Aanverwant

Overzicht

 1. Seculier HumanismeHet potentieel van de mensheid en de kracht van empathie
 2. Seculier Humanisme“Atheïsme als basis voor de moraal”: een oproep voor een nieuwe verlichting tegen het obscurantisme van radicale, fundamentalistische gelovigen.
 3. GeloofHoe komt iemand aan zijn/haar godsdienstige overtuiging?
 4. GeloofHoe komen we bij God? vroeg het kleine biggetje.
 5. GeloofHoe hebben het Hindoeïsme, Boeddhisme, Christendom, Islam en Jodendom zich verspreid over de wereld?
 6. Seculier humanismeHoe een Ethiopisch dorp welvaart verwierf.
 7. OnderwijsTalk show van Charles Leadbeater die op zoek ging naar radicaal nieuwe onderwijsvormen.
 8. OnderwijsSugata Mitra: bouw een school in de cloud
 9. GeloofReligie en haar geschiedenis
 10. GezondheidKindertrauma’s hebben gevolgen voor het hele leven lang
 11. Mens en samenlevingEen nieuw plan voor mens en milieu is net gelanceerd – de United Nations Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling.
 12. GeloofHoe komt het dat mensen van verschillende religies het zelfde over “de waarheid” van hun godsdienst voelen?
 13. GeloofLied van God (Wat ik niet ben) – Stef Bos
 14. Geloof“Take the risk of thinking for yourself” – Christopher Hitchens
 15. GeloofThe Holy Quran Experiment
 16. Mens en samenleving –  De wereld wordt steeds beter: 11 kaarten en grafieken (door Zack Beauchamp)

balk

1. Seculier Humanisme – Het potentieel van de mensheid en de kracht van empathie

Een prachtige, korte video over het empatisch potentieel voor het menselijke ras, afkomstig uit een lezing, gegeven door Jeremy Rifkin.

Mensen hebben ongelooflijke dingen tot stand gebracht. We zijn naar de maan geweest; we hebben bijna alle ziekten overwonnen; we zijn, weliswaar met vallen en opstaan, beginnen te leren hoe samen te leven in pluralistische samenlevingen. Mensen zijn in de eerste plaats empatische, sociale wezens, en hoe meer deze primaire aandrijving gevoed wordt in onze samenleving, hoe meer succesvol, vreedzaam, onze samenleving zal zijn.

Er is nog een lange weg te gaan, maar wij geloven dat de mensheid op het juiste spoor zit. We kunnen beginnen bij onszelf. We zijn niet machteloos.

pijl_op

balk

2. Seculier Humanisme – “Atheïsme als basis voor de moraal”: een oproep voor een nieuwe verlichting tegen het obscurantisme van radicale, fundamentalistische gelovigen.

De auteur bedoelt hier niet mee dat mensen ongelovig moeten worden! Zijn stelling is dat elke mens gelooft wat hij wil, maar niemand mag zijn of haar geloof opdringen aan een ander. De auteur wijst op de negatieve houding van religies in het algemeen ten aanzien van ongelovigen of andersgelovigen; vrouwen; homoseksualiteit; zelfs ten aanzien van wetenschap en burgerlijke wetgeving. Dit onderstaand filmpje toont aan, dat de basis van de moraal niet stoelt op godsdienstige feiten, maar op de rede. Hierdoor wordt de wereld alleen maar menselijker en dus beter. Hij heeft het over deugden, zoals hoop, liefde, barmhartigheid, eerlijkheid, vaak misbruikt door religies. Hij plaatst rechtvaardigheid in een seculier humanistische context.

Bekijk het filmpje: het stemt tot nadenken.

pijl_op

balk

3. Geloof – Hoe komt iemand aan zijn/haar godsdienstige overtuiging?

Hoeveel mensen op aarde geloven in God? Hoeveel religies zijn er op aarde? Bovendien vinden de meeste gelovigen dan nog, dat hun godsdienst de enige ware is, en beschouwen de andere godsdiensten als dwalingen.

Laat ons beginnen met het scheppingsverhaal. Vele gelovigen geloven dat god de schepper van het heelal is. Mensen stellen zich vragen, zoals, waarom is er iets in tegenstelling tot niets? Met andere woorden, waar komt het heelal vandaan?

Men kan deze vraag beantwoorden op een mystieke, of op een rationele manier. Mystiek kunnen we deze vraag verstandelijk niet beantwoorden. Hiervoor bestaat geen redenering. Mystiek is het best te omschrijven als een soort bovennatuurlijke werkelijkheid, niet vatbaar voor normale menselijke perceptie. Deze bovennatuurlijke werkelijkheid wordt ons dus aangereikt van bovenaf. Hier ontstaat het eerste probleem. De verschillende religies hebben verschillende leerstellingen en allemaal denken ze de enige ware waarheid in pacht te hebben. We kunnen dus gerust stellen dat mystiek altijd dogmatisch is.

In tegenstelling tot wat de wetenschap aantoont, is het mystieke antwoord waar het heelal en de wereld vandaan komt, God. Veel gelovigen zien dit als enige juiste antwoord. Doch is dit het juiste antwoord? Waar is het bewijs dat dit het juiste antwoord is? Ondanks, laat ons zeggen er al een kleine 3000 jaar over God gepraat wordt, is er nog nooit bewezen dat hij bestaat.

Sommige religies beweren dat het heelal zelf het bewijs is. Er bestaat een heelal, dus moet het geschapen zijn, dus er bestaat een schepper, en die schepper moet dan God zijn. Sommige religies zoeken hun bewijs in de Schrift. Het Oude Testament start met het scheppingsverhaal. Gezien religies geloven dat de Bijbel geschreven is door inspiratie van de Heilige Geest, is het scheppingsverhaal juist en is God daarom de schepper. Dit zijn cirkelredeneringen!

Een vraag die bij me opkomt: is de natuurlijke werkelijkheid al niet ingewikkeld genoeg. Goed dat er anderen zijn die wel proberen te redeneren en de zaken onderzoeken en bestuderen. De wetenschapper, in tegenstelling tot de mysticus kan niet zomaar in één keer een antwoord geven. Alvorens hij dit kan doen is er een lange tijd van onderzoek en redeneren aan vooraf gegaan. Hierdoor lijkt hij in het nadeel tegenover een mysticus om antwoorden te geven. (Bovendien is veel kostbaar onderzoek in het verleden vertraagd. Veel wereldlijke en kerkelijke leiders waren niet op kennis gesteld. Een voorbeeld is de bibliotheek van Alexandrië, die op bevel van Julius Caesar in 47 voor Christus in brand werd gestoken en na wederopbouw in 415 terug totaal werd verwoest op bevel van Cyrillus, aartsbisschop van Alexandrië. Deze is trouwens voor dit feit door de Kerk van Rome heilig verklaard. Een ander voorbeeld is het werk van Copernicus dat in 1616 verboden werd. Ondanks deze terreur ging de wetenschap gelukkig door.)

Intussen door de wetenschap weten we veel. Zo weten we dat het heelal 13,7 jaar oud is, en ontstaan is uit een oerknal. Zo weten we ook dat deze niet op een bepaalde plek ontstaan is in de ruimte, daar er nog geen ruimte was. Ruimte, evenals tijd, energie en materie zijn in deze oerknal ontstaan.

Keren we nu terug naar de Bijbel:In het begin schiep God hemel en aarde” We constateren hier dat de eerste woorden van de Bijbel al niet kloppen. Het heelal wordt geschat op 13,7 miljard jaar oud, en de aarde op ongeveer 4,5 miljard. Toen de vorming van de aarde begon, bestond het heelal al 9,2 miljard jaar. Kan je dit het begin noemen, als deze gebeurtenis 9,2 miljard jaar na het begin plaatsvindt? De schrijver van dit Bijbelboek kon dit 3000 jaar geleden niet weten, of God moest het hem verteld hebben, en deze had daar blijkbaar geen behoefte aan!

“Maar de aarde was nog ongeordend en leeg; over de wereldzee heerste duisternis, en Gods geest zweefde over de wateren.” Wij weten dat de aarde een oceaan van magma was gedurende honderden miljoenen jaren. Ongeordend zeker, maar leeg neen! Wereldzeeën konden niet bestaan, daar in deze hel geen vloeibaar water kon bestaan. Duisternis evenmin, de aarde straalde, evenals de nog jonge zon straalde licht uit! Dus er waren geen wateren waarboven Gods geest kon zweven!

Zo klopt het hele scheppingsverhaal niet, wat je de auteur(s) niet kan verwijten. Zo ver stond de wetenschap nog niet. Maar hoe kan de Almachtige God, in Wiens naam het boek geschreven is 13,7 miljard jaar wachten om Zich te openbaren, om dan zo een nonsens verhaal te dicteren? Waarom zou hij dit op zo een stuntelige manier gedaan hebben?

Als we het hebben over God, wordt het als een verdienste beschouwd om in die onzin te geloven! Hoe is het mogelijk dat mensen in het Bijbelse scheppingsverhaal blijven geloven tegen alle wetenschappelijke bewijs in? Toch blijven mensen dit doen, en zelfs letterlijk. Sommige religies beweren dat wetenschap andere dingen ontdekt omdat God de gelovige op de proef stelt. Andere religies beweren dan weer dat wetenschappers het instrument zijn van de Duivel. Of God heeft fossielen in de grond gestoken om het geloof in Hem op de proef te stellen. Of God heeft alleen lichtstralen geschapen die laten veronderstellen dat er andere sterrenstelsels bestaan. God haalt zijn trukendoos boven om gelovigen, die niettegenstaande het wetenschappelijk bewijs van het tegendeel, in het scheppingsverhaal geloven, te kunnen belonen in het hiernamaals! Van indoctrinatie gesproken! Een vorm van indoctrinatie waar zelfs veel intellectuelen niet tegen bestand zijn.

pijl_op

balk

4. Geloof – Hoe komen we bij God? Vroeg het kleine biggetje.

Een boek voor iedereen die zich niets laat wijsmaken:

aan4“Het biggetje en het egeltje hadden altijd gedacht dat ze het zo goed hadden dat het niet beter kon gaan dan nu. Tot ze op een dag een goede, misschien wel kwade dag een poster op hun huisjes vonden die daar ‟s nachts was opgeplakt en waarop stond: “Wie God niet kent, mist iets!” En omdat ze graag te weten wilden komen wat ze dan misten gingen ze samen op weg om God te vinden.‟ En dus gaan het biggetje en het ezeltje langs bij een jood, een christen en een moslim. De rabbijn vertelt dat God „zo kwaad geworden was over de mensen dat hij besloot alle leven op aarde te vernietigen.‟ „”Dat vind ik nou echt heel gemeen!” dacht het biggetje en hij nam zich voor die meneer God eens flink op zijn tenen te trappen als hij hem bij toeval tegenkwam.‟ Bij de bisschop eet het biggetje van de schaal met hosties waarop de bisschop woedend wordt: „Dat is het vlees van Jezus, die zich voor ons heeft geofferd!‟ „O, daar kreeg het biggetje het toch te kwaad. […] Gauw spuugde het biggetje die malle koekjes weer uit en pakte egeltjes hand. “direct wegwezen hier!” riep hij. “Het zijn hier menseneters!”‟ In de moskee worden ze ontvangen door een moefti. Om moslim te worden, zo legt de moefti uit moet je vijf keer per dag bidden en je wassen. „”Ik ga zeker niet vijfmaal per dag bidden”, zei het egeltje. “Ik heb ook nog andere dingen te doen.” “Dan kun je geen moslim worden”, legde de moefti uit .”Tja, dan houdt het hier op”, meende het egeltje schouderophalend. “Dat zal toch niet zo erg zijn …” Hierop wordt de moefti woedend. Geschrokken vluchten egeltje en biggetje de moskee uit. Thuis gekomen bedenken de twee vrienden dat ze niets missen zonder god. “Ach, wat hebben we het toch goed!”, zei het biggetje.”

Dit kleurrijk en mooi geïllustreerde boek laat ons nog eens zien hoe dogmatisch religie is. Dit boekje geeft dan ook veel stof tot nadenken (waar ook volwassen gelovigen nut zouden bij hebben). Enkel het feit, waarom het ene geloof kiezen en het andere niet, toont de problematiek van het geloof! Ook kan men de vraag stellen of het niet beter is om kinderen zonder God op te voeden, dan hun bloot te stellen aan allerlei angstwekkende verhalen en doctrines?

Op de website van Cultuurtempel kan je hier ook een mooi artikel over lezen.

Dit kinderboek, geschreven door Michael Schmidt-Salomon en prachtig geïllustreerd door Helge Nynke, kan u hieronder bestellen.

Noot:

Herziene NBD|Biblion recensie: Tegenover de vele religieuze kinderboeken staat nu een prentenboek dat zich juist tegen de godsdienst keert. Biggetje en Egeltje gaan op zoek naar God en komen op de Tempelberg. Daar maken zij kennis met een rabbijn, een bisschop en een moefti. De drie geestelijken raken buiten zichzelf van woede door de vragen die de dieren in hun onnozelheid stellen. Uiteindelijk raken zij met elkaar slaags. De twee dieren trekken uit hun avontuur de conclusie dat God niet bestaat en zeker niets te maken heeft met de drie Schriftreligies.

Het boekje heeft in Duitsland voor veel ophef gezorgd. Vooral de tekeningen van de woedende rabbijn geven het een nare bijsmaak. Het lijkt dan ook zeker niet bij te dragen tot een beter begrip van de drie genoemde religies of tot religieuze verdraagzaamheid. Maar dat is ook niet de bedoeling. De auteur is een Duitse filosoof die een voorvechter is van het atheïsme. Het geheel zal vooral worden gewaardeerd door lezers die een hekel aan godsdienst hebben; zij vinden een bevestiging van hun oordelen. Gekleurde, paginagrote tekeningen in komische stijl, angstaanjagend door gebruik van het perspectief. Daardoor niet geschikt voor jonge kinderen. Vanaf ca. 12 jaar en volwassenen. – Mede naar gegevens van prof. dr. K.A.D. Smelik Prof. dr. K.A.D. Smelik is hebraïcus, oudtestamenticus en judaïcus.

pijl_op

balk

5. Geloof – Hoe hebben het Hindoeïsme, Boeddhisme, Christendom, Islam en Jodendom zich verspreid over de wereld?

Business Insider heeft onderstaande geanimeerde kaart gemaakt waarin u 5000 jaar religieuze geschiedenis ziet in 2 minuten. Enerzijds illustreert deze de opkomst van deze religies, en hoe deze religies nu verdeeld zijn in regio’s over de gehele wereld.

pijl_op

balk

6. Seculier humanisme – Hoe een Ethiopisch dorp welvaart verwierf.

In Ethiopië slaagt een dorp, “Awra Amba”, gelegen in het ruige noorden met amper 500 inwoners, erin zich aan de armoede te ontrekken. Awra Amba stimuleert gelijkheid tussen man en vrouw en heeft zich losgemaakt van religieuze organisaties.

In Awra Ambra ligt het gemiddelde inkomen dubbel zo hoog als in de direct omliggende dorpen. Het sterftecijfer is gevoelig lager en analfabetisme komt minder voor.

Hoe kan dit?

Ashenafi Alemu, socioloog aan de Ethiopische Universiteit van Gondar verklaart het volgende: het gaat de inwoners van Awra Amba zo goed, omdat niemand aangesloten is bij een religie. In de omringende dorpen waarbij dit wel het geval is, zijn er meer vrije en vakantiedagen waarop een gelovige niet wil, kan of mag werken. Een inwoner van Awra Amba heeft daar geen last van. Ook wordt er gestreefd naar gelijkheid tussen man en vrouw. Het potentieel aan arbeidskrachten is hierdoor eveneens dubbel zo groot als in de omliggende dorpen, waar veel beroepen aanzien worden als mannenberoepen, en dus niet door vrouwen mogen uitgeoefend worden.

Het dorp besteedt daarnaast aandacht aan onderwijs en zorgt voor zoveel mogelijk diversiteit in hun lokale economie.

Dat de inwoners van Awra Amba afwijken van de regionale en religieuze gewoonten, heeft de afgelopen jaren tot vijandigheden geleid met streekgenoten uit omliggende dorpen. Maar de moordaanslagen en granaten ontaardden niet in een spiraal van geweld en vergelding. Integendeel.

Daar de inwoners van Awra Amba niet de religieuze gewoonten van de streek volgden, heeft dit wel geleid tot jaloezie en vijandigheid, doch dit is niet geëscaleerd in geweld. Hier heeft het dorp ook iets op gevonden: maandelijks worden ontmoetingen georganiseerd tussen individuen van de verschillende dorpen in de buurt. Dit heeft bijgedragen tot meer handel, en kinderen van de omliggende dorpen komen zelfs naar school in Awra Amba.

Awra Amba heeft een eigen molen, een café, een textielfabriek en zelfs twee hotels, wat niet evident is in dit deel van Ethiopië.

Ontwikkelingsmedewerkers hopen dat in de regio andere dorpen dit voorbeeld zullen volgen, om op die manier, op eigen krachten, zich van de armoede te onttrekken.,

Lees hier het artikel en beluister hier het verhaal op de Amerikaanse zender Public Radio International.

pijl_op

balk

7. Onderwijs – Talk show van Charles Leadbeater die op zoek ging naar radicaal nieuwe onderwijsvormen.

Charles Leadbeater ging op zoek naar radicaal nieuwe onderwijsvormen en vond deze in de sloppenwijken van Rio en Kibera. Dit soort nieuwe scholen, dit soort onderwijs, is wat elke school, elk soort onderwijs zou moeten worden in de toekomst, vindt hij.

Luister naar zijn talk show en kijk wat je er van vindt (Nederlandse ondertiteling beschikbaar):

(Het transcript is zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar)

pijl_op

balk

8. Onderwijs – Sugata Mitra: bouw een school in de cloud

Sugata Mitra vertelt over zijn “Hole in the Wall” project. Kinderen leren zelf op eigen houtje een pc te gebruiken en onderwijzen dit verder aan andere kinderen. Verbazingwekkend wat kinderen allemaal kunnen, en van elkaar kunnen leren, mits begeleiding vanuit de cloud. Luister naar deze inspirerende uiteenzetting (Nederlandse ondertiteling beschikbaar):

pijl_op

balk

9. Geloof – Religie en haar geschiedenis

Religie bood een ingenieuze oplossing in de geschiedenis van de mensheid wat betreft hun angsten en behoeften. Is dit nu nog zo?

pijl_op

balk

10. Gezondheid – Kindertrauma’s hebben gevolgen voor het hele leven lang

Een jeugdtrauma is niet iets dat zo maar voorbij gaat als je opgroeit. Kinderarts Nadine Burke legt uit dat herhaalde stress, veroorzaakt door misbruik en/of verwaarlozing bij kinderen, tastbare effecten op de ontwikkeling van de hersenen heeft. Dit heeft gevolgen voor het hele verdere leven. Bij kinderen die in hun jeugd herhaaldelijk blootstonden aan stress, is het risico op vaatziekten en longkanker zo maar eventjes drie maal groter, depressie 4.5 maal groter, zelfmoord 12 maal groter, … Luister naar dit hartstochtelijk pleidooi voor preventie en behandeling van kindertrauma’s:

pijl_op

balk

11. Mens en samenleving – Een nieuw plan voor mens en milieu is net gelanceerd – de United Nations Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling.

De Verenigde Naties heeft onlangs haar doel gesteld om extreme armoede compleet teniet te doen tegen 2030. Het is één van de 17 goals, bekendgemaakt op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september 2015.

Bekijk volgend filmpje:

en het filmpje dat staat op de BBC site

pijl_op

balk

12. Geloof – Hoe komt het dat mensen van verschillende religies het zelfde over “de waarheid” van hun godsdienst voelen?

“You cannot reason people out of an position that they did not reason themselves into” (Ben Goldacre)

pijl_op

balk

13. Geloof – Lied van God (Wat ik niet ben) – Stef Bos

Liedtekst:

Nu ik terugkijk op mijn leven
Met nog een eeuwigheid te gaan
En ik zie wat voor ellende
Zich heeft voltrokken in mijn naam 
Verlang ik terug naar het begin
Toen ik door niemand werd herkend
Want er wordt veel van mij gemaakt
Wat ik helemaal niet ben

Nee ik heb niemand uitverkoren
Wat er ook geschreven staat
Het is allemaal verzonnen
Door wie zijn voordeel er mee haalt
En ik heb niets tegen de joden
Het is een volk met veel talent
Maar ook zij maken iets van mij 
Waar ik mezelf niet in herken

Als ik alles moet geloven
Wat er van mij wordt gezegd
Ben ik heiliger dan heilig
En slechter dan slecht
Ik ben een speelbal
In de verbeelding van de mens
Ze maken iets van mij
Wat ik meestal niet ben

Ik ben de liefde wordt gezegd
Gewapend tot de tanden
De pispaal voor de een
De richtlijn voor de ander
Ik voel me eenzaam en onzichtbaar
Al ben ik ook bekend
Er is teveel van mij gemaakt
Wat ik helemaal niet ben
Ik zal u zeggen wie ik ben

Ik ben de wolken en de wind
Het vuur dat eeuwig brand
Ik ben de stroming 
De zee
Ik ben het grenzeloze land
Onvoorspelbaar
Ik ben niet wat je denkt
Er is teveel van mij gemaakt
Wat ik helemaal niet ben

Ik ben de opium voor het volk
Door filosofen doodverklaard
En ik heb een plaatsvervanger
Waar ik nooit om heb gevraagd
Ik ben de oorzaak van de oorlog
De schrijver van een boek
Ik ben het heilige excuus
Voor wie naar moeilijkheden zoekt

Ik heb meer gevoel voor humor
Dan de meeste mensen denken
En zij die zeggen mij te volgen
Nemen alles veel te ernstig
Zelfs dit lied zal vrijwel zeker
Als blasfemie worden bestempeld
En al zing ik het ook zelf
Dan wordt het nog ontkend
Alsof ik niet weet wie ik zelf ben

Ik zal u zeggen wie ik ben

Ik ben de wolken en de wind
Het vuur dat eeuwig brand
Ik ben de stroming 
De zee
Ik ben het grenzeloze land
Onvoorspelbaar
Ik ben niet wat je denkt
Er is teveel van mij gemaakt
Wat ik helemaal niet ben

pijl_op

balk

14. Geloof – “Take the risk of thinking for yourself” – Christopher Hitchens

Klik op bovenstaande afbeelding om het filmpje te starten
Klik op bovenstaande afbeelding om het filmpje te starten

pijl_op

balk

15. Geloof – The Holy Quran Experiment

pijl_op

balk

16. Mens en samenleving –  De wereld wordt steeds beter: 11 kaarten en grafieken (door Zack Beauchamp)

Bij het lezen van het nieuws voelt het soms aan alsof de wereld uit elkaar valt, dat deze volledig naar de knoppen gaat en we op de rand staan van een ineenstorting.

Nochtans is onze wereld nooit een betere plek geweest om in te wonen! Naar objectieve maatstaven leven we in de beste tijd in de menselijke geschiedenis. Mensen hebben nooit langer, beter en veiliger geleefd dan ze nu doen. Hier vindt u 11 kaarten en grafieken die gebaseerd zijn op gegevens van eeuwen die dit aantonen.

Bekijk ook het laatste VN-rapport dat zich richt op de afgelopen 25 jaar.

pijl_op

balk

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*