het einde van de wereld, in de richting te beginnen denken waarin de mensheid altijd is vooruitgekomen?

Beste Jehovah’s Getuigen: jullie hoeven alleen maar in jullie zelf beginnen te geloven (iets wat het Wachttorengenootschap probeert in de kiem te smoren). Ondanks wat het Wachttorengenootschap jullie probeert te laten geloven, het helpen van jezelf en de wereld beter maken, lukt. De geschiedenis heeft steeds bewezen dat zelfs, slechts enkele individuen een grote invloed gehad hebben om de wereld beter te maken!

pijl_op

balk

91. Jehovah’s Getuigen: wakker worden!  (3)

uitgegeven door "Watch Tower and Tract Society, 1907
uitgegeven door “Watch Tower and Tract Society, 1907

Verjaardagen zijn verboden voor Jehovah’s Getuigen! Het Wachttorengenootschap doet er immers alles aan om hun volgelingen te isoleren van hun “wereldse” familie en vrienden. Doch ooit was het anders. Tot in de jaren 20 van vorige eeuw vierden Jehovah’s Getuigen wél verjaardagen. Zoals net als vandaag, de Jehovah’s Getuigen dagelijks een tekst krijgen aangereikt ter overdenking, gebeurde dit toen via een “dagtekstboekje”. Alleen noemde het toen: “Dagelijks Hemels Manna en verjaardagskalender” De leerstelling (lees sekteregel) kwam pas later, nadat er blijkbaar weer eens naar de hemel gebeld was, en werd gepresenteerd als “nieuw licht”. “Waarheid” of een “leugen gepresenteerd als waarheid”?

artikel over verjaardagen: klik hier

pijl_op

balk

92. Jehovah’s Getuigen: wakker worden! (4)

Het kruis stond als symbool op elke cover van hun tijdschrift “The Watch Tower”, en dit tot 1 oktober 1931. Toen kwam er “nieuw licht”. Vanaf die datum verklaart het Wachttorengenootschap dat de Bijbel een ernstige waarschuwing aan de Christenen geeft: “Ontvlied de afgoderij”. Dat betekent dat het kruis niet gebruikt mag worden bij de aanbidding?

wakker_worden

Opmerking:

De “Jehovah’s Getuigen” beweren dat het kruis pas na het jaar 312 het symbool der verlossing werd en dat Christus aan een paal werd genageld. Charles T. Russell (de eerste president) dacht daar anders over.

Trouwens bij de opgravingen in Herculanium (in 79 na Christus, onder de lava bedolven) heeft men boven een altaartje een kruis gevonden). Zie bijv. van Goor’s Encyclopedie der godsdiensten, pag. 90.

 • Waarom willen de “Jehovah’s Getuigen” nu niets meer van het kruis weten?
 • Waarom wil men ons de namen der vertalers van hun Bijbel niet openbaren?

pijl_op

balk

93. Psychische problemen bij Jehovah’s Getuigen (2)

Door het incident waarbij op 20 maart 2015 een Jehovah’s Getuige (een mentaal labiele man) zwaaiend met een kapmes en gewapend met insectenspray en molotovcocktails een rel veroorzaakt op de internationale luchthaven van New Orleans, komt deze problematiek weer uitvoerig in de pers. (lees hier)

Wij komen even terug op een filmpje (artikel 37) waarbij Dr. Jerry Bergman, een psycholoog en voormalig Jehovah’s Getuige werd geïnterviewd. De interviewer, Leonard Chretien, eveneens een voormalig Jehovah’s Getuige verklaart dat ongeveer 1.000.000 mensen de religie verlaten hebben in de laatste 10 jaar (interview van 2007).

Gezien de literatuur van het Wachttorengenootschap steeds maar beschrijft hoe gelukkig de Jehovah’s Getuigen zijn, zou je bijna denken dat de Jehovah’s Getuigen de gelukkigste mensen zijn die er op onze planeet rondlopen, en dit in een perfecte omgeving! Doch Dr. Bergman zegt dat de psychische aandoeningen bij Jehovah’s Getuigen vele malen groter zijn dan bij leden van andere religies. In feite verwijst hij naar Jehovah’s Getuigen als “een menselijke tragedie” van onze 21e eeuw.

Dr. Bergman was als Jehovah’s Getuige, zowel “opzichter” als dokter op het zelfde ogenblik en behandelde Jehovah’s Getuigen met emotionele problemen. Dr. Bergman kan hierdoor de subtiele dynamiek binnen de religie verklaren vanuit een klinisch en menselijk perspectief. De combinatie van zijn ervaring binnen de religie en zijn professionele ervaring als psycholoog laat hem toe een duidelijke blik te geven, waarom zoveel gelovigen de religie verlaten hebben, ondanks de ernstige gevolgen die dit teweeg brengt. Deze situatie is uniek: gezien het Wachttorengenootschap hoger onderwijs stigmatiseert is het niet evident om een voormalige Jehovah’s Getuige te vinden die zowel een erkend psycholoog is, en bovendien de functie van “opzichter” binnen zijn gemeente was. Jehovah’s Getuigen kwamen naar hem toe, zowel voor spirituele vragen als voor emotionele genezing.

Dr. Bergman legt uit wat het werkelijk is om een Jehovah’s Getuige te zijn en geeft u een zeldzame blik in dit genootschap.

Het verlaten van hun geloof is immers een verwoestende ervaring voor Jehovah’s Getuigen, veel meer dan bij andere religies. Jehovah’s Getuigen die hun religie verlaten worden geshunt. Dit wil zeggen dat ze door hun familieleden en vrienden als “letterlijk dood” worden beschouwd. Stel je voor dat u zich in de situatie bevind dat je moeder, vader, broers en zussen, en al je vrienden op het zelfde moment zouden sterven. Hoe zou je, je voelen? Dit is slechts een klein deel van het emotionele trauma die een Jehovah’s Getuige ervaart, bij het verlaten van zijn/haar religie.

De ultieme straf die het Wachttorengenootschap aan haar volgelingen oplegt als ze het oneens zijn met de leer van de organisatie, of de organisatie verlaten, zorgt ervoor dat sommige mensen zelfmoord plegen. Anderen zijn emotioneel zo aangedaan, dat ze zelfs decennia nodig hebben om terug in de Maatschappij te integreren.

Of de Jehovah’s getuigen werkelijk zo gelukkig zijn als het Wachttorengenootschap in haar literatuur laat uitschijnen is een grove leugen. Hoe kan iemand die Jehovah’s Getuige blijft en zijn familie en vrienden shunt gelukkig zijn? Hoe kan iemand die de organisatie verlaat en geshunt wordt door familie en vrienden gelukkig zijn? Dit maakt, dat het Wachttorengenootschap dit gebruikt als ultieme wapen. Volgelingen die vragen of twijfels hebben over de leerstellingen van het Wachttorengenootschap wordt verteld te stoppen met vragen stellen, zo niet worden ze uitgesloten. Velen zijn niet bereid om hun huwelijk, kinderen, ouders, broers en zussen, en vrienden te verliezen en stoppen met vragen stellen. Dit is ook de reden waarom zoveel volgelingen in de religie blijven en het niet aandurven de stap te nemen naar de vrijheid. Of deze mensen gelukkig zijn, is moeilijk voor te stellen.

Daarom is de onderstaande video een “must see” voor iedereen, zowel Jehovah’s Getuigen, als niet-Jehovah’s Getuigen. De video eindigt met een pleidooi om uitgesloten Jehovah’s Getuigen te helpen, zodat ze zich weer in de maatschappij kunnen aanpassen.

pijl_op

balk

94. Jehovah’s Getuigen: wakker worden!  (5)

Internationale conventie – Australië 2014

pijl_op

balk

95. Jehovah’s Getuigen en hoger onderwijs – universiteit.

Jehovah’s Getuigen worden geadviseerd geen hoger onderwijs te ambiëren (zie ook onze artikelen 29 en 90). Het Wachttorengenootschap uit regelmatig waarschuwingen dat het volgen van universiteit of hogeschool een oneigenlijk gebruik is, in deze eindtijd.

Deze waarschuwingen hebben voor gevolg dat Jehovah’s Getuigen de laagste opleiding hebben genoten en behoren tot de laagste inkomensgroepen van alle religies in de Verenigde Staten. Dit tonen onafhankelijke studies aan (o.a. the U.S. Religious Landscape Survey 2008 by the Pew Forum). Hoger onderwijs biedt voordelen zowel op privé- als sociaal gebied. Nochtans blijft het Wachttorengenootschap het hoger onderwijs stigmatiseren om controle op haar volgelingen te kunnen blijven behouden.

Het Wachttorengenootschap classificeert het hoger onderwijs als een verleiding verwant aan het roken, gebruik van drugs, en het kijken naar gewelddadige en immorele films:

lees bijvoorbeeld hieronder:

the Watchtower 2008 Sep 1, getiteld “What Will be The “End Afterward”?
the Watchtower 2008 Sep 1, getiteld “What Will be The “End Afterward”?

“Wat is het „einde later”?

Jonge mensen staan vaak bloot aan verleidingen en druk om te experimenteren met dingen die populair lijken. Hier volgen een paar heel goed denkbare scenario’s.

 • Iemand daagt je uit een sigaret te roken.
 • Een goedbedoelende leraar dringt er bij je op aan een universitaire studie te volgen.
 • Je wordt uitgenodigd voor een feestje waar volop alcohol en mogelijk drugs beschikbaar zijn.
 • „Zet je profiel toch op internet”, suggereert iemand.
 • Een vriend of vriendin nodigt je uit naar een film te kijken waarin veel geweld of immoraliteit voorkomt.

  Als je ooit met zo’n situatie te maken krijgt, wat doe je dan? Bezwijk je gewoon voor de verleiding, of overdenk je zorgvuldig wat het „einde later” zou kunnen zijn? Je zou er verstandig aan doen je af te vragen: „Kan een man vuur in zijn boezem bijeenhalen zonder dat zijn kleren verbranden? Of kan een man op gloeiende kolen lopen zonder dat zijn voeten verschroeid worden?” — Spreuken 6:27, 28.” (De Wachttoren van 1 september 2008, kader/illustratie blz. 10)

Ook in de “Koninkrijksdienst” van juli 2011 waarschuwt het Wachttorengenootschap:

“Het nieuwe schooljaar komt er alweer aan. Je kinderen zullen ongetwijfeld met nieuwe uitdagingen en druk te maken krijgen

Begrijpen je kinderen goed wanneer er sprake is van deelname aan nationalistische ceremonies en heidense feestdagen, en waarom het verkeerd is eraan mee te doen? Zijn ze voorbereid op de druk die er op hen uitgeoefend zal worden in verband met hoger onderwijs, daten, alcohol en drugs? Zouden ze simpelweg zeggen dat een bedenkelijke activiteit in strijd is met hun geloof, of weten ze hoe ze hun overtuiging moeten uitleggen? -1 Petr. 3:15.3″ (Koninkrijksdienst van juli 2011, blz. 2)

Het Wachttorengenootschap beweert dat geavanceerd onderwijs gevaarlijk is omdat het:

 1. het nodeloos tijd in beslag neemt in deze eindtijd;
 2. het prestige en materialisme bevordert;
 3. het gebrek aan geloof veroorzaakt;
 4. het omgaan met slecht gezelschap bevordert;
 5. het hoger onderwijs promoot.

 

Waarom?

Resterende tijd krimpt:

De primaire reden die het Wachttorengenootschap aanhaalt, is dat de resterende tijd in deze laatste dagen te kort is geworden en dat deze tijd moet besteed worden in full-service voor Jehovah en zijn organistie.

“Many schools now have student counselors who encourage one to pursue higher education after high school, to pursue a career with a future in this system of things. Do not be influenced by them. Do not let them “brainwash” you with the Devil’s propaganda to get ahead, to make something of yourself in this world. This world has very little time left! Any “future” this world offers is no future! Wisely, then, let God’s Word influence you in selecting a course that will result in your protection and blessing. Make pioneer service, the full-time ministry, with the possibility of Bethel or missionary service your goal.” (Watchtower1969 Mar 15 blz.171)

“No doubt, school counselors sincerely believe that it is in your best interests to pursue higher education and to plan for a secular career. Yet, their confidence lies in a social and financial system that has no lasting future.” (Watchtower 2012 Jun 15 blz.23)

Het Wachttorengenootschap beweert nu al meer dan een eeuw dat het einde er zit aan te komen. Het Wachttorengenootschap heeft op die manier al meer dan een eeuw voorkomen dat volgelingen een hogere opleiding genoten en aldus kunnen genoten hebben van een bevredigende carrière. Diegenen die gehoorzaam geweest zijn aan bovenstaand citaat uit 1969, zijn nu op pensioengerechtigde leeftijd en hebben heel hun leven in laag betaalde banen gewerkt, en dit vaak zonder pensioenuitkeringen!

“That is why parents who base their lives on God’s prophetic Word find it much more practical to direct their young ones into trades that do not require such long periods of additional schooling.” ( Awake! 1969 May 22 blz.15)

“Een universitaire graad is geen garantie voor succes op de arbeidsmarkt. Als alternatief hebben velen zich door een bedrijfsopleiding, door beroeps- of technisch onderwijs of door een verkorte academische studie die een minimum aan tijd en betrokkenheid vereist, vaardigheden eigen gemaakt waar veel vraag naar is.” (Koninkrijksdienst 1999 van april blz. 8 & De Wachttoren van 1 oktober 2005, blz. 27)

Dat het Wachttorengenootschap zichzelf tegenspreekt staat geen enkele Jehovah’s Getuigen bij stil:

 • Lees ons artikel 90: waarom werd Philip Brumly door het Wachttorengenootschap naar de universiteit gestuurd om het diploma rechten te behalen, mocht hun redenering kloppen?
 • Waarom is het Wachttorengenootschap op 29 juli 2013 begonnen aan de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Warwick (Deze campus van gebouwen beslaat 45 hectare en beschikt over 588 kamers met een capaciteit voor 1000 bewoners). Is het niet hypocriet van het Wachttorengenootschap op lange termijn plannen te maken voor zichzelf, terwijl hun volgelingen zich moeten focussen op korte termijn?
 • Waarom zien Jehovah’s Getuigen deze hypocriete situatie niet in?

Materialisme:

Het Wachttorengenootschap beschouwt een hogere opleiding volgen, materialistisch en verwijt diegenen die een hogere opleiding volgen, op zoek te zijn naar glorie.

“Rather than being content with “sustenance and covering,” those who devote themselves to getting a “higher education” usually want to be able to enjoy “the rest of the things” that money can buy.” (Watchtower 1967 Feb 1 blz.76)

“Hoger onderwijs: Jezus waarschuwde dat je niet ’je eigen heerlijkheid moet zoeken’” (De Wachtoren van 15 juni 2011, blz.32)

Dit is oorzaak en gevolg mengen, wat het Wachttorengenootschap doet. Onderwijs veroorzaakt niet materialisme of hoogmoed, zelfs als dit resulteert in hogere lonen die op hun beurt er voor zorgen dat iemand het hier door beter krijgt. Materialisme is een houding die een persoon geeft aan bezit, en is onafhankelijk van het onderwijs of rijkdom. Mensen met een lagere opleiding of een lager loon kunnen even materialistisch zijn. Paradoxaal is dat materialistische mensen met een lager onderwijs en een lager loon in het algemeen meer uren zullen moeten werken om aan hun verlangens te voldoen, zelfs bij een elementaire levensstandaard. Dus houden zij minder tijd over om te besteden aan Jehovah en zijn organisatie!

Trouwens de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Wat met de levensstandaard van het Wachttorengenootschap haar leiders. En wat met de wagens waarmee heel wat Kringopzieners rijden? Kijk en proef van hun leven: Site 1

Samuel Herd's latest bling on their TV. $20K Rolex.
Samuel Herd’s latest bling on their TV. $20K Rolex.

auto2

Gebrek aan geloof:

“In plaats van zekerheid te verwachten van de hogere onderwijsstelsels van de wereld, vertrouwt een christen op Jehovah.” (De Wachttoren van 15 april 2008, blz. 4)

“HOGER ONDERWIJS … Moet je je vertrouwen versterken dat Jehovah voor je kan zorgen?” (De Wachttoren van 15 juni 2011, blz. 31)

Slechte omgang:

Het Wachttorengenootschap beschrijft een universiteit als een plaats van losbandigheid:

“De campussen van universiteiten zijn berucht om het gebruik van drugs, de immoraliteit, fraude en ontgroeningspraktijken, het alcoholmisbruik, enzovoorts.” (De Wachttoren van 1 oktober 2005, blz. 28)

Is deze redenering niet in tegenspraak met een voorgaand citaat in de Wachttoren van 1 november, blz. 20? “…op zowel scholen voor middelbaar onderwijs als de hogere technische scholen en zelfs op hun werk geconfronteerd worden met deze zelfde gevaren.” Het Wachttorengenootschap verwart correlatie met causaliteit. Immoreel gedrag komt niet alleen voor bij studenten en het is niet de universiteit, maar het jeugdige experimenteren dat de oorzaak is van dergelijk gedrag. Er zijn zeer veel studenten die voldoen aan hoge moraal. Denk maar aan de vele uitwisselingsstudenten met sterke traditionele waarden en ethiek uit verschillende culturen. Velen zijn gemotiveerd om academisch uit te blinken, in plaats van te worden afgeleid door entertainment!

“Wat droevig dat sommigen zijn afgevallen van het geloof doordat ze in hun studietijd zijn gezwicht voor de aanspraken op hun tijd en energie of verwikkeld zijn geraakt in onschriftuurlijk gedrag!” (De Wachttoren van 1 oktober 2005, blz. 29)

Het PEW rapport merkt op dat tweederde van de jongeren opgevoed als Jehovah’s Getuigen hun geloof laten vallen. En dit zijn voor het overgrote deel geen hogeschool- of universiteitsstudenten! Deze hoge omloopsnelheid wordt immers ook ondersteund door volgelingen van het Wachttorengenootschap.

Het belangrijkste onderwijs komt van God

Het Wachttorengenootschap adviseert om een hogere opleiding te vervangen door een meer waardevol “goddelijk onderwijs”

“Alle getuigen van Jehovah, ongeacht hoeveel onderwijs zij hebben genoten, hebben iets gemeen. Zij erkennen dat het belangrijkste onderwijs dat thans te krijgen is, zijn oorsprong vindt in Gods Woord, de bijbel.” (Ontwaakt van 22 augustus 1994, blz. 8)

“Geven we jongeren, die er vaak door leraren en anderen toe worden aangezet zich het hoger onderwijs van de wereld ten doel te stellen, de aanmoediging zich in plaats daarvan geestelijke doelen te stellen en het hoogste onderwijs te volgen, goddelijk onderwijs?” (Koninkrijksdienst van oktober 2011, blz. 3)

Deze redenering is totaal misplaatst. Het is een typische drogreden van het Wachttorengenootschap, want hoe goed goddelijk onderwijs ook zou kunnen zijn, goddelijk onderwijs kan niemand in staat stellen bepaalde professionele beroepen aan te leren.

Eveneens is deze redenering hypocriet van het Wachttorengenootschap gezien ook het Wachttorengenootschap gebruik maakt van Jehovah’s Getuigen met een universitair diploma, in het bijzonder in de Bethel, het hoofdkwartier. Het Wachttorengenootschap gebruikt actieve Jehovah’s Getuigen, gekwalificeerd als accountants, architecten, ingenieurs, informaticaspecialisten, enz. Zonder hen zou het wereldwijde prediking werk niet mogelijk zijn!

Schadelijke propaganda:

Het Wachttorengenootschap is bezorgd over de propaganda die universiteiten in haar ogen doceert.

“Maar wat te denken van hoger, universitair onderwijs? Dat wordt algemeen bezien als onmisbaar voor succes. Helaas raakt het hoofd van velen die dat onderwijs volgen, uiteindelijk gevuld met schadelijke propaganda. Door dat onderwijs worden waardevolle jonge jaren verspild die het beste in Jehovah’s dienst gebruikt kunnen worden (Pred. 12:1). Misschien is het niet verwonderlijk dat in landen waar velen zulk onderwijs hebben genoten, het geloof in God een ongekend dieptepunt heeft bereikt.” (De Wachttoren van 15 april 2008, blz. 4)

Hierbij heeft het Wachttorengenootschap het over richtingen zoals filosofie, theologie, evolutie die de leerstellingen van het Wachttorengenootschap tegenspreken. Echter hebben veel richtingen hier geen betrekking op: denk aan een boekhoudkundige- of informaticaopleiding, enz. Hier kunnen de programma’s niet in strijd zijn met de leerstellingen van het Wachttorengenootschap.

Wat is dan het werkelijke probleem van onderwijs voor het Wachttorengenootschap?

De argumenten die het Wachttorengenootschap tegen het hoger onderwijs tracht te verkopen, zijn zoals je hiervoor gelezen hebt veelal onlogisch en soms tegenstrijdig. Onderwijs is niet de oorzaak van het materialisme, en slechte associaties veelvuldig aangehaald door het Wachttorengenootschap kunnen worden vermeden, zowel in hogescholen als universiteiten, net zoals op het werk of in de privésfeer. Bovendien de extra tijd die gepaard gaat om een diploma te behalen is zeer gering in vergelijking met de lengte van een loopbaan van een persoon. En het argument (lees dreiging) van het einde van de wereld is ronduit belachelijk. Heeft het Wachttorengenootschap in haar geschiedenis niet meermaals bewezen dat haar voorspellingen hieromtrent telkens verkeerd waren?

Meer dwingende redenen liggen aan de basis waarom het Wachttorengenootschap vreest dat haar volgelingen hogere studies volgen! Hoger onderwijs leert niet alleen de vaardigheden om later een baan uit te oefenen, maar ook hoe informatie te onderzoeken en te beoordelen. Hoger onderwijs leert mensen kritisch denken en redeneren. En dit is wat het Wachttorengenootschap vreest! Studenten kunnen de gebrekkige en/of onjuiste leerstellingen onmiddellijk traceren. De literatuur van het Wachttorengenootschap biedt zelden een passend referentieaanbod voor haar citaten, die bovendien regelmatig onjuist voorgesteld worden. Hier is een student gevoelig voor en heeft dit onmiddellijk door.

Het Wachttorengenootschap die prat gaat, één eenheid te vormen, kan zich niet permitteren dat haar leerstellingen in twijfel getrokken worden. Doctrines van het Wachttorengenootschap evalueren is voor het Wachttorengenootschap gevaarlijk en kan leiden tot afvalligheid. (Afvalligheid heeft uitsluiting tot gevolg, die op haar beurt shunning tot gevolg heeft. Het Wachttorengenootschap noemt afvalligen zelfs “geestelijk ziek” en zijn een instrument van de duivel.)

Gezien de doctrine van het Wachttorengenootschap constant verandert, geeft het Wachttorengenootschap zelf aan dat deze geen zuivere waarheid kan zijn. Iemand met een hogere opleiding heeft meer kans om leerstellingen die onjuist of slecht onderbouwt zijn te identificeren, en dit maakt deze personen tot een gevaar voor de organisatie.

Standpunten van het Wachttorengenootschap in het verleden:

Van in het begin waren de leiders van het Wachttorengenootschap het oneens met onderwijssystemen die leerstellingen, die de letterlijke interpretatie van de Bijbel, tegenspreken. Russel verklaarde:

“”I advise all Christians not to send their children to colleges or universities; for if they do, they will risk a great deal through infidelity and unbelief, and they will be doing their children a positive injury. … My advice is, then, give your children an education up to the public school limit, not even attempting to take them through high school, for they get plenty of Higher Criticism in the high schools, and it will not be long before they have it in the common schools also.” What Pastor Russell Said” (Leslie W. Jones Chicago 1917, blz. Q57-Q58)

Deze redenering werd aangehouden de komende decennia, onderbouwt met een waslijst aan argumenten om toch maar geen hoger onderwijs te volgen.

40 jaar geleden bijvoorbeeld, werden Jehovah’s Getuigen jongeren verteld dat een hbo-opleiding zinloos was, omdat het huidige systeem van de dingen reeds een einde zou genomen hebben voordat ze afgestudeerd waren.

95_1

“If you are a young person, you also need to face the fact that you will never grow old in this present system of things. Why not? Because all the evidence in fulfillment of Bible prophecy indicates that this corrupt system is due to end in a few years. Of the generation that observed the beginning of the “last days” in 1914, Jesus foretold: “This generation will by no means pass away until all these things occur.”-Matt. 24:34. Therefore, as a young person, you will never fulfill any career that this system offers. If you are in high school and thinking about a college education, it means at least four, perhaps even six or eight more years to graduate into a specialized career. But where will this system of things be by that time? It will be well on the way toward its finish, if not actually gone!” (Awake!1969 May 22 blz.15)

We hebben het hier in een vorige paragraaf al over gehad: Jehovah’s Getuigen die in de jaren 60 van vorige eeuw dit advies gevolgd hebben en afstand gedaan hebben van hun kansen een opleiding te volgen en een succesvolle carrière na te streven, zijn nu op pensioengerechtigde leeftijd. Op internetsites kan je veel getuigenissen lezen dat velen uit die tijd, niet voorbereid zijn op hun pensionering. Lage lonen, uitgaven gespendeerd om de organisatie te laten groeien en dergelijke heeft deze situatie veroorzaakt. Het verleden heeft de schadelijkheid bewezen voor vele Jehovah’s Getuigen gezinnen in de afgelopen eeuw, en dit zal ook geen meerwaarde betekenen voor de toekomst.

Twintig jaar later werd ditzelfde misplaatste advies gegeven:

“Een universitaire graad mag dan al of niet je kansen op een baan vergroten, één ding valt niet te ontkennen: „De overgebleven tijd is kort geworden”! (1 Korinthiërs 7:29) Zou, afgezien van alle vermeende voordelen, een opleiding van vier jaar of langer aan een universiteit de beste manier zijn om die resterende tijd te gebruiken?” (Ontwaakt van 8 mei 1989, blz. 13)

In 1992 heeft het Wachttorengenootschap haar zienswijze (tijdelijk) op dit gebied herzien. Toen werd plots erkend dat in vele landen een hogere opleiding noodzakelijk was om via betere betaalde banen het gezin te kunnen ondersteunen. Beter betaalde banen betekende ook minder overuren, en meer beschikbare tijd voor het bijwonen van vergaderingen en het prediking werk. Wat eveneens meespeelde was het feit dat het Wachttorengenootschap nood had aan opgeleide broeders om de banen in de Bethel in te vullen. Hogere opleidingen werd aanvaardbaar geacht, mits de motieven zuiver waren en de cursussen met zorg werden geselecteerd.

“Er is bericht dat in sommige landen veel welmenende jongeren die zich de pioniersdienst ten doel hadden gesteld, van school af zijn gegaan nadat zij de minimum vereiste schoolopleiding hadden voltooid. Zij hadden geen vakkennis of wereldlijke kwalificaties. Als zij niet door hun ouders werden ondersteund, moesten zij part-time werk zoeken. Sommigen hebben om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen een baantje moeten aanvaarden waarbij zij vele uren per week moesten werken. Daar zij lichamelijk uitgeput raakten, gaven zij de pioniersdienst op. Wat kunnen zulke personen doen om in hun onderhoud te voorzien en de pioniersdienst te hervatten?” (De Wachttoren van 1 november 1992, blz. 18)

“Wanneer ouders en jonge christenen in deze tijd dus na een zorgvuldige en gebedsvolle beschouwing van de voor- en nadelen een beslissing voor of tegen verdere opleiding na beëindiging van het middelbaar onderwijs nemen, dienen anderen in de gemeente hen niet te bekritiseren.” (De Wachttoren van 1 november 1992, blz. 19-20)

“Als christelijke ouders een verantwoorde beslissing nemen om hun kinderen na beëindiging van het middelbaar onderwijs een verdere opleiding te laten volgen, is dit een voorrecht dat hun beschoren is. De duur van deze studieperiode zal variëren naar gelang van het soort van vak of beroep waarvoor gekozen is. Om financiële redenen en teneinde hun kinderen zo snel mogelijk in de volle-tijddienst te krijgen, hebben veel christelijke ouders een kortdurend studieprogramma voor hen uitgekozen op een school voor beroepsopleiding of een technische school. In sommige gevallen hebben jongeren praktijkervaring moeten opdoen in een bepaald vak, maar altijd met een vol leven van dienst voor Jehovah als doel.” (De Wachttoren van 1 november 1992, blz. 20)

Barbara Anderson, ex-Jehovah’s Getuigen, die werkte in het wereldwijde hoofdkantoor, de Brooklyn Bethel, in de jaren 90 van vorige eeuw verklaart dat Lloyd Barry, lid van het Besturende Lichaam (zelf universitair) achter deze nieuwe houding stond, ten opzichte van het onderwijs.

“Lloyd Barry was empathetic towards the low-paying job plight of Witnesses as expressed in personal letters received at headquarters, and from Jehovah’s Witnesses branch office communiqués from around the world. … Due to difficult economic changes in a world that Witnesses could not escape from, Lloyd Barry, along with the rest of the Governing Body, authorized the November 1, 1992 Watchtower article that changed the view of Witnesses towards higher education.” (http://freeminds.org/doctrine/education_anderson.htm)

Barbara Anderson geeft ook een tweede reden voor deze herziening:

“Interestingly, another Governing Body member, Dan Sydlik, shared with a friend that the Watchtower Society was finding itself in a difficult position because this mammoth publishing company needed skilled technical people but couldn’t find them in the Witness community.” (http://freeminds.org/doctrine/education_anderson.htm)

Let op, dit deed geen afbreuk over de adviezen die nog steeds gegeven werden over de gevaren die de hogescholen en universiteiten met zich meebrachten. “Als een christen overweegt aanvullend onderwijs te gaan volgen, zou hij er goed aan doen zijn eigen motieven te onderzoeken om er zeker van te zijn dat niet zelfzuchtige, materialistische belangen de drijfveer zijn” (Ontwaakt van 8 maart 1998, blz.21)

Echter de artikelen waren evenwichtiger: “Dergelijke beslissingen zijn in ieder geval van persoonlijke aard. Christenen mogen elkaar op dat punt niet bekritiseren of veroordelen.” (Ontwaakt van 8 maart 1998, blz.21)

De Wachttoren van september 1999 waarschuwt eveneens voor slechte omgang en dat “de tijd kort is geworden”, doch hier stelt het Wachttorengenootschap haar veto:

“…ouders er, na de kwestie zorgvuldig overwogen te hebben, regelingen voor treffen dat hun kinderen na de middelbare school enig aanvullend onderwijs ontvangen. Aldus van tevoren plannen maken om zorg te dragen voor verantwoordelijkheden waar je als volwassene mee te maken krijgt, en vooral wanneer het er daarbij om gaat gedurende een langere periode een aandeel aan de pioniersdienst te kunnen hebben, is niet onverenigbaar met het op de eerste plaats stellen van Gods koninkrijk.” (De Wachttoren van 1 september 1999, blz. 17)

In oktober 2005 wordt plots “hoger onderwijs” opnieuw gestigmatiseerd en wordt dit onderwerp opnieuw veelvuldig in de literatuur van het Wachttorengenootschap besproken. Men heeft eens te meer kritiek. Men heeft het over de kosten die hoger onderwijs teweeg brengen. Over de immorele omgeving. De tijdsdruk en het gebrek aan spirituele focus.

“Maar in de meeste landen is hoger onderwijs duur en wordt het steeds duurder.” (De Wachttoren van 1 oktober 2005, blz. 28)

“Afgezien van de schadelijke omgeving is er de druk van de tentamenvoorbereidingen. Natuurlijk moeten studenten studeren en hun huiswerk maken om voor de tentamens te slagen. Ook kunnen sommigen tijdens hun studie op z’n minst een parttimebaan nodig hebben. Dat alles vergt heel wat van hun tijd en energie. Wat zal er dan overblijven voor geestelijke activiteiten?” (De Wachttoren van 1 oktober 2005, blz. 29)

“En wat nog het belangrijkste is: wat krijgen de jongeren te horen over dingen die in hun leven op de eerste plaats moeten komen?” (De Wachttoren van 1 oktober 2005, blz. 29)

Barbara Anderson geeft volgende verklaring voor deze “back flip”:

“A decade later, it was observed that “upon graduation, they were not working part-time and pursuing full-time service goals anymore.” (http://freeminds.org/doctrine/education_anderson.htm)

Een andere mogelijke verklaring is dat het Wachttorengenootschap de dalende groeicijfers sinds 1995 toe schrijft aan het feit dat Jehovah’s Getuigen hogere studies gaan volgen. Dit zou een reden kunnen zijn, doch zijn hier ook factoren in het spel, zoals de vrijheid van informatie op het internet en de toenemende irrelevantie.

Zoals juist aangehaald zijn er in de literatuur van het Wachttorengenootschap regelmatig artikelen te lezen tegen geavanceerd onderwijs.

“Is het niet zo dat we alleen Jehovah’s zegen kunnen blijven genieten als we de drang weerstaan om ten koste van Jehovah’s aanbidding onze eigen belangen na te streven? Daarbij maakt het niet uit of onze aandacht wordt afgeleid door het najagen van rijkdom, projecten om snel rijk te worden, ambitieuze plannen voor een hogere opleiding om in dit samenstel een aantrekkelijke carrière op te bouwen, of programma’s voor zelfontplooiing.” (De Wachttoren van 15 april 2006, blz. 27)

“Als je in je eigen onderhoud kunt voorzien, is het dan echt nodig tijd, geld en energie te stoppen in verdere opleiding om je eigen ambities te realiseren, of die van je ouders of andere familieleden?” (De Wachttoren van 15 juni 2011, blz. 30)

Ook houdt het Wachttorengenootschap zich niet in te dreigen: hoger onderwijs kan leiden tot degradatie. Een Watchtower Outline for Meetings of Circuit Overseers with Congregational Elders and Ministerial Servants for the period March through August 2008: “When an appointed servant promotes higher education for the purpose of economic gain or prestige, this places in doubt his qualifications to serve in the congregation, and may affect his freeness of expression and that of his fellow elders.”

95_2

Dit kan u ook lezen in een brief verstuurd aan de ouderlingen van 6 maart 2012:

“However, Satan, the master of deception, has made the pursuit of higher education dangerous for a Cristian. … Besides involving bad associations, higher education often erodes faith in Jehovah God and in the Bible. … 

On the other hand, if an elder or a ministerial servant is promoting higher education to others for the material advantages or the status it may bring, he is calling into question his qualifications to serve the congregation because of the effect on his and his fellow appointed brothers’ freeness of speech. (1 Tim 3:13; Titus 1:9) The body of elders may therefore determine that the brother no longer qualifies to serve. In most cases, however, such a determination should be made in conjunction with the visit of the circuit overseer. … 

If a person is serving as a regular pioneer only and the body of elders determines that he no longer qualifies to serve because of decisions he has made with regard to higher education, the person, the congregation, and the branch office should be informed of the deletion in the usual manner.”

Voordelen van hoger onderwijs:

Wij willen het er in dit artikel over hebben dat hoger onderwijs, een scala van voordelen biedt, zowel op persoonlijk vlak, als voor de samenleving in het algemeen.

Deze persoonlijke voordelen gaan verder dan alleen maar betere potentiële inkomsten. Hoger onderwijs geeft u meer veiligheid een baan te vinden die u voldoening geeft en zorgt ervoor dat u een hogere kwaliteit van leven krijgt.

“Future benefits include higher lifetime earnings, more fulfilling work environment, better health, longer life, more informed purchases, and lower probability of unemployment…. A gain in lifetime earnings is the most easily observed benefit that accrues to individuals who invest in higher education. Mortenson (2000) reports that, in 1999, lifetime earnings were $1.163 million higher for men who received a bachelor’s degree rather than a high school diploma.” (The Private Benefits of higher Education: An Examination of the Earnings Premium (Laura W. Perna, Research in Higher Education, Vol 44, No. 4, August 2003) blz.451-452)

“The demand for college graduates is rising faster than supply. High school graduates earn 43% of what college graduates earn.” (The Private and Social Benefits of Higher Education (Walter W. McMahon 2009 The John Hopkins University Press) blz.75)

Het is niet verwonderlijk dat Jehovah’s Getuigen behoren tot de groep met het laagste inkomen. Hieronder een tabel: % Met Post-graduaat: % en met meer dan $ 100.000 gezinsinkomen per jaar.

95_4

(Bron: economix.blogs.nytimes.com 13 mei 2011, op basis van het 2008 USA Pew rapport.)

Een goed opgeleide bevolking biedt ook een scala aan sociale voordelen. Mensen met een hogere opleiding kijken ook meer bewust naar hun gezondheid, houden meer rekening met het milieu en dergelijke.

95_3

(Bron: The Private and Social Benefits of Higher Education: The Evidence, Their Value, and Policy Implications, Walter W. McMahon tiaa-cref.org 28th Sep 2013)

Onderwijs is essentieel voor het verbeteren van de levensomstandigheden in de wereld. De wetenschappelijke evolutie heeft geleid tot een zeer grote toename van de levenstandaard en een verbetering van de rechten van de mens. In de afgelopen 200 jaar is de levensverwachting verdubbeld in de ontwikkelde landen (van ongeveer 40 tot 80 jaar). We hebben de afschaffing van de slavernij gekend en de rechten van de vrouw zijn sterk verbeterd. Nog vooruitgang dient worden te gemaakt, en het onderwijs is de drijvende kracht achter deze verdere verbetering. Ongeacht iemand religieuze visie, moet iedereen kunnen genieten van de verbeterde levensstandaard dat onderwijs biedt.

Het hoger onderwijs geeft een betere uitvalsbasis om een financieel lonende carrière uit te bouwen en op die manier een gelukkig en succesvol leven te leiden. Wij kennen het cliché: geld maakt niet gelukkig, doch uit studies blijkt dat het inkomen de sleutel is tot financiële onafhankelijkheid en van cruciaal belang is om geluk te creëren tot een redelijk niveau. Geld is dus wel één van de primaire sleutels naar geluk.

Vele Jehovah’s Getuigen die kunnen uitblinken in hogescholen en universiteiten hebben hier de kans niet toe gekregen, met beperktere carrièremogelijkheden tot gevolg. Hoewel het mogelijk is om succesvol te zijn zonder universitaire graad, keren de kansen tegen je:

Income statistics for the year 2005 from the US Census Bureau, 2006 reveal “roughly half of all those with graduate degrees were among the nation’s top 15% of income earners.” (bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_income_in_the_United_States)

The 2009 Canadian Survey of Financial Capability reveals, “men with less than Grade 9 education earned $40,400, about 44% of the $91,800 earned by men with a university degree.” (Bron: http://statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11388-eng.htm)

Slotbemerkingen

Hoewel het niet strikt verboden is, hoger onderwijs te volgen, slaagt het Wachttorengenootschap erin, door middel van haar voortdurende negatieve opmerkingen de psychologische druk op Jehovah’s Getuigen op te drijven wanneer jongeren het hebben over hun toekomstige opleiding en carrière. Wij hopen dat dit artikel een waarschuwing is voor jonge Jehovah’s Getuigen en dat zij beseffen dat de literatuur van het Wachttorengenootschap geen betrouwbare gids is, voor de toekomst en voor het plannen van hun toekomstige carrière.

Wij willen u de raad geven, beste Jehovah’s Getuigen student: overweeg uw toekomst en toekomstige carrière zorgvuldig en met wijsheid. Laat ook niet na, docenten, loopbaanadviseurs en dergelijke hierbij te betrekken. Ook verwijzen wij naar de meer evenwichtige informatie vervat in de Wachttoren van 1 november 1992. Op die manier kunnen jullie je wat meer op jullie gemak voelen.

pijl_op

balk

96. Hoe reageert het Wachttorengenootschap ten aanzien van ex-leden en pers die het kindermisbruik en de houding van het Wachttorengenootschap hieromtrent publiek maken?

Bekijk een recente speech van een besturend lid van het Wachttorengenootschap die verklaart dat Jehovah’s Getuigen niet de leugens mogen geloven van dezen die beweren dat de organisatie pedofielen beschermt! Hij gaat zelfs verder en beweert dat de organisatie er alles aan doet om kinderen te beschermen.

De representatieve houding van Jehovah’s getuigen ten aanzien van de wet met betrekking tot het melden van kindermisbruik en ten aanzien van ex-leden die voorvechters zijn voor een beleidsverandering.
Hoe belangrijk vindt de Wachttoren organisatie de bescherming van kinderen werkelijk? Luister naar een woordvoerder, de Heer Ellwood, die dit laat dit weten in een toespraak gehouden in 2005.

Zo, wie liegt er? De slachtoffers of de organisatie?

pijl_op

balk

97. Jehovah’s Getuigen en de Bijbel: antwoord op uw levensvragen?

Als u dit artikel leest vragen wij u ook om artikel 10, “Indoctrinatieproces van het Wachttorengenootschap”, te lezen.

Op de website van Jehovah’s Getuigen vindt u een mooi, goed en kort gemaakt filmpje. Er wordt veel aandacht aan de Bijbel gegeven, en op het eerste zicht, niets mis mee, zou u denken.

Doch dit is een videoreclame: “Jehovah’s Getuigen willen u helpen de Bijbel te onderzoeken”. Iemand die belangstelling krijgt en antwoorden wil krijgen uit de Bijbel zal de aangeboden Bijbelstudie aanvragen. En vanaf hier gaat het heel erg fout (zie artikel 10)!

Op het ogenblik dat u de cursus, lees Bijbelstudie krijgt, gegeven door een Jehovah’s Getuige die bij u langs komt, wordt het beeld opgeroepen, dat de Bijbel het middelpunt is.

Is dit zo? Men start de Bijbelles met het boekje “Wat leert de Bijbel echt” en niet met de Bijbel! Uiteraard gaat u het niet vreemd vinden om deze les te volgen met behulp van dit boekje. U gaat er immers van uit dat wat in het boekje staat, ook zo in de Bijbel staat. Bovendien de titel van het boekje is mooi gekozen en versterkt dat idee.

Die gedachte wordt nog versterkt van zodra met het boekje wordt begonnen. Veel Bijbelteksten worden gebruikt en zeer mooi verpakt in allerhande teksten. Spijtig genoeg zijn deze teksten zo opgesteld om de eigen leer van het Wachttorengenootschap uiteen te zetten. Dit gebeurt heel subliem. Deze eigen leer wordt ondersteund door Bijbelteksten met als gevolg dat u automatisch meegenomen wordt in de leer van het Wachttorengenootschap. Er komt zelfs bij u de gedachte niet op, of het wel klopt wat u geleerd wordt. Ook over de context waarin de Bijbelteksten staan denkt u niet na. U leert hier niet de Bijbel kennen, maar de leerstellingen van het Wachttorengenootschap. De leerstellingen van het Wachttorengenootschap zijn aantoonbaar verschillend dan deze die de Bijbel ons leert!

Een verwittigd man is er twee waard. Het ziet er allemaal mooi uit, maar u wordt in het ooitje genomen.

Opmerking:

Jehovah’s Getuigen wordt geleerd dat zij zelf de Bijbel niet kunnen begrijpen, maar daarvoor afhankelijk zijn van de uitleg die het Wachttoren Genootschap verschaft. Wanneer Getuigen aan de deur of elders voor moeilijke vragen geplaatst worden, zullen ze niet de Bijbel zelf pakken, maar op zoek gaan naar een antwoord in één van de publicaties van het Genootschap. Een goed voorbeeld hiervan is de publicatie “Redeneren aan de hand van de Schrift”, een boekje met voorgedrukte gesprekopeners en argumenten ter ondersteuning van de Wachttoren-Bijbelinterpretatie.
Vele argumenten in dit boekje zijn bij nadere beschouwing echter onjuist, en diverse zijn ronduit misleidend.

pijl_op

balk

98. Vrijheid van godsdienst bij de Jehovah’s Getuigen?

Volgens de grondwet dient de overheid haar burgers vrij te laten in godsdienstig of levensbeschouwelijk opzicht. Doch dit dient tussen de mensen onderling ook te gebeuren. Het eerste gebeurt, het tweede niet. Sektarische organisaties zijn hiervan veelal een voorbeeld. Indien een (sekte)lid grote moeite heeft om uit een organisatie te komen, dan is dit een schending van de grondwet. Iemand vrij laten in godsdienstig opzicht, betekent dus ook: de vrijheid om in een sekte te zitten. Doch wil die eruit en niet kan, dan is dit een schending van de grondwet!

Vandaag sprak ik met iemand die vertelde blij te zijn met de religie van de Jehovah’s Getuigen gebroken te hebben, maar tegelijk heel ongelukkig te zijn, dat hij voor de rest van zijn leven komedie moest spelen, wil hij zijn gezin niet verliezen. Ik was hier zo van aangedaan, vandaar dit artikel!

Deze man durfde me hier over te praten, maar zo zijn er duizenden bij de Jehovah’s Getuigen die er met niemand durven over te spreken en pretenderen nog steeds Jehovah(s Getuigen te zijn om te vermijden “geshund” te worden en iedereen te verliezen die hun dierbaar is.

Waarom treedt de wetgever hier niet op? Mijn inziens komt dat doordat de schending niet grootschalig genoeg optreedt volgens de wetgever. Eigenlijk zou ik moeten schrijven: omdat deze de grootschaligheid ervan niet opmerkt.

Met andere woorden, we zitten hier in een vicieuze cirkel: deze slachtoffers durven niet naar buiten komen omdat ze geshund zouden worden, en de wetgever merkt het niet op, omdat deze slachtoffers niet met het probleem naar buiten komen.

Een tweede probleem voor iemand die de religie wil verlaten, is dat de doctrines van het Wachttorengenootschap er voor zorgen dat afvalligheid niet geduld wordt door het overgrote deel van haar volgelingen. Hierdoor ontstaat haat tegenover de persoon die de religie verlaat. Ook lastercampagnes tegen die persoon worden veelal opgezet.

Hoe zou men het probleem kunnen aanpakken?

Iedereen die in een bepaalde religie wil gaan, moet dit kunnen, doch op voorwaarde dat hij/zij die keuze in alle vrijheid heeft gemaakt en voor zover deze keus op elk ogenblik ongedaan kan worden gemaakt zonder vrees voor repercussies.

Men zou kunnen beginnen kinderen op alle scholen te wijzen op hun vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Beantwoordt kinderen hun vragen die ze hebben over religie en levensbeschouwing. Vertel wat er speelt, welke vragen, welke antwoorden en bekijk dit vanuit de verschillende stromingen die er zijn: christenen, humanisten, boeddhisten, moslims, hindoes, enz. Leer ze hierover kritisch te denken.

Trouwens, willen we andere problemen zoals radicalisering en dergelijke oplossen gaan we toch die richting uitmoeten.

Misschien een oproep naar het onderwijs?

pijl_op

balk

99. Koninkrijkszalen: een gigantische vastgoedportefeuille!

Dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen één grote gemaskeerde vastgoedoperatie is, moet voor de aandachtige toeschouwer stilaan duidelijk beginnen te worden!

In de studie-uitgave van “De Wachttoren” 15 juli 2015, kan u het volgende lezen:

“Er wordt veel moeite gedaan om bescheiden Koninkrijkszalen te bouwen. Jehovah’s organisatie stelt geld beschikbaar, en de zalen worden ontworpen, gebouwd en gerenoveerd door onbetaalde vrijwilligers. Wat zijn de resultaten? Sinds 1 november 1999 zijn er wereldwijd zo’n 28.000 nieuwe zalen gebouwd. Dat betekent vijftien jaar lang gemiddeld vijf nieuwe Koninkrijkszalen per dag.” (De Wachttoren van 15 juli 2015)

Hoe het Wachttorengenootschap dit financiert wordt in hetzelfde artikel duidelijk gemaakt:

“Jehovah’s organisatie bouwt Koninkrijkszalen waar die maar nodig zijn. Daarbij wordt het Bijbelse principe gevolgd dat het teveel van sommigen het tekort van anderen dekt, zodat ‘er gelijkheid ontstaat’.(Lees 2 Korinthiërs 8:13-15.) Op deze manier zijn er prachtige nieuwe centra voor ware aanbidding gebouwd voor gemeenten die het benodigde geld zelf nooit hadden kunnen opbrengen.” (De Wachttoren van 15 juli 2015)

Veel broeders en zusters hebben de gelegenheid gehad om actief mee te helpen  bij de bouw van een Koninkrijkszaal, en ze hebben daar echt van genoten. Maar of we nu direct bij de bouw betrokken zijn of niet, we hebben allemaal het voorrecht om zulke projecten te ondersteunen door financiële bijdragen te geven. Net als in Bijbelse tijden kunnen theocratische bouwprojecten in deze tijd worden gefinancierd dankzij de ijver die Gods volk toont voor de ware aanbidding – tot eer van Jehovah ( 2 Ex. 25:2;Kor. 9:7).” (De Wachttoren van 15 juli 2015)

Opmerking:

Het wachttorengenootschap speelt het heel slim. Geld eerst afkomstig van/door Jehovah’s Getuigen, geschonken gelden via een aparte bijdragebus in elke Koninkrijkszaal (die het opschrift draagt: “Koninkrijkszalenfonds”) wordt bij de bouw van een nieuwe Koninkrijkszaal terug geleend bij het Wachttorengenootschap voor de bouw van een Koninkrijkszaal. Het werk wordt door vrijwillige werkers onder de Jehovah’s Getuigen kosteloos gedaan. Hoewel elke Koninkrijkszaal toebehoort aan de plaatselijke gemeente van de Jehovah’s Getuigen, beslist het Bijkantoor bij een reorganisatie van deze gemeenten, al dan niet tot de verkoop ervan. Van zodra een koninkrijkszaal verkocht wordt gaat dit richting Bijkantoor, die het dan doorstort naar de US. Dit is big business, enkel de meerwaarde gerealiseerd door de kosteloze werkuren is aanzienlijk. Zelfs als de Koninkrijkszaal NIET verkocht wordt, dan nog is het vastgoedpatrimonium dat wordt opgebouwd gigantisch.

Sinds 1 mei 2014 bestaat deze bijdragebus niet meer en heeft het Wachttorengenootschap haar procedure gewijzigd en noemt dit geen lening meer:

“A leaked letter dated March 29, 2014, has been circulated to all elders advising of a huge shake-up in financing arrangements for kingdom hall and assembly hall construction.

The letter is four pages long, but only the first page is to be read out to publishers. The three-page postscript, containing further details of how the new arrangement is to be implemented, includes the sentence (in bold): “This postscript should not be read to the congregation, and this letter should not be posted on the information board.”

According to the leaked letter, “Congregation and Assembly Halls will no longer be asked to repay a loan.” However, in the elders-only part of the letter, congregations are instructed that their new monthly pledge must be “at least the same amount as the current monthly loan repayment” for congregations repaying loans for building work.

In other words, if your congregation is paying off a kingdom hall build or refurbishment, your loan repayments must effectively continue indefinitely.

If a congregation isn’t already making loan repayments, then a confidential survey is to be taken by passing out slips of paper to determine how much local brothers are willing to pledge.” (bron: jwsurvey.com)

Bovendien is het de Jehovah’s Getuige duidelijk gemaakt, dat dit laatste geen belofte is aan het Wachttorengenootschap, maar een belofte aan God zelf.

pijl_op

balk

100. Een Koninkrijkszaal is nooit eigendom van een persoon of gemeente!

In de studie-uitgave van “De Wachttoren” 15 juli 2015, blz. 31, kan u het volgende lezen:

Een Koninkrijkszaal is een gebouw dat is opgedragen aan Jehovah. Daarom is het gebouw nooit eigendom van een persoon of gemeente, hoe het ook officieel geregistreerd staat. De Bijbelse principes die we in dit artikel hebben besproken, maken duidelijk wat onze houding tegenover de Koninkrijkszaal moet zijn. We willen dat de zaal blijft beantwoorden aan het doel waarvoor die is gebouwd. Hoe kan iedereen in de gemeente zijn steentje bijdragen? Door gepast respect te tonen voor onze plaatsen van aanbidding, door bijdragen te schenken voor de bouw van nieuwe Koninkrijkszalen en door tijd en energie te geven voor het schoonmaken en onderhouden van bestaande zalen. Als we dat doen, laten we zien dat we net als Jezus ijver hebben voor de plaats waar we Jehovah aanbidden (Joh. 2:17).” (De Wachttoren van 15 juli 2015, blz. 31, par.19)

“…Maar als de gemeenteleden alles doen wat ze kunnen om de Koninkrijkszaal in goede staat te houden, dan eert dat Jehovah en worden de bijdragen van broeders en zusters niet verspild.” (De Wachttoren van 15 juli 2015, par.18)

koninkrijkszaal1

“We mogen het schoonmaken en onderhouden van de Koninkrijkszaal niet verwaarlozen (Zie alinea 16, 18)” (De Wachttoren van 15 juli 2015)

Dat het Wachttorengenootschap haar vastgoedportefeuille niet aan waardevermindering wil blootstellen, is duidelijk! Zou u als vastgoedmakelaar niet dezelfde redenering hebben?

Doch Een Koninkrijkszaal is een gebouw dat is opgedragen aan Jehovah. Daarom is het gebouw nooit eigendom van een persoon of gemeente, hoe het ook officieel geregistreerd staat.” stemt tot nadenken.

Wat wil het Wachttorengenootschap hiermee duidelijk maken?

Bereid het Wachttorengenootschap haar leden voor op “de grote leegloop”?

pijl_op

balk

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

Een reactie op “Jeh. Get. 51-100

 1. Pingback: Wie stelt de leden aan van het Besturend Lichaam? (2) | vzw "In Ieders Belang"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*